Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Ріжучі інструменти" : 242

1 2 3 9
УДК 621.92

   Карабут В.М. Розробка програмного забезпечення для дослідження впливу режимів різання при точінні / Карабут В.М. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.289-290. - Бібліогр.: 3 назвиМета роботи: розробити програму мовою Object Pascal у середовищі розробки Delphi, що дозволяє автоматизувати процеси розрахунків та побудови схем та графіків, підвищити точність розрахунків, а також підняти рівень та якість навчального процесу.
Ріжучі інструменти
621.92

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Маркова, Е.А. Инструментальные материалы режущих инструментов: пособие / Е.А. Маркова, О.К. Яцевич.-Минск: БНТУ,2022.-43 c.
Цена: б.ц.

Ріжучі інструменти
621.9.02(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.025

   Ракунов Ю. П. Работоспособность и эффективность унифицированного инструмента и резцов с неперетачиваемыми сменными пластинами при резании труднообрабатываемых материалов / Ю. П. Ракунов, В. В. Абрамов, А. Ю. Ракунов //Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Международный сборник научных трудов.-2021.-№4.-c.86-97. - Библиогр.: 26 назв.В статье проведен сравнительный анализ работоспособности и рентабельности использования унифицированного инструмента и резцов с неперетачиваемыми СМП при механической обработке труднообрабатываемых материалов (ТОМ) деталей машин и изделий на токарным оборудовании с ЧПУ.
Ріжучі інструменти
621.9.025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Войтенко В.А. Плавный пуск дискового режущего инструмента за счет применения фрикционной муфты со сложным относительным движением поверхностей фрикционной пары / Войтенко В.А. //Ресурсосберегающие технологии производства и обработки давлением материалов в машиностроении: сб. науч. тр.-Луганск.,2021.-№2 (35).-c.39-49. - Библиогр.: 4 назв.Рассчитаны неблагоприятные факторы, воздействующие на электропривод и механизм привода дискового режущего инструмента, а также пути уменьшения их вредного воздействия. Предложен новый способ осуществления плавного пуска дискового режущего инструмента, основанный на использовании фрикционной муфты, фрикционные пары которой в процессе срабатывания фрикционной муфты совершают сложное относительное движение своих поверхностей.
Ріжучі інструменти
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.92

   Куценко В.Н. Способ определения распределения алмазных зерен в режущей кромке отрезного круга / Куценко В.Н., Войтенко В.А. //Ресурсосберегающие технологии производства и обработки давлением материалов в машиностроении: сб. науч. тр.-Луганск.,2021.-№2 (35).-c.84-91. - Библиогр.: 4 назв.Выполнены экспериментальные исследования на лабораторном стенде для резки пьезоматериалов; проведены измерения величины электрического напряжения, возникающего в пьезокерамике от ударов алмазных зерен режущей кромки отрезного круга в точке резания.
Ріжучі інструменти
621.92

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62

    Дослідження впливу технологічних факторів на стійкість ріжучого інструменту при плазмово-механійчній обробці / В. П. Нечаєв, А. О. Рязанцев, С. В. Реброва, Д. О. Лавриненко //Вісник Криворізького національного університету.-2021.-№Вип. 52.-c.39-44. - Бібліогр.: 22 назвиМетою даної роботи є вдосконалення технології обробки деталей з важкооброблюваних матеріалів, а саме - дослідження й наукове обгрунтування параметрів процесу плазмово-механічної обробки поверхонь деталей з легованих сталей для підвищення продуктивності обробки, забезпечення необхідного періоду стійкості різального інструменту.
Ріжучі інструменти
62

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62

    Аналіз призначення рівня режимів різання за виробничними критеріями / М. В. Кіяновський, Н. І. Цивінда, Л. І. Лаухіна та ін. //Вісник Криворізького національного університету.-2021.-№Вип. 52.-c.54-58. - Бібліогр.: 11 назвПроведені дослідження обробки броней дробарок при обробці токарно-карусельних верстатах показали, що на жорсткість та вібростійкість системи ВПІД впливають режими різання. Установлено, що критерієм оцінки режимів різання, що застосовуються на заводах, є коефіцієнт нормативної зміни швидкості різання.
Ріжучі інструменти
62

