Бібліографічний анатований список на тему:

«Видобуток і переробка уранових руд»

553.49

     Бакаржієв А.Х. Історія створення сировинної бази урану України / А.Х. Бакаржієв, О.А. Лисенко //Мінеральні ресурси України. – 2018. – №1. – C. 4-14. – Бібліогр.: 7 назв.

     У статті послідовно розглянуто головні етапи виникнення, розвитку й становлення уранової геології в Україні, вирішення складних завдань зі створення й зміщення сировинної бази урану для цілковитого забезпечення потреб ядерної енергетики держави природним ураном власного виробництва і досягнення енергетичної незалежності.

622.34

Б30       Бахуров В.Г. и др. Подземное выщелачивание урановых руд / В.Г. Бахуров, С.Г. Вечеркин, И.К. Луценко; Под ред. А.П. Зефирова. – М: Атомиздат, 1969. – 150 c.

574

И66   Борц Б.В. Использование метода сверхкритической флюидной экстракции урана для рекультивации отвалов атомных производств / Б.В. Борц, С.Ф. Иванова, В.И. Ткаченко //Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: сборник трудов III Международной научно-практической конференции (июнь 2014 г., Харьков). – Т.2. – Харьков: НТМТ. , 2014. – C. 318-319

     Традиционные технологии не обеспечивают полного извлечения урана из урановых руд

622.34

     Булат А.Ф. Перспективные направления добычи урановых руд / Булат А.Ф., Четверик М.С. //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. – №3. – C. 68-76

574

     Вагонова О. Г. Економічна оцінка пріоритетних напрямків можливого використання сховищ відходів уранового виробництва / О. Г. Вагонова, Д. В. Аржевічев //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2018. – №1. – C. 167-173. – Библиогр.: 8 назв.

     Оцінено вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів, що здатні впливати на прийняття техніко-економічних рішень щодо технологій, які можуть застосовуватися при реалізації стратегії подальщого поводження з відходами уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» (ВО «ПХЗ») в рамках проведення програми реабілітаційних заходів.

574

     Вагонова О.Г. Особливості еколого-економічної оцінки наслідків радіаційного забруднення території відходами уранового виробництва / О.Г. Вагонова, І.В. Шереметьева, Д.В. Аржевічев //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – №1. – C. 163-168. – Бібліогр. : 7 назв

     У статті розглядається питання оцінки екологічних та економічних наслідків радіоактивного забруднення довкілля, яке обумовлене накопиченням та зберіганням відходів уранового виробництва.

574

     Вагонова О.Г. Соціально-економічні наслідки захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях / О.Г. Вагонова //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – №2. – C. 95-100. – Бібліогр. : 9 назв

     Виконано аналіз наслідків захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях.

622.272

     Валяев А.М. Оценка содержания тяжелых металлов на поверхности хранилища урановой руды “База С” и хвостохранилища “Сухачевское” / Валяев А.М., Коровин В.Ю. //Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 130. – 2016. – C. 214-224. – Библиогр. : 5 назв.

     Проведена оценка содержания тяжелых металлов и сопутствующих элементов на поверхности хранилища урановой руды “База С” и хвостохранилища “Сухачевское”.

622    В53

      Визначення товщини стелин при підземному вилуговуванні уранових руд з їх відпрацюванням спареними по висоті блоками / М.І. Ступнік, В.О. Калініченко, М.Б. Федько та ін. //Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. Вип. 46. – Кривий Ріг: КНУ. , 2018. – C. 3-9. – Библиогр.: 13 назв.

     Метою даної роботи є розробка методики визначення мінімально допустимої безпечної товщини міжповерхового цілика-стелини при підземному блоковому вилуговуванні уранових руд з відпрацюванням покладів спареними по висоті блоками.

622.272

      ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД НА ТЕХНОЛОГИЮ ОТБОЙКИ УРАНОВЫХ РУД / Н.И. Ступник, В.А. Калиниченко, М.Б. Федько, Е.Г. Мирченко //Науковий вісник НГУ. – 2013. – №2 (134). – C. 11-16

     Исследование влияния напряженно-деформированного состояния массива горных пород на технологию отбойки урановых руд и совершенствование параметров буровзрывных работ в условиях шахт ГП „ВостГОК”

622.349.5:669.018.45

     Водолазов Л.И., Шаталов В.В. Попутное получение цветных т редких металлов при переработке урановых руд. //Металлы. – 2004. – №6. – C. 7-16

     Представлены характеристики двухкомпонентных урановых материалов, содержащих цветные, редкие и рассеянные металлы, и показана возможность их сорбционнэкстракционного выделения в качестве попутной продукции.

