Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Кокс" : 706

1 2 3 24
УДК 669.162

   Сайто Я. Вплив реакції з СО2 на гарячу міцність коксу / Я. Сайто, Ч. Цукамото //ISIJ International, т. 62.-2022.-№3.-c.606–608.- Бібл.:12 назв - Текст англ.Метою цієї роботи є дослідження міцності коксу при високій температурі в реакційній атмосфері. Встановлено, що напруга руйнування при 1100°C в атмосфері N2 була вищою, ніж при 1100°C через реакцію CO2. Барабанна проба, міцність коксу після реакції та гаряча міцність коксу отриманого з коксівного вугілля, були вищою, ніж у коксу, отриманого з вугілля, що не спікається або спікається слабо.
Кокс
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Ульянцев Я.Э. Подготовка кокса по фракционному составу в условиях металлургического завода / Ульянцев Я.Э., Якимов Б.В., Кузин А.В. //Металлургия XXI столетия глазами молодых : VIІ Международная науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов (24-26 мая, 2021 г., Донецк) : сб. докладов.-Донецк.,2021.-c.46-49. - Библиогр.: 2 назв.Цель работы - исследование влияния подготовки кокса к доменной плавке по фракционному составу на работу печи.
Кокс
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.74

    Розподіл теплоти згоряння за класами крупності коксу / І.В. Мирошниченко, В.В. Гаврилюк, Д.В. Мірошниченко та ін. //Вуглехімічний журнал.-2021.-№2.-c.4-14.- Бібл.:10 назв.У статті наведено і проаналізовано дані щодо фізико-хімічних властивостей коксу різних класів крупності. Обґрунтовано доцільність вивчення величин теплоти згоряння для різних класів крупності доменного коксу. Показано, що значення найвищої теплоти згоряння доменного коксу мокрого гасіння зазнають суттєвих змін залежно від його крупності. Класи крупності менше 25 мм характеризуються максимальними значеннями найвищої теплоти згоряння, що досягає 33,0 МДж/кг і більше.
Кокс
669.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Оцінка придатності кам'яновугільної шихти для отримання доменного коксу заданої якості з використанням технології трамбування / Є.Т. Ковальов, О.Б. Борисенко,1.В. Шульга, Н.А. Десна //Вуглехімічний журнал.-2021.-№4.-c.9-15.- Бібл.:18 назв.У статті показано актуальність технологій, що реалізують можливість розширення сировинної бази коксування за допомогою спеціальних способів підготування шихти, серед яких в даний час провідне місце в світі і в Україні займає трамбування. Показано, що при розгляді питання впровадження технології коксування трамбованої шихти необхідне попереднє узгодження доступної сировинної бази з тонуванням основних конструкційних параметрів коксової печі, що дозволить забезпечити на основі головним чином слабоспікливих марок вугілля отримання коксу з характеристиками, максимально близькими до вимог провідних світових виробників чавуну.
Кокс
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.8

   Деменко В.В. Оценка єффективости проектных решений подготовки шихты и рассева кокса с технологией трамбования на коксовых батаререях № 5, 6 ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" / В.В. Деменко //Вуглехімічний журнал.-2020.-№1.-c.11-16. - Библиогр.: 4 назв.В данной статье представлены некоторые практические результаты промышленного внедрения технологии трамбования каменноугольной шихты и рассева кокса.
Кокс
662.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.749.2

   ДСТУ 8831:2019. Кокс. Метод визначення питомого електричного опору порошку коксу кам'яновугільногоВвед.: 06.01.2020.-К: ДП "УкрНДНЦ",2020 -8 c.Гр. 75.160.101 экз.
Кокс


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.749 СП

   Сорокін, Є.Л. Розвиток наукових основ внутрішньої будови та властивостей вугілля для розширення сировинної бази коксування: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н.: Спец. 05.17.07 - хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / Є.Л.Сорокін.-Дніпро: НМетАУ,2020.-20 c.
Цена: Б.ц.

Кокс
662.749

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.749 СП

   Данило, І.І. Розвиток наукових основ Розробка газонаповнених вуглецевих композитів на основі модифікованого кам'яновугільного пеку: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.17.07 - хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / І.І. Данило.-Дніпро: НМетАУ,2020.-20 c.
Цена: Б.ц.

Кокс
662.749

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662

   Лавриненко, Е.Н. Процессы фазообразования в системе короткозамкнутых гальваноконтактов железо-углерод (кокс): ЭБ / Е.Н. Лавриненко.-К: КИМ,2020.-350 c.
Цена: б.ц.

