УДК 658

    Адамюк  Д.І.  Сучасні підходи Європейського союзу до стимулювання інноваційних процесів / Адамюк Д.І.   // Актуальні питання інноваційного розвитку.- 2012 .- 1.-С. 96-104

Описаны  современные подходы ЕС к стимулированию инновационных процессов.                                                                     

 

УДК 658

    Баскакова Н.Т.  Концептуальные подходы  в оптимизационном  планировании ремонтов  оборудования на металлургическом предприятии //Баскакова Н.Т., Песин  И.А.  // Вестник Магнитогорского ГТУ им.  Г.И. Носова . – 2013 . – №1. – С. 30-33

  Представлены   концептуальные подходы  в оптимизационном  планировании ремонтов  оборудования на металлургическом предприятии.                                                                              

                                                                                                                       

УДК 658

  Бєлкіна  І. А. Моделювання впливу обсягів партій поставок руди на собівартість концентрату/ Бєлкіна І. А.  // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. –  № 3 . –  С.52-55

 Смоделировано влияние объёмов партий поставок руды на себестоимость концентрата.  

УДК 629.13

  Берестовой А.М. Особенности работы  транспортной системы  морского  порта  при  перевозке тяжеловесных  грузов металлургической    промышленности  / Берестовой А.М., Романенко Н.В.  //Вісник  східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля – 2012.- № 6 (177).  Ч. 1. – С.245-248

Рассмотрены показатели, характеризующие работу транспортной системы Азовского  морского промышленного комплекса  в условиях возрастания нагрузок и ограничений транспортных коммуникаций.

                                                                                                                                                 

           УДК 658

Васильцова  С.А. Загальні засади утримання інноваційно-інвестиційного портфелю у зоні його ефективності / Васильцова С.А. // Экономика промышленности. – 2012. -№1-2(57-58). – С.8-13

Охарактеризованы  общие основы  содержания инновационно-инвестиционного  портфеля в зоне его эффективности.                                                                                                                                    

 
          
УДК 658

  Єгоров Є.С. Програми інноваційного розвитку зарубіжних країн: досвід та досягнення/ Єгоров Є.С. // Актуальні питання інноваційного розвитку.- 2012 .- № 2.-електронний ресурс.

В статье рассматриваются  приоритетные направления инновационной деятельности в зарубежных странах, реализация программ инновационного развития и её результаты.                                  

                                                                                                                                       

УДК 658

  Єпіфанова  І. Ю. Місце інноваційної діяльності в системі економічного зростання підприємств/ Єпіфанова І. Ю.  // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. –  № 4 . –  С.45-49

Рассмотрен  вопрос места инновационной деятельности в системе экономического роста  предприятий.                                                                                                                                           

УДК 658

Зянько В. В. Визначення інноваційного потенціалу на основі інтегральних порівняльних оцінок/ Зянько В. В., Крива С. В.  // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. –  №  3 . – С. 56-59

Досліджено основні підходи  до  визначення  сутності  інноваційного  потенціалу, охарактеризовано його роль, запропоновано методику оцінювання інноваційного потенціалу.                                

 УДК 658

  Математичні методи оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства / Азарова А. О., Роїк О. М., Антонюк О. В., Сторожа А. В. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. –  № 4 . –  С.90-99

Розроблено методи  оцінювання  рівня  використання  стратегічного  потенціалу  підприємства  на основі апаратів нечіткої логіки та нейронних мереж.                                                         

 

УДК 658

Мехман С., Тёнджес Т. Система управления складом для устранения « узких мест» // Чёрные металлы . – 2013. – №2. – С.53-58

Описана система управления складом на предприятии для устранения « узких мест».   

 

            УДК 658

  Никифорова В.А.  Стратегические направления промышленной политики в металлургической отрасли Украины в  посткризисный период/  Никифорова В.А // Економіка промисловості. — 2012. — №1-2 (57-58). — С. 129-137

Представлены стратегические направления промышленной политики в металлургической отрасли Украины в  посткризисный период.                                                                                         

 

УДК 658

  Рудковська  О. Л. Реструктуризація підприємства як один із шляхів виходу з кризового стану/ Рудковська О. Л. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. –  № 4 . –  С.62-65

Розглянуто  особливості  реструктуризації  підприємств  в  сучасних  умовах  господарювання  як один  із шляхів  виходу  з  кризового  стану,  узагальнено  завдання  реструктуризації,  методи  проведення, етапи її здійснення.                                                                                                                      

                                                                                         

УДК 658

Самігулліна Ю. Р. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств: огляд вітчизняних методик / Самігулліна Ю. Р. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. –  №  3 . – С.32 -37

Проаналізовано  вітчизняні методики оцінювання  інвестиційної  привабливості підприємств,  виявлено їх переваги та недоліки.                                                                                             

 

          УДК 658

Сталинская  Е.В., Охтень А.А. Концептуальные основы стратегического управления устойчивым развитием металлургического предприятия //Економіка промисловості. — 2012. — №1-2( 57-58). — С. 353-360.

Охарактеризованы концептуальные основы стратегического управления устойчивым развитием металлургического предприятия.                                                                                                  

 

         УДК 658

Тельнова Г.В. Взаємозв’язок функції управління капіталом з підсистемами фінансового менеджменту підприємства / Тельнова Г.В. // Экономика промышленности. – 2012. -№1-2(57-58) . – С.16-21

         Показана взаимосвязь  функций управления капиталом с подсистемами финансового менеджмента предприятия.                                                                                                                                                                                  

 

          УДК 658

Толпежников Р.А.   Оценка и прогнозирование финансового потенциала предприятия /Толпежников Р.А., Маматова Л.Ш. // Економіка. Управління. Інновації. -2012. – № 2.- електронний ресурс

           В статье рассмотрен процесс прогнозирования финансового потенциала и пример  оценки финансового потенциала на основании рейтинговых оценок, финансовых показателей  металлургического предприятия ПАО «ММК им. Ильича», Украина.                                                                     

 

УДК 658

  Шаповалов О. М. Імітаційна модель логістичної системи металургійного підприємства / Шаповалов О. М. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5  . – С.31-36  

Представлена имитационная модель логистической системы металлургического  предприятия. С.17