574

      Вплив уранової промисловості на стан довкілля та населення / А.І. Дворецький., В.І. Ляшенко, Ф.Ф. Топольний, Г.Д. Коваленко //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2018. – №4. – C. 99-109. – Библиогр.: 27 назв.

     Наведений поки що рідкісний досвід щодо підвищення радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води, яке проживає в зоні впливу об’єктів уранової промисловості.

662

     Голик В. И. Прорывные достижения добытчиков урана на севере Казахстана / Голик В. И., Дмитрак Ю. В., Разоренов Ю. И. //Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. – 2019. – №2. – C. 4-10. – Библиогр.: 11 назв.

     Систематизация достижений урановых предприятий для использования их в дальнейшем прогрессе добычи минерального сырья и других металлов.

669.822

Г87         Громов Б.В. Введение в химическую технологию урана : учебник / Б.В. Громов. – М: Атомиздат, 1978. – 336 c.

622.34

Д55        Добыча и переработке урановых руд в Украине : Монография / Под ред. А.П. Чернова. – К: АДЕФ-Украина, 2001. – 238 c.

504

      До питання екологобезпечного функціонування підприємств ядерно-паливного циклу в промисловому Придніпров’ї / Н.С. Остапенко, О.К. Тяпкін, Л.В. Бондаренко, В.А. Кириченко //Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2011. – №3. – C. 76-84. – Библиогр.: 12 назв.

     Оцінено сучасний  рівень радіологічного навантаження на територію цього регіону, та визначено можливі шляхи подальшого екологобезпечного розвитку тут видобутку уранових руд, у першу чергу із застосуванням слабокислотного водного вилуговування.

574

     Дурасова Н.С. Об’єкти ядерно-паливного циклу як джерела радіаційного впливу на умови життя населення та навколишнє природне середовище / Дурасова Н.С., Коваленко Г.Д. //Экология и промышленность. – 2015. – №4. – C. 17-20. – Бібліогр. : 9 назв

     Розглянуто радіоекологічні особливості урановидобувних та переробних підприємств і атомних електростанцій з урахуванням їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. Вказано основні джерела формування твердих, рідких, газоподібних відходів на об’єктах ядерно-паливного циклу України і надано характеристику поточного стану таких об’єктів.

550.4

Г36    Зоны дефицита (выноса) урана и их возможная связь с процессом уранового рудогенеза на примере Новоконстантиновского месторождения формации щелочных натриевых метасоматитов (Кировоградский урановорудный район) / Б.Н. Иванов, Л.М. Степанюк, Н.А. Донской и др. //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 37. – К: ІГМР. , 2016. – C. 74-85. – Бібліогр. : 22 назв

     Изучены новоукраинские гранитоиды Новоконстантиновского месторождения формации щелочных натриевых метасамотитов.

622.34

Е45        Екологічна безпека уранового виробництва / В.І. Ляшенко, Ф.П. Топольний, М.І. Мостіпан, Т.С. Лісова; за ред. Ф.П. Топольного. – Кіровоград: КОД, 2011. – 237 c.

574

И66  Иванова С.Ф. Оценка себестоимости извлечения урана из отвалов хвостохранилищ сверхкритической флюидной экстракцией диоксидом углерода / С.Ф. Иванова //Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: V Междун. науч.- практ. конф… (23 – 24 марта 2016, г. Харьков) : сб. науч. тр. : ЭБ. – Харьков: Энергосталь. , 2016. – C. 199-201. – Библиогр. : 3 назв.

     Представлен обзор содержания урана в рудах в различных странах и указана ориентировочная себестоимость его производства. Обсуждаются количественные характеристики содержания урана в отвалах хвостохранилищ ПХЗ г. Днепродзержинска.

55

     Калашник Г.А. Перспективы выявления промышленных концентраций редких и редкоземельных элементов в Алексеевско-Лысогорском урановорудном районе Ингульского мегаблока Украинского щита / Г.А. Калашник //Мінеральні ресурси України. – 2019. – №3. – C. 3-10. – Библиогр.: 20 назв.

     Представлено результаты оценки перспектив выявления промышленных концентраций редких и редкоземельных элементов в пределах Алексеевско-Лысогорском урановорудном районе Ингульского мегаблока Украинского щита.

