ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Основи законодавства України про культуру (закон)

Основи законодавства України про культуру (закон)

Основи законодавства України про культуру
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 14 лютого 1992 року N 2117-XII

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 21, ст.294 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР
    N 2141-XII ( 2141-12 ) від 19.02.92, ВВР, 1992, N 21, ст.295 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Декретами
    N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.76
    N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст.93
    N 14-93 від 22.01.93, ВВР, 1993, N 13, ст.119
    N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184
 
                                    Законами
  N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376
  N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N  3, ст. 11
  N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N  8, ст. 62
  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
  N 2756-III ( 2756-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 6, ст.36
  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
  N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
  N 1694-IV  ( 1694-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2005, N  4, ст.83
  N 1801-IV  ( 1801-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
  N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
  N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                                                           ст.267 )
 
 
     Основи  законодавства   України   про   культуру   визначають
правові,  економічні,  соціальні,  організаційні  засади  розвитку
культури  в  Україні,  регулюють  суспільні  відносини   у   сфері
створення,  поширення,  збереження  та   використання   культурних
цінностей і спрямовані на:
     реалізацію суверенних прав України у сфері культури;
     відродження і розвиток культури української нації та  культур
національних меншин, які проживають на території України;
     забезпечення    свободи    творчості,    вільного    розвитку
культурно-мистецьких  процесів,  професійної    та    самодіяльної
художньої творчості;
     реалізацію прав  громадян на доступ до культурних цінностей;
     соціальний захист працівників культури;
     створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури.
 
                          Р о з д і л I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Законодавство України про культуру
 
     Законодавство України про культуру базується  на  Конституції
України ( 888-09 ) і складається з цих Основ  та  інших  прийнятих
відповідно до них актів законодавства.
 
     Стаття 2. Основні принципи культурної політики
 
     Основними принципами культурної політики в Україні є:
     визнання культури як одного із головних чинників самобутності
української  нації  та  національних  меншин,  які  проживають  на
території України;
     утвердження гуманістичних ідей,  високих  моральних  засад  у
суспільному  житті,  орієнтація  як  на  національні,  так  і   на
загальнолюдські  цінності,  визнання   їх    пріоритетності    над
політичними і класовими інтересами;
     збереження і примноження культурних надбань;
     розвиток культурних зв'язків з українцями, що  проживають  за
кордоном,  як основи збереження цілісності української культури;
     гарантування  свободи  творчої  діяльності,  невтручання    у
творчий  процес  з  боку  держави,  політичних  партій  та   інших
громадських об'єднань;
     рівність  прав  і  можливостей   громадян    незалежно    від
соціального  стану  та  національної  приналежності  у  створенні,
використанні та поширенні культурних цінностей;
     доступність  культурних  цінностей,  усіх  видів   культурних
послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
     забезпечення  умов  для  творчого    розвитку    особистості,
підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян;
     заохочення  благодійної  діяльності    у    сфері    культури
підприємств,  організацій,  громадських   об'єднань,    релігійних
організацій, окремих громадян;
     всебічне міжнародне культурне співробітництво;
     визнання  пріоритету  міжнародно-правових  актів   у    сфері
культури;
     поєднання  державних  і  громадських  засад  у   забезпеченні
розвитку культури.
 
 
 
     Стаття 3. Пріоритети у розвитку культури
 
     Пріоритетні напрями розвитку культури визначаються  цільовими
державними програмами, які затверджуються Верховною Радою України.
     Держава у пріоритетному порядку створює умови для:
     розвитку культури української нації та  культур  національних
меншин;
     збереження,  відтворення  та охорони    культурно-історичного
середовища;
     естетичного виховання дітей та юнацтва;
     проведення фундаментальних  досліджень  в  галузі  теорії  та
історії культури України;
     розширення культурної інфраструктури села;
     (  Дію  абзацу  сьомого  частини  другої  статті 3 зупинено в
частині    пріоритетного    створення   умов   для   матеріального
забезпечення закладів, підприємств, організацій і установ культури
згідно  з  Декретом  N  14-93  від  22.01.93  )  матеріального  та
фінансового  забезпечення  закладів,  підприємств,  організацій  і
установ культури.
 
     Стаття 4. Мова у сфері культури
 
     Функціонування  мови   у    сфері    культури    визначається
законодавством України про мови.
     Держава дбає  про  розвиток  україномовних  форм  культурного
життя, гарантує рівні  права  і  можливості  щодо  використання  у
сфері культури мов усіх національних  меншин,  які  проживають  на
території України.
 
 
                          Р о з д і л II
 
           ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
 
 
     Стаття 5. Права  громадян у сфері культури
 
     Громадяни у сфері культури мають право на:
     свободу творчості;
     вільний вибір будь-якого виду культурної діяльності,  засобів
і сфер застосування творчих здібностей  та  самостійне  визначення
долі своїх творів;
     здійснення  професійної  та   аматорської    діяльності    на
індивідуальній чи колективній основі, самостійно  чи  з  допомогою
будь-яких форм посередництва;
     створення закладів, підприємств і організацій культури;
     об'єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства,
фонди, асоціації, інші громадські об'єднання, які  діють  у  сфері
культури;
     збереження і  розвиток  національно-культурної  самобутності,
народних традицій та звичаїв;
     доступ до культурних цінностей;
     захист  інтелектуальної власності;
     здобуття спеціальної освіти.
 
     Стаття 6. Свобода творчості
 
     Держава  гарантує  свободу  творчості,  вільний  вибір  видів
культурної діяльності.
     Втручання  у  творчий  процес,  цензура  у   сфері    творчої
діяльності не допускаються.
    В Україні  створюються  умови  для  розвитку  літературної  та
художньої  &nbs