Апрель 2019


Атомная энергетика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 6(112). – Харьков: ХФТИ, 2017. – 1098 c.  – ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 68 )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 1(1113). – Харьков: ХФТИ, 2018. – 230 c.  – ( Сер. Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. Вып. 21 )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 2(114). – Харьков: ХФТИ, 2018. – 140 c.  – ( Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 106 )

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 30. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2018. – 124 c.

621 B24 Baryakhtar, V.G. Nuclear Project: Pat and Present= Ядерний проект: минуле і сьогодення / V.G. Baryakhtar? Ya.T. Bykovski, I.V. Baryakhtar. – К: Академперіодика, 2018. – 66 c.

Геохимия

550.4 П66      Пошукова та екологічна геохімія : щорічник. Вип. 1 (18). – К: ІГМР НАНУ, 2017. – 60 c.

Горное дело

622.32 Г85       Грицишин, В.І. Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону  Дніпровсько-Донецької западини : посібник з фізичних властивостей / В.І. Грицишин. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2012. – 272 c.

622.37 М48       Мельничук, В.Г. Бурштин Полісся : довідник / В.Г. Мельничук, М.В. Криницька. – Рівне: НУВГП, 2018. – 237 c.

622.698 О-25        Обслуговування і ремонт газопроводів / Грудзь В.Я., Тимків Д.Ф., Михалків, В.Б., Костів В.В. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 712 c.

622.3 П16     Панченко, В.О. Гідравлічні машини і обладнання нафтових та газових комплексів : навчальний посібник / В.О. Панченко, А.А. Папченко. – Суми: СумДУ, 2018. – 228 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП П60            Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (07 грудня, 2017 р., м. Київ). – К: Інтерсервіс, 2018. – 68 c.

62.08 СП С47           Сліваненко, В.В. Міжнародно-правова та національна охорона об’єктів інтелектуальної власності у сфері охорони здоровья / В.В. Селіваненко. – К: Інтерсервіс, 2018. – 200 c.

 Металлургия

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 35. – Мариуполь: ПДТУ, 2017. – 278 c.  – ( Сер. Технічні науки )

621.039 К56         Ковтун, К.В. Критерии подобия процесса радиационного повреждения металлов тяжелыми ионами процессу нейтронного повреждения в активнй зоне ядерных реакторов деления : обзор / К.В. Ковтун, Б.А. Шиляев. – Харьков: ХФТИ, 2018. – 54 c.

669.18 С71        Спадкове модифікування сталі / С.Є. Кондратюк, Ж.В. Пархомчук, О.М. Стоянова, В.М. Щеглов. – К: Вид. Кравченко Я.О., 2018. – 130 c.

Нефтепереработка

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1(44). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2018. – 89 c.

Огнеупоры

666.7 Т38      Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности : международная научно-техническая конференция (17-18 мая, 2018, Харьков): тезисы докладов. – Харьков: ДІСА ПЛЮС, 2018. – 50 c.

Строительство

624 Б90  Будівельне виробництво : міжвідомчий науково-технічний збірник : VI міжнародна науково-технічна конференція “Нові технології в будівництві” (24-26 травня, 2017, м. Київ). – К: НДІБВ, 2017. – 94 c.

Филосифия

1 Ф56  Філософські пошуки. Вип. 1. – Львів: ІФЛІС Ліга-Прес, 2018. – 122 c.

Экология

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 2(26). – К: ІТГІП, 2018. – 188 c.

574 К33 Кєуш, Л.Г. Екологія та наноматеріали : монографія / Л.Г. Кєуш. – Дніпро: Ліра, 2018. – 110 c.

Экономика

334.75 Д29       Дєліні, М.М. Соціаьно-економічна відповідальність підприємництва: теорія, методологія, напрямки розвитку : монографія / М.М. Дєліні. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 451 c.