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.24

   Бабич В.Е. Исследование процесса изнашивания алмазных зерен / В.Е. Бабич //Інструментальне матеріалознавство : зб. наук. пр.-2021.-№Вип. 24.-c.407-417. - Бібліогр.: 8 назвДосліджено процеси різання бетону, залізобетону і композиції матеріалів. Розглянуто основні уявлення про процеси руйнування матеріалів при різанні алмазним відрізним кругом.
Ріжучі інструменти
622.24

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Литвинов В.М. Ручные газокислородные инжекторные резаки / В.М. Литвинов, Ю.Н. Лысенко, С.А. Чумак //Сварщик.-2019.-№1.-c.41-44. - Библиогр.: 3 назв.Представлены серийные газокислородные резаки Р1 (разрезаемая толщина до 100 мм, горючий газ ацетилен - резак Р1 А, пропан - резак Р1П, метан - резак Р1М), резак Р2А (разрезаемая толщина до 200 мм, горючий газ - ацетилен) и резаки РЗ (разрезаемая толщина до 300 мм), работающие на пропане (РЗП) и метане (РЗМ), пользующиеся повышенным спросом. Приведены их классификация, комплектность, технические характеристики и устройство. Рассмотрен принцип действия аппаратуры.
Ріжучі інструменти
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Боровік П.B. Задача оптимізації профілювання фасонного ножа / П.В. Боровік //Вісник НТУ "ХПІ". Сер.: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр.-Харків : НТУ "ХПІ".,2019.-№12 (1337).-c.15-19. - Бібліогр.: 14 назвПроаналізовано переваги та недоліки процесу гарячого поділу безперервнолитої квадратної заготовки на ножицях з фасонними ножами. Метою даної роботи було визначення оптимальної форми профілювання фасонного ножа для поділу квадратної заготовки в гарячому стані шляхом математичного моделювання на базі МСЕ.
Ріжучі інструменти
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Підвищення ресурсу експлуатації дисків пил холодного різання металу шляхом термічної обробки / Узлов О.В., Дрожевська Г.В., Пучиков О.В, Гречка І.С. //Металознавство та термічна обробка металів.-2019.-№4.-c.10-15. - Бібліогр.: 6 нвзвРозроблено технологію термічної обробки зубів пил, яка дозволяє підвищити експлуатаційну стійкість дисків.
Ріжучі інструменти
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Швець, С.В. Металорізальні інструменти: навчальний посібник / С.В. Швець.-Суми: СДУ,2019.-272 c.
Цена: 190 грн.

Ріжучі інструменти
621.9.02(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Гречаний О. М. Обґрунтування вибору технічних параметрів гільйотинних ножиць прокатного стану / Гречаний О. М. //Металургія : зб. наук. пр. - Вип. 2 (38).-Запоріжжя: ЗДІА.,2017.-c.126-130. - Бібліогр.: 4 назвПодано розрахункові залежності процесу різання прутків діаметром 22 мм на гільйотинних ножицях сортового стану «325», що одержано за допомогою імітації зазначеного процесу з використанням графічного редактора. Побудовано графіки залежності зусилля різання від кута нахилу ножа, а, також одержано коефіцієнти, які дозволяють легко розраховувати кількість прутків, що одночасно розрізають, для конкретного кута нахилу ножа та діаметра прутка.
Ріжучі інструменти
669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.02

   Грицай І.Є. Підвищення навантажувальної здатності силових зубчатих передач модифікуванням профілів зубців на основі радіально-колового способу зубонарізання / Грицай І.Є. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№4.-c.49-56. - Библиогр.: 8 назв.Мета статті: приймаючи до уваги переваги синусоїдального зачеплення, необхідно дослідити, як змінюється навантажувальна здатність синусоїдальних зубців з модифікованими асиметричними профілями порівняно з евольвентними зубцями, та можливість їх використання в приводах підйомно-транспортних машин.
Ріжучі інструменти
621.9.02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.02

   Грицай І.Є. Підвищення навантажувальної здатності силових зубчатих передач модифікуванням профілів зубців на основі радіально-колового способу зубонарізання / Грицай І.Є. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№4.-c.57-66. - Библиогр.: 13 назв.Мета статті: приймаючи до уваги переваги синусоїдального зачеплення, необхідно дослідити, як змінюється навантажувальна здатність синусоїдальних зубців з модифікованими асиметричними профілями порівняно з евольвентними зубцями, та можливість їх використання в приводах підйомно-транспортних машин.
Ріжучі інструменти
621.9.02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.025.7

