ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на зазначення походження товарів

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на зазначення походження товарів

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону прав на зазначення походження товарів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.267 )

 

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.267 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271
N 316-V ( 316-16 ) від 02.11.2006, ВВР, 2007, N 1, ст.2
N 254-VI ( 254-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 23, ст.217 }

{ У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом
"Установа" у відповідних відмінках згідно із Законом
N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 }

Цей Закон визначає правові засади охорони прав на зазначення
походження товарів в Україні та регулює відносини, що виникають у
зв'язку з їх набуттям, використанням та захистом.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань
правової охорони інтелектуальної власності; ( Абзац другий статті
1 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду
заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти
інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її
компетенції цим Законом; ( Абзац третій статті 1 в редакції Закону
N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує)
такі терміни:

- просте зазначення походження товару;

- кваліфіковане зазначення походження товару;

просте зазначення походження товару - будь-яке словесне чи
зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано
вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і
назва географічного місця, яка вживається для позначення товару
або як складова частина такого позначення; ( Абзац сьомий статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що
охоплює (об'єднує) такі терміни:

- назва місця походження товару;

- географічне зазначення походження товару;

назва місця походження (далі - НМП) товару - назва
географічного місця, яка вживається для позначення товару, що
походить із зазначеного географічного місця та має особливі
властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними
для даного географічного місця природними умовами або поєднанням
цих природних умов з характерним для даного географічного місця
людським фактором; ( Абзац одинадцятий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

географічне зазначення походження (далі - ГЗП) товару -
будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо
чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару,
який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в
основному зумовлені характерними для даного географічного місця
природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих
природних умов і людського фактора; { Абзац дванадцятий статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законами N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003, N 254-VI ( 254-17 ) від 10.04.2008 }

географічне місце - будь-який географічний об'єкт із офіційно
визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни,
населений пункт, місцевість тощо;

видова назва товару - застосовувана в назві товару назва
географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся,
яка згодом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва)
певного виду товару безвідносно до конкретного місця його
походження;

спеціально уповноважений орган - визначений Кабінетом
Міністрів України державний орган, наділений повноваженнями щодо
визначення та контролю особливих властивостей, певних якостей чи
інших характеристик товарів, для позначення яких використовуються
НМП чи ГЗП, а також щодо визначення меж географічних місць, з
якими пов'язані ці особливі властивості, певні якості чи інші
характеристики, та встановлення виробників зазначених товарів у
межах цих географічних місць;

особа - фізична або юридична особа;

заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації
кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на
використання кваліфікованого зазначення походження товару;

заявник - особа або група осіб, які подали заявку;

свідоцтво - документ, що посвідчує право на кваліфіковане
зазначення походження товару та/або право особи на використання
зареєстрованої назви місця походження товару чи зареєстрованого
географічного зазначення походження товару;

реєстрація - державна реєстрація назви місця походження чи
географічного зазначення походження товару та/або права на
використання цього кваліфікованого зазначення походження товару;

Реєстр - Державний реєстр України назв місць походження та
географічних зазначень походження товарів і прав на використання
зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів;

заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад
(підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи
заявок; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III
( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

державна система правової охорони інтелектуальної власності -
Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх,
інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних
закладів, що входять до сфери управління Установи. ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000 )

Стаття 2. Законодавство України про охорону прав на
зазначення походження товарів

Законодавство України про охорону прав на зазначення
походження товарів складається із цього Закону, законів України
"Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ), "Про
охорону прав на знаки для товарів та послуг" ( 3689-12 ), "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про рекламу" ( 270/96-ВР )
та інших нормативно-правових актів.

Стаття 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на
зазначення походження товарів

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері
охорони прав на зазначення походження товарів, для чого:

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи,
приймає рішення щодо них;

видає свідоцтва, здійснює державну реєстрацію зазначень
походження товарів та/або права на їх використання;

забезпечує опублікування офіційних відомостей про зазначення
походження товарів;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони
інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань
охорони прав на зазначення походження товарів у міжнародних
організаціях відповідно до чинного законодавства;

приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у
межах своїх повноважень;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері
правової охорони інтелектуальної власності;

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення
законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони
інтелектуальної власності;

організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної
системи правової охорони інтелектуальної власності;

доручає закладам, що входять до державної системи правової
охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації
виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про
Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової
охорони інтелектуальної власності;

виконує інші функції відповідно до Положення про неї,
затвердженого в установленому порядку.

2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок
коштів Державного бюджету України.
( Стаття 3 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000 )

Стаття 4. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила
міжнародного договору.

Стаття 5. Права та обов'язки іноземців і осіб без
громадянства

1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з
громадянами України права та обов'язки, передбачені цим Законом,
відповідно до міжнародних договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. ( Частина
перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )

2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з
Установою реалізують свої права через представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених).

Розділ II

ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

Стаття 6. Надання правової охорони зазначенням походження
товарів

1. Правова охорона простого зазначення походження товару
надається на підставі його використання.

Правова охорона простого зазначення походження товару полягає
у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими
(фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо
дійсного географічного місця походження товару.

Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

2. Цим Законом надається правова охорона кваліфікованим
зазначенням походження товарів на підставі їх реєстрації, яка діє
безстроково від дати реєстрації.

Стаття 7. Умови надання правової охорони

1. Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню
походження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з
якого походить товар, і на яке не поширюються встановлені цим
Законом підстави для відмови в наданні правової охорони.

( Частину другу статті 7 виключено на підставі Закону
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

3. Правова охорона надається назві місця походження товару,
щодо якої виконуються такі умови:

а) вона є назвою географічного місця, з якого даний товар
походить;

б) вона вживається як назва даного товару чи як складова
частина цієї назви;

в) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно
існують характерні природні умови чи поєднання характерних
природних умов і людського фактора, що надають товару особливих
властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних
місць;

г) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості,
що виключно або головним чином зумовлені характерними для даного
географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з
характерним для даного географічного місця людським фактором;

д) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією
назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного
місця.

Незалежно від умов, передбачених цією частиною, назва
географічного місця вважається назвою місця походження товару у
разі, коли сировина для виробництва товару походить з іншого
географічного місця, ніж географічне місце виробництва товару,
якщо географічне місце виробництва (видобування) сировини
визначене, існують спеціальні умови виробництва такої сировини та
встановлено контроль за їх дотриманням. { Частину третю статті 7
доповнено абзацом згідно із Законом N 254-VI ( 254-17 ) від
10.04.2008 }

4. Правова охорона надається географічному зазначенню