Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Геодезія" : 428

1 2 3 15
УДК 528 СП

   Віват, А.Й. Удосконалення геодезичних методів підвищення точночті вимірювань в інженерно-геодезичних роботах: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.24.01 - Геодезія, фотограмметрія та картографія / А.Й. Віват.-Львів: Львівська політехніка,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 332

    Універсальний підхід до оцінки територій / Перович Л.М., Перович І.Л., Сидоренко В.Д., Паламар А.Ю. //Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр..-Кривий Ріг.,2022.-№Вип. 54.-c.190-195. - Бібліогр.: 15 назвМетою даної публікації є розробка методичного підходу, здатного уніфікувати процедуру оцінки територій різного функціонального призначення.
Геодезія
332

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528.5

   Безвесільна О. М. Моделювання впливу параметрів збурень на роботу двоканального п’єзоелектричного гравіметра / О. М. Безвесільна, Ю. В. Киричук, Н. М. Назаренко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2021.-№1.-c.21-28. - Библиогр.: 8 назв.Досліджено вплив параметрів збурюючих прискорень та власних параметрів двоканального п’єзо- гравіметра на його роботу за допомогою ЕОМ.
Геодезія
528.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 628

    Огляд сучасного стану сталих технологій для енергетичної утилізації твердих побутових відходів / В. М. Чупа, О. М. Карпат, А. В. Яворський, П. М. Райтер //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2021.-№1.-c.115-123. - Библиогр.: 15 назв.Проведено огляд існуючих технологій утилізації твердих побутових відходів методами термічного знешкодження сміття з перспективою використання теплової енергії для промисловості і комунальних потреб населення. Викладено способи термічної утилізації відходів від звичайного спалювання до найсучаснішої технології утворення стабільного сухого залишку. Здійснено аналіз нормативно-правової бази поводження з відходами в країнах Європейського Союзу та в Україні.
Геодезія
628

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

    Анализ технологических схем создания геодезического обоснования на промплощадке / Г.А. Уставич, А.Г. Неволин, В.А. Падве и др. //Записки горного института. Т. 249.-2021.-№3.-c.366-376. - Библиогр.: 20 назв.В статье освещены вопросы создания с необходимой точностью планового обоснования на промплощадке строящихся инженерных сооружений с применением спутниковых технологий и тахеометров.
Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 624.13

   Папуша Т.В. Использование метода аналогов и аналогий как достойная альтернатива полевым испытаниям грунтов статическим зондированием / Т.В. Папуша, В.Т. Головко, И.В. Козаринский //Металургійна та гірничорудна промисловість.-2021.-№2.-c.36-41. - Бібліогр.: 11 назвПутем корреляции данных изучен вопрос применения статического зондирования в инженерных изысканиях, как метода определения несущей способности свай в изученных в инженерно-геологическом аспекте регионах. Предложена методика определения несущей способности путем метода геотехнических аналогов и аналогий.
Геодезія
624.13

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Дорош, Л.І. Моніторинг техногенно-небезпечних об'єктів засобами радіолокаційної інтерферометрії: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / Л.І. Дорош.-Львів: Львівська поліьтехніка,2021.-24 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Намінат, О.С. Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об'єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / О.С. Намінат.-Львів: Львівська політехніка,2020.-26 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Лиско, Б.О. Використання сучасних технологій для підвищення ефективності розпланувальних робіт: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / Б.О. Лиско.-Львів: Львівська політехніка,2020.-24 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

   Громик, О.М. Радіоекологічний аналіз ландшафтів Волинської області: монографія / О.М. Громик.-Луцьк: ЛНТУ,2020.-254 c.
Цена: 90 грн.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

   Тревого, І.С. Межлві знаки України: монографія / І.С. Тревого, Є.. Ільків, М.В. Галярник.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2020.-128 c.
Цена: 90 грн.

