Апрель 2015

Автореферат диссертации

622.6 СП А64   Ангеловський, О.А. Обгрунтування гідродинамічних параметрів пристрою гідроімпульсного розпушування вугільних пластів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.05.06 – Гірничі машини / О.А. Ангеловський. – Дн-ськ: ІГТМ, 2015. – 20 c.

669.187 СП П78  Пройдак, А.Ю. Наукове обгрунтування, дослідження і розробка електрометалургійного процесу одержання ферофосфору і мідно-фосфористої лігатури з вітчизняного фосфориту : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / А.Ю. Пройдак. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

669.162 СП С17  Самойленко, Т.В. Удосконалення технології нагріву та конструкції доменних повітронагрівачів з метою підвищення температури дуття та зменшення питомої витрати коксу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Т.В. Самойленко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

620.10 СП С79   Стельмах, Я.А. Структура та властивості наноструктурних матеріалів на основі Al2O3, отриманих електронно-променевим осадженням : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Я.А. Стельмах. – Київ: ІЕЗ, 2015. – 20 c.

620.10 СП Т19  Тараненко, В.М. Вплив мікроструктури металевих вакуумних конденсатів на їхні дисипативні властивості : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / В.М. Тараненко. – Київ: ІЕЗ, 2015. – 20 c.

Банковское дело

336.71 Б23        Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие : ЭБ / под ред. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: КНОРУС, 2009. – 352 c.

Библиотечное дело

025 З-41  Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика и нові технології : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-22 листопада, 2006, Харків) : ЭБ / укл. В.В. Мірошникова. – Харків, 2007. – 151 c.

Внешняя торговля

339.5 О-93    Оцінка можливостей розширення і зміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України : монографія : ЭБ. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2014. – 280 c.

339.5 О-93    Оцінка наслідків членства України у світовій організації торгівлі : монографія : ЭБ. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2014. – 212 c.

Горное дело

622  А25 Агрікола, Г. Про гірничу справу ХІІ книг (книги І-VI) / Г. Агрікола; порівняльний переклад, наук. редакція і коментар В. Білецького, Г. Гайка. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – 228 c.

622.8 Г60     Голинько, В.И. Контроль взрывоопаности  газовых смесей при аварийных загазированиях горных выработок шахт : монография / В.И. Голинько, А.В. Белоножко, В.В. Белоножко. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 210 c.

622.8 Г60     Голінько, В.І. Основи гірничорятувальної справи : навчальний посібник / В.І. Голінько, С.М. Смоланов, Б.А. Грядущий. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 271 c.

622.28  О-22      Обоснование параметров и области применения бесконсольных механизированных крепей очистных ком плексов : монография / В.И. Бузило и др.. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 95 c.

622.245  О-66       Орловський, В.М. Тампонажні матеріали що розширюються при твердінні / В.М. Орловський. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 129 c.

622.33  Т69       Трифонова, О.В. Управління стійким функціонуванням вугледобувних підприємств: теорія та практика : монографія / О.В. Трифонова. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 331 c.

622.324  У-67        Управление концентрацией метана в атмосфере горных выработок метанотрофными бактериями : А.Ф. Булат и др. – Донецк: Східний видавничий дім, 2014. – 256 c.

622.8 У-67    Управление экологической и техногенной безопасностью угледобывающих регионов при ликвидации горных предприятий : монография / П.П. Корж и др.; под общ.  ред. П.П. Коржа. – Дн-ск: Літограф, 2014. – 176 c.

622.6  Ш64     Ширин, Л.Н. Повышение эффективности работы монорельсовых дорог при подготовке запасов угля к очистной выемке : монография / Л.Н. Ширин, В.А. Расцветаев, А.И. Коваль. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 143 c.

622.33 Ш67       Шкрабець, Ф.П. Електропостачання глибоких и енергоємних рудних та вугільних шахт / Ф.Л. Шкрабець, О.В. Остапчук. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 160 c.

622.33  Э65        Энергосберегающие технологии разработки угольных месторождений Западного Донбасса и Львовско-Волынского бассейна : монография / В.И. Бузило и др. – Дн-ск: Літограф, 2014. – 244 c.

Интеллектуальная собственность

34 СП А22      Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень № 30. – К: Держ.департ. інтел. власності, 2013. – 838 c.

