БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДБОРКЕ НА ТЕМУ: РЕГИОНАЛЬНАЯ   ЭКОНОМИКА

 

338

А43  Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : навчальний посібник. Т.1. Вип. 8 : ЭБ / за ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2012. – 322 c.

 

338

Б72 Бобровська О.Ю. Формування моделей корпоративного управління в муніципальному менеджменті : Навчальний посібник. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. – 314 c.

 

338.24

     Богатирчук-Кривко С.К. Удосконалення еколого-економічного механізму управління земельними ресурсами в сільському господарстві / С.К. Богатирчук-Кривко // Збалансоване природокористування. – 2016. – №1. – C. 120-127. – Бібліогр. : 21 назв.

     Уточнено сутність еколого-економічного механізму управління земельними ресурсами агросфери як сукупності чинників, елементів, методів та інструментів, спрямованих на організацію збалансованого землекористування з метою забезпечення оптимальності параметрів екологічних та економічних функцій земель сільськогосподарського призначення

 

338

Е45

     Бурик З.М. Аналіз та перспективи економічного розвитку регіонів України / Бурик З.М. //Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за ред. Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич. – Харків. , 2014. – C. 204-211

 

338

Д18 Данилишин, Б.М. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: навчальний посібник / Б.М. Данилишин, Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа. – Ніжин: Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – 686 c.

 

338.24

Д35        Депресивні території: шляхи виходу із кризи: методичні рекомендації: ЭБ / В.В. Говоруха та ін.. – К: НАДУ, 2008. – 56 c.

 

338.24

Д36        Державне управління региональним розвитком України: монографія: ЭБ / за ред. В.Є. Воротіна та ін.. – К: НІСД, 2010. – 288 c.

 

338.24

Е45        Економічні проблеми модернізації та інноваційний розвиток регіонів : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференціх (15-16 березня, 2013, м. Одеса) : ЭБ. – Одеса: ЦЕДР, 2013. – 120 c.

.

338.24

І-72      Інструменти регіонального розвитку в Україні: навчальний посібник: ЭБ / О.В. Берданова та ін.. – К: НАДУ, 2013. – 286 c.

 

338

К49 Клиновий, Д.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: навчальний посібник : ЭБ / за ред. Л.Г. Чернюк. – К: Центр навчальн. літератури, 2006. – 728 c.

 

 

338.24

К64        Конкурентноспроможність регіонів України: стан і проблеми: (робочі матеріали до Круглого столу 28 травня 2008 р.) : ЭБ. – К: УЦЕПД, 2008. – 56 c.

 

338.24

К64        Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України: навчально-наукове видання : ЭБ / авт. кол. К.М. Бліщук та ін.. – К.; Львів: НАДУ, 2012. – 476 c.

 

338.24

     Кузниченко В.М. Вероятностный подход к непрерывной модели обмена в экономике / В.М. Кузниченко, В.И. Лапшин //Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2015. – №5. – C. 137-141

     Построение бездефицитной модели обмена для непрерывных процессов с внешним управлением.

 

338.24

     Лесько О.Й. Дерегуляція підприємницької діяльності та покращення умов ведення бізнесу в Україні / О.Й. Лесько, Л.Д. Глущенко, Т.К. Мещерякова //Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – №1. – C. 58-64. – Библиогр. : 10 назв

     Досліджено сучасні тенденції та напрямки дерегуляції підприємницької діяльності на законодавчому рівні.

 

338.24

М55       Мехович, С.А. Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга / С.А. Мехович. – Харьков: Щедра садиба плюс, 2013. – 352 c.

 

338.24

     Недашківська Т.М. Напрями вдосконалення державного регулювання земельних відносин в сільському господарстві / Т.М. Недашківська, О.І. Ступень //Збалансоване природокористування. – 2016. – №1. – C. 137-140. – Бібліогр. : 5 назв

     Виявлено та обгрунтовано напрями вдосконалення державного регулювання земельних відносин у сільському господарстві, а також визначено механізми такого регулювання, в структурі яких, окрім основних економічних, відображено й інструменти законодавчої та нормативної діяльності, Земельного кадастру України, землеустрою, моніторингу грунтової родючості й ефективного використання земельних ділянок.

