Библиографический   список №6 2013  «Общие вопросы металлургии»    

   « Проблемы достижения  устойчивого развития  на предприятиях Украины»

 

УДК 658

  Белорусова М. А.Оценка потребности в ресурсах для достижения устойчивого развития на основе  модифицированной модели таблицы « Затраты-выпуск» / Белорусова М. А. // Економіка і організація управління. – 2012. – Вип. 12. – С.79-86

Представлена оценка потребности в ресурсах для достижения устойчивого развития на основе  модифицированной модели таблицы « Затраты-выпуск».                                                    

 

УДК 658:669.01

   Бут Т.В.    Оцінка впливу  металургійного комплексу на  розвиток промислового регіону / Бут Т.В. //Сталий розвиток економіки. – 2013 . – № 2. –С.167-173    

Выполнена оценка  влияния  металлургического комплекса на развитие промышленного региона.                                                                                                                                        

 

УДК 658

 Вяткіна Т.Г.  Особливості застосування тактичного управління  ресурсами в умовах  реалізації   стратегії  підприємства / Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С. // Сталий розвиток економіки. – 2013 . – № 2. –С.74-79

           Приведены особенности применения тактического управления ресурсами условиях реализации  стратеги предприятия.                                                                                                               

 

УДК 658

 Гайдаш О.С.   Державне регулювання  ринку  праці як фактор  сталого розвитку української економіки   / Гайдаш О.С.  // Сталий розвиток економіки. – 2013 . – № 2. –С.60-65

Рассмотрен  процесс государственного регулирования  рынка труда  как фактор устойчивого развития  украинской экономики.                                                                                               

 

УДК 658

Демченко Н.В.  Проблеми і перспективи формування  стратегії  сталого  розвитку  в Україні/ Демченко Н.В.   // Сталий розвиток економіки. – 2013 . – № 2. –С.53-56

Охарактеризованы проблемы и перспективы формирования  стратеги устойчивого развития в Украине.                                                                                                                                       

 

           УДК 658

             Дєєва К. А. Розробка стратегії розвитку підприємства / Дєєва К. А.   //Економіка. Менеджмент. Підприємництво:Збірник наукових праць. -2013. – № 25 (І) . – С. 54-62

            Описан процесс разработки стратегии развития предприятия.                                   

                                                                

            УДК 658

 Джеджула В. В.  Методологічні основи  економіко-енергетичного  обстеження  промислового  підприємства / Джеджула В. В.// Вісник Вінницького політехнічного інституту. –  2012. – №3 . – С.60-62

Рассмотрен   процесс  проведения  экономико-энергетического  обследования  промышленного  предприятия.                                                                                                     

           

             УДК 658.1:332.14

 Іванова Т.Л. Зайнятість населення як складова сталого розвитку регіону / Іванова Т.Л., Зубрикіна М.В. // Сталий розвиток економіки. – 2013 . – № 2. –С.148-152 

Охарактеризована занятость населения как составная устойчивого развития  региона.

                                                                                                                  

             УДК 658

             Іванюк У. В. Теоретичні засади формування фінансових стратегій підприємства / Іванюк У. В. //Економіка. Менеджмент. Підприємництво:Збірник наукових праць. -2013. – № 25 (І) . – С. 73-83

Поданы теоретические основы  формирования  финансовых стратегий предприятия. 

    

 

                                                                                                                   

УДК 658

  Капелюшна Т.В.  Потенціал інформаційно-комунікаційних технологій в реалізації інтересів сталого розвитку /Капелюшна Т.В.    // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2012. – №1(5) . – С. 48-52

Охарактеризован потенциал информационно-коммуникационных технологий в реализации интересов устойчивого развития.                                                                                               

 

УДК 658

  Ковтуненко К.В.    Використання  методів стратегічного аналізу  для оцінки фінансового  потенціалу  підпримства /Ковтуненко К.В., Шаповал Я.В. // Економіка. Управління. Інновації. -2012. – № 2.- електронний ресурс

 В статье рассмотрены проблемы перспективной оценки финансового потенциалапредприятия при помощи методов стратегического анализа.                                                                                                                                      

 

            УДК 658

            Люльчак З.С.  Сутність та практичне застосування концепцій сталого розвитку та зеленої економіки у промисловості України стосовно ресурсо- та енергозбереження / Люльчак З.С. , Гречанюк Д.О. //Економіка. Менеджмент. Підприємництво:Збірник наукових праць. -2013. – № 25 (І) . – С. 7-17

            Представлена  сущность  и особенности  практического применения концепций  устойчивого развития и зелёной экономики в промышленности Украины относительно ресурсо- и энергосбережения.                                                                                                                          

 

             УДК 658

              Люнген Х.Б.  Устойчивое развитие  за счёт альтернативного производства  железной руды  и сокращение выбросов СО2  / Люнген Х.Б.  // Чёрные металлы . – 2012  . – № 6. – С.30-34

Рассмотрено устойчивое развитие  за счёт альтернативного производства  железной руды  и сокращение выбросов СО2 .                                                                                                           

 

УДК 658:502

  Малюк О.С. Вартісна  оцінка екологічних параметрів інвестиційної стратегії промислових підприємств/  Малюк О.С.// Сталий розвиток економіки. – 2013 . – № 2. – С.203-206

Описана  количественная оценка  экологических параметров инвестиционной стратегии  промышленных предприятий.                                                                                                      

 

            УДК 658

            Мозговий Р. О. Класифікація інституціональних агентів управління / Мозговий Р. О.  //Економіка. Менеджмент. Підприємництво:Збірник наукових праць. -2013. – № 25 (І) . – С. 84-100

          Представлена классификация институциональных агентов управления.                      

 

УДК 658

 Удосконалення методичних  підходів до побудови  інтегрованих систем управління на підприємствах  металургійної галузі /ВіткінЛ.М., Хімічева Г.І., Паскевський О.І.,Чорна І.А. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. -2013. – № 1/3 ( 61 ). – С. 62-65

Рассмотрен процесс  усовершенствование  методических  подходов  к построениюинтегрированных систем управления  на предприятиях металлургической отрясли.

 

УДК 658

Шульц Ф.  Постоянное инвестирование — путь к энергоэффективности / Шульц Ф. // Чёрные металлы . – 2013  . – № 5. – С.45-48

Постоянное инвестирование — путь к энергоэффективности и устойчивому развитию.