« Современные экономические аспекты функционирования предприятий»

УДК 658
Алексеєва К.А. Оцінка інтелектуального капіталу в соціально орієнтованій ринковій економіці //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.84-88 
Поданы методы оценки інтелектуального капитала в соціально ориентированной экономике.

УДК 658
Антошко Т. Р. Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с. 41-44 
Показаны инсайдерские и аутсайдерские составные современного корпоративного управления.

УДК 658
Білюк А.В. Пріоритети державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с. 80-84
Описаны приоритеты государственного налогового стимулирования инновационной деятельности в Украине.

УДК 658
Бріт О.В. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.106-108
Представлен современный рынок труда как нструмент обеспечения работой специалистов с высшим образованием.

УДК 658
Винницька М.Я. Економічні флуктуації в ендогенних моделях економічного зростання //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с. 34-38 
Проанализированы экономические флуктуации в эндогенных моделях экономического роста.

УДК 658
Галушка 3.І. Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.9-13 
Приведен социосинергетический подход к роли государства в современной экономике.

УДК 658
Гаман П.І. Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.70-73
Рассмотрены инструменты экологической политики и их влияние на рекреационное природопользование. 

УДК 658
Денисенко М. П. Глобальна велика депресія – криза неоліберальної системи господарювання //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.6-9
Описана глобальная большая депрессия и задачи Украины по выходу из неё. 

УДК 658
Детюк Т.Г. Інвестиційний клімат в Україні //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с. 31-34 
Охарактеризован инвестиционный климат в Украине.

УДК 658
Жалніна І.О. Застосування інструменту “золотої акції” при приватизації стратегічно важливих підприємств //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с. 44-46 
Подан опыт применения інструмента «золотой акции» при приватизации стратегически важных предприятий.

УДК 658
Ігнатенко А. В., Кабанов В. Г., Харченко О. І. Формування фінансових потоків реструктуризації міжнародних холдингів//Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.17-21
Рассмотрен процесс формирования финансовых потоков реструктуризации международных холдингов.

УДК 658
Ільченко-Сюйва Л.В. До проблеми використання потенціалу кредитних спілок у забезпеченні економічного зростання: сучасна практика і реалії України //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.66-70
Выполнен анализ использования потенциала кредитных союзов в обеспечении экономического роста в Украине.

УДК 658
Кириченко О. А., Кім Ю. Г. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.13 -17
Показано влияние инфляционных процессов на финансовую безопасность предприятия.

УДК 658
Костюкевич О. І. Теоретичні аспекти функціонування іпотечного ринку //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.24-27
Приведены теоретические аспекты функционирования іпотечного рынка.

УДК 658
Пащенко Н.В. Теоретичні засади обліку основних засобів //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.58 -60
Рассмотрены теоретические аспекты учёта основных средств.

УДК 658
Тригуб О. В. Сек’юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.27-31 
Описан мировой опыт секьюритизации ипотечных активов.

УДК 658
Федоренко В. Г. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.4-6
Охарактеризован рынок труда в Украине в условиях экономического кризиса. 

УДК 658
Франчук І.А. Аналіз структури ринків електроенергії, диференційованих за видами діяльності і напрямами розвитку їх державного регулювання //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.76-80 
Выполнен анализ структури рынков электроэнергии.

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Внутрипроизводственные логистические системы// В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с.80-83
Охарактеризованы внутрипроизводственные логистические системы. 

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Инвестиции – основа формирования перспективной структуры фирмы// В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с. 83-86
Рассмотрены инвестиции как основа формирования перспективной структуры фирмы.

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Конкурентоспособность-степень соответствия общественным потребностям // В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с. 99-102
Описана конкурентоспособность как степень соответствия общественным потребностям производства.

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Лизинг-вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств // В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с. 71-75
Подана информация о лизинге как виде предпринимательской деятельности по инвестированию средств.

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Организационная структура фирмы// В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с.65-71
Приведена характеристика организационной структуры фирмы.

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Организационно-управленческие экономико-технологические модели фирмы // В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с. 65-103
Проанализированы особенности организационно-управленческих экономико-технологических моделей фирмы.

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Показатели эффективности инвестиционной деятельности// В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с.86-89
Дан обзор показателей эффективности инвестиционной деятельности.

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Понятие качества. Показатели качества// В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с. 95-99
Раскрыты понятия качество и показатели качества.

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Роль логистики в управлении материальными потоками // В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с.75-80
Рассмотрена роль логистики в управлении материальными потоками фирмы.

УДК 334 Ч-57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Технологические инновации и инновационная политика// В кн.: Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы . – Ростов на Дону: Феникс, 2006. -с.89-95
Описаны формы технологических инноваций и направления инновационной политики.

УДК 334 Ч57
Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Экономика фирмы : Учебн. пособ. для вузов / Л.Н. Чечевицына, И.Н. Чуев. – Ростов на Д ону: Феникс, 2006. – 400 c. 
Представлены различные аспекты экономической деятельности фирмы.

УДК 658
Чорна А. О. Місце системи реалізації продукції в маркетинговій діяльності підприємств //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с. 38-41
Определено место системи реализации продукции в маркетинговой деятельности предприятий.

УДК 658
Ядранська О.В. Оцінка персоналу в системі ефективного управління //Економіка та держава . – 2009. -№1. – с.60-64 
Приведены методы оценки персонала в системе эффективного управления.