Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Феросплави" : 1 027

1 2 3 35
УДК 669.168

   Киричок В.С. Термодинамічне моделювання силікотермічного методу отримання середньовуглецевого феромарганцю у конвертері / Киричок В.С., Надточій А.А., Великонська Н.М. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.117-122. - Бібліогр. : 3 назвиРезультати теоретичних досліджень та дослідних плавок свідчать про перспективність подальшої розробки технології зневуглецьовування високовуглецевих марганцевих розплавів при застосуванні продувки газоподібним киснем та обробки шлаковими розплавами певного складу, але потребує проведення подальших досліджень.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Модельне прогнозування фізико-хімічних і теплофізичних властивостей комплексного фероцирконію / Снігура І.Р., Петров О.П., Гловко Л.А., Ходотова Н.Є., Кукса О.В. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.153-155. - Бібліогр. : 3 назвиОбгрунтовано необхідність розробки нових комплексних феросплавів, зокрема феросилікоцирконію, як важливої складової у процесах розкислення металургійних розплавів і легуванні з метою одержання якісного металу.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Грищенко С.Г. Сучасні тенденції розвитку світової та української феросплавної промисловості / Грищенко С.Г. //Теорія і практика металургії.-2022.-№2.-c.40-43. - Бібліогр.: 7 назвРозглянуті сучасні тенденції розвитку світової та української феросплавної промисловості.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Прогнозна оцінка фізико-хімічних властивостей нових композицій хромовмісних феросплавів / О.П. Петров, С.В. Греков, В.П. Піптюк та ін. //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.414-429Метою роботи було прогнозування найбільш значущих фізико-хімічних характеристик (температури плавлення і щільності) нових хромовмісних феросплавів зі зниженим вмістом хрому і підвищеним вмістом кремнію.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.15

   Жунусов А.К. Аналіз впливу електротехнічних характеристик струмопідведення на техніко-економічні показники виплавки феросилікохрому / А.К. Жунусов, В.І. Кулініч, А.К. Жунусова //Engineering Journal of Satbayev University.-2022.-№4.-c.20-24.- Бібл.: 10 назв.-Текст рос.В статті наводяться результати дослідження впливу електротехнічних характеристик струмопідведення на техніко-економічні показники виплавки феросилікохрому. Розглянуто параметри роботи печі №43 Аксуського заводу феросплавів у зв'язку із зміною характеристик струмопідведення під час модернізації ЕПУ.
Феросплави
669.15

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Махамбетов Ерболат Нысаналыулы Разработка технологии выплавки комплексных кальцийсодержащих ферросплавов из отвальных металлургических шлаков и высокозольных углей: диссертация на соискание степени доктора филисофии.-Караганда: Карагандинский технический университет,2021
Цена: б.ц.

Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Козловский С. Разработка эффективной технологии рафинирования ферросиликохрома от углерода и газовых примесей / Козловский С., Бялик В., Гиль С. //Металлург.-2021.-№8.-c.26-32. - Библиогр.: 12 назв.Представлены результаты выполненного в условиях ферросплавного завода Re Alloys (Польша) проекта производства ферросиликохрома.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Ровин С.Л. Получение ферросплавов в ротационных наклоняющихся печах / С.Л. Ровин, Л.Е. Ровин //Литье и металлургия.-2021.-№4.-c.19-23. - Библиогр.: 5 назв.В статье представлен анализ методов, которые могут быть использованы для малотоннажного получения ферромарганца, ферросилиция и других ферросплавов в условиях машиностроительного предприятия с использованием собственных отходов, в том числе дисперсных.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Регулювання відновлення кремнію при отриманні феросилікомарганцю в потужних електропечах / Д.С. Ланцевич, А.В. Литвин, Р.О. Хомуненко, І.Й. Водін //Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали ІV Міжнародної конференції.-Дніпро-Гельсінкі.,2021.-c.200-204. - Бібліогр.: 5 назвДля визначення вибору оптимального складу шлаку досліджені умови відновлення кремнезему і оксиду марганцю під шлаками.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Экспериментальное определение основных параметров процесса рафинирования чернового ферроникеля, полученного селективным восстановлением железохромоникелевых руд / Бигеев В.А., Потапова М.В., Макарова И.В., Юдин Д.В. //Теория и технология металлургического производства.-2021.-№4.-c.4-8. - Библиогр.: 10 назв.В работе экспериментально были получены зависимости коэффициента распределения фосфора от основности шлака и температуры металла. Также были определены интервалы плавления известково-железистых шлаков.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Технологические особенности производства ферросиликохрома / Водин И.И., Данилюк А.С., Лихачев Е.С. и др. //Стратегія якості у промисловості і освіті : матеріали XVI Міжнародної конференції (2-5 червня 2021 р., Варна, Болгарія).-Дніпро - Варна.,2021.-c.35-39. - Бібліогр.: 6 назв
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Модельне прогнозування фізико-хімічних і теплофізичних характеристик нових видів марганцевмісних (Mn-50-60%) феросплавів / О. П. Петров, І. Р. Снігура, Л. А. Головко, Н. Є. Ходотова //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії.-2021.-№Вип. 35.-c.186-199. - Бібліогр.: 12 назвМетою роботи є реалізація нового підходу до опису фізико-хімічних та теплофізичних характеристик легкоплавких марганцевмісних феросплавів (в інтервалі концентрацій Mn (50-60%), Si (3-8%), C (2,5-6%)) при розкисленні та легуванні металевого розплаву.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Термодинамічне моделювання поведінки складових у шлакових системах, що характерні при виробництві марганцевих феросплавів / А. А. Надточій, Д. О. Степаненко, Н. Є. Ходотова //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії.-2021.-№Вип. 35.-c.263-274. - Бібліогр.: 17 назвМетою дослідження є пошук високоефективних схем використання вторинних сировинних матеріалів та безвідходних технологій, що дозволять повернути цінні хімічні елементи у металургійний переділ, насамперед марганцю.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622