550

З-41  Калашник А.А. Предпосылки формирования и прогнозные критерии медно-уранового оруденения в Западно-Ингулецкой разломной зоне Украинского щита / А.А. Калашник, А.В. Кузьмин //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – К: УкрДГРІ. , 2015. – №3. – C. 61-81. – Библиогр. : 15 назв.

     Представлены результаты проведенных исследований новых закономерностей размещения Объектов медно-уранового типа оруденения в Западно-Ингулецкой разломной зоне Украинского щита в тесной связи с особенностями глубинного строения литосферы и ее составных частей.

550

     Калашник А.А. Предпосылки формирования и критерии прогнозирования промышленных эндогенных месторождений урана на Украинском щите / А.А. Калашник //Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2015. – №4. – C. 12-21

     Разработка новых подходов к прогнозированию промышленных эндогенных месторождений урана на базе использования концепции инициального концентрирования урановорудных компонентов на мантийном уровне.

550

З-41  Калашник А.А. Причины пространственной связи и монометалльности формирования промышленных золотого и уранового оруденений в Кировоградском рудном районе Украинского щита / Калашник А.А. //Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ. , 2015. – №3. – C. 88-103. – Бібліогр. : 18 назв

     Представлены результаты проведенных исследований новых закономерностей размещения промышленных монометалльных месторождений урана в карбонатно-натриевых метасоматитах и месторождений золота Кировоградского рудного района в тесной связи с особенностями глубинного строения литосферы и ее составных частей на основе использования модели первичного концентрирования рудогенных компонентов в астеносфере. Рассмотрена специфика связи уран-золото в карбонатно-натриевых метасоматитах.

55

     Калашник А.А. Роль ювенильных источников рудного вещества в формировании месторождений уран-натровой формации в Кировоградском рудном районе Украинского щита / А.А. Калашник //Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2011. – №3. – C. 5-15. – Библиогр.: 18 назв.

     Исследована связь основных уранпродуктивных эпох различных тектоно-магматических активаций Украинского щита с развитием сопутствующих урановому оруденению геологических процессов, включая кимберлитопроявления.

622.34

К56       Ковалевский А.Л., Ковалевская О.М. Биогеохимия урановых месторождений и методические основы их поисков. – Новосибирск: Гео, 2010. – 362 c.

622.34

К95        Кучное выщелачивание при разработке урановых месторождений / Под ред. Д. И. Скороварова. – М: Энергоатомиздат, 1988. – 151 c.

553.49

     Лисенко О.А. Стан і перспективи сировинної бази урану України / О.А. Лисенко, А.Х. Бакаржієв //Мінеральні ресурси України. – 2019. – №1. – C. 11-17. – Библиогр.: 11 назв.

     Охарактеризовано стан створеної бази уранової сировини, яка є основою ядерної енергетики України.

622.349

     Луценко H. И. Технология добычи и переработки урана методом скважинного подземного выщелачивания / H. И. Луценко, Н. М. Равшанов //Горный журнал. – 2016. – №10. – C. 13-18. – Библиогр.: 16 назв.

     Рассмотрены основные аспекты аппаратурно-технологического оформления процесса получения уранового концентрата. Выделены важные моменты как в добыче урана методом подземного выщелачивания, так и в производстве полиуранатов аммония на участке переработки продуктивных растворов Центральной пром-площадки АО «Далур».

574

     Ляшенко B.I. Охорона довкілля в зоні впливу уранового виробництва / Ляшенко B.I., Топольний Ф.П., Лісова Т.С. //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – №1. – C. 115-119

622.277

     Мальцев Д.В. Аналіз економічної ефективності видобутку оксиду урана з використанням геотехнологічного способу в підземних умовах Ватутінського родовища для бідних і вельми бідних руд / Д.В. Мальцев, О.Б. Владико //Геотехнічна механіка: міжвід. збірник наукових праць. – Дніпропетровськ. , 2015. – №123. – C. 116-125

     У статті подано методичний підхід до здійснення економічної оцінки отримання окисів урану на родовищах з підземним видобутком для бідних та вельми бідних руд

622

Г36    Мальцев Д.В. Новий підхід до видобутку урану для Новоконстянтинівського родовища / Д.В. Мальцев, О.Б. Владико //Геотехнічна механіка : міжвід. збірник наукових праць. – Вип. 120. – Дніпропетровськ: ІГТМ. , 2015. – C. 203-213. – Библиогр. : 10 назв.

