ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  НАКАЗ N 22 від 22.01.2001

НАКАЗ N 22 від 22.01.2001

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 22 від 22.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2001 р.
за N 173/5364

Про затвердження Правил складання і подання заявки
на винахід та заявки на корисну модель

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства освіти і науки
N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004
N 223 ( z0460-05 ) від 14.04.2005 )

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила складання і подання заявки на винахід
та заявки на корисну модель (далі - Правила), що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 наказу
Держпатенту України від 17 листопада 1994 року N 132 ( z0318-94 )
"Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу
патенту України на винахід і корисну модель та Інструкції щодо
підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до
публікації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27
грудня 1994 року за N 318/528, і наказ Держпатенту України від 15
січня 1996 року N 4 ( z0051-96 ) "Про внесення змін та доповнень
до Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на
винахід і корисну модель", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 6 лютого 1996 року за N 51/1076.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Т.в.о. Міністра Я.С.Яцків

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і
науки України
22.01.2001 N 22

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2001 р.
за N 173/5364

Правила
складання і подання заявки на винахід та заявки
на корисну модель

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі -
Закон), Паризької конвенції про охорону промислової власності від
20 березня 1883 року ( 995_123 ), яка є чинною на території
України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію,
підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території
України з 25 грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів
заявки на винахід (секретний винахід) та заявки на корисну модель
(секретну корисну модель).
Вимоги Правил є обов'язковими для заявників.
( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

1.2. Перелік визначень та скорочень
ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;
Договір - Договір про патентну кооперацію;
винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної
діяльності людини в будь-якій сфері технології; ( Пункт 1.2
розділу 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
заявка - сукупність документів, необхідних для видачі
Установою патенту України на винахід чи патенту України на корисну
модель; ( Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 )
від 26.02.2004 )
заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в
іншому встановленому законом порядку; ( Абзац шостий пункту 1.2
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
Інструкція - Інструкція до Договору про патентну кооперацію;
міжнародна заявка - заявка, яка подана згідно з Договором;
МПК - Міжнародна патентна класифікація;
особа - фізична або юридична особа;
представник - представник у справах інтелектуальної
власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1994 року N 545 ( 545-94-п ), або інша довірена особа; ( Абзац
одинадцятий пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід
(корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної
таємниці;
Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності" Міністерства освіти і науки України -
уповноважений Установою державний заклад для розгляду і проведення
експертизи заявок;
Установа - Міністерство освіти і науки України.

2. Винахід та корисна модель як об'єкти правової охорони

( Назва розділу 2 в редакції Наказу Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.1. Відповідно до статті 1 Закону ( 3687-12 ) винахід
(корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини
в будь-якій сфері технології.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.1 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
2.2. Згідно з частиною 1 статті 6 Закону ( 3687-12 ) правова
охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить
публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає
умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 Закону.
2.2.1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є
новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
2.2.2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності,
якщо вона є новою і промислово придатною.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.2 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.3. Відповідно до частини 2 статті 6 Закону ( 3687-12 )
об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій)
надається згідно з Законом, може бути:
продукт,
процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту
чи процесу.
З метою подання заявки продукт чи процес уважається
відомим, якщо він розкритий у будь-якому джерелі інформації, у
тому числі в будь-якій заявці на винахід (корисну модель), зокрема
в заявці, що подається.
2.3.1. Продукт як об'єкт технології - це матеріальний об'єкт
як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є
пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв,
споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі
трансгенна рослина і тварина.
2.3.2. Процес як об'єкт технології - це дія або сукупність
дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за
допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення
певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є
виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його
якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання
параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є
об'єктом технології.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
2.4. Відповідно до частини 3 статті 6 Закону ( 3687-12 )
правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології:
сорти рослин і породи тварин;
біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та
тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних
процесів;
топографії інтегральних мікросхем;
результати художнього конструювання.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
2.5. Не визнаються винаходами (корисними моделями) в значенні
пункту 1.2 цих Правил власне:
відкриття, наукові теорії та математичні методи;
методи інтелектуальної, господарської, організаційної та
комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання,
обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів,
аукціонів;
проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;
умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти
тощо), розклади, інструкції;
комп'ютерні програми;
форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці,
діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння
слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
2.6. Згідно з частиною 4 статті 12 Закону ( 3687-12 ) заявка
на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи
винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога
єдиності винаходу).
2.6.1. Група винаходів визнається пов'язаною єдиним
винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між
цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи
відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки
кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.
2.6.2. Визначення того, чи є група винаходів настільки
взаємопов'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум,
повинно проводитись незалежно від того, заявляються ці винаходи в
окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули
винаходу.
2.6.3. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:
заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту,
процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого
продукту чи процесу; ( Абзац другий пункту 2.6.3 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з
розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його
здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих
ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;
заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним
винахідницьким задумом.
Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема,
якщо заявка стосується:
винаходів, один з яких призначений для одержання
(виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес
одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в
цілому чи їх частини; ( Абзац шостий пункту 2.6.3 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого,
наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в
цілому чи однієї з його дій; ( Абзац сьомий пункту 2.6.3 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
винаходів, один з яких призначений для використання іншого
(в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина; процес
і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі;
нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх
новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або
речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони
є, тощо; ( Абзац восьмий пункту 2.6.3 розділу 2 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового
призначення і які забезпечують одержання одного і того самого
технічного результату (варіанти).
2.7. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї
корисної моделі.
Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:
заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного
продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування
відомого продукту чи процесу; ( Абзац третій пункту 2.7 розділу 2
із з