ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання (закон)

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання (закон)

 

Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів господарювання,
пов'язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних
систем зчитування, матриць
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 17 січня 2002 року N 2953-III

      ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 17, ст.121 )
 
            ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
              N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
 
    ( У тексті Закону  слова  "органом,  уповноваженим  Кабінетом
      Міністрів України  (далі - орган ліцензування)"  та  "орган
      ліцензування"   в    усіх    відмінках   замінено   словами
      "центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної
      власності" у відповідних відмінках; після слів  "дисків для
      лазерних систем зчитування"  доповнено  словом  "матриць" у
      відповідних відмінках, крім абзаців  четвертого,  дев'ятого
      статті 1 Закону згідно із Законом N 2734-IV ( 2734-15 ) від
      06.07.2005 )
 
 
 
     Цей Закон   визначає   особливості   державного   регулювання
діяльності,  пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків
для лазерних систем зчитування, матриць.
 
     Стаття 1. Визначення термінів
 
     У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
     виробник  дисків  для  лазерних  систем зчитування, матриць -
суб'єкт   господарювання,  який  повністю  або  частково  здійснює
виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
 
     виробництво  дисків  - діяльність, пов'язана із застосуванням
технологічного  процесу  по  переробці  сировини  в  оптичні носії
інформації  у формі диску для лазерних систем зчитування, матриць,
під  час  якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис
на  нього  інформації,  яка  є  об'єктом  авторського права та/або
суміжних  прав,  або  без  запису,  а також реалізацією дисків або
матриць  власного  виробництва; ( Абзац третій статті 1 в редакції
Закону N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
 
     диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск
для  лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису
на ньому інформації,  що відображає об'єкти авторського  права  чи
суміжних прав, або без запису такої інформації;
 
     ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності з виробництва,
експорту,  імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць,
що   визначається   цим   Законом,   та   ліцензійних   умов,  які
затверджуються  згідно із Законом України "Про ліцензування певних
видів  господарської  діяльності"  (  1775-14 ) і виконання яких є
обов'язковим  для  виробника,  експортера,  імпортера  дисків  для
лазерних  систем  зчитування,  матриць,  який  отримав  відповідну
ліцензію;  (  Абзац  п'ятий  статті  1 в редакції Закону N 2734-IV
( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
 
     ліцензія -  документ  державного  зразка,  що  дає  право  на
здійснення  зазначеного  в  ньому  виду  господарської  діяльності
протягом установленого строку за умови виконання ліцензійних умов;
 
     ліцензія  експортна  (імпортна)  -  належним  чином оформлене
право  на  експорт (імпорт) обладнання та сировини для виробництва
дисків для лазерних систем зчитування та матриць, що видається для
здійснення   зовнішньоекономічної  операції  конкретним  суб'єктом
господарської діяльності протягом установленого строку; ( Статтю 1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 2734-IV ( 2734-15 ) від
06.07.2005 )
 
     сировина  -  оптичний  полікарбонат,  що  використовується  у
виробництві  дисків  для  лазерних  систем  зчитування та матриць;
(   Статтю  1  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  2734-IV
( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
 
     ліцензоване приміщення -  будь-яке  приміщення,  зазначене  у
додатку до ліцензії на виробництво,  експорт або імпорт дисків для
лазерних   систем   зчитування,   матриць,  в  якому  здійснюється
виробництво,  зберігання  та/або  реалізація  дисків  для лазерних
систем зчитування, матриць;
 
     ліцензоване обладнання - обладнання,  що зазначене в  додатку
до  ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування,
матриць;
 
     матриця -  матеріальний  носій  у  вигляді  штампа або іншого
аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у
цифровій  формі і використовується для безпосереднього перенесення
цієї інформації на диск для лазерних  систем  зчитування  під  час
його виробництва;
 
     незаконний обіг   дисків   для  лазерних  систем  зчитування,
обладнання та сировини для їх виробництва - виробництво,  експорт,
імпорт,  зберігання,  реалізація, переміщення на території України
дисків  для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для
їх  виробництва,  що не відповідають вимогам цього Закону; ( Абзац
дванадцятий  статті  1  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом
N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
 
     спеціальний ідентифікаційний   код   -   код,  який  визначає
виробника цих дисків та присвоюється органом, що видає ліцензію на
виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
 
     Стаття 2. Сфера дії цього Закону та законодавство про
               виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних
               систем зчитування, матриць
 
     Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарювання, які
здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем
зчитування,   матриць,  а  також  експорт,  імпорт  обладнання  та
сировини для їх виробництва, зазначених у статті 5 цього Закону.
 
     Відносини у сфері виробництва,  експорту,  імпорту дисків для
лазерних  систем зчитування, матриць, експорту, імпорту обладнання
та  сировини  для  їх виробництва регулюються Конституцією України
( 254к/96-ВР ),  законами  України  "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ),  "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" (  1775-14 ),  цим Законом,  іншими законами України в
частині,  що не суперечить  цьому  Закону,  а  також  міжнародними
договорами  України,  що  набрали чинності у встановленому законом
порядку.  У разі,  якщо норми  цього  Закону  суперечать  правилам
міжнародного  договору  України,  згода  на  обов'язковість  якого
надана   Верховною   Радою   України,    застосовуються    правила
міжнародного договору.
 
     Дія  цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем
зчитування, які не є об'єктами експорту/імпорту, що:
 
     ввозяться або   вивозяться,   пересилаються   в   міжнародних
поштових та експрес-відправленнях фізичними особами  в  кількості,
яка не перевищує двадцяти примірників;
 
     ввозяться або   вивозяться,   пересилаються   в   міжнародних
поштових   та   експрес-відправленнях   юридичними   особами   для
забезпечення господарської діяльності без права  або  не  з  метою
подальшого продажу або розповсюдження;
 
     ввозяться або вивозяться з технічною документацією  у  складі
обладнання.
(  Частина  третя статті 2 в редакції Закону N 2734-IV ( 2734-15 )
від 06.07.2005 )
 
     Транзит  дисків  для  лазерних  систем  зчитування,  ма