ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  НАКАЗ N 260 від 18.04.2002

НАКАЗ N 260 від 18.04.2002

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 260 від 18.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
29 квітня 2002 р.
за N 406/6694

Про затвердження Правил складання, подання та розгляду
заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила складання, подання та розгляду заявки
на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми (далі - Правила),
що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
патентного відомства України "Про затвердження Правил складання,
подання і розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної
мікросхеми" від 18 червня 1998 року N 51 ( z0420-98 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 липня 1998 року за
N 420/2860.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено
Наказ Міністерства
освіти і науки України
18.04.2002 N 260

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2002 р.
за N 406/6694

Правила
складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про
охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР )
(далі - Закон) та Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997 ( 997-2000-п ),
визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії
інтегральної мікросхеми, встановлюють порядок розгляду та
проведення експертизи заявки на реєстрацію топографії інтегральної
мікросхеми.

1.2. Визначення термінів та скорочень
ІМС - інтегральна мікросхема;
топографія ІМС - топографія інтегральної мікросхеми;
заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації
топографії ІМС та видачі свідоцтва;
заявник - особа, яка подала заявку на реєстрацію топографії
ІМС;
дата першого використання топографії ІМС - дата, коли
використання топографії ІМС стало відомим у галузі
мікроелектроніки;
роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим
договором (контрактом);
представник - представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) або інша довірена особа;
ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;
Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної
власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;
Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності" Міністерства освіти і науки України -
уповноважений державний заклад для розгляду і проведення
експертизи заявок;
Положення - Положення про порядок сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня
2001 року N 543 ( 543-2001-п ).

1.3. Реєстрація є обов'язковою умовою охорони прав на
топографію ІМС.

1.4. Право на подання заявки має автор(и), роботодавець або
їх правонаступник(и).

1.5. За подання заявки сплачується збір відповідно до
Положення ( 543-2001-п ).

1.6. За дорученням заявника заявка може бути подана через
представника. Якщо заявка подається через представника, то до
заявки додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог
чинного законодавства, або її копія. Якщо заявником є іноземна
особа, то заявка подається тільки через патентного повіреного.
Довіреність може стосуватись однієї або декількох заявок,
якщо про це зазначено в довіреності.
У довіреності зазначаються:
повне ім'я особи, якій вона видана;
повне ім'я або найменування особи, яка видає довіреність;
обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано
довіреність;
дата її вчинення, без якої довіреність уважається недійсною.
Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо
довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис
особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис
складається з повного найменування посади особи, яка підписує
довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.
Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо
строк дії довіреності не зазначений, то вона зберігає силу
протягом одного року від дати її вчинення.
Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України,
визначаються за законом країни, де була видана довіреність.
Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї
додають переклад на українську мову.
У разі зміни представника або припинення його повноважень
заявник має повідомити про це Укрпатент.

2. Вимоги до заявки та документів, що додаються до неї

2.1. Загальні вимоги до заявки та документів, що додаються до
неї
2.1.1. Заявка та документи, що додаються до неї, складаються
українською мовою.
2.1.2. Заявка повинна стосуватися однієї топографії ІМС.
2.1.3. Заявка на реєстрацію топографії базового матричного
кристала може містити матеріали, що стосуються як топографії
самого базового матричного кристала, так і топографій ІМС, які
виготовляють на його основі.
2.1.4. Заявка та документи, що додаються до неї, крім
реферату, подаються в одному примірнику. Реферат подають у двох
примірниках.

2.2. Склад заявки
2.2.1. Заявка повинна містити:
заяву про реєстрацію топографії ІМС;
матеріали, що ідентифікують топографію ІМС.
2.2.1.1. Заява про реєстрацію топографії ІМС подається за
встановленою формою згідно з додатком 1 до цих Правил.
2.2.1.2. Розділи "Дата подання заявки" та "Реєстраційний
номер заявки" призначені для відміток Укрпатенту і заявником не
заповнюються.
Усі інші розділи заяви заповнюються заявником. Якщо за браком
місця необхідні відомості не можуть бути повністю розміщені у
відповідних розділах, то їх подають на додатковому аркуші із
зазначенням у відповідному розділі заяви - "див. на окремому
аркуші".
2.2.1.3. У розділі "Заявник(и)" для фізичної особи - заявника
зазначаються повне ім'я, місце проживання; для юридичної особи -
заявника зазначаються найменування (відповідно до установчого
документа), місцезнаходження.
Якщо заявником є іноземна юридична особа, що заснована згідно
із законодавством територіальної одиниці у складі держави, то
зазначається найменування такої територіальної одиниці.
Повне ім'я фізичної особи - іноземного заявника або
найменування юридичної особи - іноземного заявника
транслітерується літерами української абетки. Поряд у дужках
зазначені дані наводяться мовою оригіналу.
Якщо заявників два і більше, то в цьому розділі може бути
зазначено, на адресу котрого з них належить надіслати свідоцтво.
Місце проживання або місцезнаходження національного заявника
має бути наведено повністю у такій послідовності:
ім'я, по батькові та прізвище - для фізичних осіб;
найменування підприємства, організації, установи - для
юридичних осіб;
вулиця, номер будинку, квартири;
населений пункт, номер відділення зв'язку;
район, область;
поштовий індекс.
Місце проживання або місцезнаходження іноземного заявника
наводиться з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником. Назви
вулиць, майданів тощо, а також символи, що застосовуються поряд з
номерами, транслітеруються літерами української абетки. Поряд у
дужках зазначені дані наводяться мовою оригіналу.
Для заявників - юридичних осіб України зазначається
ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України ( 118-96-п ) (ЄДРПОУ).
Для іноземних заявників зазначається двобуквений код держави
згідно із стандартом ВОІВ ST.3.
2.2.1.4. У розділі "Підстави щодо виникнення права на подання
заявки та одержання свідоцтва на топографію ІМС, якщо заявник (и)
не є автором (ами)" заявник ставить позначку "Х" у відповідній
клітинці.
2.2.1.5. У розділі "Повне ім'я та реєстраційний номер
представника у справах інтелектуальної власності або повне ім'я
іншої довіреної особи" наводяться дані щодо представника, якщо
заявка подається через нього.
2.2.1.6. У четвертому розділі наводиться повна і скорочена
назва інтегральної мікросхеми стандартним шрифтом великими
літерами.
2.2.1.7. У п'ятому розділі наводиться альтернативна назва
топографії ІМС.
2.2.1.8. У шостому розділі наводяться відомості про
найближчий аналог топографії ІМС.
2.2.1.9. У сьомому розділі наводяться відомості про дату та
місце першого використання топографії ІМС (число, місяць, рік,
країну, де вперше використовувалася топографія ІМС).
2.2.1.10. У восьмому розділі наводяться відомості про
топографії ІМС, права на які охороняються та які були використані
при створенні топографії ІМС, що заявляється.
2.2.1.11. У дев'ятому розділі наводяться повне ім'я автора та
його місце проживання. Якщо авторів більше ніж один, то відомості
про інших авторів наводяться на додатковому аркуші.
2.2.1.12. Розділ "Перелік документів, що додаються"
заповнюється за