БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДБОРКЕ НА ТЕМУ: «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

 

669

В38

     Александров Ю. А. Исследование уровня электромагнитных излучений от некоторых технических устройств / Александров Ю. А., Остапенко А. А., Гентош А. В. //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 28. – Маріуполь. , 2014. – C. 188-199

     В статье рассмотрено влияние электромагнитного поля на организм человека и проведены исследования уровня электромагнитных излучений от некоторых технических устройств. Предложены рекомендации по снижению влияния электромагнитных излучений для пользователей технических устройств.

 

331.4

Б40      Безопасность труда в производстве : российско-украинский межведомственный сборник статей. Вып. 1. – К.-М.: ГУ “ННИИПБОТ”, 2014. – 138 c.

 

658

     ГОСТ Р ЕН 414-2002. Безопасность оборудования. Правила разработки и оформления стандартов по безопасности.- Введ. : 01.07.2003. – М : Издательство стандартов , 2012  – 14 c.  Гр. 13.110

 

621

     ГОСТ Р 54122-2010. Безопасность машин и оборудования. Требования к обоснованию безопасности.- Введ. : 2012.06.01. – М. : Госстандарт , 2012  – 24 c.

 

658

     ГОСТ Р 54945-2012. Безопасность оборудования. Правила разработки и оформления стандартов по безопасности.-Введ. : 01.07.2003. – М : Издательство стандартов , 2012  – 14 c.  Гр. 13.110

 

     622.233

     ГОСТ 12.2.228-2004. ССБТ.  Инструменты и приспособления спускоподъемные для ремонта скважин. Требования безопасности.-Введ. : 01.07.2010. – М. : Издательство стандартов , 2010  – 12 c.  Гр. 13.110

 

     622

Г51

     Гненна О.В. Аналіз методів щодо оцінки ризику з охорони і безпеки праці на гірничодобувних підприємствах Кривбасу / Гненна О.В. // Гірничий вісник: науково-технічний збірник. – Вип. 97. – Кривий Ріг. , 2014. – C. 187-193

     Розглянуто основні питання, які необхідні при обробці та узагальненні інформації щодо ідентифікації небезпек.

 

62

В53

     Голышев A.M. Разработка методики определения доминирующих причин реализации травмоопасносных ситуаций в условиях промышленных предприятий на основе теории множеств и определяющего фактора / Голышев A.M., Пищикова Е.В., Янова Л.A. // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. пр. – Вип. 37. – Кривий Ріг. , 2014. – C. 177-182

     Предлагается математическая модель несчастного случая, выраженная с помощью теории множеств и определяющего фактора для проведения идентификации опасностей и управления профессиональными рисками на промышленных предприятиях.

 

681.324

     Губенко Н.Є. Розробка імітаційної моделі захисту інформації для автоматизованої системи “Екологічний паспорт регіонів України” / Н.Є. Губенко, С.С. Хімка //Науковий журнал: Системний аналіз та інформаційні технології у науках про природу та суспільство. – Донецьк: ДонНТУ. , 2011. – №1. – C. 185-188

     Метою даної роботи є аналіз існуючих алгоритмів і методів захисту інформації АС “Екологічний паспорт регіонів України” та створення імітаційної моделі оцінки ефективності СЗІ для удосконалення механізмів та методів захисту зазначеної системи.

 

629.1

     Гунченко О.М. Дослідження заходів з поліпшення стану безпеки та охорони праці на місцевому рівні / О.М. Гунченко, В.О. Медяник, Е.О. Агаркова //Проблемы горного дела и экологии горного производства : материалы VIII Международной научно-практической конференции (25-26 апреля, 2013, Антрацит). – Донецк: “Світ книги”. , 2013. – C. 346-351

     Статтю присвячено аналізу стану виробничого травматизму та профзахворюваності в Україні та заходів, що розробляються на місцевому рівні з метою поліпшення умов праці та безпеки виробництва.

 

     621.3

     ДСТУ 7237:2011. Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. -Введ. : 01.08.2011. – К. : Держстандарт України , 2011  – 6 c.  Гр. 13.260

 

658

     ДСТУ 7239:2011. Система стандартів безпеки праці засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація. -Введ. : 01.08.2011. – К. : Держстандарт України , 2011  – 6 c.  Гр. 13.340

  

574

     ДСТУ 7745:2015. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг небезпнчних геологічних явищ і процесів.-Введ. : 01.01.2016. – К. : ДП “УкрНДНЦ” , 2016  – 10 c.  Гр. 13.200

 

574

     ДСТУ 7748:2015. Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги.-Введ. : 01.01.2016. – К. : ДП “УкрНДНЦ” , 2016  – 6 c.  Гр. 13.100

 

622.324 СП

Д81              

Дудля, К.Є. Обгрунтування параметрів і розробка засобів підвищення безпеки транспортування та утилізації метану вугільних шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – Охорона праці / К.Є. Дудля. – Дніпро: ІГТМ, 2017. – 20 c.

