ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  Про схвалення Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища

Про схвалення Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища

                                                         

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                  від 31 грудня 2004 р. N 992-р
                               Київ

                Про схвалення Концепції Державної
                 програми проведення моніторингу
               навколишнього природного середовища
 

     1. Схвалити    Концепцію    Державної   програми   проведення
моніторингу навколишнього природного середовища (додається).

     2. Мінприроди,       МНС,        МОЗ,        Мінагрополітики,
Держкомприродресурсів,      Держводгоспу,     Держжитлокомунгоспу,
Держкомлісгоспу,  Держкомзему   подати   в   шестимісячний   строк
Кабінетові  Міністрів України проект Державної програми проведення
моніторингу навколишнього природного середовища.
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 33
 

                                          СХВАЛЕНО
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України
                               від 31 грудня 2004 р. N 992-р

                            КОНЦЕПЦІЯ
            Державної програми проведення моніторингу
               навколишнього природного середовища
 

                1. Проблема, для розв'язання якої
                      розробляється Програма

     Екологічна ситуація в  Україні  залишається  вкрай  складною,
навантаження    на   навколишнє   природне   середовище   зростає.
Забруднення і виснаження природних ресурсів продовжує  загрожувати
здоров'ю    населення,    екологічній   безпеці   та   економічній
стабільності держави.

     Недостатньо уваги приділяється  охороні  земельних  ресурсів,
скорочуються  площі  зелених  насаджень  у  населених пунктах,  не
здійснюються   належні   заходи    щодо    забезпечення    науково
обґрунтованого    відтворення    і   невиснажливого   використання
тваринного світу,  нераціонально використовуються  водні  ресурси,
триває  їх забруднення та виснаження.  Стан атмосферного повітря в
більшості міст за окремими показниками не відповідає  встановленим
нормативам.    Залишається    нерозв'язаною   проблема   збирання,
оброблення, знешкодження та видалення відходів.

     Така екологічна ситуація зумовлена  рядом  факторів,  у  тому
числі  незадовільним функціонуванням державної системи моніторингу
довкілля (далі - система моніторингу),  створеної для збирання  та
аналізу  інформації  про стан навколишнього природного середовища,
прогнозування  його  змін  і  розроблення  науково   обґрунтованих
рекомендацій  для прийняття рішень з питань запобігання негативним
змінам навколишнього природного  середовища  та  дотримання  вимог
екологічної безпеки.

     Основними завданнями системи моніторингу є:

     проведення систематичних спостережень, збирання та збереження
даних про стан навколишнього природного середовища;

     створення та   ведення   банків    даних    і    забезпечення
інформаційного обміну;

     аналіз інформації,   оцінка  стану  навколишнього  природного
середовища і впливу на нього факторів  забруднення,  прогнозування
змін  та  інформаційно-аналітична  підтримка  прийняття  рішень  з
питань охорони навколишнього природного середовища,  раціонального
використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

     удосконалення нормативного,    методичного    та   технічного
забезпечення збирання, збереження, оброблення та аналізу даних;

     забезпечення достовірності інформації,  що надається  органам
державної влади та органам місцевого самоврядування, громадським і
міжнародним організаціям.

     Передбачається функціонування    системи    моніторингу    на
загальнодержавному,  регіональному та локальному рівні (відповідно
у межах країни, адміністративних одиниць та їх окремих територій).

     Проведення моніторингу  покладено  на   дев'ятьох   суб'єктів
системи   моніторингу:   Мінприроди,  МНС,  МОЗ,  Мінагрополітики,
Держкомприродресурсів,  Держкомлісгосп,  Держводгосп, Держкомзем і
Держжитлокомунгосп.

     Координацію діяльності суб'єктів системи моніторингу здійснює
міжвідомча комісія,  склад якої затверджується Кабінетом Міністрів
України.

     Забезпечення функціонування   єдиної  системи  моніторингу  є
достатньо складним завданням,  яке потребує вирішення цілого  ряду
як організаційних, так і технічних питань.

     Відповідно до  функціональних завдань (отримання і збереження
первинних даних;  оброблення, аналіз і подання інформації; оцінка,
контроль  та  планування  заходів  щодо  поліпшення  стану окремих
компонентів  довкілля)  на   рівні   окремих   суб'єктів   системи
моніторингу      створено     власну     структурно-організаційну,
науково-методичну та технічну бази.

     При цьому забезпечується проведення  спостережень  за  станом
окремих компонентів довкілля,  впливом на нього відповідних джерел
забруднення та природних процесів і явищ.

     Неоптимальне функціонування системи моніторингу  на  сьогодні
зумовлюється низьким рівнем уніфікації нормативно-методичної бази,
технічного  забезпечення  та  взаємодії  її  суб'єктів,  а   також
недостатнім обсягом фінансування робіт.

     Основними недоліками,   що   зумовлюють  низьку  ефективність
функціонування системи моніторингу, є:

     відсутність єдиної мережі спостережень;

     застаріле технічне і методичне забезпечення спостережень;

     відсутність сучасного технічного  оснащення  центрів  системи
моніторингу в більшості регіонів;

     неузгодженість окремих елементів інформаційних технологій, що
використовуються суб'єктами системи моніторингу;

     неповна відповідність        нормативно-технічного         та
нормативно-правового  забезпечення  системи  моніторингу  сучасним
вимогам.

                   2. Визначення мети Програми

     Програма спрямована   на   поліпшення   стану   навколишнього
природного   середовища,   підтримання  екологічної  рівноваги  на
території України,  забезпечення конституційного права  людини  на
безпечне  довкілля  шляхом  підвищення ефективності функціонування
системи моніторингу.

           3. Визначення і порівняльний аналіз можливих
                варіантів розв'язання проблеми та
               обґрунтування оптимального варіанта

     Аналіз можливих шляхів розв'язання проблеми дає підстави  для
висновку,  що  здійснити  це  можна насамперед на основі створення
нової мережі спостережень без використання існуючої,  що  потребує
занадто   великого  обсягу  коштів  для  фінансування,  або  з  її
використанням.

     Концепцією передбачається максимальне використання  існуючого
потенціалу   без   залучення   значних  капіталовкладень  протягом
найближчих років шляхом поетапного удосконалення  організаційного,
правового,   методичного   і   технічного   забезпечення   системи
моніторингу  з  урахуванням  сучасних  інформаційних   потреб   та
рекомендацій Європейської економічної комісії ООН.

&nb