ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про національний архівний фонд і архівні установи (закон)

Про національний архівний фонд і архівні установи (закон)

 

Про національний архівний фонд і архівні установи
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 24 грудня 1993 року N 3814-XII

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 15, ст.86 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР
    N 3815-XII ( 3815-12 ) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 15, ст.87 )
 
 
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11
    N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62 )
 
  ( В редакції Закону
    N 2888-III ( 2888-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст.81 )
 
 
     Цей Закон  регулює  відносини,  пов'язані   із   формуванням,
обліком,   зберіганням  і  використанням  Національного  архівного
фонду, та інші основні питання архівної справи.
 
                             Розділ I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Визначення термінів
 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються у такому
значенні:
 
     архівний документ - документ незалежно від  його  виду,  виду
матеріального  носія  інформації,  місця і часу створення та форми
власності на нього,  що припинив виконувати функції,  для яких був
створений,  але  зберігається  або підлягає зберіганню з огляду на
значущість для особи,  суспільства чи  держави  або  цінність  для
власника також як об'єкт рухомого майна;
 
     документ Національного  архівного  фонду - архівний документ,
культурна цінність якого визнана відповідною  експертизою  і  який
зареєстрований як складова Національного архівного фонду;
 
     Національний архівний  фонд - сукупність архівних документів,
що  відображають   історію   духовного   і   матеріального   життя
Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є
надбанням української нації;
 
     унікальний документ - документ Національного архівного фонду,
що  становить  виняткову культурну цінність,  має важливе значення
для формування національної самосвідомості Українського  народу  і
визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину;
 
     архівна справа   -  галузь  життєдіяльності  суспільства,  що
охоплює наукові,  організаційні, правові, технологічні, економічні
та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб, пов'язані із
нагромадженням,  обліком,  зберіганням  архівних   документів   та
використанням відомостей, що в них містяться;
 
     діловодство -    сукупність    процесів,    що   забезпечують
документування управлінської інформації і  організацію  роботи  із
службовими документами;
 
     архівна   установа,  архів,   архівний   підрозділ,  архівний
відділ - це  відповідно  установа  чи  структурний  підрозділ,  що
забезпечує  облік  і зберігання архівних документів,  використання
відомостей,  що  в  них  містяться,  та  формування  Національного
архівного  фонду  і/або  здійснює управління,  науково-дослідну та
інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства;
 
     державна архівна установа -  архівна  установа,  що  здійснює
свою діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України;
 
     приватне архівне зібрання - зібрання архівних документів,  що
є власністю однієї або кількох осіб;
 
     таємний архів -  архівна  установа,  про  існування  якої  не
заявлено публічно;
 
     користувач архівними   документами  -  фізична  або  юридична
особа,  яка  з  дозволу  власника  або  уповноваженої  ним   особи
ознайомлюється з архівними документами;
 
     державна реєстрація   документів   -   оформлення   свідоцтва
власнику документів про  належність  їх  до  складу  Національного
архівного  фонду,  що  здійснюється з метою державного контролю за
місцем і умовами зберігання документів;
 
     довідковий апарат - довідники у будь-якій  формі  (путівники,
описи,  каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо),
призначені для  пошуку  архівних  документів  або  відомостей,  що
містяться в них;
 
     номенклатура справ  - обов'язковий для кожної юридичної особи
систематизований  перелік  назв  справ,   що   формуються   в   її
діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ;
 
     архівна довідка  -  документ  архівної  установи,  оформлений
відповідно до законодавства,  що містить  інформацію  про  предмет
запиту на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових
даних.
 
     Стаття 2. Законодавство  України  про  Національний  архівний
               фонд та архівні установи
 
     Законодавство України   про  Національний  архівний  фонд  та
архівні установи базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
складається  з  цього  Закону  та  інших нормативно-правових актів
України, прийнятих відповідно до нього.
 
     Якщо міжнародним договором,  згода  на  обов'язковість  якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що
передбачені законодавством України про Національний архівний  фонд
та архівні установи, застосовуються норми міжнародного договору.
 
     Стаття 3. Державна   політика   у  сфері  архівної  справи  і
               діловодства
 
     Держава гарантує  умови  для   зберігання,   примноження   та
використання  Національного  архівного  фонду,  сприяє  досягненню
світового рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства.
 
     Державну політику  у  сфері  архівної  справи  і  діловодства
визначає Верховна Рада України.
 
     Кабінет Міністрів  України,  інші органи виконавчої влади,  а
також  органи  місцевого  самоврядування  забезпечують  проведення
державної  політики  у сфері архівної справи і діловодства в межах
своєї компетенції.
 
                            Розділ II
 
                    НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД
                        ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ
 
     Стаття 4. Національний архівний фонд
 
     Національний архівний   фонд  України  є  складовою  частиною
вітчизняної  і  світової  культурної  спадщини  та   інформаційних
ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений
для  задоволення  інформаційних  потреб  суспільства  і   держави,
реалізації прав та законних інтересів кожної людини.
 
     Документи Національного   архівного   фонду   є   культурними
цінностями,  що постійно зберігаються  на  території  України  або
згідно  з  міжнародними  договорами,  згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, підлягають поверненню в Україну.
 
     Юридичні та   фізичні   особи    зобов'язані    забезпечувати
збереженість   Національного   архівного  фонду  та  сприяти  його
поповненню.
 
     Стаття 5. Загальні  засади формування Національного архівного