Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Соціологія" : 147

1 2 3 5
УДК 316

    Ціннісно-нормативні виміри антидискримінаційного моделювання в соціальних системах : монографія: ЭБ / за ред. Н.Д. Світайло.-Суми: СумДУ,2023.-215 c.
Цена: б.ц.

Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Гаращук, О.В. Інноваційний компонент соціальної безпеки: ЭБ / О.В. Гаращук.-Чернигів: ПАТ "ПВК "Десна",2022.-160 c.
Цена: б.ц.

Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

    Парадигмальні виклики сучасного розвитку: колективна монографія: ЭБ / за ред. А.П. Дуки.-Чернігів: ГО "НОІЦСТ",2022.-243 c.
Цена: б.ц.

Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 616

   Гусев М.М. Исследование зависимости влияния соционического типа пользователя социальной сети на его поведение в социальной сети / М.М. Гусев, А.Н. Гусева, Т.В. Кораблина //Вестник Сибирского государственного индустриального университета.-2020.-№2.-c.71-75Рассмотрены результаты исследования поведения пользователей социальных сетей с учетом соционических типов личности.
Соціологія
616

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Прушківська Е.В. Інноваційні стратегії розвитку міжнародних компаній в умовах глобалізації / Е.В. Прушківська, К.О. Авраменко //Економічний вісник Дніпровської політехніки.-2020.-№4.-c.28-35. - Библиогр.: 15 назв.Метою статті є виявлення впливу інноваційних стратегій на розвиток міжнародних компаній задля ефективного їх розвитку на міжнародному ринку в умовах глобалізації.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Грицишен Д.О. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії економічній злочинності: державно-управлінський аспект / Д.О. Грицишен //Економічний вісник Дніпровської політехніки.-2020.-№4.-c.36-50. - Библиогр.: 8 назв.Метою статті є визначення особливостей міжнародної співпраці в сфері запобігання та протидії економічній злочинності шляхом встановлення особливостей такої взаємодії та на цій основі розробки класифікаційної моделі.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Веклич О. Формалізація вартісного виміру екосистемних активів соціально-територіальних спільнот / О. Веклич //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2020.-№8.-c.48-55. - Библиогр.: 13 назв.Розкрито алгоритм формалізації екосистемних активів соціально-територіальних спільнот з акцентуванням уваги на числовій формалізації монетарного виміру екосистемних послуг.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Небава М.І. Людський капітал здоров'я населення Вінницького регіону в аспекті збалансованого розвитку України / М.І. Небава, І.В. Заюков //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№4.-c.36-45. - Библиогр.: 16 назв.Метою статті є дослідження проблеми людського капіталу здоров’я населення Вінницької області та здійснення SWOT-аналізу регіону в аспекті формування доктрини її збалансованого розвитку.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Задорожная О.Г. Постнеклассическая экономическая наука: формат человекомерности и целостности хозяйства / О.Г. Задорожная //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№4.-c.9-17. - Библиогр.: 15 назв.Рассмотрено остнеклассическую экономическую науку, что являет собой формат человекомерности и целостности хозяйства.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Баранник Л.Б. Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах глобалізаційних викликів / Л.Б. Баранник, В.М. Черба //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№4.-c.41-51. - Библиогр.: 31 назв.У статті проаналізовано окремі аспекти розвитку соціального капіталу в Україні в умовах глобалізаційних викликів.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Ігнатов Л.М. Роль та місце закону пріоритетності у формуванні стратегій (деякі методологічні аспекти) / Л.М. Ігнатов //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№2.-c.49-55. - Бібліогр. : 14 назвДосліджено сутність, дію та використання в практиці управління, в тому числі при розробці та реалізації стратегій, загального закону пріоритетності.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Пилипенко А.Н. Критерии оценки качества жизни населения Украины / А.Н. Пилипенко, М.О. Антоненко, Н.В. Кожа //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№1.-c.35-45. - Бібліогр. : 32 назв.В статье раскрывается содержание категорий "уровень жизни" и "качество жизни", показывается их взаимосвязь, а также зависимость от целей социально-экономического развития общества.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Релина И.Е. Эволюция социальной политики стран Европейского Союза / И.Е. Релина //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№3.-c.46-52. - Библиогр.: 17 назв.В статье исследуются теоретические модели государственного регулирования экономики и факторы, влияющие на проведение социальной политики в европейских странах. Показана сменяемость приоритетов в проведении социальной политики в странах Европейского Союза в зависимости от особенностей экономического развития в тот или иной период. Выделены общие и специфические черты социальной политики по ряду европейских стран.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Алексєєнко Д.Д. Кількісні аспекти виміру соціального капіталу / Д.Д. Алексєєнко //Економічний вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-2017.-№4(60).-c.31-38. - Библиогр.: 19 назв.У статті розглянуто існуючі у світовій практиці методики кількісного виміру соціального капіталу.
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

    Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 квітня, 2016 року, Краматорськ).-Краматорськ: ДДМА,2016.-236 c.
Цена: 70 грн.

Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Болотіна, Є.В. Соціологія: курс лекцій: +ЭБ / Є.В. Болотіна, В.Б. Мішура.-Краматорськ: ДДМА,2016.-109 c.
Цена: 45 грн.