    Контактные напряжения на передней поверхности инструментов, оснащенных композитами на основе кубического нитрида бора, при точении закаленной стали / С. А, Клименко, С. Ан. Клименко, А. С. Манохин и др. //Журнал інженерних наук.-2017.-№1.-c.F8-F14. - Библиогр.: 15 назв.В работе представлены результаты экспериментальных исследований по определению геометрических параметров зоны контакта стружки с передней поверхностью инструментов, а также усадки стружки при чистовом точении закаленной стали ХВГ инструментами, оснащенными композитами из поликристаллических сверхтвердых материалов с различным содержанием кубического нитрида бора.
Ріжучі інструменти
621.9.025.7

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Литвинов В.М. Расчет и проектирование ручных кислородных резаков специального назначения / В. М. Литвинов, Ю. Н. Лысенко //Сварщик.-2016.-№5.-c.6-13. - Библиогр. : 4 назв.Представлен модульный принцип проектирования шести газокислородных резаков специального назначения, позволяющий учитывать конкретные условия эксплуатации изделия. При проектировании этих резаков использованы новые технические решения, защищенные патентами Украины, позволившие значительно улучшить их технические характеристики и экономические показатели; увеличились их долговечность и безопасность работы. Предложен алгоритм расчета конструкций ручных кислородных резаков специального назначения, получены формулы и константы необходимые для их расчета.
Ріжучі інструменти
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Литвинов В.М. Кислородная резка в потоке непрерывной разливки стали / В. М. Литвинов, Ю. Н. Лысенко, С. А. Чумак //Сварщик.-2016.-№6.-c.16-19Представлены резаки для кислородной резки слитков толщиной до 700 мм и РГКМ 6СН - для резки слитков сечением 250х250 на форсированных режимах, внедренные на установку непрерывной разливки (УНРС) сталей на ДП "УБ и ВТ" (Сумы). При проектировании этих резаков применены новые решения, которые отсутствовали у аналога.
Ріжучі інструменти
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.025

   Настасенко В.А. Новый вид боковых многогранных неперетачиваемых пластин для оснащения отрезных резцов / В.А. Настасенко //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2016.-№1.-c.33-39.- Библиогр. : 8 назв.Рассмотрены основные виды установки многогранных неперетачиваемых пластин в сборных отрезных резцах и показаны их отличия, достоинства и недостатки при боковой установке и боковом креплении.
Ріжучі інструменти
621.9.025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.025

    Направленная кристаллизация отливок из возвратных отходов сплава ЖС26-ВИ, рафинированных электронно-лучевым переплавом / П.Д. Жеманюк, В.В. Клочихин, Н.А. Лысенко и др. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2016.-№1.-c.40-46.- Библиогр. : 14 назв.Исследовали качество материала отливок направленной кристаллизации, полученных из возвратных отходов жаропрочного никелевого сплава ЖС26-ВИ, прошедших последовательное рафинирование вакуумно-индукционным и электронно-лучевым перевалом.
Ріжучі інструменти
621.9.025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.025

    Експериментальне моделювання процесу алмазного шліфування внутрішньої сфери в сапфірі / С. В. Сохань, Н. О. Мельник-Кагляк, В. Є. Кірєєв //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.А1-А9. - Библиогр.: 14 назв.Наведені результати дослідження впливу кута нахилу інструмента, режиму оброблення на силові характеристики процесу, шорсткість обробленої поверхні при експериментальному моделюванні процесу алмазного шліфування внутрішньої сфери в сапфірі.
Ріжучі інструменти
621.9.025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.025

   Фролов M. В. Повышение точности червячных шлицевых фрез путем аппроксимации теоретического профиля участком эвольвенты окружности / M. В. Фролов //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.А15-А19. - Библиогр.: 3 назв.В работе предложен подход к такой замене, который базируется на равенстве радиусов кривизны теоретического и заменяющего профилей в расчетных точках; разработаны методики и алгоритмы расчета параметров заменяющей эвольвенты, а также оценки точности такой замены. Приведен результат расчета, демонстрирующий более чем в 20 раз высшую точность аппроксимации в сравнении с заменой участком окружности.
Ріжучі інструменти
621.9.025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.025

   Нешта А. А. Особенности обработки различных типов внутренних резьб мерным инструментом / А. А. Нешта, Д. В. Криворучко //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.А20-А24. - Библиогр.: 5 назв.Определены номинальные диаметры мерного инструмента и радиусы спиральной траектории его движения для метрической, дюймовой и круглой резьб. Получены коэффициенты регрессии, характеризующие степень влияния внутреннего диаметра и шаг резьбы на диаметр мерной фрезы.
Ріжучі інструменти
621.9.025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.91