   Пройдак Ю.С. Оцінка природної радіоактивності фосфоритів з метою подальшого їх використання при виробництві ферофосфору / Пройдак Ю.С., ПройдакА.Ю., Страколист С.І. //Теорія і практика металургії.-2021.-№6.-c.5-12. - Бібліогр.: 18 назв.Дослідження ефективної питомої радіоактивності фосфориту групи родовищ Харківської області (Ізюмський район) з метою визначення можливості використання їх для виплавки ферофосфору відповідно до норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97).
Феросплави
622

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622

   Горобець А.П. Дослідження іонного складу хромошпінеліду під час відновлювальної електроплавки рудної сировини / Горобець А.П. //Теорія і практика металургії.-2021.-№6.-c.13-17. - Бібліогр.: 9 назв.Виконані розрахунки розподілу катіонів в складі хромошпінеліду хромової руди та техногенними продуктами його відновлення під час виплавки високовуглецевого ферохрому.
Феросплави
622

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.341.23

    Оцінка металургійної цінності марганцевої сировини / Кривенко В.В., Лялюк В.П., Чупринов Є.В. та ін. //Вісник ПДТУ, вип. 42.-2021.-c.43-50. - Бібл.: 12 назв.Виконано комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей і металургійної цінності марганцевої сировини різних родовищ, що використовуються при виробництві феросплавів в рудовідновних печах підвищеної потужності. Розглянуто питання повернення у виробництво продуктів збагачення сировини і відходів феросплавного виробництва. Досліджено металургійні властивості і кінетичні закономірності відновлення зразків марганцевої сировини різних родовищ.
Феросплави
622.341.23

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Шкирмонтов А.П. Комплексный энерготехнический параметр работы ферросплавной печи / А.П. Шкирмонтов, В.Е. Рощин //Сталь.-2020.-№2.-c.20-25. - Библиогр.: 21 назв.Представлены результаты анализа парметров выплавки ферросплавов с использованием энерготехнологического критерия работы ферросплавнойэлектропечи, а также весовые коэффициенты составляющих этого критерия на примере получения ферросилиция, феррохрома и ферромарганца.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.168

   Качан Ю.Г. Визначення обсягів розплаву та шлаку під час плавки в феросплавній печі / Ю.Г. Качан, В.Ю. Міщенко //Сучасні проблеми металургії.-2020.-№23.-c.53-62. - Бібліогр.: 8 назвВ даній статті представлена модель міжфазового переходу шихтових матеріалів, що відбувається внаслідок їх нагрівання з метою визначення кількості одержаних рідких феросплавів та шлаку в динаміці процесу. Запропонована методика та математичні залежності для розрахунку кількості розплаву, що накопичується у подині ванни руднотермічної печі.
Феросплави
621.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Фізичні та хімічні основи зневуглецювання високовуглецевого феромарганцевого розплаву / Величко О.Г., Ду Юньшен, Мяновська Я.В., Камкіна Л.В., Анкудінов Р.В. //Теорія і практика металургії.-2020.-№1.-c.30-35. - Бібліогр.: 16 назв.- Текст англМетою роботи є встановлення фізико-хімічних закономірностей поведінки вуглецю, кремнію, марганцю при застосуванні методу продувки киснем високовуглецевого феромарганцю. Розглянуто процес продувки рідкого металу киснем.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Опыт внедрения стендов сушки разливочных ковшей, отапливаемых ферросплавным газом / В.Т. Рязанов, С.С. Шульгин, А.А. Набоких, С.Б. Шестаков //Сталь.-2020.-№5.-c.24-25Приведены описание и результаты разработки и внедрения стендов сушки футеровки 70-т разливочных ковшей, отапливаемых ферросплавным газом.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Процессы в шихтовой и подовой зонах рабочего пространства печи и проблемы управления режимом дозирования шихты при выплавке технического кремния и высококремнистых ферросплавов / Сивцов А.В., Елкин К.С., Кашлев И.М., Карлина А.И. //Металлург.-2020.-№5.-c.21-27. - Библиогр.: 12 назв.Приведено описание процессов преобразования шихтовых материалов и химических процессов в шихтовой зоне и на подине печей, выплавляющих технический кремний и высококремнистые ферросплавы.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    Современное состояние мирового и отечественного производства ферросплавов / И.Д. Рожихина, О.И. Нохрин , К.С. Елкин, М.А. Голодова //Вестник ГМС РАЕН. Отделение металлургии: сб. науч. тр. - Вып. 43.-Москва-Новокузнецк.,2020.-c.47-62. - Библиогр.: 14 назв.Представлены показатели производства и потребления ферросплавов в Российской Федерации, а также основные производители ферросплавов. Показаны изменения в структуре производства ферросплавов в мире и России с 2009 по 2018 г.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Елкин К.С. Рафинирование кремния и кремнистых ферросплавов от примесей / К.С. Елкин, И.М. Кашлев, А.И. Карлина //Вестник ГМС РАЕН. Отделение металлургии: сб. науч. тр. - Вып. 43.-Москва-Новокузнецк.,2020.-c.113-119. - Библиогр.: 12 назв.Определены требования к качеству кремнистых ферросплавов; установлено качество ферросилиция на заводах ферросплавов России, дана сравнительная оценка ферросилиция Российских и зарубежных заводов.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

