ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про інформаційні агентства (закон)

Про інформаційні агентства (закон)

 

Про інформаційні агентства
ЗАКОН УКРАЇНИ
N 74/95-ВР від 28 лютого 1995 року

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 13, ст. 83 )
 
     ( Вводиться в дію Постановою ВР N 74а/95-ВР від 28.02.95,
       ВВР, 1995, N 13, ст. 84 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
     N  762-IV (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
     N 1379-IV ( 1379-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.230 )
 
 
     Цей  Закон  відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),
інших  законів України та міжнародно-правових документів закріплює
правові  основи  діяльності в Україні інформаційних агентств та їх
міжнародного співробітництва.
 
                          Р о з д і л I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      Стаття 1. Визначення інформаційних агентств
 
     Інформаційними  агентствами  згідно  з    цим    Законом    є
зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності,
що діють з метою надання інформаційних послуг.
     Під представництвом  інформаційного  агентства  в  Україні  в
цьому Законі слід розуміти зареєстровану в  Україні  відповідно до
чинного законодавства як суб'єкт інформаційної діяльності будь-яку
установу (бюро, представництво, корпункт тощо), що  представляє  в
Україні  державне  або    недержавне    інформаційне    агентство,
зареєстроване як юридична особа  згідно  з  чинним  законодавством
відповідної країни, і яке здійснює  свою  діяльність  в  Україні у
сфері інформації  відповідно до  Закону України  "Про  інформацію"
( 2657-12 ), цього Закону.
 
     Стаття 2. Гарантії свободи діяльності
               інформаційних агентств
 
     Свобода  діяльності  інформаційних   агентств    гарантується
Конституцією України та чинним законодавством.
     Забороняється цензура інформації, поширюваної  інформаційними
агентствами.
     Інформаційні агентства не  мають  права  у  своїх  матеріалах
розголошувати дані, що  становлять  державну  таємницю,  або  іншу
інформацію,  яка  охороняється  законодавством,    закликати    до
насильницької зміни або повалення існуючого конституційного  ладу,
порушення територіальної цілісності України, підриву  її  безпеки,
вести пропаганду  війни,  насильства  і  жорстокості,  розпалювати
расову,  національну,   релігійну    ворожнечу,    розповсюджувати
порнографію або іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або
підбурює до правопорушень, принижує честь  і  гідність  людини,  а
також інформацію, яка ущемляє законні права й  інтереси  громадян,
давати  оцінку  щодо  винуватості  осіб  у   здійсненні   злочину,
вказувати на особу,  яка  ніби  скоїла  злочин  до  рішення  суду,
публікувати  матеріали,  які  розкривають   тактику   і   методику
розслідування.
 
 
     Стаття 3. Мова продукції інформаційних агентств
 
     Інформаційні агентства згідно з чинним законодавством України
поширюють  свою  продукцію  державною,  а  також  іншими   мовами,
дотримуючи загальновизнаних етично-моральних норм слововживання.
 
     Стаття 4. Законодавство про інформаційні агентства
 
     Законодавство України  про  інформаційні  агентства складають
Конституція  України,  закони  України  "Про   інформацію",   "Про
друковані     засоби    масової    інформації   (пресу) в Україні"
( 2782-12 ),  "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),  "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ),  цей Закон,  інші законодавчі акти
України, міжнародні договори в галузі свободи слова та інформації,
ратифіковані Україною.
 
                          Р о з д і л II
 
           ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СТАТУС ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ
 
     Стаття 5. Діяльність інформаційних агентств
 
     Діяльність інформаційних агентств  -  це  збирання,  обробка,
творення, зберігання, підготовка інформації до  поширення,  випуск
та розповсюдження інформаційної продукції.
     Випуск та розповсюдження інформаційними  агентствами  власної
продукції з метою отримання прибутку є підприємницькою  діяльністю
у цій сфері і здійснюється  на  основі  цього  Закону  та  чинного
законодавства України.
 
     Стаття 6. Суб'єкти діяльності інформаційних агентств
 
     Суб'єктами діяльності інформаційних агентств є:
     засновник (співзасновники) інформаційного агентства;
     його керівник (директор, генеральний директор,  президент  та
ін.);
     трудовий колектив;
     творчий  колектив;
     журналіст інформаційного агентства;
     спеціаліст у галузі засобів комунікації;
     автор або власник інформації;
     видавець (виробник) продукції інформаційного агентства;
     розповсюджувач продукції інформаційного агентства;
     споживач продукції інформаційного агентства.
     Інформаційне  агентство  може    виступати    як    засновник
(співзасновник) інших засобів масової інформації, бути автором або
власником  інформації,   видавцем    (виробником)    інформаційної
продукції, розповсюджувачем і споживачем інформаційної продукції.
 
     Стаття 7. Статус і статут інформаційного агентства
 
     Інформаційне агентство  набуває  статусу  юридичної  особи  з
моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому  чинним
законодавством України.
     Інформаційне  агентство  діє  на  підставі   свого    статуту
(положення), яким визначаються його мета та завдання,  функції  та
порядок діяльності.
     Статут (положення)  інформаційного  агентства  затверджується
засновником (співзасновниками) відповідно до чинного законодавства
України.
     У статуті (положенні) зазначаються відомості про інформаційне
агентство, передбачені частиною першою статті 13 цього  Закону,  а
також положення, встановлені  актами  законодавства  України  щодо
установчих документів суб'єктів підприємництва.
 
     Стаття 8. Основні види інформаційних агентств
 
     Основними  видами  інформаційних  агентств  є  державні    та
недержавні інформаційні агентства України та іноземні інформаційні
агентства, які діють в Україні через свої представництва.
 
                         Р о з д і л III
 
           ПОРЯДОК ЗАСНУВАННЯ, ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА
           ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ
 
     Стаття 9. Право на заснування інформаційних агентств
 
     Право   на  заснування  інформаційного  агентства  в  Україні
належить  громадянам  та  юридичним  особам  України.  Іноземці та
іноземні  юридичні  особи  мають   право   бути   співзасновниками
інформаційних агентств України.
 
     Забороняється створення  і діяльність інформаційних агентств,
у статутному фонді яких  сукупна  частка,  що  належить  іноземцям
та/або   іноземним   юридичним   особам,  становить  більш  як  35
відсотків.
(   Стаття  9  в  редакції  Закону  N  1379-IV  (  1379-15  )  від
11.12.2003 )
 
     (   Статтю   10   виключено  на  підставі  Закону  N  1379-IV
( 137