34 СП А22      Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень № 31. – К: Держ.департ. інтел. власності, 2013. – 820 c.

Информационные технологии

681.51  К38       Кизим, М.О. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та України : ЭБ / М.О. Кизим, І.Ю. Матюшенко, І.В. Шостак. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2012. – 492 c.

 

 

Кибернетика

681.5 Н59     Нечволода, Л.В. Интеллектуальные системы принятия решений на промышленных предприятиях : пособие / Л.В. Нечволода. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 88 c.

Коксохимия

662.74 З-91     Зубилин, И.Г. Исследование теоретических и технологических факторов ресурсосбережения углей в коксохимии : монография / И.Г. Зубилин, В.И. Рудіка, А.И. Зубилина. – Харьков: ИД “ИНЖЄК”, 2014. – 303 c.

Культура

37 П18 Паршакова, Е.Д. История Украинской культуры : теоретические аспекты курса : пособие / Е.Д. Паршакова. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 36 c.

Математика

510 Г67 Горбійчук, М.І. Алгоритми і методи обчислень : навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2014. – 309 c.

Машиностроение

621.9 А28      Адаптивні елементи керування важкими верстатами : монографія / Я.В. Васильченко та ін. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 120 c.

621.73(07) А50               Алиев, И.С. Проектирование цехов и технологических линий ОМД : пособие / И.С. Алиев, П.Б. Абхари. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 132 c.

621  В38  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(32). – Краматорськ: ДДМА, 2014. – 230 c.

621.8 К66     Коржик, В.Н. Упрочнение и реновации инженерией поверхности / В.Н. Коржик, В.П. Лихошва, Э.А. Ткаченко. – К: Наш формат, 2014. – 566 c.

621.78 П94       Пыц, Я.Е. Технология нагрева и нагревательное оборудование : пособие / Я.Е. Пыц, Н.А. Кулик, В.Я. Пыц. – Крматорск: ДГМА, 2013. – 116 c.

621.73 Р59       Роганов, М.Л. Новые перспективные механизмы в кривошипных прессах : учебное пособие / М.Л. Роганов, Л.Л. Роганов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 64 c.

621.711 С50         Смирнов, В.К. Калибровка прокатных валков : учебное пособие : ЭБ / Смирнов В.К., Шилов В.А., Инатович Ю.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Теплотехник, 2010. – 490 c.

621.8 Т38      Технологічні процеси та комплекси відновлення і зміцнення деталей : навчальний посібник / Г.І. Камель, В.М. Мілютін, П.С. Івченко, А.І. Панфілов. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 496 c.

621.73 Ш62       Шинкаренко, О.М. Ковочно-штамповочное оборудование. Гидравлические прессы : учебное пособие / О.М. Шинкаренко, Е.С. Корчак. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 151 c.

621.73 Ш62       Шинкаренко, О.М. Расчет и проектирование основных узлов кривошипных кузнечно-прессовых машин : пособие / О.М. Шинкаренко, Е.С. Корчак. – Краматорск: ДГМА, 2013. – 68 c.

621.226 Ш62         Шинкаренко, О.М. Расчет и проектирование приводов и базовых узлов гидравлических прессов : учебное пособие / О.М. Шинкаренко. – Краматорск: ДГМА, 2013. – 100 c.

621.22 Ш62       Шинкаренко, О.М. Совершенствование гидравлических приводов прессов : монография / О.М. Шинкаренко, Е.С. Корчак. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 136 c.

Металлургия

669.054.79 Б20   Баланс заготовки, потребления и транспортировки лома черных металлов по областям за 2014 год : ЭБ: ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, 2015. – 49 c.

669.054.79 Б20    Баланс образования  и  потребления металлолома по Украине в 2014 году : ЭБ: ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, 2015. – 49 c.

669  В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 29. – Мариуполь: ПДТУ, 2014. – 257 c.  – ( Сер. Технічні науки )

Наука

001 К26 Карпаш, О.М. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник / О.М. Карпаш, П.М. Райтер, М.О. Карпаш. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 253 c.

Нетрадиционные источники энергии

621.54  В39        Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике : монография / под общ. ред. В.А. Дзензерского, Г.Г. Пивняка. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 156 c.

