ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про друковані засоби масової інформації (закон)

Про друковані засоби масової інформації (закон)

 

Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 16 листопада 1992 року N 2782-XII

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 1, ст. 1 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР
    N 2783-XII ( 2783-12 ) від 16.11.92, ВВР, 1993, N 1, ст. 2 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 3582-XII ( 3582-12 ) від 11.11.93, ВВР, 1993, N 46, ст.427
   N 70/97-ВР від 14.02.97, ВВР, 1997, N 15, ст.115
   N  744-IV  (  744-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234
   N  762-IV  (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
   N 1107-IV  ( 1107-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.51
   N 1268-IV  ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141
   N 1407-IV  ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
   N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.394 )
 
 
     Цей  Закон  створює  правові  основи  діяльності   друкованих
засобів масової інформації (преси) в Україні, встановлює  державні
гарантії    їх   свободи   відповідно   до   Конституції   України
(  254к/96-ВР  ),  Закону  України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та
інших    актів   чинного   законодавства   і   визнаних   Україною
міжнародно-правових документів.
 
                          Розділ I
 
                     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Друковані засоби масової інформації (преса)
               в Україні
 
     В цьому Законі під друкованими  засобами  масової  інформації
(пресою)  в  Україні  розуміються   періодичні    і    такі,    що
продовжуються, видання,  які  виходять  під  постійною  назвою,  з
періодичністю один і більше номерів (випусків)  протягом  року  на
підставі свідоцтва про державну реєстрацію.
     Додатки до друкованих засобів масової  інформації  у  вигляді
видань газетного та журнального типу  є  окремими  періодичними  і
такими,  що  продовжуються,  друкованими  виданнями  і  підлягають
реєстрації на загальних підставах.
     Зазначені в частинах першій  та  другій  цієї  статті  Закону
друковані видання можуть  включати  до  свого  складу  інші  носії
інформації (платівки, дискети, магнітофонні та відеокасети  тощо),
розповсюдження яких не заборонено чинним законодавством України.
     Друкований засіб масової інформації вважається виданим,  якщо
він підписаний до виходу в світ і видрукований будь-яким  тиражем.
Сфера розповсюдження  друкованого  засобу  масової  інформації  не
обмежується.
 
     Стаття 2. Свобода діяльності друкованих засобів масової
               інформації
 
     Свобода  слова  і  вільне  вираження у друкованій формі своїх
поглядів   і   переконань   гарантуються  Конституцією  України  і
відповідно  до  цього  Закону  означають право кожного громадянина
вільно  і  незалежно  шукати,  одержувати,  фіксувати,  зберігати,
використовувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу
інформацію  за  допомогою  друкованих  засобів масової інформації.
(  Частина  перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 )
     Друковані засоби масової інформації є вільними. Забороняється
створення та фінансування державних органів, установ,  організацій
або посад для цензури масової інформації.
     Не допускається вимога попереднього погодження повідомлень  і
матеріалів,  які  поширюються   друкованими    засобами    масової
інформації, а також заборона поширення повідомлень і матеріалів  з
боку  посадових  осіб  державних  органів,  підприємств,  установ,
організацій   або   об'єднань   громадян,   крім   випадків,  коли
посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв'ю.
     Держава  гарантує  економічну  самостійність  та   забезпечує
економічну  підтримку  діяльності  друкованих   засобів    масової
інформації, запобігає зловживанню монопольним становищем на  ринку
з боку видавців і розповсюджувачів друкованої  продукції.  Заходи,
спрямовані  на  забезпечення  економічної  підтримки    діяльності
друкованих  засобів  масової  інформації,  та  органи    державної
виконавчої  влади,  які  здійснюють  цю  підтримку,   визначаються
Кабінетом Міністрів України.
 
     Стаття 3. Неприпустимість зловживання свободою діяльності
               друкованих засобів масової інформації
 
     Друковані засоби масової інформації в Україні не можуть  бути
використані для:
     поширення відомостей, розголошення яких забороняється статтею
46 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 );
     закликів  до   захоплення    влади,    насильницької    зміни
конституційного ладу або територіальної цілісності України;
     пропаганди війни, насильства та жорстокості;
     розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;
     розповсюдження   порнографії,   а   також  з  метою  вчинення
терористичних  актів  та  інших кримінально караних діянь. ( Абзац
шостий  частини  першої  статті  3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003 )
     Забороняється  використання  друкованих    засобів    масової
інформації для:
     втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь  і
гідність;
     розголошення будь-якої  інформації,  яка  може  призвести  до
вказання на особу неповнолітнього правопорушника без його згоди  і
згоди його представника.
 
     Стаття 4. Мова друкованих засобів масової інформації
 
     Друковані  засоби  масової  інформації  в  Україні  видаються
державною мовою, а також іншими мовами.
     Стиль і лексика друкованих засобів масової інформації  мусять
відповідати  загальновизнаним  етично-моральним  нормам.  Вживання
лайливих і брутальних слів не допускається.
 
     Стаття 5. Законодавство про друковані засоби масової
               інформації
 
     Відносини,  пов'язані з діяльністю друкованих засобів масової
інформації    в    Україні,   регулюються   Конституцією   України
(  254к/96-ВР  ), Законом України "Про інформацію", цим Законом та
іншими законодавчими актами України.
     Дія цього Закону  поширюється  на  друковані  засоби  масової
інформації, засновані в  Україні,  а  також  на  друковані  засоби
масової інформації інших держав, які розповсюджуються в Україні.
 
                           Розділ II
 
                ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ
                    ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
     Стаття 6. Діяльність друкованих засобів масової інформації
 
     Діяльність  друкованих  засобів  масової  інформації  -    це
збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та
видання друкованих засобів масової інформації з метою її поширення
серед читачів.
     Діяльність друкованих засобів масової інформації,  спрямована
на отримання прибутку, є підприємницькою діяльністю у цій сфері  і
здійснюється  на  основі  цього  Закону,   Закону   України   "Про
підприємництво" ( 698-12 ) та інших  актів  чинного  законодавства
України.
     Діяльність    друкованих    засобів&nb