     Розглянуто можливість застосування технології вилуговування з гірничих виробок під час видобутку уранових руд

550.4

Г36    Михальченко І.І. Геохімічні аспекти генезису рудоносних альбітитів Новоконстянтинівського уранового родовища / I.I. Михальченко, А.Л. Ларіков, О.В. Заяць //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 39. – К: ІГМР. , 2018. – C. 53-65. – Библиогр.: 33 назв.

669

О-21  Обогащение урана : ЭБ / Пер. с англ. ; Под ред. С. Виллани. – М: Энергоатомиздат, 1983. – 320 c.

622.831

      ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗРАБОТКИ УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МОНГОЛИИ / Б. Жанчив, Д.В. Рудаков, О.Е. Хоменко, Л. Ценджав //Науковий вісник НГУ. – 2013. – №4(136). – C. 28-35

     Построена конечно-разностная модель процессов выщелачивания урана для условий гидрогенного месторождения „Ульзит” в Монголии с помощью программного обеспечения МоdFlow

622.277

О-34       Овсейчук, В.А. Геотехнологические методы добычи и переработки урановых и золотосодержащих руд : учебник : ЭБ / В.А. Овсейчук, Ю.Н. Резник, В.П. Мизин. – Чита: ЧитГУ, 2005. – 315 c.

669.15

     Петрищев А.С. Развитие исследования качественных характеристик шламов от обогащения урановых руд для дальнейшего их использования в качестве железосодержащего вторичного сырья / А.С. Петрищев //Металл и литье Украины. – 2015. – №9. – C. 38-41

     Рассмотрен вопрос изготовления массивных отливок способом литья по газифицированным моделям.

622.77

      Применение бифторида аммония для химической обработки скважин при подземном выщелачивании урана / Х. А. Юсупов, С. Б. Алиев, Д. А. Джакупов, Е. А. Ельжанов //Горный журнал. – 2017. – №4. – C. 61-. – Библиогр.: 13 назв.

     Рассматривается возможность использования бифторида аммония для восстановления дебита откачных скважин, что обеспечит необходимую полноту выемки запасов на урановых месторождениях, отрабатываемых способом подземного скважинного выщелачивания в Казахстане.

574

П78   Применение экотехнологий при добыче и переработке уранового сырья / Б.В. Письменный, Т.В. Чуйко, Л.Б. Школа, И.В. Чумак //Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів : матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції (до 95-річчя НАНУ). – Дн-ськ: Монолит. , 2013. – C. 100-102

     В статье рассмотрено применение экотехнологий при добыче и переработке уранового сырья

574

П77  Природоохоронні технології в урановидобувній та переробній промисловості / Б.Ю. Корнілович, О.Г. Сорокін, В.М. Павленко, Ю.Й. Кошик. – К, 2011. – 156 c.

622.271

С 91 Пухальский В. Н. ВЛИЯНИЕ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ПОТОЛОЧИНЫ И ВЫХОД РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ДНЕВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ / Пухальский В. Н. //Сучасні технології розробки рудних родовищ: зб. наук. пр. за результатами роботи  ІІ Міжнар. наук.-техн. конференції(Кривий Ріг, 23-24 берез. 2012 р.). – Кривий Ріг. , 2012. – C. 53-54

622.271

С 91  Пухальский В. Н. ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБНАЖЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОДРАБАТЫВАЕМОГО МАССИВА / Пухальский В. Н. //Сучасні технології розробки рудних родовищ: зб. наук. пр. за результатами роботи  ІІ Міжнар. наук.-техн. конференції(Кривий Ріг, 23-24 берез. 2012 р.). – Кривий Ріг. , 2012. – C. 54-56

574

Г36   Пухальский В.Н. Оценка уровня влияния взрывной отбойки урановых руд на месторождении “Центральное” на жилые дома и здания / В.Н. Пухальский, Б.И. Кривохин //Геомеханічні аспекти та екологічні наслідки відпрацювання рудних покладів : збірник наукових праць за результатами роботи ІІ Міжнародної науково-технічної конференції ( 21-22 грудня, 2012 р., Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О.. , 2012. – C. 142-144.

     Приведены результаты инструментальных сейсмонаблюдений интенсивности воздействия взрывных работ на шахте “Ингульская” и оценка их влияния на строительные конструкции жилых домов и зданий, расположенных в зоне их влияния.