620.9 В42      Відновлювана енергетика  XXI століття : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю заснування Національної академії наук України та 20-річчю створення мі : КРИМ – 2013. – К: Видавництво Вікторія, 2013. – 484 c.

Нефтегазовая промышленность

662.76 К38       Кизим, М.О. Економічна безпека України у газовій сфері : монографія / М.О. Кизитм, О.В. Лелюк. – Харків: ІНЖЕК, 2014. – 224 c.

Огнеупоры

666.76  З-41      Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного” : № 114. – Харків: ПАТ “УкрНДІ вогнетривів”, 2014. – 208 c.

Организация производства

658  Е45  Економіка та управління підприємствами, регіонами і карїнами в умовах ризиків : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада, 2014, Чернігів). – Дн-ск: НГУ, 2014. – 184 c.

658 Ф79  Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика : ЭБ. – Дн-ськ: ФОП Дробязко С.І., 2014. – 438 c.

Страхование

368 О-56 Ольховська, О.Л. Моделювання фінансового стану страхової компанії : монографія / О.Л. Ольховська, А.В. Матвійчук. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 126 c.

Устойчивое развитие

574:338 Е45          Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом : монографія : ЭБ / Є.В. Мішенін та ін. – Суми: ДД “Папірус”, 2013. – 248 c.

574  М29 Марушевський, Г.Б. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г.Б. Марушевський. – К: ЦЕОІ, 2014. – 250 c.

574 С76  Сталий соціально-економічний та екологічний розвиток : від теорії до практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 листопада, 2014 р., м. Дніпропетровськ) / ред. кол. В.Я. Швець та ін. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 156 c.

Физика

53 Г16 Галущак, М.О. Курс загальної фізики. Практичні заняття : кн. 2 / М.О. Галущак, Т.І. Луцишин, Ю.Б. Басараба; за ред. проф. М.О. Галущака. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 196 c.

53  С75 Стадник, М.М. Термопружний стан та міцність тіл з тонкими включеннями довільної жорсткості / М.М. Стадник. – Львів: НЛТУ Укріїни, 2015. – 330 c.

Философия

1 Б93  Буття філософії: здобутки минулого та виклики сучасності : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 листопада, 2014, Дніпропетровськ). – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 96 c.

1 Л83 Лузан, А.А. Словарь философских терминов / А.А. Лузан, В.В. Дементьева. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 34 c.

Химия

54 Х46  Хімія : навчальний посібник / П.О. Єгоров та ін. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 263 c.

Экология

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 1. Громадськість на захисті довкілля. – К: ВЕЛ, 2014. – 37 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 2. Екологічна безпека. – К: ВЕЛ, 2014. – 29 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 4. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. – К: ВЕЛ, 2014. – 33 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 5. Екологічні проблеми поверхневих та підземних вод. – К: ВЕЛ, 2014. – 33 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 6. Збалансований розвиток міст та міських агломерацій. – К: ВЕЛ, 2014. – 29 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Екологічна освіта та виховання : № 7. Стратегія ЄЕК ООН освіти для збалансованого розвитку. – К: ВЕЛ, 2014. – 37 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 8. Сучасний стан сміттєзвалищ в Україні. – К: ВЕЛ, 2014. – 33 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 9. Екологічні, соціальні та економічні наслідки воєнних дій на сході України та шляхи їхнього подалання. – К: ВЕЛ, 2014. – 33 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 10. Абсолютна заповідність: чи це врятує українські заповідники?. – К: ВЕЛ, 2014. – 29 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 11. Поводження з небезпечними відходами в Україні. – К: ВЕЛ, 2014. – 29 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища  : № 12. Екологічна безпека агроландшафтів України. – К: ВЕЛ, 2014. – 29 c.

574  З-34 Заржицький, О.С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) : ЭБ / О.С. Заржицький. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 200 c.

Экономика

338  Р45  Реформування економіки України: ефективне виробництво, конкурентні регіони, макроекономічна рівновага : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 жовтня, 2014, м. Київ). – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 140 c.

338  С83  Стратегія та механізми прискореного інноваційного розвитку економіки України на засадах соціально-екологічної відповідальності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 жовтня, 2014, м. Вінниця). – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 136 c.

Энергетика

621.3 Е50      Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Електричні кола : навчальний посібник / О.В. Колот, В.А. Коновалов та ін. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 124 c.