Август 2012

Авторефераты диссертаций

622.33 СП Н72   Новікова О.О. Підвищення безпеки праці у конвеєрних виробках вугільних шахт по пиловому фактору : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “НГУ”, 2012. – 20 c.

622.271 СП П27    Перегудов В.В. Підвищення ефективності підривних робіт в складних гірничо-геологічних умовах залізорудних родовищ : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2012. – 20 с.

622.271 СП П80  Прокопенко О.В. Планування формування породних відвалів з урахуванням порядку відробки вугільних пластів з метою їх раціонального використання : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.01 – маркшейдерія. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “НГУ”, 2012. – 20 c.

622.43/.44 СП С81   Столбченко О.В. Обгрунтування раціональних параметрів вентиляційних систем тупикових виробок шахт : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “НГУ”, 2012. – 20 c.

574 СП У-80   Устименко Є.Б. Наукове обгрунтування екологічно безпечного методу та технології утилізації ракетних двигунів твердого палива : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 21.06.01 – екологічна безпека. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “НГУ”, 2012. – 20 c.

622.272 СП Х20   Харін С.А. Розвиток наукових основ проектування будівництва залізорудних шахт на великих глубинах  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.04 – шахтне і підземне будівництво. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “НГУ”, 2012. – 20 c.

622.8 СП Ю83  Юрченко А.А. Підвищення екологічної  безпеки  масових  вибухів в залізорудних кар’єрах за пиловим чинником : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.06.01 – екологічна безпека. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “НГУ”, 2012. – 20 c.

622.272 СП Я64  Янов Є.К. Удосконалення  технології  відбійки руди на компенсаційні простори різної форми на глибоких горизонтах шахт Кривбасу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2012. – 20 c.

Геодезия

528 С91  Сучасні  досягнення  геодезичної  науки та виробництва : збірник наукових праць західного геодезичного товариства УТГК / гол. ред. Тревого І.С. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2012. – 319 c.

528 Т66 Тревого І.С. Геодезичні прилади : практикум / І.С. Тревого, Т.Г. Шевченко, О.І. Мороз. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Львів: Видавництво “Львіська політехніка”, 2012. – 240 c.

Горное дело

622.8 А47     Алексеев А.Д. Прогнозирование неустойчивости системы уголь-газ / А.Д. Алексеев, Г.П. Стариков, В.Н. Чистоклетов. – Донецк: Ноулидж, 2010. – 343 c.

622.7 Б12     Бабий Е.В. Технология предобогащения железных руд  / Е.В. Бабий. – К: Наукова думка, 2011. – 182 c.

622 Б61 Биличенко Н.Я. Снижение энергопотребления на шахтном транспорте  : монография / Н.Я. Биличенко, А.В. Денищенко. – Днепропетровск: НГУ, 2010. – 74 c.

622 Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний збірник : № 85. – Дн-ськ: НГУ, 2010. – 239 c.

622.33 Д70        Дослідження проблематики безпеки вугільних шахт України  : збірник наукових праць / ред. директор ННДІПБОП,  к.т.н. А.П. Дєньгін. – К: ННДІПБОП, 2011. – 188 c.

622 К43 Кірін Р.С. Історія  гірничого  права / Р.С. Кірін. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – 246 c.

622.276 К65   Копей Б.В. Мобільні  вимірювальні  системи в нафтогазовій та гірничій промисловості : монографія / Б.В. Копей, В.В. Лопатін, О.І. Стефанишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 392 c.

622.1 М27      Маркшейдерська справа : навч. посібник / Г.О. Антипенко, Г.Ф. Гаврюк, В.В. Котенко, В.О. Назаренко. – Дніпропетровськ:  НГУ, 2010. – 150 c.

622.272 П32          Підземні гірничі роботи. Ч.2. Процеси очисних робіт : методичні рекомендації / укладач: М.Т. Кириченко. – К: НТУУ “КПІ”, 2011. – 72 c.

622.33 П42        Повышение эффективности средств  индивидуальной защиты горнорабочих угольных шахт / А.Ф. Долженков, В.Д. Воробьев, А.И. Крючков, С.А. Долженков. – Донецк: Донбасс, 2011. – 218 c.

622.27 П78        Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок : Збірник наукових праць(2008-2009) : Вип. 104-105. – Донецьк: ВАТ НДІГМ, 2011. – 522 c.

622 С23  Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. Вып. 36. – Алчевск: ДонГТУ, 2012. – 360 c.

622.271 С30         Семененко Е.В. Научные основы технологий гидромеханизации открытой разработки титан-цирконовых россыпей / Е.В. Семененко. – К: Наукова думка, 2011. – 230 c.

