ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  З А К О Н У К Р А Ї Н И Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу

                                                         

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про комбіноване виробництво теплової
               та електричної енергії (когенерацію)
            та використання скидного енергопотенціалу

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 20, ст.278 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законом
   N 2592-VI  ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
                                  Кодексом
   N 2755-VI  ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
                                          N 15-16, N 17, ст.112
                                   Законами
   N 2856-VI  ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
   N 3610-VI  ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N  7, ст.53
   N  663-VII (  663-18 ) від 24.10.2013 }

{ Щодо втрати чинності Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010
  додатково див. Закон N 763-VII ( 763-18 ) від  23.02.2014,  ВВР,
  2014, N 12, ст.189 }
 

    { У тексті Закону  слова "Національна комісія регулювання
      електроенергетики  України"  в усіх  відмінках замінено
      словами  "національна  комісія,  що  здійснює  державне
      регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку
      згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
 

     Цей Закон   визначає  правові,  економічні  та  організаційні
засади діяльності суб'єктів відносин у сфері енергозбереження щодо
використання    когенераційних   установок,   регулює   відносини,
пов'язані  з  особливостями  виробництва,  передачі,  розподілу  і
постачання  електричної  та  теплової  енергії  від когенераційних
установок.  {  Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно
із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }

     Метою цього  Закону є створення правових засад для підвищення
ефективності використання палива в  процесах  виробництва  енергії
або   інших   технологічних  процесах,  розвитку  та  застосування
технологій  комбінованого  виробництва  електричної   і   теплової
енергії,  підвищення  надійності  та  безпеки  енергопостачання на
регіональному   рівні,   залучення   інвестицій    на    створення
когенераційних установок.

                             Розділ I
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

     відпущена енергія  -  електрична  або  теплова  енергія,   що
постачається споживачам від когенераційної установки;

     додаткове паливо   -   паливо,  що  спалюється  постійно  або
тимчасово в продуктах згорання основного палива з метою підвищення
електричної і/або теплової потужності когенераційної установки;

     ефективність використання  додаткового  палива  -  відношення
приросту  обсягу  відпущеної  протягом  року   електричної   і/або
теплової   енергії   від  когенераційної  установки,  обумовленого
спаленням додаткового палива протягом вказаного строку, до енергії
цього додаткового палива;

     кваліфікація когенераційної    установки    -    встановлення
центральним органом  виконавчої  влади  у  сфері  енергозбереження
відповідності   умов  та  показників  експлуатації  когенераційної
установки вимогам (кваліфікаційним показникам) цього Закону;

     кваліфікована когенераційна   установка    -    когенераційна
установка,   умови  і  показники  експлуатації  якої  відповідають
вимогам цього Закону;

     когенераційна установка - комплекс обладнання,  що працює  за
способом  комбінованого виробництва електричної і теплової енергії
або  перетворює  скидний  енергетичний   потенціал   технологічних
процесів в електричну та теплову енергію;

     комбіноване виробництво   електричної   та  теплової  енергії
(когенерація) -  спосіб  одночасного  виробництва  електричної  та
теплової   енергії   в   межах  одного  технологічного  процесу  у
результаті спалення палива;

     основне паливо  -  паливо,  що   забезпечує   роботоздатність
когенераційної   установки,  у  тому  числі  скидний  енергетичний
потенціал технологічних процесів;

     скидний енергетичний  потенціал  технологічних   процесів   -
вторинні  енергетичні  ресурси,  які  можуть  бути використані для
виробництва  електричної  та  теплової  енергії  в  когенераційних
установках.    Перелік   цих   вторинних   енергетичних   ресурсів
встановлюється  центральним  органом  виконавчої  влади  у   сфері
енергозбереження.

     Стаття 2. Сфера дії Закону

     Цей Закон   регулює   відносини,   що   виникають   у   сфері
енергозбереження  між  власниками   когенераційних   установок   і
енергопостачальними  організаціями,  які  здійснюють  діяльність з
передачі або постачання електричної енергії,  незалежно від  форми
власності.

     Дія цього   Закону   в   частині   стимулювання  використання
когенераційних установок поширюється на установки,  що  введені  в
експлуатацію після набрання чинності цим Законом.

     Стаття 3. Законодавство про комбіноване виробництво теплової
               і електричної енергії (когенерацію) та використання
               скидного енергетичного потенціалу

     Відносини у   сфері   комбінованого  виробництва  теплової  і
електричної   енергії   регулюються    законами    України    "Про
енергозбереження"    ( 74/94-ВР ),     "Про     електроенергетику"
( 575/97-ВР ), цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 4. Особливості використання і експлуатації
               когенераційних установок

     Використання когенераційних  установок  має  особливості,  що
обумовлені такими факторами:

     споживанням традиційних   органічних   видів    палива    або
використанням   скидного  енергетичного  потенціалу  технологічних
процесів;

     можливістю застосування додаткового палива;

     можливістю відпуску електричної  енергії  від  когенераційної
установки  в  місцеві (локальні) електричні мережі або споживанням
її  для  власних  потреб  об'єкта,   на   якому   використовується
когенераційна установка;

     різноманітністю енергетичних    об'єктів,    на   базі   яких
споруджуються когенераційні установки;

     наявністю суттєво відмінних вимог до  співвідношення  обсягів
електричної  і  теплової  енергії,  що виробляються когенераційною
установкою.

     Експлуатація когенераційних установок провадиться за умов:

     підтримки необхідного   балансу