Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Фізика" : 1 677

1 2 3 56
УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники: Вып. 1(143).-Харьков: ХФТИ,2023.-140 c.-( Сер. Физика плазмы. Вып.29 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки: № 3(145).-Харьков: ХФТИ,2023.-176 c.-( Сер. Ядерно-фізичні дослідження. Вип.79 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки: № 4(146).-Харьков: ХФТИ,2023.-200 c.-( Сер. Плазмова електроніка і нові методи прискорення. Вип.13 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки: № 5(147): +ЭБ.-Харьков: ХФТИ,2023.-160 c.-( Сер. Фізика радіаційних пошкоджень і радіаційне матеріалознавство. Вип. 122 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Зміцнення легких багатокомпонентних сплавів на основі титану під дією опромінювання іонами Ar (Англ.м.) / Г. Толстолуцька, М. Тихоновський, O. Великодний //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.3-8. Библиогр.: 40 назв.Серед нових перспективних матеріалів в останні роки значну увагу привертають багатокомпонентні сплави (БКС) завдяки їхній відмінній корозійній та радіаційній стійкості, а також високим механічним властивостям у широкому діапазоні температур. Досліджено нові легкі БКС на основі титану 61Ti-10Cr-7Al11V-11Nb (ат. %) з високою пластичністю при кімнатній та підвищених температурах. Ці однофазні об'ємноцентровані кубічні (ОЦК) сплави опромінювали іонами Ar з енергією 1,4 МеВ при кімнатній температурі до доз середнього діапазону від 1 до 10 зміщень на атом. Вплив опромінення вивчався шляхом дослідження зміцнення. Було проведено порівняння з індукованим опроміненням зміцненням Ті-БКС, аустенітної нержавіючої сталі 316, гранецентрованого кубічного (ГЦК) високоентропійного сплаву, опромінених за ідентичних умов. Показано, що твердість зростає зі збільшенням дози опромінення для всіх досліджуваних матеріалів, але це зростання є меншим у багатокомпонентних сплавах як ГЦК-, так і ОЦКструктур, ніж у звичайній нержавіючій сталі.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Про можливість співіснування дислокаційних петель різної природи в цирконії у рамках класичної пружної теорії(Англ.м.) / О.Г. Троценко, А.В. Бабіч, П.М. Остапчук //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.9-14. Библиогр.: 19 назв.Відмінною рисою радіаційно-індукованої мікроструктури цирконію є, по-перше, співіснування призматичних петель різної природи, а по-друге, зародження та зростання до великих розмірів вакансійних базисних петель. У роботі у рамках класичних уявлень про пружну взаємодію між точковим дефектом та внутрішнім стоком наведено результати чисельних розрахунків залежності фактору переваги петель різної природи, що лежать у базисній та призматичній площинах цирконію, від їхнього радіусу. Показано істотну роль форми граничної умови на зовнішній поверхні області впливу петлі у тороідальній геометрії. Обговорюються можливості як співіснування призматичних петель різної природи, так і ріст вакансійних базисних петель
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Особливості модифікацій у перезатверділих поверхнях перспективних матеріалів під дією потужних плазмових імпульсів (Англ.м.) / С.С. Геращенко, В.О. Махлай, І.Є. Гаркуша //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.15-20. Библиогр.: 29 назв.Розглянуто модифікації поверхонь перспективних матеріалів за допомогою серії повторюваних плазмових імпульсів, які спричиняли плавлення вольфраму. Особливості пошкодженого шару референтних матеріалів (IGP W, AM W/WTa, Хастелой та EUROFER) ядерної та термоядерної енергетики досліджували після впливу плазми в установках (КСПП, МПК і ІПП) з різною тривалістю плазмових імпульсів. Детальний аналіз поверхні проводили за допомогою растрової електронної мікроскопії. Було виявлено, що плазмова обробка призвела до формування модифікованого шару в результаті швидкого повторного затвердіння експонованої поверхні. У перезатверділих шарах опромінених матеріалів з'явилися дрібноклітинні структури з типовими розмірами комірок близько 150…500 нм. Збільшення шорсткості експонованих поверхонь пояснювалося наявністю тріщин і повторно затверділого шару.