622

К30  Пухальский В.Н. Повышение показателей извлечения урановой руды при отработке предохранительных целиков / В.Н. Пухальский // Качество минерального сырья : сборник научных трудов. – Кривой Рог. , 2011. – C. 143-148

     В работе приведены результаты исследований отработки предохранительных целиков под водоемами

622.271

С 91  Пухальский В. Н. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАМЕРНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОД ОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ / Пухальский В. Н. //Сучасні технології розробки рудних родовищ: зб. наук. пр. за результатами роботи  ІІ Міжнар. наук.-техн. конференції(Кривий Ріг, 23-24 берез. 2012 р.). – Кривий Ріг. , 2012. – C. 51-52

622

Г36  Разработка и широкое промышленное внедрение вибрационных машин и комплексов выпуска и доставки урановых руд при подземной добыче / А.Ф. Булат, В.И. Дырда, В.Н. Пухальский и др. //Геотехнічна механіка : міжвід. збірник наукових праць. – Вип. 121. – Дніпропетровськ: ІГТМ. , 2015. – C. 12-20. – Библиогр. : 3 назв.

     Рассматриваются проблемы разработки и широкого промышленного внедрения мощных вибрационных машин и комплексов выпуска и доставки урановых руд при подземной добыче

622.2

      Разработка рекомендаций по выбору типа крепления горных выработок и их сопряжений в условиях урановых шахт гп “ВостГОК” / Ступник Н. И., Федько М. Б., Письменный С. В., Колосов В. А. //Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ. , 2014. – №5(143). – C. 21-25

     Разработаны рекомендации и предложения по выбору рационального типа крепления горных выработок и их сопряжений в условиях урановых шахт ГП „ВостГОК”, которые учитывают, помимо класса устойчивости горных пород и уровня их напряженного состояния, ширину горной выработки и необходимое предполагаемое) время ее эксплуатации.

622

З-41  Рець Ю.М. Оцінка радіаційного стану забруднених об’єктів на промисловому майданчику колишнього підприємства по переробці уранових руд для обгрунтування меж санітарно-захисних зон. / Ю.М. Рець //Збірник наукових праць НГУ: наукові праці. – Дн-ськ: НГУ. , 2017. – №50. – C. 316-326. – Библиогр. : 6 назв.

     Проведено аналіз стану радіаційно-забруднених об’єктів на промисловому майданчику колишнього ВО “Придніпровський хімічний завод” та підготовлено матеріал до обгрунтування меж санітарно-захисних зон та демаркації радіаційно-забруднених об’єктів.

622

     Санников В.Н. АО «Далур» – первое российское предприятие по добыче урана методом скважинного подземного выщелачивания / В.Н. Санников, Н.И. Луценко //Горный журнал. – 2017. – №8. – C. 23-27. – Библиогр. : 19 назв.

     Описана история создания и развития действующего в составе Уранового холдинга «Атомредметзолото» АО «Далур» – первого в России действующего предприятия, занимающегося промышленной разработкой гидрогенных урановых месторождений Зауральского ураново-рудного района методом подземного скважинного выщелачивания.

622

     Солодов И.Н. Физико-химические геотехнологии -главный вектор развития уранодобывающей отрасли / И.Н. Солодов, А.А. Морозов //Горный журнал. – 2017. – №8. – C. 5-10. – Библиогр. : 15 назв.

     Показана тенденция роста добычи урана с использованием физико-химических геотехнологий при одновременном сокращении в мире и России доли производства урана традиционными открытым и подземным способами. Отмечено, что российские гидрогенные месторождения урана, пригодные для отработки методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ), отличаются от австралийских, казахских и узбекских высокой восстановленностью урана в рудах.

622.272

Г36    Сорока Ю.Н. Стратегия реабилитации территории бівшего уранового производства ПО ” Приднепровский химический завод” / Сорока Ю.Н. //Геотехнічна механіка: міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 132. – Дніпро: ШГТМ НАНУ. , 2017. – C. 229-237. – Библиогр.: 9 назв.

     Целью исследований біла разработка стратегии реабилитации территории бівшего уранового производства ПО ” Приднепровский химический завод”

622.34

С86        Строительство и техническое перевооружение урановых рудников / Н.И. Чесноков и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 272 c.

669.7/.8

С89           Судариков Б.Н., Раков Э.Г. Процессы и аппараты урановых производств : Учебное пособие для вузов / Под ред. Б.В. Громова. – М: Машиностроение, 1969. – 383 c.