622.271 С91          Сучасні технології розробки рудних родовищ : збірник наукових праць за результатами роботи  ІІ міжнародної науково-технічної  конференції ( Кривий Ріг, 23-24 березня 2012 р..) / ДП “Науково-дослідний гірничорудний інститут”. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 144 c.

622.33 Т38        Технологический регламент диагностики и восстановления заглубленных и подземных сооружений поверхностного комплекса шахт на основе технологии создания геокомпозитных конструкций. – Днепропетровск: ИГТМ, 2011. – 47 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 А81     Арист Леонид. Почивающих на лаврах будильник не разбудит. – Днепропетровск: Журфонд, 2012. – 87 c.

Коксохимия

662.74 Э65        Энергетика кокса. Энергетические возможности коксохимического предприятия  : монография / под ред. В.Г. Павловского. – Харьков: ИД “ИНЖЕК”, 2011. – 252 c.

Машиностроение

621.73 А64        Анализ пластического формоизменения в частных задачах ковки и штамповки / В.А. Гринкевич, В.В. Кухарь, М.В. Краев, В.А. Бурко. – Мариуполь: ЗАО “Газета “Приазовский рабочий”, 2011. – 336 c.

621.315 В52          Виробництво напівпровідникових матеріалів : підручник / І.Ф. Червоний та ін. – Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – 176 c.

621.22 Г94       Гуляев В.Г. Виброакустические процессы и надежность гидроэнергетических установок очистных комплексов : монография / В.Г. Гуляев, К.В. Гуляев, С.А. Китаева. – Донецк: Технопарк ДонГТУ “УНИТЕХ”, 2012. – 224 c.

621.97 О-23      Обработка  материалов давлением : Сборник научных трудов №4 (29). – Краматорск: ДГМА, 2011. – 240 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 1 (30). – Краматорск: ДГМА, 2012. – 320 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 2 (31). – Краматорск: ДГМА, 2012. – 290 c.

621.771 П18         Парусов В.В. Теоретические и технологические основы производства высокоэффективных видов катанки : монография / В.В. Парусов, А.Б. Сычков, Э.В. Парусов. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2012. – 376 c.

621.9 С40      Системи автоматизованого програмування верстатів  з ЧПК : навч. посібник / С.Л. Міранцов та ін. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 152 c.

621.74 Т33        Теоретичні  основи  ливарного виробництва / В.Г. Могилатенко та ін. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2011. – 287 c.

621.791 Х82         Хорунов В.Ф. Основы пайки тонкостенных конструкций из высоколегированных сталей / В.Ф. Хорунов. – К: Наукова думка, 2008. – 238 c.

Металлургия

669 К64   Коновалов Ю.В. Металлургия. Книга 1. Ч.1. Производство чугуна и железа. Часть 2. Производство стали и ферросплавов : учебное пособие / Ю.В. Коновалов, А.А. Троянский, С.Н. Тимошенко. – Донецк: ГВУЗ “ДонНТУ”, 2011. – 431 c.

669.187 П20         Патон Б.Е. и др. Электронно-лучевая плавка тугоплавких и высокореакционных металлов / Б.Е. Патон, Н.П. Тригуб, С.В. Ахонин. – К: Наукова думка, 2008. – 312 c.

669.2/.8 Т38            Технологічне проектування у кольоровій металургії : підручник / В.М. Печеннікова та ін. – Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – 370 c.

Организация производства

658 К68  Корпоративна культура організацій ХХІ століття 2012. Стан і перспективи розвитку : збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 215 c.

Строительство

624.1 К30     Кауфман Л.Л. Геотехнические риски подземного строительства / Л.Л. Кауфман, Б.А. Лысиков. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 362 c.

69 С86  Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. научных трудов. Вып.  64. / Под ред. В. И. Большакова. – Дн-ск: ГВУЗ “ПГАСиА”, 2012. – 515 c.  – ( Сер. Стародубовские чтения 2006 )

Экономика

33 А38 Акімова О.В. Організація і методика економічного  аналізу. Ч.1. : навчальний посібник / О.В. Акімова, О.С.Дубинська, А.Ю. Нікіта. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 140 c.

336 К89 Кузнєцова Т.В. Гроші та кредит : навчальний посібник / Т.В. Кузнєцова, Н.М. Михайличенко, О.О. Кисельова. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 208 c.

Электрохимия

661 В68 Волошин М.Д. Електрохімічна технологія неорганічних речовин : навчальний посібник / М.Д. Волошин, А.В. Іванченко. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012. – 325 c.