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Модифікована умова Стефана в задачі Стефана (Англ.м.) / Д.Г. Бєлих, С.Ф. Скоромна, В.І. Ткаченко //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.21-25. Библиогр.: 13 назв.Розглянуто двофазну одновимірну задачу Стефана (ЗС) з межею між фазами, що переміщується з часом. Положення межі визначається модифікованою умовою Стефана (МУС), яка отримана з вихідного нелінійного рівняння дифузії методом інтегрування по тонкому перехідному шару і устремлінням його товщини до нуля. При отриманні МУС коефіцієнт дифузії представлений сумою ступінчастих функцій Хевісайду. Показано, що МУС відрізняється від стандартної тим, що у неї похідні концентрації фаз по координаті змінюються місцями. Отримано вираз для переміщення міжфазного кордону, яке, як і у стандартній ЗС, пропорційне квадратному кореню з часу. Результати використання МУС підтверджуються експериментальними даними щодо переміщення межі Cu/Sn при дифузійному з'єднанні при ізотермічному відпалі.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Підвищення міцністних та корозійних властивостей алюмінієвих сплавів при модифікуванні нанодисперсними композиціями (Англ.м.) / А.В. Давидюк, Н.Є. Калініна, А.Ф. Санін //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.26-29. Библиогр.: 12 назв.Проведено дослідження алюмінієвих сплавів систем Al-Si, Al-Mg-Sc, перспективних для атомних енергетичних установок. Матеріалами дослідження обрано ливарний алюмінієвий сплав АК9 і деформований сплав 1545. Запропоновано модифікування алюмінієвих сплавів комплексним нанодисперсним модифікатором на основі Mg2Si і SiC плазмохімічного синтезу. Досягнуто здрібнення зерна модифікованих сплавів у 1,5–2 рази, підвищення міцністних властивостей на 12…18% та покращення корозійної стійкості. Запропоновано механізм дії комплексного нанодисперсного модифікатора в алюмінієвому розплаві. Застосування таких модифікаторів полегшує технологічний процес, є екологічно безпечним, призводить до рівномірного розподілу введених нанокомпозицій, що підвищує міцність сплавів та їх стабільність. Досягнуті результати показали ефективність модифікування алюмінієвих сплавів нанодисперсними композиціями.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Спектрально-люмінесцентне та електрофізичне дослідження радіаційного окиснення берилію у воді (Англ.м.) / Н.Н. Гаджієва, С.З. Мелікова, Ф.Н. Нурмамедова //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.30-33. Библиогр.: 8 назв.Методами радіотермолюмінесценції (РТЛ), інфрачервоної відбивно-адсорбційної спектроскопії (IRRAS) та електропровідності досліджено радіаційне окиснення Be у воді кімнатної температури у діапазоні поглинених доз D? = 0,5…180 кГр. Розглянуто участь і роль поверхневих релаксуючих проміжно-активних частинок у динаміці змін процесу окиснення. Методом РТЛ експериментально встановлено роль поверхневих кисневих дірок, генерованих ?-опроміненням та хемосорбованим киснем, у формуванні нанооксидних плівок. Формування нанооксидних плівок на поверхні Be у воді простежено за ІЧ-спектрами відбиття. Досліджено кінетику радіаційного окиснення берилію та встановлено його радіаційну пасивацію. За логарифмічною дозовою залежністю питомого поверхневого опору Be виявлено дві стадії процесу окиснення. Показано, що утворення нанооксидних плівок призводить до зменшення поверхневої електропровідності берилію на два порядки та збільшення товщини оксидних плівок у 1,6 рази.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Огляд: дослідження процесів пошкодження теплообмінних труб парогенераторів ВВЕР-1000 (Англ.м.) / О.Г. Руденко, С.В. Гоженко //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.34-45. Библиогр.: 72 назв.Проведено аналіз експлуатаційних пошкоджень теплообмінних труб у парогенераторах енергоблоків ВВЕР-1000. Розглянуто процеси забруднення поверхонь теплообмінних труб парогенераторів ПГВ-1000М. Проаналізовано процеси зародження та зростання корозійних виразок на поверхні теплообмінних труб. Запропоновано процес зародження корозійних виразок та розвитку тріщин у металі теплообмінних труб, який включає спільну дію корозійно-активного середовища та неметалевих включень у теплообмінних трубах.