Кокс
662.749.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Важливість стадії відбору в отриманні достовірних результатів при контролі якості твердого палива / Є.Л. Ковальов, І.Д. Дрозднік, Д.В. Мірошниченко, Н.А. Десна //Вуглехімічний журнал.-2020.-№3.-c.8-16.- Бібл.:12 назв.Наведено основні напрямки досліджень ДП "УХІН" в області вугільної сировинної бази коксування, з метою забезпечення виробничої діяльності коксохімічних підприємств України. Показано, що особливістю формування сировинної бази коксохімічного виробництва України в останні роки є істотне скорочення видобутку коксівного українського вугілля. Розглянуто питання підготовки вугілля в умовах переходу на міжбасейнову сировинну базу з використанням операції відсіву дрібних класів вугілля перед дробленням. Висвітлено питання технічної допомоги в оснащенні заводських лабораторій методами досліджень, а також у підвищенні кваліфікації їх співробітників.
Кокс
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Кузин А.В. Опыт подготовки кокса к доменной плавке. Часть 1 / Кузин А.В., Хлапонин Н.С. //Металлург.-2019.-№1.-c.10-16. - Библиогр.: 24 назв.Выполнен обзор литературы по проблеме подготовки кокса к доменной плавке, в том числе с точки зрения его фракционного состава Приведены основные требования к качеству кокса в свете широкомасштабного освоения технологии вдувания пылеугольного топлива в доменных цехах металлургических предприятий России и Украины.
Кокс
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.74

   Страхов В.М. Эффективный способ улучшения качества литейного и металлургического кокса / В.М. Страхов //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2019.-№2.-c.147-153. - Библиогр.: 28 назв.Представлен обзор промышленных опытов по коксованию угольных шихт с различного рода отощающими добавками, осуществленных на коксохимических предприятиях Западной Сибири и Урала России.
Кокс
662.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.74

   Новік А.А. Напрями зниження собівартості коксу / Новік А.А., Душина Л.М. //Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р.: ЭБ.-Дніпро.,2019.-c.103-105. - Бібліогр.: 2 назви
Кокс
662.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.749

   Кузнеченко В.М. Максимальная влагоемкость углей разных классов крупности / В.М. Кузьниченко, Я.С. Балаева //Углехимический журнал.-2019.-№6.-c.8-13. - Библиогр.: 10 назв.В статье представлена методика определения внутренней влаги (максимальной влагоемкости) классов крупности углей разных марок.
Кокс
662.749

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.74

    Развитие энергосберегающей технологии сухого тушения кокса / Р. Р. Гилязетдинов, К. В. Суворов, И. Ю. Сухов и др. //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2019.-№1.-c.21-25. - Библиогр.: 7 назв.Рассмотрены предлагаемые и существующие способы снижения выбросов в атмосферу избыточного циркуляционного газа УСТК. Показано, что наиболее эффективным решением рассматриваемой проблемы является утилизация избыточного циркуляционного газа в качестве топлива.
Кокс
622.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 543.429

    Исследование промышленных образцов игольчатых коксов методом ЭПР / З.Р. Исмагилов, А.П. Никитин, А.С. Вальнюкова и др. //Кокс и химия.-2019.-№3.-c.8-14. - Библиогр.:20 назв.В работе исследованы промышленные образцы игольчатых коксов и определены их парамагнитные характеристики в широком диапазоне развертки магнитного поля.
Кокс
543.429

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.749

    Прогноз качества промышленного кокса ОАО "Алтай-кокс" по результатам лабораторных и ящичных коксований. 1. Лабораторные коксования / Ю.А. Золотухин, С.П. Осадчий, Е.В. Денисенко и др. //Кокс и химия.-2019.-№5.-c.12-37. - Библиогр.: 33 назв.По результатам лабораторных коксований различных вариантов шихт, имитирующих производственные шихты ОАО «Алтай- кокс», разработана математическая модель прогноза качества лабораторного кокса (CSRICRI) на основе комплексных показателей коксуемости шихт К.п.к. и К.п.к.
Кокс
662.749

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Дмитриев А.Д. Формирование качества кокса за счет изменения состава угольной шихты для коксования, влияние качества кокса на его расход в доменной плавке и производительность / А. Н. Дмитриев //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2018.-№4.-c.40-44. - Библиогр.: 19 назв.Приведены результаты расчетов влияния реакционной способности кокса на его расход и производительность ряда доменных печей металлургических предприятий России.
Кокс
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.749.2

   ДСТУ ISO ISO 579:2018 (ISO 579:2013). Кокс. Метод визначення загальної вологи.-Введ.: 2019.01.01.-К.: ДП"УкрНДНЦ",2018 -4 c.Гр. 75.160.10
Кокс
678.4

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.741

    ЗD- модель установки сухого тушения кокса / А.Л. Фидчунов,С.Ю. Стельмаченко, С.Г. Пожар и др. //Углехимический журнал.-2018.-№6.-c.3-6. - Библиогр.: 11 назв.Показана необходимость усовершенствования конструкции установок сухого тушения кокса (УСТК) и их эксплуатации, особенно в связи с увеличением емкости камеры тушения.
Кокс
662.741

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 66.092

    О возможности определения плотности химических продуктов коксования с использованием U-образной колебательной трубки (вибрационный метод) / А.Л. Борисенко, А.Ю. Мартынова, Н.М. Голик,0.Ю. Ромашина //Углехимический журнал.-2018.-№6.-c.7-11. - Библиогр.: 6 назв.В статье рассмотрена проблема и процедура определения плотности жидких продуктов коксования во исполнение требований законодательства Украины.
Кокс
66.092

