ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки

                                                              

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

             Про Загальнодержавну програму формування
             національної екологічної мережі України
                        на 2000-2015 роки

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 47, ст.405 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законом
   N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98 }
 

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити     Загальнодержавну     програму    формування
національної екологічної  мережі   України   на   2000-2015   роки
(додається).

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     3. Кабінету Міністрів України:

     визначити відповідальних  виконавців  заходів  із  формування
національної екологічної мережі;

     передбачати  під  час  розроблення проекту Державного бюджету
України  виділення  відповідних  коштів  на  реалізацію заходів із
формування   національної  екологічної  мережі  на  черговий  рік.
{  Абзац  третій  пункту 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
 

 Президент України                                         Л.КУЧМА

 м. Київ, 21 вересня 2000 року
          N 1989-III
 

                                                Затверджено
                                              Законом України
                                          від 21 вересня 2000 року
                                                 N 1989-III

                    ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
               ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
                 МЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА 2000-2015 РОКИ
 

                             Розділ I
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Загальнодержавна програма формування національної екологічної
мережі  України  на  2000-2015 роки (далі - Програма) розроблена в
контексті  вимог  щодо  подальшого  опрацювання,  вдосконалення та
розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно до
рекомендацій  Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та
ландшафтного   різноманіття  (1995  р.)  щодо  питання  формування
Всеєвропейської  екологічної  мережі як єдиної просторової системи
територій  країн  Європи  з природним або частково зміненим станом
ландшафту.

     Важливе значення має вдосконалення нормативно-правової бази у
сфері   збереження,  розширення,  відтворення  та  охорони  єдиної
системи територій з природним станом ландшафту та інших  природних
комплексів   і   унікальних  територій,  створення  на  їх  основі
природних об'єктів,  які підлягають особливій охороні,  що  сприяє
зменшенню,    запобіганню   та   ліквідації   негативного   впливу
господарської та іншої діяльності  людей  на  навколишнє  природне
середовище, збереженню природних ресурсів, генетичного фонду живої
природи.

     Формування екологічної мережі передбачає  зміни  в  структурі
земельного   фонду   країни   шляхом   віднесення   (на   підставі
обгрунтування  екологічної  безпеки  та  економічної  доцільності)
частини   земель  господарського  використання  до  категорій,  що
підлягають  особливій  охороні  з  відтворенням  притаманного   їм
різноманіття природних ландшафтів.

     Багатство природних   ландшафтів   є  надбанням  Українського
народу,  його природною спадщиною  і  має  служити  нинішньому  та
майбутнім поколінням,  як  це  проголошено  в  Конституції України
( 254к/96-ВР ).

                     1. Терміни і визначення

     У цій Програмі вживаються такі терміни і визначення:

     біологічне (біотичне)  різноманіття  -  сукупність усіх видів
рослин, тварин і мікроорганізмів,  їх угруповань  та  екосистем  у
межах території України,  її територіальних та внутрішніх морських
вод,  виключної (морської) економічної  зони  та  континентального
шельфу.    Біологічне   різноманіття   складається   з   видового,
популяційного, ценотичного,  генетичного  різноманіття.  Людина  є
невід'ємним елементом   біологічного   різноманіття   і  поза  ним
існувати не може;

     буферна зона - місцевість з природним або  частково  зміненим
станом  ландшафту,  що  оточує  найбільш цінні ділянки екологічної
мережі  та  захищає  їх  від  дії  зовнішніх  негативних  факторів
природного походження або спричинених діяльністю людини;

     екологічна мережа - єдина територіальна система,  яка включає
ділянки природних ландшафтів,  що підлягають особливій охороні,  і
території   та  об'єкти  природно-заповідного  фонду,  курортні  і
лікувально-оздоровчі,   рекреаційні,   водозахисні,    полезахисні
території  та об'єкти інших типів,  що визначаються законодавством
України, і є частиною структурних територіальних елементів (далі -
елементи)  екологічної  мережі  -  природних  регіонів,  природних
коридорів, буферних зон;

     кадастр територій та об'єктів  природно-заповідного  фонду  -
система  обліку  та оцінки кількісного та якісного стану територій
та   окремих   об'єктів   природно-заповідного   фонду    та    їх
територіальних  сукупностей,  призначена  для забезпечення органів
виконавчої влади,  органів місцевого  самоврядування,  фізичних  і
юридичних   осіб   достовірними   даними   про   правовий  статус,
належність,  режим,  географічне положення,  кількісні  та  якісні
характеристики  цих  територій  та  об'єктів,  їх природоохоронну,
наукову,  виховну,  рекреаційну та іншу цінність з метою  охорони,
збереження  та  ефективного управління функціонуванням і розвитком
природно-заповідного фонду;

     консервація земель  -  виведення  з  господарського   обороту
(сільськогосподарського  або промислового) земель на певний термін
для  здійснення  заходів  щодо відновлення родючості та екологічно
задовільного   стану   грунтів,   а  також  для  встановлення  або
повернення   (відновлення)   втраченої   екологічної  рівноваги  у
конкретному регіоні;

     моніторинг стану екологічної мережі - система спостережень за
змінами компонентів довкілля в межах екологічної  мережі  з  метою
своєчасного  виявлення  негативних  тенденцій  у їх стані,  оцінки
можливих  наслідків   таких   змін,   прогнозування,   запобігання
негативним процесам, ліквідації їх наслідків;

     популяція -   сукупність  особин  одного  виду  з  загальними
умовами,  необхідними для підтримання його чисельності на  певному
рівні впродовж тривалого періоду;

     природний регіон  -  природно-територіальне утворення значної
площі,  суцільність  якого  визначається  характерними  для  нього
фітоландшафтними,   фізико-географічними,   адмі