Соціологія
316(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Власов, С.Ф. Международная академическая мобильность молодых ученых Украины и России как проявление глобализационных процессов в современном мире (на примере Днепропетровщины и г. Кирова Российской Федерации) / С.Ф. Власов, Л.А. Колесник, Е.Н. Михайленко.-Дн-ск: ТОВ "ЛізуновПрес",2015.-100 c.
Цена: 60 грн.

Соціологія
316:001

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316.7

   Пилипенко А.Н. Украинская ментальность в координатах исследовательской программы Г. Хофстеда / А.Н. Пилипенко, Н.И. Литвиненко //Економічний вісник національного гірничого університету.-2015.-№2.-c.9-19В статье приведены результаты исследования украинской ментальности по методике Г. Хофстеда VSM 08
Соціологія
316.7

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 364.48

   Дєєва Н.М. Науково-методичні основи щодо надання змінам соціальної відповідальності суб'єктів економіки керованого характеру / Н.М. Дєєва, М.В. Птухи //Економічний вісник національного гірничого університету.-2015.-№2.-c.68-79В статті визначено роль державних соціальних стандартів та оплати праці в системі забезпечення соціального захисту населення
Соціологія
364.48

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316 СП

   Цупренко, З.В. Життєздатність суспільства: соціально-філософський аналіз: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / З.В. Цупренко.-Запоріжжя: ЗНУ,2015.-20 c.
Цена: Б.ц.

Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316 СП

   Чумак, О.В. Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / З.В. Цупренко.-Запоріжжя: ЗНУ,2015.-20 c.
Цена: Б.ц.

Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.867 СП

   Клендій, В.М. Обгрунтування параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з шарнірно-секційним робочим органом: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.05.05 - піднімально-транспортні машини / В.М. Клендій.-Тернопіль: ТНТУ,2015.-20 c.
Цена: Б.ц.

Соціологія
621.867

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Палапа Н.В. Законодавче забезпечення збалансованого розвитку сільських територій в Україні / Н.В. Палапа //Збалансоване природокористування.-2015.-№3.-c.20-26. - Бібліогр. : 5 назвПроаналізовано сучасний стан законодавчого забезпечення розвитку сільських територій в Україні. Запропоновано напрями вдосконалення нормативно-правовоо забезпечення збалансованого розвитку сільських територій
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Мосьондз, М.В. Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українському суспільстві: монографія / М.В. Мосьондз.-Дн-ськ: НГУ,2014.-140 c.
Цена: 40 грн.

Соціологія
316(477)+338(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 005.8

   Антоненко С.В. Операционализация понятия "развитие" для социотехнических систем - предприятий, проектов, программ / С.В. Антоненко, А.И. Мазуркевич, В.В. Малый //Теория и практика металлургии.-2013.-№1-2.-c.168-171Предложена экспликация понятия "развитие" применительно к социотехническим системам. Сделана попытка операционализации понятия через "формулу идеальности". Показаны возможные оценки для различных путей развития социотехнических систем в зависимости от характера их деятельности.
Соціологія
005.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Рознюк С.В. Оптимизация системы документооборота на предприятии (на примере разработки, согласования и утверждения должностных инструкций) / С.В. Рознюк //Сборник работ Научно-технической конференции молодых специалистов (17 октября 2012 г.).-Дн-ск: ЕВРАЗ.,2012.-c.223-240Исключение двойного документооборота путем внедрения системы электронного документооборота. При реализации данного проекта время, затрачиваемое на разработку, согласование и утверждение документов, в часности должностных инструкций, уменьшится на 5 дней
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Мунтян Л.Н. Увеличение производительности труда ремонтного персонала ЖДЦ КХП, в результате совершенствования организации ремонтов вагонов магистрального парка / Л.Н. Мунтян //Сборник работ Научно-технической конференции молодых специалистов (17 октября 2012 г.).-Дн-ск: ЕВРАЗ.,2012.-c.241-246Снижение платы за простой вагонов в ожидании ремонта, снижение непроизводительных затрат локомотивного парка составят экономию средств 158 550 в год
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Ильюшин А.В. Современные тенденции обучения персонала на украинских предприятиях / А.В. Ильюшин //Сборник работ Научно-технической конференции молодых специалистов (17 октября 2012 г.).-Дн-ск: ЕВРАЗ.,2012.-c.247-253Ростущая потребность в качественном и гибком управлении знаниями и навыками приводит к тому, что корпоративное электронное обучение, дополняющие уже привычную деятельность корпоративных университетов, переплетается с управлением персоналом в целом
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Лымарь А.Н. Социальные проекты как элемент мотивации / А.Н. Лымарь //Сборник работ Научно-технической конференции молодых специалистов (17 октября 2012 г.).-Дн-ск: ЕВРАЗ.,2012.-c.254-262В докладе обозначена технология создания условий для выполнения целей и решения задач социальных проектов как элемент мотивации. Создание инициативной группы. Создание системы учета молодых специалистов-учасников СМС и не учасников СМС. Отработка системы двухсторонней связи
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Романюта И.Н. Лояльность сотрудников предприятия: на основе анкетирования сотрудников Дирекции по персоналу и социальным вопросам / И.Н. Романюта //Сборник работ Научно-технической конференции молодых специалистов (17 октября 2012 г.).-Дн-ск: ЕВРАЗ.,2012.-c.263-269Объектом исследования является лояльность сотрудников дирекции по персоналу и социальным вопросам
Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 5