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.74

   Иванова В.А. Установление взаимноговлияния характеристик литейного кокса с применением метода структурирования функции качества / Иванова В.А. //Теория и технология металлургического производства.-2018.-№2.-c.14-18. - Библиогр.: 24 назв.На основе литературных данных и с применением метода структурирования функции качества (QFD-метод) построены подматрицы потребительских свойств, связей, характеристик качества и корреляционная подматрица для литейного кокса. Установлены характеристики качества литейного кокса и их влияние на его потребительские свойства, а также зависимости между характеристиками качества литейного кокса и степенью удовлетворения потребительских свойств.
Кокс
662.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Иванова В.А. Требования к качеству литейного кокса, влияющее на структуру и свойства чугуна / Иванова В.А. //Теория и технология металлургического производства.-2018.-№4.-c.12-21. - Библиогр.: 19 назв. Проведены исследования по выявлению характеристик литейного кокса, оказывающих влияние на свойства выплавляемого чугуна.
Кокс
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.74

   Зублев Д.Г. О способах оптимального прогрева коксового пирога в печи для коксования (Обзор) / Д.Г. Зублев, В.Д. Барский, А.В. Кравченко //Кокс и химия.-2016.-№11.-c.16-18Сделан вывод, что рециркуляция продуктов горения не обеспечивает необходимый прогрев коксового пирога по высоте в отечественных конструкциях коксовых батарей. В связи с этим необходим поиск путей дополнительного вытягивания факела горения в отопительных каналах.
Кокс
662.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.749.2

   Зеленський О.І. Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу / О.І. Зеленський, О.В. Ситник //УглеХимический журнал.-2016.-№1.-c.26-30. - Бібліогр. : 12 назвУ статті наведені результати дослідження напрямків отримання високоякісного коксу шляхом покращення показників, що характеризують його властивості на структурні характеристики: формування раціональної сировинної бази коксування та раціональна технологія коксування.
Кокс
662.749.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Малый Е.И. Модификация свойств коксующего угля продуктами пиролиза углей с высоким выходом летучих веществ / Е.И. Малый //УглеХимический журнал.-2016.-№2.-c.12-16. - Библиогр. : 8 назв.В работе приведены результаты экспериментальных исследований модификации коксующего угля летучими продуктами пиролиза угля с высоким содержанием летучих веществ. Установлено влияние высокомолекулярных углеводородов на свойствах кокса и выход химических продуктов коксования.
Кокс
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 662.749

    Особенности технологии сортировки кокса на ПАО «Запорожкокс» / Торяник Э. И., Гайдаенко А. С., Подлубный А. В. и др. //Кокс и химия.-2016.-№1.-c.17- 26.- Библиогр.: 6 назв.Цель исследований - выполнение всестороннего анализа схемы и оборудования сортировки кокса батареи № 2-бис ПАО «Запорожкокс». Обоснована важность процесса транспортировки и сортировки кокса для формирования его гранулометрического состава и механической прочности с целью подготовки к доменной плавке.
Кокс
662.749

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Ковалёва И.Б. Долевое участие в угольной шихте российских углей и их влияние на послереакционную прочность кокса / И.Б. Ковалёва //Спеціальна металургія : вчора, сьогодні, завтра : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2016 р., м. Київ) : ЭБ.-К: НТУУ "КПІ".,2016.-c.544-548. - Бібліогр. : 1 назв.В статье отображено исследование влияния долевого участия в угольной шихте российских углей на послереакционную прочность кокса доменного. Для получения кокса с высоким показателем послереакционной прочности, который составляет более 60 %, рекомендуется увеличивать долевое участия углей России, особенно высококачественных Печерских и Кузнецких марок К и Ж, а также низкосернистых угольных концентратов Донбасса.
Кокс
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 666.762

    Изменения вещественного состава и пористой структуры каменного угля при термической подготовке / А. М. Герасимов, А. А. Абросимов, Ю. Г. Пименов, В. М. Страхов //Кокс и химия.-2016.-№6.-c.2-8.- Библиогр.: 6 назв.Данная работа направлена на создание способов переработки каменных углей, обеспечивающих минимальное использование технологической воды и получение в процессе переработки продуктов в форме, позволяющей эффективно их использовать как в качестве товарных, так и в качестве вторичных сырьевых материалов/
Кокс
666.762

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 666.74

   Бутакова В. И. Создание и развитие автоматизированного ИК-спектрального метода определения показателей качества углей / В. И. Бутакова, В. К. Попов, Ю. М. Посохов //Кокс и химия.-2016.-№6.-c.9-12.- Библиогр.: 19 назв.Описана последовательность разработок в ВУХИНе нескольких поколений автоматизированных инфракрасных анализаторов ИКАП и СПЕКТРОТЕСТ, использованных в условиях производственных лабораторий для экспресс-определения традиционных параметров качества углей.
Кокс
666.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 24