Геодезія
528(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

   Шехунова, С.Б. Соленосні формації: закономірності літогенезу та проблеми використання / С.Б. Шехунова.-К: Наукова думка,2020.-334 c.
Цена: 1236 грн.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Марусаж, Х.І. Розробка методики комплексного дослідження змін поверхневих об'ємів острівних льодовиків антарктичного узбережжя: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / Х.І. Марусаж.-Львів: Львівська політехніка,2020.-21 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

   Шлапінський В. Критичний розгляд проблемних питань стратиграфії і тектоніки складчастих Карпат і прилеглих територій на прикладі "Держгеокарти-200" / В. Шлапінський, М. Павлюк, М. Тернавський //Геологія і геохімія горючих копалин.-2020.-№1.-c.5-39.- Бібл.:65 назв.У статті подається критична оцінка низки положень, які містяться в матеріалах Державної геологічної карти масштабу 1 : 200 000 (Карпатська серія аркушів), виданої у 2003-2009 рр. Визнається її наукова і практична цінність як джерела знань про будову та природні ресурси Карпат.
Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Доскіч, С.В. Комбінований розв'язок координат активних референцних GNSS станцій України: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / С.В. Доскіч.-Львів: Львівська політехніка,2019.-20 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Петров, С.Л. Моніторинг вертикальних зміщень техногенно-навантажених територій геодезичними методами: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / С.Л. Петров.-Львів: Львівська політехніка,2019.-20 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Корлятович, Т.Ю. Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / Т.Ю. Корлятович.-Львів: Львівська політехніка,2019.-20 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Корлятович, Т.Ю. Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / Т.Ю. Корлятович.-Львів: Львівська політехніка,2019.-20 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Шило, Є.О. Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / Є.О. Шило.-Львів: Львівська політехніка,2019.-20 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Іванчук, О.М. Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об'єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / О.М. Іванчук.-Львів: Львівська політехніка,2019.-20 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Губар, Ю.П. Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.04 - Кадастр і моніторинг земель / Ю.П. Губар.-Львів: Львівська політехніка,2019.-20 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

    Всепогодний моніторинг областей видобутку нафти та газу на основі супутникових даних / В. В. Гнатушенко, Д. К. Мозговий, Вік. В. Гнатушенко та ін. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№6.-c.137-143. -Библиогр.:12 назв.;Текст англ.Мета-розробка й тестування інформаційної технології автоматизованої обробки різночасових супутникових знімків середнього просторового розрізнення для всепогодного моніторингу районів видобутку нафти та газу.
Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Третяк С.К. Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування Землі та геоінформаційних технологій: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / С.К. Третяк.-Львів: Львівська політехніка,2019.-24 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

   Власова О.В. Науково-методичні основи еколого-меліоративного моніторингу агроландшафтів за даними дистанційного зондування Землі. / О.В. Власова //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.83-85. - Библиогр. : 11 назв.В статті обгрунтовано нособливості оптимізації використання реформованих сільськогосподарських підприємств.
Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Мендель, В.П. Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів ( на прикладі Волинського Опілля): Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.05.24.01 - геоздезія, фотограмметрія та картографія / В.П. Мндель.-Львів: НУ "Львівська політехніка",2018.-20 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Гебрин-Байди, Л.В. Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.05.24.01 - кадастр і моніторінг земель / Л.В. Гебрин-Байди.-Львів: НУ "Львівська політехніка",2018.-20 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

   Тревого, І.С. Моніторинг геодезичних пунктів: монорафія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018.-214 c.
Цена: 45 грн.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

   Тревого І.С. Стан і зміст моніторінгу геодезичних пунктів. / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник //Моніторинг геодезичних пунктів : монорафія.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2018.-c.12-68У статті розглянуто сучасний етап моніторінгу геодезичних пунктів, обгрунтування точності контролю закладки, про необхідність визачення висотного положення елементів топографічної привязки геодезичих пунктів.
Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

   Тревого І.С. Моніторінг геодезичних грунтових пунктів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник //Моніторинг геодезичних пунктів : монорафія.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2018.-c.69-119У статті розглянуто використання методів електророзвідки для моніторінгу геодезичних пунктів, використання методів магніторозвідки та мікромагнітного знімання для моніторінгу.
Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528

   Тревого І.С. Моніторінг стінових реперів і марок. / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник //Моніторинг геодезичних пунктів : монорафія.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2018.-c.120-144У статті розглянуто використання геометричних параметрів геодезичних стінових знаків за допомогою ультразвуку.
Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 15