 

338.24

С83

     Нечитайло У.П. Інвестиційне забезпечення розвитку пріоритетних видів економіки в регіоні / У.П. Нечитайло // Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди. – Ужгород: вид. ФОП Бреза. , 2014. – C. 343-379

     У статті описано інвестиційне забезпечення розвитку пріоритетних видів економіки в регіоні.

 

338

Е90

     Папіж Ю.С. Удосконалення класифікації кластерних територіально-виробничих форм оптимізації господарства регіонів / Папіж Ю.С. //Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2015 р., м. Миколаїв). – Дніпропетровськ: НГУ. , 2015. – C. 28-30. – Бібліогр. : 4 назви

 

 

338

Е45

     Папіж Ю.С. Факторний аналіз ефективного розвитку економіки регіонів / Папіж Ю.С. //Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за ред. Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич. – Харків. , 2014. – C. 245-249

 

338

Е90

     Пашкевич М.С. Методологічні засади аналізу та оцінки розвитку продуктивних сил регіонів / Пашкевич М.С., Лисунець К.П. //Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2015 р., м. Миколаїв). – Дніпропетровськ: НГУ. , 2015. – C. 26-28. – Бібліогр.: 4 назви

 

338.24

П30       Петрига, О.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навчально-методичний посібник : ЭБ / О.М. Петрига. – К: ВД “Персонал”, 2009. – 302 c.

 

338.24

Р32        Регіональна політика і транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної конференції ( 24-25 трваня, 2007 р., м. Ужгород). Сер. Євроінтеграція: Український вимір. Вип. 1 : ЭБ. – Ужгород: Ліра, 2007

 

33С5(С2)

Р32            Региональная экономика: планирование, прогнозирование, управление / Отв. ред. В.Ф. Беседин. – К: Наукова думка, 1989. – 269 c.

 

338.24

Р32        Региональная экономика: учебник : ЭБ / под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. – М: ИНФРА-М, 2007. – 666 c.

 

33С5

С32   Сергеев М.А. и др. Региональная экономика и закономерности ее развития / М.А. Сергеев, И.А. Пыхова, А.И. Дементьев. – М.: Наука, 1985. – 160 c.

 

338.24

С83

     Слава С.С. Машинобудування / С.С. Слава, Н. Пацкун // Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди. – Ужгород: вид. ФОП Бреза. , 2014. – C. 401-413

 

338.24

С69        Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна конвергенція та транскордонні ринки: збірник наукових праць; вип. 5(91): ЭБ. – Львів: ІРД НАНУ, 2011. – 385 c.

 

338.24

С83        Стратегічне управління національним економічним розвитком: в 2-х тт.: Т.1 : монографія : ЭБ / за ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: ДВНЗ, 2013. – 338 c.

 

 

 

 

338.24

С83

     Тереля В.І. Агропромисловий комплекс / В.І. Тереля, С.С. Слава // Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди. – Ужгород: вид. ФОП Бреза. , 2014. – C. 380-389

    

301

У-67  Управление развитием крупных городов / И.И. Сигов, М.Н. Межевич, Е.А. Иванов и др.; Под ред. И.И. Сигова. – Л: Наука, 1985. – 223 c.

 

33С

У-67  Управление экономическим и социальным развитием области: В 2-х тт. Т.1. Проблемы комплексного развития области / Отв. ред. Н.Г. Чумаченко. – К: Наукова думка, 1987. – 300 c.

 

33С

У-67  Управление экономическим и социальным развитием области: В 2-х тт. Т.2. Совершенствование управления развитием области / Отв. ред. Н.Г. Чумаченко. – К: Наукова думка, 1987. – 270 c.