 

     331

     Имангазин М.К. Идентификация и оценка рисков возникновения опасностей на Аксуском заводе ферросплавов в период 2007-2012 гг. / Имангазин М.К., Алматова Б.Г., Алланова Р.М. //Металлург. – 2015. – №12. – C. 13-15. – Библиогр. : 3 назв.

     Статья посвящена актуальным вопросам профилактики травматизма на предприятиях черной металлургии Республики Казахстан, в частности на Аксуском заводе ферросплавов, одном из самых крупных предприятий черной металлургии республики. Применение при оценке уровня опасности метода Киннея позволяет реально просчитывать основные риски и своевременно проводить необходимые организационные, технические и технологические мероприятия для предупреждения опасных ситуаций, которые приводят либо к авариям, либо к несчастным случаям, тем самым уменьшая число случаев травматизма.

 

622.8

М34

      Исследование геомеханических процессов и разработка мероприятий по повышению безопасности при проведении очисных работ / М.Ю. Иконников Ю.Р. Иконников, Е.А. Слащева и др. //Математическое моделирование в задачах оценки эффективности и безопасности горных работ: монография. – Днепропетровск: НГУ. , 2015. – C. 170-201

     Рассмотрены вопросы: математическое моделирование напряженно-деформированного состояния слоистого породного массива с учетом разрушения, разработка алгоритма и программного обеспечения работы системы автоматического управления проветриванием добычного участка, разработка способа проветривания и отвода метана из погашаемой выработки на выемочном участке угольной шахты.

 

622.4

     Лапшин А. А. Охрана труда при проветривании горных выработок глубоких шахт / А. А. Лапшин, В. И. Ляшенко //Черная металлургия: бюл. НТИ. – 2016. – №7. – C. 25-33. – Библиогр. : 7 назв.

     Представлены результаты экспериментальных исследований технических и аэродинамических параметров двусторонней тангенциальной форсунки и эжектора “Дисперсоид”. Разработаны новые технологии и технические средства, проведены промышленные испытания форсуночного охлаждения рудничного воздуха с использованием шахтных вод. Установлена эффективность проветривания зоны горных работ и обеспеченность рабочих мест свежим воздухом.

 

     621.791

     Левченко О.Г. Системы менеджмента гигиены и безопасности труда: расследование инцидентов и аудит / О.Г. Левченко, Ю.А. Полукаров //Сварщик. – 2016. – №4. – C. 33-35

      Стандарт ОHSAS18001:2007 прошел апробацию во множестве стран, показав высокие результаты в сфере повышения эффективности функционирования организаций, а также снижения рисков для их работников. Неоспоримое преимущество данного стандарта в том, что он применим для любой организации, независимо от объемов производства, формы собственности, вида деятельности и количества работников.

 

     331.4

П78

     Лисюк М. О. Безпека праці неповнолітніх / Лисюк М. О. //Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 27. – Київ. , 2014. – C. 95-100

     Дослідження та забезпечення безпечної праці неповнолітніх є актуальною соціальною потребою. На прикладах зайнятості у сільськогосподарських роботах наведено ризики для здоров’я неповнолітніх. Надано рекомендації для запобігання шкоді від порушень законодавства контрольно-наглядовим органам, роботодавцям, батькам, неповнолітнім.

 

     629.039

     Москалец В.М. Научные аспекты анализа риска в промышленной безопасности / В.М. Москалец //Науковий журнал: Системний аналіз та інформаційні технології у науках про природу та суспільство. – Донецьк: ДонНТУ. , 2011. – №1. – C. 123-132

     В данной статье представлен анализ и управление рисками в области промышленной безопасности.

 

     622

П78

      ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МЫШЕЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА / В.А. Медяник, Ю.Г. Пронина, О.Н. Климова и др. // Проблемы горного дела и экологии горного производства : материалы 5-й междунар. науч.-практич. конф. (14-15 мая 2010 г., г. Антрацит) : ЭБ. –  Донецк: Вебер. , 2010. – C. 165-170

      Полученные результаты указывают на то, что, при необходимости приложения мышечного усилия к рукоятке управления, ее удаление на расстояние более, чем в 2 раза, существенно увеличивает среднюю максимальную силу для осуществления тяги и давления, как при вертикальных, так и при боковых положениях руки оператора (мужчины).

 

     614

      Пример проведения экспертизы промышленной безопасности оборудования / Наумов Д.С., Левкович Р.В., Гайнуллин А.А., Богданов А.П. //Металлург. – 2015. – №12. – C. 8-12. – Библиогр. : 5 назв.

     Рассматривается реальный случай экспертизы промышленной безопасности, при проведении которой были определены: соответствие фактических условий проектным эксплуатации аппарата сушильного типа БН2,8-16, его техническое состояние с проведением подтверждающих расчетов. Разработаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации аппарата (барабана).