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Конвекція в'язкого нестисливого теплоносія в горизонтальній циліндричній трубі, що підігрівається знизу. Аналітичний розв'язок (Англ.м.) / О.Л. Андрєєва, К.В. Абеленцева, В.І. Ткаченко //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.46-51. Библиогр.: 13 назв.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вплив хіміко-термічної обробки на характеристики сплаву zr-1%nb (Англ.м.) / В.С. Труш, П.І. Стоєв, М.А. Тихоновський //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.52-58. Библиогр.: 33 назв.Наведено дані щодо поліпшення властивостей твельних трубок зі сплаву Zr-1%Nb шляхом модифікування приповерхневого шару металу. Для модифікування використовували хіміко-термічну обробку (ХТО) у контрольованому газовому середовищі, яка полягала в дифузійному насиченні киснем приповерхневого шару металу. Установлено, що ХТО не знижує механічні властивості, які мали зразки сплаву Zr-1%Nb у початковому стані, а за деяких режимів підвищує їх. Розглянуто вплив ХТО зразків сплаву Zr-1%Nb за різними режимами на особливості їх окиснення на повітрі та на насичення воднем. Показано, що оптимальний режим ХТО зразків сплаву Zr-1%Nb зменшує приріст їх маси при окисненні за температури 550 °С на повітрі протягом 100 год і запобігає насиченню воднем. Зроблено висновок, що застосування ХТО є перспективним методом підвищення експлуатаційних характеристик твельних трубок зі сплаву Zr-1%Nb.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Структура та механічні властивості багатокомпонентних сплавів Ti-Cr-Al-Nb ТА Ti-Cr-Al-Nb-V (Англ.м.) / О.М. Великодний, Р.В. Василенко, О.С. Кальченко //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.59-67. Библиогр.: 26 назв.Наведено дані щодо поліпшення властивостей твельних трубок зі сплаву Zr-1%Nb шляхом модифікування приповерхневого шару металу. Для модифікування використовували хіміко-термічну обробку (ХТО) у контрольованому газовому середовищі, яка полягала в дифузійному насиченні киснем приповерхневого шару металу. Установлено, що ХТО не знижує механічні властивості, які мали зразки сплаву Zr-1%Nb у початковому стані, а за деяких режимів підвищує їх. Розглянуто вплив ХТО зразків сплаву Zr-1%Nb за різними режимами на особливості їх окиснення на повітрі та на насичення воднем. Показано, що оптимальний режим ХТО зразків сплаву Zr-1%Nb зменшує приріст їх маси при окисненні за температури 550 °С на повітрі протягом 100 год і запобігає насиченню воднем. Зроблено висновок, що застосування ХТО є перспективним методом підвищення експлуатаційних характеристик твельних трубок зі сплаву Zr-1%Nb.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Поведінка магній-калій-фосфатних цементів під час вилуговування (Англ.м.) / С.Ю. Саєнко, В.А. Шкуропатенко, Є.О. Світличний //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.69-76. Библиогр.: 23 назв.Ефективність застосування магній-калій-фосфатних цементів (MKФЦ) як захисних матриць радіоактивних відходів була досліджена у даній роботі з точки зору вилуговування основних елементів. Як наповнювачі MKФЦ використовували золу виносу та доменний шлак. Випробування на вилуговування проводили на монолітних MKФЦ-зразках у відповідності до тесту ANSI/ANS 16.1. На підставі отриманих даних визначені кумулятивні фракції вилуговування, механізми вилуговування, ефективні коефіцієнти дифузії та індекси вилуговування K, Mg, P, B, Si, Al та Ca. Значення розрахованих індексів вилуговування (> 10) складових елементів вказують на те, що характеристики досліджуваної MKФЦ-матриці прийнятні для іммобілізації радіоактивних відходів.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Текстурні і структурні закономірності деформації прокаткою сплаву zr-2,5%Nb (Англ.м.) / Д.Г. Малихін, В.М. Грицина, К.В. Ковтун //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.77-83. Библиогр.: 10 назв.