    О производстве и применении ферросплавов с РЗМ и ЩЗМ для модифицирования и микролегирования стали / И.В. Рябчиков, В.Г. Мизин, И.В. Бакин, Р.Г. Усманов //Сталь.-2020.-№6.-c.21-25. - Библиогр.: 17 назв.Рассмотрено состояние производства и применения ферросплавов с редкоземельными и щелочноземельными металлами. Показана возможность создания безотходного их производства при использовании рудоугольных брикетов.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Дашевский В.Я. Проблема фосфора при производстве марганцевых ферросплавов / В.Я. Дашевский, А.А. Александров, Л.И. Леонтьев //Сталь.-2020.-№10.-c.23-27. - Библиогр.: 19 назв.Разработан новый процесс выплавки высокоуглеродистого ферромарганца и ферросиликомарганца из марганцевых концентратов с повышенным содержанием фосфора. Разработаны также способы выплавки средне- и низкоуглеродистого ферромарганца и металлического марганца, в которых фосфор восстанавливают из оксидного расплава аналогичным способом.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Заякин О.В. Физико-химические свойства ферросплавов системы Fe-Ni-Cr-С / О.В. Заякин, В.И. Жучков, Д.С. Ренев //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№4.-c.359-364. - Библиогр.: 16 назв.В данной работе изучены основные физикохимические свойства новых хромоникелевых ферросплавов.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Салина В.А. Термодинамическое моделирование силикотермического процесса восстановления никеля и железа из оксидов / В.А. Салина, В.И. Жучков, О.В. Заякин //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№4.-c.365-371. - Библиогр.: 15 назв.Изучен процесс восстановления никеля и железа из оксидной системы состава методом термодинамического моделирования. Результаты моделирования могут быть использованы для разработки технологии получения Fe-Si-Ni из окисленной никелевой руды силикотермическим способом.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Дашевский В.Я. Проблемы использования марганца в российской металлургии / В. Я. Дашевский, В. И. Жучков, Л. И. Леонтьев //Сталь.-2019.-№1.-c.16-23. - Библиогр.: 31 назв.При производстве марганцевых ферросплавов от руды до готовых сплавов теряется порядка 50 % марганца, образуется большое количество побочных продуктов, использование и переработка которых позволяют не только сократить потребление исходного минерального сырья, но и повысить эффективность основного производства, уменьшить загрязнение окружающей среды.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Болдырев Д.А. Особенности влияния ЩЗМ на эффективность графитизирующего ферросилициевого модификатора / Д. А. Болдырев, С. В. Иванов //Сталь.-2019.-№2.-c.21-25. - Библиогр.: 3 назв.Исследовано влияние трех ШЗМ, вводимых в графитизирующий ферросилициевый модификатор — бария, кальция и стронция на снижение степени переохлаждения серого перлитного чугуна доэвтектического состава в отливках сложной конструкции с тонкими стенками, а также с характерными выступами, приливами, опорными точками и углами на примере нажимного диска сцепления.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.168

   Шкирмонтов А.П. Изменение энерготехнологических параметров выплавки ферросплавов при увеличении мощности электропечей / А.П. Шкирмонтов //Электрометаллургия.-2019.-№1.-c.18-28.- Библиогр.: 34 назв.Проведен анализ энереотехнолоеинеских параметров выплавки ферросплавов в электропечах углеродотермическим процессом.
Феросплави
669.168

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 35