 

     62

В53

     Прокопенко Ю.А. Блокировка и маркировка источников опасных энергий на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины для снижения уровня производственного травматизма на рабочих местах / Прокопенко Ю.А. //Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. пр. – Вип. 37. – Кривий Ріг. , 2014. – C. 99-103

     Как показывает статистика несчастных случаев по предприятиям горно-металлургического комплекса Украины, весомую долю занимают организационные причины. На многих предприятиях горно-металлургического комплекса Украины недостаточно внимания уделяется блокировке и маркировке источников опасных энергий, особенно важен данный момент для ремонтных бригад, которые выполняют ремонтные работы, где необходима остановка или отключение оборудования на период проведения ремонта, а также если ремонтные работы выполняет несколько разных бригад.

 

614

      Профессиональный риск для здоровья работников чёрной металлургии / В.В. Захаренков, А.М. Олещенко, Д.В. Суржиков и др. //Вестник РАЕН (Западно-Сибирское отделение). – Вып.16: ЭБ. – 2014. – C. 132-135

     В статье представлены результаты оценки риска для здоровья работников предприятий черной металлургии от воздействия профессиональных факторов в крупном промышленном центре Сибири.

    

69

С86

      Психофизиологические особенности безопасности труда операторов при изменении параметров световой среды / Е. В. Рабич, Л. А. Чумак, Л. Н. Лаухина, И. В. Мещерякова //Строительство. Материаловедение. Машиностроение: сб. науч. тр. – Вып. 89. – Днепропетровск. , 2016. – C. 151-157. – Библиогр. : 14 назв.

     Разработана методика вероятностного расчета уровней освещенности по критериям психофизиологического состояния работников, с учетом требований Междунардного и Европейского стандартов по внутреннему освещению рабочих мест МКО/ИСО(ISO 8995:2002(E) CIE 008/E-2001), позволяющий производить комплексную оценку условий труда.

 

622

Г36

      Разработка и широкое промышленное внедрение вибрационных машин и комплексов выпуска и доставки урановых руд при подземной добыче / А.Ф. Булат, В.И. Дырда, В.Н. Пухальский и др. //Геотехнічна механіка : міжвід. збірник наукових праць. – Вип. 121. – Дніпропетровськ: ІГТМ. , 2015. – C. 12-20. – Библиогр. : 3 назв.

     Рассматриваются проблемы разработки и широкого промышленного внедрения мощных вибрационных машин и комплексов выпуска и доставки урановых руд при подземной добиче.

 

669

     Рейминк Х. Нет ничего важнее здоровья работника / Х. Рейминк // Металлы Евразии. – 2014. – №2. – C. 28-29

     В данной статье представлено улучшение безопасности труда.

 

622

Г36

     Слащев А.И. Разработка фаззи-контроллера для анализа данных мониторинга состояния горных пород и выработок / Слащев А.И. //Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 122. – Дн-ск: ИГТМ НАНУ. , 2015. – C. 264-278. – Библиогр. : 8 назв.

     В статье представлены результаты исследований по разработке интеллектуальных алгоритмов на основе методов нечеткой логики для информационный системы обеспечения безопасности подземных горных работ.

    

622.8

М34

      Состояние проблемы шахтной безопасности и основные направления ее решения / М.Ю. Иконников Ю.Р. Иконников, Е.А. Слащева и др. //Математическое моделирование в задачах оценки эффективности и безопасности горных работ: монография. – Днепропетровск: НГУ. , 2015. – C. 8-25

     Проанализированы основные причины возникновения аварийных ситуаций на угольных шахтах Украины по газовому фактору, дан анализ расчетных методов оценки напряженно-деформированного состояния массива пород и грунта.

 

622.272

П27

     Шевченко В.Г. Методичні рекомендації з визначення готовності гірника і ланки трудового колективу до високопродуктивної та безпечної роботи / В.Г.  Шевченко //Перспективи освоєння підземного простору: матеріали 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів: ЭБ. – Д. , 2010. – C. 63-68

 

     622

П78

     Шинкарева Т.А. АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ / Т.А. Шинкарева // Проблемы горного дела и экологии горного производства : материалы 5-й междунар. науч.-практич. конф. (14-15 мая 2010 г., г. Антрацит) : ЭБ. –  Донецк: Вебер. , 2010. – C. 171-173

      В работе произведено исследование 24-х способов литья на 16-ти этапах каждого технологического процесса.

 

     669.1.03

     Шленц Т. Защита труда и здоровья как составная часть современной кадровой работы / Т. Шленц //Черные металлы. Пер. с нем. – 2015. – №9. – C. 54-56

     T. Шленц (Thomas Sch lenz), директор по труду концерна TKSE, показал на основании действий по обеспечению «Справедливого труда», снижения числа несчастных случаев и интеграции сотрудников с неустойчивыми, переменными результатами работы главное значение защиты труда и здоровья в современной кадровой работе