ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про інформацію (закон)

Про інформацію (закон)

Про інформацію
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 48, ст.650 )   ( Вводиться в дію Постановою ВР    N 2658-XII ( 2658-12 ) від 02.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.651 )   ( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного    Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами  N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213  N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194  N  676-IV  (  676-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.214  N 1268-IV  ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141  N 1703-IV  ( 1703-15 ) від 11.05.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.394  N 2707-IV  ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 )    ( У тексті Закону ( 2657-12 ) слово "конфіденціальна" в усіх     відмінках замінено словом "конфіденційна"  у  відповідному     відмінку  згідно  із  Законом  N  1703-IV  ( 1703-15 ) від     11.05.2004 )       Цей Закон закріплює право  громадян  України  на  інформацію,закладає правові основи інформаційної діяльності.     Грунтуючись на Декларації про державний  суверенітет  України( 55-12 ) та Акті проголошення її  незалежності,  Закон  стверджуєінформаційний  суверенітет  України  і  визначає   правові   формиміжнародного співробітництва в галузі інформації.                           Розділ I                     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Стаття 1. Визначення інформації      Під інформацією цей Закон розуміє документовані або  публічнооголошені  відомості  про  події  та  явища,  що  відбуваються   усуспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.      Стаття 2. Мета і завдання Закону      Закон  встановлює  загальні   правові    основи    одержання,використання, поширення та зберігання інформації, закріплює  правоособи на інформацію в усіх сферах суспільного і  державного  життяУкраїни, а також систему інформації, її джерела,  визначає  статусучасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації  тазабезпечує  її  охорону,  захищає  особу  та    суспільство    віднеправдивої інформації.      Стаття 3. Сфера дії Закону      Дія цього Закону поширюється на інформаційні  відносини,  яківиникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства  і  державипри одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації.(  Офіційне  тлумачення до статті 3 див. в Рішенні КонституційногоСуду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)      Стаття 4. Законодавство про інформацію      Законодавство України про  інформацію  складають  КонституціяУкраїни  (  254к/96-ВР  ),  цей Закон, законодавчі акти про окремігалузі, види, форми і засоби інформації,  міжнародні  договори  таугоди,  ратифіковані  Україною,  та  принципи і норми міжнародногоправа.      Стаття 5. Основні принципи інформаційних відносин      Основними принципами  інформаційних відносин є:     гарантованість права на інформацію;     відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;     об'єктивність, вірогідність інформації;     повнота і точність інформації;     законність одержання, використання, поширення  та  зберіганняінформації.      Стаття 6. Державна інформаційна політика      Державна  інформаційна  політика  -  це  сукупність  основнихнапрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню,поширенню та зберіганню інформації.     Головними  напрямами  і  способами  державної   інформаційноїполітики є:     забезпечення доступу громадян до інформації;     створення національних систем і мереж інформації;     зміцнення  матеріально-технічних, фінансових, організаційних,правових і наукових основ інформаційної діяльності;     забезпечення ефективного використання інформації;     сприяння  постійному  оновленню,  збагаченню  та   зберіганнюнаціональних інформаційних ресурсів;     створення загальної системи охорони інформації;     сприяння міжнародному співробітництву в галузі  інформації  ігарантування інформаційного суверенітету України;     сприяння   задоволенню   інформаційних   потреб   закордоннихукраїнців.  (  Частину  другу статті 6 доповнено абзацом згідно ізЗаконом N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005 )      Державну  інформаційну  політику  розробляють  і   здійснюютьоргани державної влади загальної компетенції, а  також  відповідніоргани спеціальної компетенції.      Стаття 7. Суб'єкти інформаційних відносин      Суб'єктами інформаційних відносин є:     громадяни України;     юридичні особи;     держава.    Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього  Законуможуть бути також інші держави, їх громадяни  та  юридичні  особи,міжнародні організації та особи без громадянства.      