ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  НАКАЗ N 110 від 18.02.2002

НАКАЗ N 110 від 18.02.2002

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 110 від 18.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
6 березня 2002 р.
за N 226/6514

Про затвердження Правил складання та подання
заявки на промисловий зразок

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства освіти і науки
N 750 ( z1096-03 ) від 11.11.2003
N 5 ( z0061-06 ) від 11.01.2006 )

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила складання і подання заявки на
промисловий зразок (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держпатенту
України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на
видачу патенту України на промисловий зразок" від 30 січня 1995
року N 12 ( z0035-95 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 13 лютого 1995 року за N 35/571.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено
Наказ Міністерства
освіти і науки України
18.02.2002 N 110

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2002 р.
за N 226/6514

Правила
складання та подання заявки на промисловий зразок

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (далі - Закон),
Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ),
яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року (далі -
Паризька конвенція), Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ),
визначають вимоги до документів заявки на видачу патенту України
на промисловий зразок.
Вимоги Правил є обов'язковими для заявників.

1.2. Визначення термінів та скорочень
Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у
галузі художнього конструювання;
заявка - сукупність документів, необхідних для видачі
патенту;
заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в
іншому встановленому законом порядку; ( Абзац четвертий пункту 1.2
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 750 ( z1096-03 ) від 11.11.2003 )
патент - патент України на промисловий зразок;
представник - представник у справах інтелектуальної
власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1994 року N 545 ( 545-94-п ) або інша довірена особа. ( Абзац
шостий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 750 ( z1096-03 ) від 11.11.2003 )
МКПЗ - Міжнародна класифікація промислових зразків,
запроваджена Локарнською Угодою, підписаною під час Локарнської
дипломатичної конференції 8 жовтня 1968 року ( 995_b07 );
Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної
власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;
Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності" Міністерства освіти і науки України -
уповноважений державний заклад для розгляду і проведення
експертизи заявок;
Порядок - Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною
прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716
( 1716-2004-п ). ( Абзац десятий пункту 1.2 розділу 1 в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від
11.01.2006 )

1.3. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб.

( Абзац другий пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від
11.01.2006 )

( Підпункт 1.3.1 пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від
11.01.2006 )

( Підпункт 1.3.2 пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від
11.01.2006 )

( Підпункт 1.3.3 пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від
11.01.2006 )

( Пункт 1.4 розділу 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від 11.01.2006 )

( Пункт 1.5 розділу 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від 11.01.2006 )

2. Загальні вимоги до змісту документів заявки

2.1. Заявку складають українською мовою.

2.2. Документи заявки, які потребують подальшого перекладу,
можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, їх
переклад - також у одному примірнику.
Якщо опис промислового зразка викладено іншою мовою, то для
збереження дати подання його переклад повинен надійти до
Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки.

2.3. Заявка не повинна містити матеріалів, що суперечать
публічному порядку, принципам гуманності і моралі, зневажливих
висловлювань стосовно промислових зразків та результатів
діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які
вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання
документів такими, що відповідають вимогам цих Правил. ( Пункт 2.3
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 750 ( z1096-03 ) від 11.11.2003 )

2.4. В описі промислового зразка і пояснювальних матеріалах
до опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і
скорочення, а за їх відсутності - загальновживані в науковій і
технічній літературі.
При використанні термінів і скорочень, що не є
загальновживаними, необхідно пояснити їх значення при першому
вживанні в тексті.

2.5. В описі промислового зразка необхідно зберігати єдність
термінології, тобто одні й ті самі ознаки повинні називатися
однаково.

3. Вимога єдності промислового зразка

3.1. Згідно з пунктом 3 статті 11 Закону ( 3688-12 ) заявка
повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його
варіанти (вимога єдності).

3.2. Поняття "промисловий зразок" застосовується як до одного
виробу, так і до набору (комплекту) виробів. Набір (комплект) може
бути визнаний промисловим зразком, якщо до складу набору
(комплекту) входять вироби, які виконують функції, відмінні одна
від одної, але підпорядковані загальному призначенню, що
вирішується набором (комплектом) у цілому. З точки зору художнього
конструювання всі вироби набору (комплекту) повинні мати
спільність композиційного та стилістичного вирішення, наприклад
чайний або столовий сервіз, набір інструментів, мебельний гарнітур
тощо. ( Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від 11.01.2006 )

3.3. Поняття "один виріб" застосовується як до цілого виробу,
наприклад автомобіля, так і до його частини, наприклад бампера,
фари тощо.

3.4. Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд
виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного
класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають
відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально:
наприклад, декілька стільців, що відрізняються один від одного
фактурою, кольором декоративної оббивної тканини тощо.

4. Оформлення документів

4.1. Документи заявки мають бути оформлені таким чином, щоб
їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо
репродукувати.

4.2. Документи заявки друкуються на аркушах білого паперу
формату А4. Кожний документ заявки починають на окремому аркуші,
при цьому другий і наступні аркуші нумеруються арабськими цифрами.
Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням
рядків паралельно меншому боку аркуша.
Мінімальний розмір полів аркушів опису становить, мм:
ліве - 25;
верхнє - 20;
праве і нижнє - 20.
Креслення, схему, карту виконують на аркушах білого гладкого
паперу форматом А4.
Мінімальний розмір полів аркушів становить, мм:
ліве - 25;
верхнє - 25;
праве - 10;
нижнє - 15.

4.3. Документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст опису
друкують через 2 інтервали.

4.4. Бібліографічні дані джерел інформації в документах
заявки наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело
інформації.

5. Склад заявки

Заявка повинна містити:
заяву про видачу патенту в одному примірнику; ( Абзац другий
розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від 11.01.2006 )
комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його
макета, або малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд
виробу у двох примірниках; ( Абзац третій розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 750
( z1096-03 ) від 11.11.2003, N 5 ( z0061-06 ) від 11.01.2006 )
опис промислового зразка в одному примірнику; ( Абзац
четвертий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від 11.01.2006 )
креслення, схему, карту (у разі необхідності відповідно до
пункту 9.1 цих Правил) в одному примірнику. ( Абзац п'ятий розділу
5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 )
від 11.01.2006 )

6. Заява про видачу патенту

6.1. Заяву про видачу патенту (далі - заява) подають за
встановленою формою, наведеною в додатку до цих Правил. ( Абзац
перший пункту 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від 11.01.2006 )
Якщо відомості не можуть бути повністю розміщені за браком
місця у відповідних графах, то їх наводять на додатковому аркуші
за тією самою формою із зазначенням у відповідній графі заяви -
"див. на окремому аркуші".

6.2. У графі "Номер заявки, визначений заявником"
проставляється порядковий номер, визначений заявником під час
подання заявки. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.2 згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від 11.01.2006 )

6.3. Графа "Дата подання" заповнюється Укрпатентом під час
одержання ним заявки. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.3 згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від
11.01.2006 )

6.4. Графи з кодами (21), (22) і (51), що розташовані у
верхній частині заяви, заявником не заповнюються, вони призначені
для зазначення реквізитів заявки після її подання до
Держдепартаменту.

( Пункт 6.3 розділу 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 750 ( z1096-03 ) від 11.11.2003 )

6.5. За кодом (71) зазначаються: ( Абзац пункту 6.5 розділу 6
в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від
11.01.2006 )
для фізичної особи: ( Абзац пункту 6.5 розділу 6 в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 5 ( z0061-06 ) від
11.01.2006 )
ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи,
яка є громадянином України) та місце проживання (найменування
вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту,
району, області, поштовий індек