ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України

          всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців
          і підприємців та всеукраїнськими профспілками
              і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки

                            15.04.2008

                        Загальні положення

     Генеральну угоду (далі -Угода) укладено відповідно до  Закону
України  "Про  колективні  договори  і  угоди"  (  3356-12  )  між
Кабінетом   Міністрів   України,   всеукраїнськими    об'єднаннями
організацій  роботодавців і підприємців (далі - Сторона власників,
додаток 1),  з однієї сторони,  та всеукраїнськими профспілками  і
профоб'єднаннями (далі - Сторона профспілок,  додаток 2), з другої
сторони (далі - Сторони).

     Сторони в період  дії  Угоди  спрямовуватимуть  скоординовані
зусилля  на радикальне прискорення людського розвитку та виконання
першочергових завдань у соціально-економічній  і  трудовій  сфері,
підвищення  рівня  зайнятості  населення  та  належне  матеріальне
забезпечення працівників,  подальший розвиток соціального діалогу,
досягнення стабільності та злагоди в суспільстві.

     Сторони розвиватимуть   свої   взаємовідносини  на  принципах
соціального діалогу,  дотримання визначених Угодою  зобов'язань  і
домовленостей.

     Положення Угоди діють безпосередньо на всіх підприємствах,  в
установах  та  організаціях  незалежно  від  форми  власності,   є
обов'язковими для застосування під час укладання угод іншого рівня
та колективних договорів як мінімальні гарантії.

     Угода набирає чинності з дня підписання і  діє  до  укладення
нової або перегляду цієї Угоди.

                             РОЗДІЛ I
     Сприяння розвитку вітчизняного виробництва, забезпечення
                     продуктивної зайнятості

     1. У сфері вітчизняного виробництва

     Сторони домовилися:

     1.1. Залучати    представників   профспілок   до   проведення
перевірки  виконання  умов  договорів  купівлі-продажу  державного
майна,   укладених  у  процесі  приватизації,  в  частині  надання
соціальних гарантій для працівників,  у разі порушення таких  умов
до вжиття визначених законодавством заходів.

     1.2. Сприяти:

     прийняттю Податкового кодексу України,  у якому  передбачити,
зокрема,  спрощену  систему  оподаткування,  обліку  та  звітності
суб'єктів малого підприємництва;

     затвердженню Державної програми приватизації;

     прийняттю і вдосконаленню законів України щодо:

     прав профспілок і організацій роботодавців;

     акціонерних товариств,  у тому числі в  частині  застосування
спеціального права держави - "золота акція".

     1.3. Сприяти  протягом  дії  Угоди  запровадженню  суб'єктами
господарювання міжнародного стандарту "Соціальна  відповідальність
8000".

     1.4. Сприяти   протягом   дії   Угоди   приєднанню  суб'єктів
господарювання до Глобального договору ООН.

     1.5. Один раз  на  півріччя  розглядати  разом  з  науковцями
питання   щодо   адаптації   та  запобігання  можливим  негативним
соціально-економічним наслідкам вступу України до СОТ:

     в цілому по державі - на засіданні Національної тристоронньої
соціально-економічної ради;

     у галузях  економіки - на засіданні галузевого тристороннього
органу соціального діалогу;

     у регіонах  -  на  засіданні  територіального  тристороннього
органу соціального діалогу (один раз на рік).

     1.6. Рекомендувати  співголовам  Національної   тристоронньої
соціально-економічної  ради  розглянути питання щодо утворення при
зазначеній  Раді  постійно  діючої  комісії  з   розгляду   питань
адаптації та запобігання можливим негативним соціально-економічним
наслідкам вступу України до СОТ.

     1.7. Рекомендувати  керівникам   підприємств   проводити   за
рахунок   коштів  акціонерних  товариств  навчання  у  спеціальних
закладах представників профспілок,  які  беруть  участь  у  роботі
спостережних рад зазначених товариств.

     Сторона власників зобов'язується:

     1.8. Забезпечити участь представників первинної профспілкової
організації, а у разі її відсутності - вільно обраних працівниками
представників,  уповноважених представляти їх інтереси у стосунках
з роботодавцями, щодо:

     1.8.1. - внесення змін та доповнень  до  статутів  у  частині
захисту соціально-економічних та трудових прав працівників;

     1.8.2. -  розроблення   внутрішніх   документів   підприємств
(правила трудового розпорядку,  програми розвитку персоналу тощо),
а також внесення до них змін відповідно до законодавства.

     1.9. Включати   в   установленому   законодавством    порядку
представників профспілок до складу:

     1.9.1 -    комісій    з    приватизації,    реструктуризації,
реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

     1.9.2 - комісій з передачі об'єктів права державної власності
у комунальну власність.

     1.10. Створити  умови  для участі представників профспілкових
організацій   відповідного   рівня   у   роботі   наглядових   рад
господарських товариств з правом дорадчого голосу.

     1.11. Вносити   протягом  дії  Угоди  зміни  до  статутів  та
внутрішніх  документів  підприємств  щодо  повноважень  профспілок
представляти    інтереси    працівників   в   органах   управління
підприємством відповідно до законодавства.

     1.12. Розглядати  на  засіданні  Національної   тристоронньої
соціально-економічної  ради питання щодо здійснення Сторонами цієї
ради  спільних  заходів  із  детінізації  економіки  з   подальшим
інформуванням Сторін про їх реалізацію.

     1.13. Не     допускати     відчуження     державного    майна
неконкурентними    способами,    якщо    інше    не    передбачено
законодавством.

     1.14. Забезпечити      захист      інтересів      вітчизняних
товаровиробників на зовнішньому ринку.

     1.15. Здійснювати   за   участю   Сторони    профспілок    та
всеукраїнських  об'єднань  організацій роботодавців і підприємців,
які є суб'єктами Угоди,  заходи щодо захисту внутрішнього ринку та
вітчизняних товаровиробників відповідно до вимог СОТ.

     1.16. Забезпечувати     підвищення     конкурентоспроможності
української   економіки   шляхом   створення    інституціонального
середовища  для  запровадження інвестиційно-інноваційної моделі її
розвитку, зокрема:

     1.16.1. -   концентрації   ресурсів   на  розвитку  провідних
напрямів науково-технічного  та  інноваційного  виробництва  вищих
технологічних укладів у результаті виконання відповідних державних
програм;

     1.16.2. - стимулювання попиту на інноваційну продукцію;

     1.16.3. - впровадження  механізму  державного  регулювання  у
сфері трансферу технологій, що сприятиме стимулюванню використання
прав на об'єкти інтелектуальної власності,  впровадженню  новітніх
вітчизняних     технологій    в    управління    та    виробництво
конкурентоспроможних товарів;

     1.16.4. -     стимулювання    імпорту    високотехнологічного
обладнання, яке не виробляється в Україні;

     1.16.5. - розвитку лізингу, в тому числі фінансового.

     1.17. Створювати    умови    для    підвищення   ефективності
сільськогосподарського виробництва та вдосконалення інфраструктури
аграрного ринку.