    Комплекс методів одержання заготовок ріжучих елементів: укр.+англ. / А.Ф. Санін, В.П. Бобилев, В.Д. Бербенцев та ін. //Теория и практика металлургии.-2015.-№1-2.-c.90-97Запропонований комплекс методів отримання об'ємних заготовок ріжучих елементів кінцевого інструменту з водорозпиленіх порошків швидкорізальних сталей методами спекання, гарячої та газової екструзії і гарячого гідродинамічного витискування.
Ріжучі інструменти
621.91

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.02

   Ермократьев В.А. Параметрическая надежность делительных ножниц / Ермократьев В.А., Кононов Д.А. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2015.-№7.-c.66-69Предложена методика определения показателей надежности работы делительных ножниц мелкосортного стана. В качестве основного выходного параметра оценки точности работы летучих ножниц предлагается использовать коэффициент обгона ножниц. Коэффициент обгона летучих ножниц при установившейся работе изменяется в пределах 1%. При двухниточной прокатке без пауз изменения в ряде случаев достигают 2,5%, а при неритмичной двухниточной прокатке максимальные изменения достигают 4%, что вызывает соответственные изменения длины обрезаемых полос.
Ріжучі інструменти
669.02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.02

   Ермократьев В.А. Исследование работы летучих делительных ножниц / Ермократьев В.А., Кононов Д.А. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2015.-№7.-c.70-73Рассмотрена конструкция и разработана математическая модель двухбарабанных летучих ножниц непрерывного мелкосортного стана 250. Проведено компьютерное моделирование процесса работы ножниц (порезки металла). Установлено, что изменения параметров при переходных процессах и в процессе резания оказывают незначительное влияние на скоростные характеристики ножей.
Ріжучі інструменти
669.02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.02

   Поляков Б.Н. О динамических особенностях нагруженности и предложениях по конструкции и новому способу резания на ножницах заготовочных прокатных станов / Поляков Б.Н. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2015.-№7.-c.83-87Показаны динамические особенности технологической нагруженности процесса резания горячих заготовок различных марок сталей на ножницах с параллельными ножами и даются их статистические численные оценки с позиции теории случайных процессов; приводится обоснование нерациональности рычажных конструкций ножниц с позиции расхода электроэнергии и рекомендуется для ножниц применять гидравлический привод; показано экспериментальное обоснование - высоконадежное уравнение регрессии с оценками точности, являющееся основанием принципиально нового способа разделения горячего проката, рекомендуемого к опытному применению в производственных условиях.
Ріжучі інструменти
669.02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Фролов М.В. Оценка силовых зависимостей при точении резцами с круглыми пластинами посредством "эквивалентных" параметров / Фролов М.В. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2015.-№1.-c.53-56. - Бібліогр. : 8 назвНа основе статистического анализа экспериментальных данных показано, что параметры фт и ат адекватно отражают влияние режимов резания на соотношение составляющих силы резания и могут быть использованы для их оценки.
Ріжучі інструменти
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9.025.7

   Паустовський О.В. Жаростійкість електроіскрових покриттів зі сплавів системи Ni-Cr-Al-Y / О.В. Паустовський, Р.А. Алфінцева, Ю.В. Губін //Металознавство та обробка металів.-2015.-№3.-c.41-46. - Бібліогр. : 17 назвДосліджена жаростійкість сталі 45, сплавів системи Ni-Cr-Al-Y та електроіскрових покриттів цих сплавів на сталі 45 при 900 С і витримці 20 годин на повітрі
Ріжучі інструменти
621.9.025.7

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Настасенко В.О. Нові різальні інструменти з механічним кріпленням багатогранних непереточуваних пластин бокової схеми різання / Настасенко В.О. //Підйомно-транспортна техніка.-2015.-№4(48).-c.37-46. - Бібліогр. : 6 назвРозглянуті основні види установки швидкозмінних багатогранних непереточуваних пластин (БНП) в різальних інструментах і показано, що радіальний і тангенціальний види установки слід доповнити бічним. Показані відміни бічної установки БНП від бічного кріплення, що застосовується у відрізних різцях і торцевих фрезах.
Ріжучі інструменти
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 9