Проведено огляд закономірностей змін кристалографічної текстури поздовжньої та поперечної прокатки сплаву Zr-2,5%Nb. Згідно з цим було виготовлено та відпалено пластини з поздовжніх фрагментів та кілець труби ?15,0?1,5 мм з паливної збірки реактора РБМК. Виконано рентгенівські дослідження текстурних змін зі ступенем деформації пластин. Застосовано прийоми методу зворотних полюсних фігур з розрахунком текстурного коефіцієнта Кернса, а також зйомки кривих хитання (0002). Враховано неоднорідність деформації при випрямленні трубних заготівок. Встановлено, що основні повороти кристалографічних осей с, незважаючи на напрямок прокатки, відбуваються у площині поперечного перерізу вихідної труби. Встановлено існування початкової стадії підвищених текстурних змін з деформацією пластин, що кількісно узгоджується з активністю двійників розтягнення системи {1012}[1011]. Закономірності текстурних змін на наступній помірній стадії віднесено до участі двійників тиснення. Обґрунтовано чисто двійникову природу текстурного дублета, який є характерним для прокатки металів титанової підгрупи. Встановлено та пояснено, що темпи текстурних змін при поперечній прокатці пластин (виготовлених з кілець) є у два рази більше, ніж при поздовжній. Вважається, що у цілому подібні закономірності повинні відбуватись у металах титанової підгрупи.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Критеріальний метод визначення умов виникнення термоакустичної нестійкості в активній зоні реактора / В.А. Кондратюк, О.А. Дорож, В.І. Філатов, Т.В. Бібік //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.84-90. Библиогр.: 14 назв.Об’єктом дослідження є термоакустична нестійкість (ТАН) теплоносія в активній зоні (АЗ) ядерного реактора. Виникнення ТАН в АЗ реактора призводить до високочастотних та високоамплітудних циклічних навантажень на внутрішньореакторні конструкції і може бути однією з причин порушення герметичності оболонок твел. Розроблено критеріальний метод визначення меж області ТАН теплоносія в АЗ ядерного реактора у робочих, перехідних і аварійних режимах. На основі розробленого метода встановлена область виникнення ТАН теплоносія, і були сформульовані критерії ТАН. Обґрунтований безрозмірний визначальний критерій області ТАН у залежності від потужності тепловиділень, витрати та ентальпії теплоносія на вході в АЗ реактора. У форматі безрозмірних параметрів визначена область ТАН в АЗ водоводяного енергетичного реактора - відносна потужність реактора більше 0,25 і відносна витрата теплоносія менше 0,75.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Пошкодження теплообмінних поверхонь парогенератора ПГВ-1000 (англ.м.) / С.В. Гоженко, Є.О. Крайнюк, А.С. Митрофанов //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.91-96. Библиогр.: 8 назв.Проведено комплексний аналіз пошкоджень теплообмінної поверхні парогенератора ПГВ-1000 у процесі довгострокової експлуатації, їх зв'язку з гідродинамічним, водно-хімічним режимами та властивостями поверхні. Розглянуто методи мінімізації пошкоджень у процесі експлуатації діючих енергоблоків АЕС України.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Дослідження впливу гранулометричних складів порошків нейтронопоглинаючих матеріалів на їх ущільнюваність в оболонках пел / І.О. Чернов, М.М. Бєлаш, В.О. Романьков //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.97-102. Библиогр.: 8 назв.Представлено результати досліджень впливу гранулометричних складів порошків нейтронопоглинаючих матеріалів: карбіду бору, титанату диспрозію і гафнату диспрозію та їх сумішей у вихідному стані на характеристики засипок у оболонках як «коротких», так і повнометражних пел. Встановлено, що досягненню максимальної щільності засипки сприяє забезпечення вмісту дрібної фракції біля 30%. Досягнуті максимальні щільності засипок карбіду бору, титанату диспрозію і гафнату диспрозію відповідно: 1,82; 5,1 і 5,82 г/см3. Встановлено оптимальні режими віброущільнення (тип та частота коливань), що забезпечують досягнення необхідних значень щільності засипок пел за короткий час.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Технологічні засади процесу екстракційного розділення цирконію та гафнію (англ.