ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  З А К О Н У К Р А Ї Н И Про екологічну мережу України

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про екологічну мережу України

                                                          

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                  Про екологічну мережу України

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 45, ст.502 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законом
   N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 46, ст.640 -
зміни   набирають   чинності  з  18.11.2012,  крім  положень,  які
стосуються   передачі   повноважень   від  територіальних  органів
центрального  органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує   державну   політику   у   сфері  охорони  навколишнього
природного   середовища,   обласним,  Київській,  Севастопольській
міським   державним   адміністраціям,   органам  виконавчої  влади
Автономної  Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 -
див. пункт 1 розділу II Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }
 

 { У тексті  Закону слова  "спеціально уповноважений  центральний
   орган   виконавчої   влади   з  питань  охорони  навколишнього
   природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи,
   а   також   гідрометеорологічної    діяльності",   "спеціально
   уповноважений  центральний  орган  виконавчої  влади  з питань
   охорони   навколишнього   природного  середовища,  екологічної
   безпеки,  заповідної  справи,  а  також   гідрометеорологічної
   діяльності  та  його  територіальні органи" в  усіх  відмінках
   замінено  словами  "центральний  орган  виконавчої  влади,  що
   реалізує  державну  політику  у  сфері  охорони  навколишнього
   природного  середовища"  у  відповідному  відмінку  згідно  із
   Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
 

                             Розділ I
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Законодавство України про екологічну мережу

     Відносини, пов'язані    з    формуванням,    збереженням   та
раціональним, невиснажливим   використанням   екологічної   мережі
(далі -   екомережа),   регулюються   відповідно   до  Конституції
України ( 254к/96-ВР ),  Закону   України   "Про  Загальнодержавну
програму  формування  національної  екологічної  мережі України на
2000-2015  роки"  ( 1989-14 ),   цього  Закону,  а  також  законів
України, інших нормативно-правових актів,  прийнятих відповідно до
них, та міжнародних договорів України.

     Стаття 2. Завдання законодавства про екомережу

     Завданням законодавства   про   екомережу    є    регулювання
суспільних    відносин   у   сфері   формування,   збереження   та
раціонального,  невиснажливого використання екомережі як однієї  з
найважливіших    передумов    забезпечення   сталого,   екологічно
збалансованого розвитку України,  охорони навколишнього природного
середовища,  задоволення  сучасних  та  перспективних економічних,
соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства.

     Стаття 3. Терміни, що вживаються у цьому Законі

     У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  у  такому
значенні:

     екомережа -  єдина  територіальна система,  яка утворюється з
метою поліпшення умов  для  формування  та  відновлення  довкілля,
підвищення   природно-ресурсного   потенціалу  території  України,
збереження ландшафтного  та  біорізноманіття,  місць  оселення  та
зростання цінних видів тваринного і рослинного світу,  генетичного
фонду,  шляхів  міграції  тварин  через  поєднання  територій   та
об'єктів природно-заповідного фонду,  а також інших територій, які
мають  особливу  цінність  для  охорони  навколишнього  природного
середовища  і  відповідно  до  законів  та міжнародних зобов'язань
України підлягають особливій охороні;

     зведена схема формування екомережі - нормативно-правовий акт,
що  визначає  на  національному  рівні  пріоритети і концептуальні
основи  формування,  збереження  та  невиснажливого   використання
екомережі   України,   розвитку   системи  територій  та  об'єктів
природно-заповідного  фонду,  формування   структурних   елементів
екомережі;

     об'єкт екомережі - окрема складова частина екомережі,  що має
ознаки просторового об'єкта - певну  площу,  межі,  характеристики
тощо.  До  об'єктів  екомережі  відносяться  території  та об'єкти
природно-заповідного  фонду,  водного   фонду,   лісового   фонду,
сільськогосподарські  угіддя екстенсивного використання (пасовища,
сіножаті) тощо;

     структурні елементи  екомережі  -  території  екомережі,   що
відрізняються   за  своїми  функціями.  До  структурних  елементів
екомережі відносяться ключові,  сполучні,  буферні та відновлювані
території.  Ключові  території  забезпечують  збереження  найбільш
цінних і типових для даного регіону  компонентів  ландшафтного  та
біорізноманіття.  Сполучні  території  (екокоридори) поєднують між
собою ключові території,  забезпечують міграцію  тварин  та  обмін
генетичного   матеріалу.  Буферні  території  забезпечують  захист
ключових   та   сполучних   територій   від   зовнішніх   впливів.
Відновлювані   території   забезпечують   формування   просторової
цілісності екомережі,  для яких мають бути  виконані  першочергові
заходи щодо відтворення первинного природного стану.

     Стаття 4. Принципи формування, збереження та використання
               екомережі

     Формування, збереження та використання екомережі здійснюється
відповідно до таких основних принципів:

     а) забезпечення  цілісності  екосистемних  функцій  складових
елементів екомережі;

     б) збереження   та   екологічно   збалансоване   використання
природних ресурсів на території екомережі;

     в) зупинення  втрат  природних  та  напівприродних  територій
(зайнятих  рослинними  угрупованнями  природного   походження   та
комплексами,  зміненими в процесі людської діяльності), розширення
площі території екомережі;

     г) забезпечення державної підтримки,  стимулювання  суб'єктів
господарювання  при  створенні  на їх землях територій та об'єктів
природно-заповідного  фонду,  інших   територій,   що   підлягають
особливій охороні, розвитку екомережі;

     ґ) забезпечення участі громадян та їх об'єднань у розробленні
пропозицій і  прийнятті  рішень  щодо  формування,  збереження  та
використання екомережі;

     д) забезпечення    поєднання    національної    екомережі   з
екомережами  суміжних  країн,  що   входять   до   Всеєвропейської
екомережі, всебічний розвиток міжнародної співпраці у цій сфері;

     е) удосконалення  складу  земель  України шляхом забезпечення
науково-обґрунтованого  співвідношення  між  різними   категоріями
земель;

     є) системне врахування екологічних, соціальних та економічних
інтересів суспільства.

     Стаття 5. Складові екомережі

     До складових структурних елементів екомережі включаються:

     а) території та об'єкти природно-заповідного фонду;

     б) землі водного фонду,  водно-болотні  угіддя,  водоохоронні
зони;

     в) землі лісового фонду;

     г) полезахисні  лісові смуги та інші захисні насадження,  які
не віднесені до земель лісового фонду;

     ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами;

     д) землі рекреаційного призначення,  які використовуються для
організації  масового відпочинку населення і туризму та проведення
спортивних заходів;

     е) інші  природні  території  та  об'єкти  (ділянки  степової
рослинності,   пасовища,   сіножаті,   кам'яні   розсипи,   піски,
солончаки,  земельні ділянки,  в межах яких є природні об'єкти, що
мають особливу природну цінність);

     є) земельні  ділянки,  на  яких  зростають  природні рослинні
угруповання, занесені до Зеленої книги України;

     ж) території,  які є місцями перебування чи  зростання  видів
тваринного   і  рослин