Апрель – 2014

Автоматизация производства

681.5 Н63     Ніколаєнко, А.М. Технічні засоби автоматизації : навчальний посібник / А.М. Ніколаєнко. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – 324 c.

Автореферат диссертации

622.2 СП Д79        Дубицька, М.С. Вдосконалення способу прогнозу диз’юнктивних порушень методом акустичної геолокації при відпрацюванні пологозалягаючих вугільних пластів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

669.01 СП Є47      Єлагін, А.С. Структура, механічні та корозійні властивості силуміну АК7ч, що містить комплекс Ti-B-Sr, в залежності від параметрів фізико-хімічної обробки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – Матеріалознавство / А.С.  Єлагін. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20 c.

621.791 СП К72     Костін, В.А. Закономірності структуроутворення зварних з’єднань високоміцних низьколегованих сталей, отриманих дуговим зварюванням : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / В.А. Костін. – К: ІЕЗ, 2014. – 20 c.

331.4 СП  Л97        Лянг, А.В. Разработка новых химических поглотителей и фильтров СИЗОД  на их основе для использования в чрезвычайных ситуациях : Автореферат  дис.  на соискание уч.степени к.т.н. : Спец. 05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)  : ЭБ / А.В. Лянг. – СПб: СПбГТИ, 2012. – 278 c.

574  СП М64         Миронова, І.Г. Підвищення екологічної  безпеки при видобутку залізних руд підземним способом : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.01 – екологічна безпека / І.Г. Миронова. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.272 СП С24               Свистун, Р.М. Обгрунтування і розрахунок параметрів кріпильної системи виїмкових виробок з урахуванням асиметрії її навантаження : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / Р.М. Свистун. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

 622.275/.276 СП У-27      Угриновський, А.В. Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукції : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ / А.В. Угриновський. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 20 c.

622.272 СП Ф95               Фурдєй, П.Г. Обгрунтування ресурсозберігаючих  рецептур тампонажно-закладних суспензій на основі шлакових відходів для ліквідації техногенних пустот : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

Астрономия

52 Р24 Рассоха, А. Солнце / А. Рассоха. – К: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2013. – 356 c.

52 Р24 Рассоха, А. Вселенная / А. Рассоха. – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2013. – 515 c.

Библиотечное дело

025 Б59  Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24-25.10. 2013, Дніпропетровськ). – Дн-ськ: ДНУЗТ, 2013. – 263 c.

Горное дело

622.73 Г37       Герасина, А.В. Структурно-параметрическая идентификация процессов дробления и измельчения руд : монография / А.В. Герасина, В.И. Корниенко. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 102 c.

622.33 К56       Коваленко, В.В. Обоснование параметров способа борьбы с получением пород почвы в условиях угольных шахт : монография / В.В. Коваленко, А.П. Рязанцев. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 119 c.

622 Л52  Летопись горноспасательной службы 2008. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2013. – 636 c.

622 Н34  Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Гірничо-електромеханічна. Вип. 2(26) : + ЭБ. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 317 c.

622.6 Н73     Новикова, Е.А. Повышение безопасности конвейерного транспорта в горных выработках угольных шахт : монография / Е.А. Новикова. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 98 c.

622.7 Н74      Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сб. научн. трудов. – Кривой Рог: Дионис, 2013. – 196 c.

622.82 П22       Пашковский, П.С. Эндогенные пожары в угольных шахтах / П.С. Пашковский. – Донецк: Ноулидж, 2013. – 792 c.

622.24 П32       Пилипец, В.И. Бурение скважин для добычи метана из газовых и газоугольных месторождений : учебное пособие / В.И. Пилипец, В.А. Турчин, Е.Н. Халимендиков. – Донецк: Донбасс, 2012. – 180 c.

622.271 П80         Прокопенко, Е.В. Планирование и формирование породных отвалов на основе геометризации свойств пород с целью их рационального использования : монография / Е.В. Прокопенко, С.В. Борщевский. – Донецк: Донбасс, 2013. – 148 c.

622 С23  Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета : Вып.41 : + ЭБ. – Алчевск: ДонГТУ, 2013. – 246 c.

622.27 Т38        Технологии обеспечения экологической и техногенной безопасности горнодобывающих регионов при ликвидации угледобывающих предприятий Украины : монография / В.И. Бузило и др.. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 348 c.

622.28 Т38        Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах / В.И. Бондаренко и др.. – Дн-ск: ЛизуновПресс, 2013. – 106 c.

622.272 Ф80          Форум гірників – 2013. Т.1 : матеріали Міжнародної конференції (2 – 5 жовтня, 2013 р.). – Дн-ськ: ДВНЗ “НГУ”, 2013. – 242 c.