м.) / А.П. Мухачев, Д.O. Єлатонцев, О.А. Харитонова, В.Г. Шевченко //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.103-110. Библиогр.: 8 назв.Викладено результати промислових випробувань процесу й устаткування для екстракційного розділення цирконію і гафнію в єдиному технологічному циклі з отриманням високочистих нітратних сполук металів і чистих азотно-кислих розчинів, як сировини для виробництва натрієвої селітри. Показано, що ефективність процесу екстракції визначається насамперед чистотою азотно-кислого розчину за вмістом критичної домішки – кремнієвої кислоти, що спричиняє небажаний процес емульгування та порушує стабільність процесу. Визначено оптимальні умови, за яких унеможливлюється утворення неекстрагованих форм цирконію і гафнію. Заміна пульсаційних колон на відцентрові екстрактори скоротила експлуатаційні витрати за рахунок зменшення обсягів одноразового завантаження пожежонебезпечного екстрагента та його втрат у результаті гідролізу. При цьому збільшився ступінь розділення цирконію і гафнію. Відцентрові екстрактори забезпечили високу кінетику процесу, скоротили виробничі площі, підвищили продуктивність праці та якість продукції
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Синтез, структура та механічні властивості pvd-покриттів max-фаз. огляд. частина i. осадження покриттів МАХ-фаз (англ.м.) / О.М. Решетняк, О.С. Купрін, Т.О. Пріхна //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.111-125. Библиогр.: 132 назв.В останні десятиліття MAX-фази привернули значну увагу наукової спільноти завдяки унікальному поєднанню металевих і керамічних властивостей, які забезпечують виняткові механічні, термічні, електричні та хімічні характеристики. Синтез фаз MAX у формі покриттів викликає все більший інтерес для багатьох застосувань. Метою цього огляду є узагальнення прогресу, досягнутого у синтезі покриттів на основі MAX-фаз різними методами. Обговорено переваги та особливості використання іонно-плазмових методів фізичного осадження з газової фази. Застосування іонно-плазмових методів дозволяє значно знизити температуру синтезу МАХ-фаз за рахунок високої енергії частинок, що утворюють покриття. Проаналізовано вплив параметрів осадження на склад, структуру та властивості покриттів. Розглянуто покриття з високими захисними властивостями та перспективи їх застосування в промисловості. Ця частина огляду присвячена методам нанесення покриттів на основі MAX-фаз.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Стійкість до кавітаційної ерозії вакуумно-дугових покриттів на основі TiN (англ.м.) / І.О. Клименко, В.Г. Маринін, В.А. Білоус //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.126-136. Библиогр.: 49 назв.Проведено огляд досліджень по впливу технологічних умов осадження та структурних особливостей вакуумно-дугових покриттів на основі TiN на їх стійкість до кавітаційної ерозії у воді. Технологічні параметри, що визначають структурно-фазовий склад покриттів TiN, є тиск азоту у вакуумній камері та потенціал зміщення підкладки. Вакуумно-дугові складнолеговані покриття TiSiN та TiAlYN, що отримані у досліджених умовах формування, мають значно меншу стійкість до кавітаційної ерозії. Дослідження багатошарових покриттів Ti-TiN з різною кількістю та співвідношенням товщини шарів не виявили збільшення стійкості до кавітаційного зносу у порівнянні з одношаровими покриттями, осадженими за оптимальних умов. Високу стійкість до кавітаційного зносу мають однофазні стехіометричні покриття TiN, осаджені при підвищеному тиску азоту 2 Па, та потенціалі зміщення до -300 В, які можна використовувати для захисту титанового сплаву Ti-6Al-4V
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Полішко С.А. Вплив газових примісів на властивості титанових сплавів ВТ1-0 і ВТ6 (англ.м.) //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.137-142. Библиогр.: 21 назв.Розглядаються способи одержання титанових сплавів ВТ1-0 і ВТ6 та вплив газоподібних домішок на характеристики пластичності. Показано, що електронно-променева плавка з проміжною потужністю дозволяє видалити значну кількість домішок у титанових сплавах ВТ1-0 і ВТ6. Доведено, що промислова модифікація титанових зливків загальною вагою понад 18 т з подальшою їх обробкою тиском без переплаву дозволяє мінімізувати енергетичні витрати на отримання готових напівфабрикатів
