ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Тематические сборники - В помощь изобретателю и рацинализатору  //  Выпуск 1 - 2010

Выпуск 1 - 2010

ЗМІСТ

Винахід (корисна модель) ………………………..…………………..……..….1

1. Що таке винахід (корисна модель)……………..……………………...…1
2. Якому винаходу (корисній моделі) надається правова охорона?............1
3. Хто має право на одержання патенту?........................................................1
4. Які права має власник патенту на винахід (корисна модель)?.................2
5. Як отримати патент України на винахід (корисну модель)?....................2
6. Розгляд заявки………………………………………...……………………3
7. Як подати заявку на винахід (корисну модель) до іноземної держави?..3
8. Як здійснити патентування винаходу (корисна модель) за процедурою
Договору про патентну кооперацію?..................................................................4
9. Державне мито та збори……………………………………………….…..6

Попова І. Інтелектуальна власність - це не страшно……..………….…..10
Колотилова Ю.Ю Проведение патентно-информационного поиска при
экспертизе заявок на изобретения: тенденции развития……..………….20
Данилова О.В. Преимущества многозвенной формулы изобретения
……………………….. ………………………………………………………….23
Чуян Ю.В. Проблеми недостатньої сукупності суттєвих ознак у
формулі винаходу для досягнення зазначеного заявником технічного
результату………… ……………………………………………………………27
Веременко А.Н. Единство изобретения. Влияние поиска на установление
единства изобретения. Единство изобретения a priori и a posteriori ..…..32
Сафонов Т. А. Распространенные проблемы, которые необходимо решать
заявителю на пути получения патента…………………………….35
Томачинський C.М. Встановлення винахідницького рівня при розгляді заявок
на винаходи, об'єктами яких є хімічні сполуки…………………...42
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ…………………………………………………....49

ВИНАХОДИ

1. Що таке винахід (корисна модель)

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права
власності на винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Цивільним
кодексом України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" (далі — Закон).
Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в
будь-якій сфері технології;
Секретний винахід (корисна модель) - винахід що містить інформацію,
віднесену до державної таємниці;
Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)
засвідчується патентом.
Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами
кваліфікаційної експертизи заявки.
Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки.
Патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами
формальної експертизи заявки.
Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання
заявки.
Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту
тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу
відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням
власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання
заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

2. Якому винаходу (корисній моделі) надається правова охорона?

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не
суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та
відповідає умовам патентоздатності.
Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій)
надається може бути:
- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини тощо);
- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

3. Хто має право на одержання патенту?

Право на одержання патенту має винахідник та інші особи, які набули
право на винахід (корисну модель) за договором чи законом.

4. Які права має власник патенту на винахід?

Патент надає його власнику:

- виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за власним
розсудом;
- право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі
ліцензійної угоди;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу
(корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання.
Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту
має здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про державну
таємницю" та за погодженням з державним експертом.
Права, які випливають з патенту на винахід, є чинними з дати наступного дня
після їх державної реєстрації.
Вгору

5. Як отримати патент України на винахід (корисну модель)?

Особа, яка бажає одержати патент на винахід (корисну модель) і має на
це право, може подати заявку на його видачу до Державного департаменту
інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент), який приймає,
розглядає та проводить експертизу заявок.
Заявка подається до Держдепартаменту на адресу Державного
підприємства "Український інститут промислової власності" (далі –
Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.
Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки
визначаються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі" та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на
корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України
№ 22 від 22.01.2001 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за №
173/5364 від 27.02.2001 (далі – Правила).
За дорученням заявника заявку можна подати через представника в справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.
Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне
місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права через
представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
Заявка – сукупність документів, необхідних для видачі патенту.
Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів,
пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).
Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.
Заявка складається українською мовою й повинна містити:

заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);

опис винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення (якщо на них є посилання в описі);

реферат.
За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен
надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після
дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість
місяців, якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження
строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та
сплачено відповідний збір.
Строки та порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри
зазначені в Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на
об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року (далі – Порядок).
Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки, то до
заявки додаються клопотання про надання пільги та копія документа,
який підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати
зазначеного збору.

Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель) встановлений
Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель,
затвердженими наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 15 березня
2002 року № 197 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за №
364/6652 від 15.04.2002 (далі – Правила розгляду).
Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної
експертизи заявки на винахід, під час якої встановлюється відповідність
винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню,
промисловій придатності).
Патент України на корисну модель видається за результатами формальної
експертизи.
Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель) здійснюється за
наявності документів про сплату державного мита за його (її) видачу й збору
за публікації про видачу патенту.
Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід Держдепартамент
публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» визначені в
установленому порядку відомості про видачу патенту.
Видача патенту проводиться в місячний строк після його державної
реєстрації.

7. Як подати заявку на винахід (корисну модель) до іноземної
держави?

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон) будь-яка особа має
право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах

за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до
Держдепартаменту та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців
від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого
винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.
Якщо протягом трьох місяців від дати надходження заявки до заявника не
надійде повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі)
до державної таємниці, заявку на одержання патенту на винахід (корисну
модель) може бути подано у відповідний орган іноземної держави.
Якщо заявник бажає подати заявку до іноземної держави раніше зазначеного
строку, він може подати до Укрпатенту клопотання про надсилання
повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі)
в іноземних державах раніше зазначеного в Законі строку. За подання
клопотання сплачується збір у розмірі 100 грн (код збору – 14100).
Важливо звернути увагу на таке: якщо національний заявник подасть заявку
на видачу патенту на винахід (корисну модель) до відомства іноземної
держави з порушенням положень статті 37 Закону, патент України на той
самий винахід (корисну модель) може бути визнано в судовому порядку
недійсним.

8. Як здійснити патентування винаходу (корисної моделі) за
процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ)?

Подання міжнародної заявки здійснюється відповідно до Договору про
патентну кооперацію (далі – Договір) та Інструкції до нього, а також Правил
складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.
Відповідно до правила 19 Інструкції до Договору міжнародна заявка
подається до компетентного відомства-одержувача.
Обов'язки відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в
Україні, передбачені Договором, виконує Укрпатент.
Укрпатент є компетентним відомством-одержувачем для прийняття
та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із заявників є
громадянином України або особою, яка проживає на її території, незалежно
від того, чи є він заявником для всіх чи лише для деяких держав.
Фізична особа вважається громадянином України або особою, що проживає
на її території, якщо вона є такою згідно із законодавством України. Будь-
яку особу можна також уважати такою, що проживає в Україні, якщо вона є
власником дійсного й ефективного промислового чи торгового підприємства
в Україні.
Заява подається на друкарському бланку (PCT/RO/101), який заявник може
о