622.24 Х45       Хілов, В.С. Системи керування автоматизованими електроприводами кар’єрних верстатів шарошкового буріння : монографія. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 256 c.

Информационные технологии. Вычислительная техника

681.5 А22      Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції студентів і молодих учених (03-04 жовтня, 2013, Бердянськ). – Донецьк: Донбас, 2013. – 194 c.

681.5 А65     Андрієнко, В.М. Інформаційні ресурси сучасного суспільства : навчальний посібник / В.М. Андрієнко, О.П. Моісеєнко. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 145 c.

681.3 М69     Міхайліна, Т.В. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також  їх розповсюдження або збут / Т.В. Міхайліна. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 190 c.

681.3 64     Розсоха, О. Інтелект / О. Розсоха. – К: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2013. – 258 c.

История Украины

9(С2) В39     Вєтров, Р.І. Примусове знищення більшовиками партійно-політичної опозиції есерів та меншовиків в Україні 1920 – 1924 рр. / Р.І. Вєтров, К.В. Познанська. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 176 c.

Математика

519.2 А21     Авраменко, В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навчальний посібник / В.І. Авраменко, І.К. Карімов. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 244 c.

519 К24 Кармазіна, В.В. Відновлення функцій особливого типу сплайнами : монографія / В.В. Кармазіна. – Дніпродзердинськ: ДДТУ, 2013. – 167 c.

Машиностроение

621.88 В62       Водолазская, Н.В. Сборка резьбовых соединений: Проблемы и перспективы совершенствования технологии сборочных процессов : монография / Н.В. Водолазская, В.М. Искрицкий, Е.Г. Водолазская. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 192 c.

621.31 Д64       Долгополов, И.С. Научные основы энергоресурсосбережения с позиций эксерго- и энергоэффективного анализа физико-технологических систем : монография / И.С. Долгополов. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2013. – 378 c.

621.891 Д70          Дослідження конічних трибосистем в промисловому транспорті : монографія / Г.І. Камель, В.В. Перемітько, А.В. Єршов, Р.А. Куліковський. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 312 c.

621.8 К56     Ковалевський, С.В. Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин у важкому машинобудуванні : навчальний посібник / С.В. Ковалевський, С.Г. Онищук, Ю.Б. Борисенко. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 180 c.

621.8 Н73      Нові комбіновані методи оброблення робочих поверхонь деталей машинобудування (із застосуванням нейросітьового аналізу) : монографія. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 196 c.

 

621.38 Т57       Тонкошкур, О.С. Контроль якості та надійності мікроелектронних виробів. Практикум : навчальний посібник / О.С. Тонкошкур, В.У. Ігнеткін. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 128 c.

Металлургия

669.187(085.5) СП Д54     Днепроэнергосталь ООО НПП : технический каталог. – Запорожье: Днепорэнергосталь, 2013. – 74 c

669.1 В62     Воденніков, С.А. Технологічне проектування у чорній металургії : навчальний посібник / С.А. Воденніков, С.О. Гаврилко, О.Г. Кириченко. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – 387 c.

621.791 Л17          Лазерные технологии в сварке : сборник трудов Пятой международной конференции (24-27 мая, 2011, пос. Кацивели, Крым). – К: ИЭС НАНУ, 2011. – 150 c.

669.14 М31        Масштабные уровни деформации и разрушения теплостойких сталей / П.О. Марущак, С.В. Панин, А.З. Студент, Б.Б. Овечкин; отв. ред. В.Ф. Пичугин. – Томск: ТПУ, 2013. – 236 c.

669 М54  Металлургия : Сборник научных трудов Запорожской государственной инженерной академии : Вып. 2 (30) : + ЭБ. – Запорожье: ЗГИА, 2013. – 196 c.

621.791 М54          Металлургия дуговой сварки и сварочные материалы / ИЭС НАНУ; сост. И.К. Походня. – К: Академпериодика, 2012. – 524 c.

621.791 С88          Стыковая сварка давлением высокопрочных сталей и сплавов : подборка статей, опубликованных в журнале “Автоматическая сварка” в 2005-2010 гг.. – К: ИЭС НАНУ, 2011. – 132 c.

Механика

531 В53  Вісник Дніпропетровського університету.  №  5. Т.21. Вип. 17. Т. 2 : Сер. Механіка. – Дн-ськ: ДНУ, 2013. – 184 c.

Нанотехнологии

620.10 Н25        НАНО – 2010 : материалы ІІ Международной научной конференции “Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь – Россия – Украина” (19-22 октября, 2010, Киев). – К: ИМФ, 2010. – 838 c.

620.10 Н25        НАНСИС – 2013 : тезисы IV Международной научной конференции “Наноразмерные системы : строение, свойства, технологии” (19-22 ноября, 2013, Киев). – К: НАНУ, 2013. – 578 c.