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Широков Б.М. Осадження текстурованих конденсатів вольфраму водневим відновленням його гексафториду (англ.м.) / Б.М. Широков, О.Ю. Журавльов, Д.Г. Малихін //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.143-145. Библиогр.: 4 назв.Виконано дослідження щодо текстурованих вольфрамових покриттів, осаджених водневим відновленням гексафториду вольфраму. Формування конденсату здійснюється при природному відборі стовпчастих зерен у їх зростанні перпендикулярно поверхні осадження. Деякі грані пірамід у залежності від пересичення газової фази над зростаючою твердою отримують переважну швидкість зростання, що призводить до формування текстури. Істотне значення має пересичення газової фази над твердою, конденсованою. У діапазоні досліджених параметрів сформовані текстури (100) і (111) вольфраму. Виміряна шорсткість поверхні знаходиться у межах 5 класу
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Пропорційні детектори гамма-випромінювання на основі високочистого газу ксенону для радіаційного моніторингу (англ.м.) / С.О. Соколов, О.В. Косінов, О.О. Пудов //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.146-151. Библиогр.: 11 назв.Детально досліджено властивості пропорційного лічильника на основі суміші Xe+2%CH4. Розроблено та виготовлено установку для заповнення детекторів газом Xe високої чистоти та газовими сумішами на його основі. Розроблено та досліджено оптимізовану конструкцію пропорційних лічильників. Покращено конструктивні параметри, такі як матеріал і діаметр анода, кількість і матеріал входів газової суміші, склад і тиск газу. Досліджено режими роботи пропорційних лічильників, а також їх термічну стійкість
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Імпульсне вакуумно-дугове джерело плазми з підвищеним ресурсом роботи / Ю.О. Сисоєв, Ю.В. Широкий, К.В. Фесенко //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки. № 5(147).-Харьков.,2023.-c.152-157. Библиогр.: 25 назв.Наведено конструкцію і описано принцип дії імпульсного вакуумно-дугового джерела плазми з системою запалювання (СЗ) на основі пробою по поверхні діелектрика. У розробленому джерелі плазми завдяки використанню анода у вигляді чотирьох секцій і такої ж кількості секцій запалювання дуги, а також застосуванню розділених ланцюгів живлення як основного імпульсного дугового розряду, так і ланцюгів запалювання дуги, здійснюється незалежна робота кожної секції цього пристрою, що, по суті, є комбінацією чотирьох імпульсних джерел плазми в одному, узгоджена робота яких забезпечується системою керування (СК). Практичні випробування імпульсного джерела плазми показали такі його переваги: підвищення ресурсу СЗ у чотири рази; досягається рівномірне вироблення робочої поверхні катода і за певних умов забезпечується підвищення продуктивності роботи джерела плазми.
Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Малышев, Л.Г. Колебания и волны. Задачи, их анализ и решение: практикум: ЭБ / Л.Г. Малышев, А.А. Повзнер.-Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,2023.-146 c.
Цена: б.ц.

Фізика
53(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки: № 6(148).-Харьков: ХФТИ,2023.-196 c.-( Сер. Фізика радіаційних пошкоджень і радіаційне матеріалознавство. Вип. 122 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    NUCLEOSYNTHESIS OF NUCLEAR MATTER: ENTROPY EFFECTS. / I.S. Timchenko та інші. //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки..-Харьков: ХФТИ,2023.-c.3-7; Бібл: 19 назв.
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    STUDY THE ISOMERIC RATIOS IN PHOTONUCLEAR EXPERIMENTS ON THE LUE-40 LINAC RDC "ACCELERATOR" NSC KIPT. / I.S. Timchenko та інші. //Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки..-Харьков: ХФТИ,2023.-c.8-17; Бібл: 69 назв.
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 56