Стаття 8. Об'єкти інформаційних відносин      Об'єктами інформаційних відносин є документована або публічнооголошувана інформація про  події  та  явища  в  галузі  політики,економіки,  культури,  охорони  здоров'я,  а  також  у соціальній,екологічній,  міжнародній  та інших сферах. ( Стаття 8 із змінами,внесеними   згідно   із   Законом  N  1642-III  (  1642-14  )  від06.04.2000 )      Стаття 9. Право на інформацію      Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи маютьправо на інформацію, що передбачає можливість вільного  одержання,використання, поширення та зберігання  відомостей,  необхідних  їмдля реалізації ними  своїх  прав,  свобод  і  законних  інтересів,здійснення завдань і функцій.     Реалізація  права  на  інформацію  громадянами,    юридичнимиособами і державою не повинна  порушувати  громадські,  політичні,економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права,  свободиі законні інтереси інших громадян,  права  та  інтереси  юридичнихосіб.     Кожному  громадянину  забезпечується  вільний    доступ    доінформації,  яка  стосується  його  особисто,    крім    випадків,передбачених законами України.      Стаття 10. Гарантії права на інформацію      Право на інформацію забезпечується:     обов'язком органів державної влади, а також органів місцевогоі регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність  таприйняті рішення;     створенням  у  державних  органах  спеціальних  інформаційнихслужб або систем,  що  забезпечували  б  у  встановленому  порядкудоступ до інформації;     вільним  доступом  суб'єктів  інформаційних    відносин    достатистичних  даних,  архівних,  бібліотечних  і  музейних фондів;обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей  таособливими умовами їх схоронності, що визначаються законодавством;     створенням механізму здійснення права на інформацію;     здійсненням державного контролю за додержанням  законодавствапро інформацію;     встановленням відповідальності за порушення законодавства проінформацію.      Стаття 11. Мова інформації      Мова  інформації  визначається  Законом  "Про мови в Україні"( 8312-11 ), іншими законодавчими актами  України  в  цій  галузі,міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною.                             Розділ II                      ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ      Стаття 12. Визначення інформаційної діяльності      Інформаційна діяльність - це сукупність дій,  спрямованих  назадоволення  інформаційних  потреб  громадян,  юридичних  осіб   ідержави.     З метою задоволення цих  потреб  органи  державної  влади  таоргани  місцевого  і  регіонального    самоврядування    створюютьінформаційні служби, системи, мережі, бази і банки даних.     Порядок   їх   створення,   структура,   права  та  обов'язкивизначаються  Кабінетом  Міністрів  України  або  іншими  органамидержавної  влади,  а  також  органами  місцевого  і  регіональногосамоврядування.      Стаття 13. Основні напрями інформаційної діяльності      Основними напрямами інформаційної діяльності  є:  політичний,економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний,міжнародний тощо.     Держава зобов'язана постійно дбати про  своєчасне  створення,належне функціонування і  розвиток  інформаційних  систем,  мереж,банків і баз даних у всіх напрямах інформаційної діяльності.     Держава  гарантує  свободу  інформаційної  діяльності  в  цихнапрямах всім громадянам та юридичним особам в  межах  їх  прав  ісвобод, функцій і повноважень.      Стаття 14. Основні види інформаційної діяльності      Основними  видами  інформаційної  діяльності  є    одержання,використання, поширення та зберігання інформації.     Одержання інформації -  це  набуття,  придбання,  накопиченнявідповідно до чинного  законодавства  України  документованої  абопублічно оголошуваної інформації громадянами,  юридичними  особамиабо державою.     Використання інформації - це задоволення інформаційних потребгромадян, юридичних осіб і держави.     Поширення  інформації  -  це  розповсюдження,  обнародування,реалізація у  встановленому  законом  порядку  документованої  абопублічно оголошуваної інформації.     Зберігання  інформації  -  це  забезпечення  належного  стануінформації та її матеріальних носіїв.     Одержання,    використання,    поширення    та     зберіганнядокументованої або публічно оголошуваної інформації здійснюється упорядку, передбаченому цим Законом та іншими законодавчими  актамив галузі інформації.      Стаття 15. Професійна освіта в галузі                інформаційної  діяльності      В Україні створюються умови для здобуття професійної освіти вгалузі  інформаційної&nbs