Наука

001 Ш67  Школа молодых ученых – лидеров в науке : 2 курс. Школа проектного менеджмента в образовательно-научной сфере : методическое пособие / И. Дегтярева, С. Власов, С. Иванова, И. Гордеева. – Дн-ськ: Лизунов Прес, 2014. – 162 c.

Организация производства

657 Б94  Бухгалтерський облік (особливості ведення на гірничо-збагачувальних комбінатах України) : навчальний посібник / за ред. В.Я. Нусінова. – 2-е вид., переробл.. – Кривий Ріг: Роман Козлов, 2014. – 610 c.

658 М64 Мироненко, М. Менеджмент ощадливого виробництва : навчальний посібник / М. Мироненко. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – Дн-ськ: Пороги, 2011. – 400 c.

658 О-62  Оптимізація виробничих процесів : збірник наукових праць. Вип. 14. – Севастополь: СНТУ, 2013. – 236 c.

65 Р17 Разумный, Ю.Т. Основы проектирования : монография / Ю.Т. Разумный, А.В. Рухлов. – Дн-ск: НГУ, 2013. – 120 c.

658 С21 Сафронов, С.О. Проектний аналіз: інвестиційний аспект : монографія / С.О. Сафронов, Н.А. Караван. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 188 c.

658 СП С76        Стандартизація, метрологія та контроль : підручник / О.В. Рабінович та ін.. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – 184 c.

658 С83  Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : збірник наукових праць. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2012. – 3336 c.

Политика

32 М82  Москаленко Анатолій Іванович: про нього. – К: Історія в книзі, 2013. – 152 c.  – ( Сер. Видатні політики України )

Право

34 П78  Проблемні питання судової експертизи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 жовтня, 2014, Дніпропетровськ). – Дн-ськ: ДНДІСЕ, 2013. – 208 c.

Религиеведение

2 М74 Моісєєнко, Л.М. Християнські конфесії в Донбасі (1880-1914) : монографія / Л.М.  Моісєєнко. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. – 272 c.

Строительство

697 В29  Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : науково-технічний збірник. Вип. 14 / гол. редактор Е.С. Малкін. – К: КНУБА, 2010. – 212 c.

624.05 С49       Слюсаренко, Ю.С. Науково-технічний супровід реконструкції національного спортивного компрексу “Олімпійський” в Києві / Ю.С. Слюсаренко, О.В. Шимановський, О.М. Галінський. – К: Сталь, 2013. – 326 c.

Устойчивое развитие

620.9 П32     Півняк, Г.Г. Альтернативна енергетика в Україні : монографія / Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 110 c.

620.9 Т65      Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України : монографія / під загальн. ред. Г.Г. Півняка. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 332 c.

 

 

Философия

1 Б77 Бойко, М.П. Соціально-філософські ідеї Т.Г. Шевченко у сучасному духовно-культурному вимірі : 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченко – присвячується / М.П. Бойко. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 218 c.

Экология

574 Д70  Досвід і проблеми інкорпорації, імплементації та адаптації екологічного законодавства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25 вересня 2013, Дніпропетровськ). – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 240 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 8. – К: ІТГІП, 2011. – 224 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 9. – К: ІТГІП, 2012. – 224 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 10. – К: ІТГІП, 2012. – 256 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 11. – К: ІТГІП, 2012. – 188 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник : Вип. 2(12)/2013. – Кременчук: КНУ, 2013. – 224 c.

Экономика

331 Д20 Дарченко, Н.Д. Мотивация персонала : пособие / Н.Д. Дарченко, Т.П. Гитис. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 140 c.

331 СП  Д58        Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи : Зміна № 8 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці. – К: ДП “ДНДІАСБ”, 2014. – 32 c.

331.4 Є83     Єсипенко, А.С. Оцінка стану і проблеми промислової безпеки та охорони праці в ризиконебезпечних галузях економіки України. Сер. Вугледобувна галузь / А.С. Єсипенко, Т.М. Таірова, О.А. Сліпачук. – К: ННДІПБОП, 2014. – 58 c.

339.9 К15     Каїра, Л.Г. Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / Л.Г. Каїра. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 216 c.

338 П81  Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы : монография. – Донецк: ИЭП НАНУ, 2013. – 180 c.

334.75 Р51        Ринкова економіка: тенденції і закономірності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 жовтня 2013 р., м. Алчевськ). – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 200 c.

336 Т48 Ткаченко, І.П. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 358 c.

Энциклопедии

03 Е64  Енциклопедія Сучасної України : ЕСУ : Т.13. Киї – Кок. – К: АН України, 2013. – 712 c.

Языкознание

81 Ш48 Шепель, Ю.О. Основи літературного редагування і стилістика : навчальний посібник / Ю.О. Шепель, А.В. Чернова. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 118 c.