316.334

     Тимошенко Л.В. Формування соціально відповідального бізнес-середовища містоутворюючого підприємства в регіоні видобутку й переробки уранової сировини / Л.В. Тимошенко, О.В. Крилова //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал. – Дніпропетровськ: НГУ. , 2015. – №1(49). – C. 97-103

     Обгрунтувано науково-практичні засади створення соціально відповідального бізнес-середовища містоутворюючого підприємства та забезпечення узгодженості дій держави, виконавчої влади та громадськості

622

      Укрепление вмещающих пород при отработке урановых месторождений Стрельцовского рудного поля камерными системами разработки / В. С. Святецкий, Е. В. Кузьмин, А. В. Стародумов, Д. В. Величко //Горный журнал. – 2015. – №2. – C. 30-34

     В статье, по результатам исследований доказано, что предварительное укрепление законтурного массива горных пород III категории устойчивости позволяет переклассифицировать его во II категорию. при которой величины смещений (деформаций) пород на контуре открытых камер исключают их опасные массовые обрушения в выработанное пространство

622.34

У-68      Уранові руди України : Геологія, використання, поводження з відходами виробництва / Г.В. Лисиченко, Ю.П. Мельник та ін.; За ред. Г.В. Лисиченка. – К: Наукова думка, 2010. – 222 c.

553.3/.4

У-68          Урановые месторождения Казахстана (экзогенные) : ЭБ / Н.Н. Петров и др.. – Алматы: Гылым, 1995. – 264 c.

552

      Флюидный режим формирования рудоносных метасоматитов Эльконского золото-урановорудного узла  / А.В. Терехов, А.В. Молчанов, В.В. Шатов, E.В. Толмачева //Записки горного института : рецензируемый сборник научных трудов. Том 200. – 2013. – C. 321-326. – Бібліогр. : 6 назв

     Представлены  результаты  термобарогеохимических  исследований  газово-жидких включений  в  кварце двух  типов  рудоносных  метасоматитов  Эльконского  золото-урановорудного узла. Показана эволюция флюида в процессе образования щелочных рудовмещающих метасоматитов, а также факторы рудоотложения.

622.272

Ф80     Хоменко О.Е. Исследование условий залегания, состава и свойств урановых месторождений Монголии / О.Е. Хоменко, Л. Ценджав //Форум гірників-2012: матеріали міжнар. конф.;  3-6 жовтня 2012 р. – Т.1. – Дніпропетровськ. , 2012. – C. 120-125

     Представлены результаты промышленных и лабораторных исследований условий залегания, состава и свойств урановых месторождений Монголии.

622.831

     Хоменко О.Е. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ ОЧИСТНЫХ КАМЕР НА СОСТОЯНИЕ ОТБИВАЕМЫХ СЛОЕВ УРАНОВОЙ РУДЫ / О.Е. Хоменко, Д.В. Мальцев //Науковий вісник НГУ. – 2013. – №2 (134). – C. 31-37

     Цель. Получить зависимости величин разрушения массива урановой залежи от размеров очистной камеры при помощи метода лабораторного моделирования на материалах, которые эквивалентны урановым рудам, залегающих в альбититах.

669.822

Ч-49       Черноруков, Н.Г. Уран. Прошлое, настоящее и будущее : учебное пособие : ЭБ / Н.Г. Черноруков, О.В. Нипрук. – Нижний Новгород: УНИК НММН, 2010

669.2/.8

     Чжэн Чжихун Закономерности кучного биохимического выщелачивания упорных урановых руд с регенерацией окислителя иммобилизованной биомассой / Чжэн Чжихун //Металлург. – 2015. – №7. – C. 62-65

     Изучены закономерности кучного выщелачивания упорных урановых руд с регенерацией окислителя – ионов железа (III) железоокисляющими микроорганизмами, сконцентрированными адсорбционной иммобилизацией на твердом нейтральном материале-носителе.

622

Г36  Шевченко В.Г. Исследование изменения физико-механических характеристик урановмещающей породы при стационарном и динамическом ее нагружении в газовой среде / Шевченко В.Г., Дякун Р.А., Светличный В.Н. //Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 125. – Дн-ск: ИГТМ НАНУ. , 2015. – C. 82-93. – Библиогр. : 6 назв.

     Впервые в лабораторных условиях использована идея управления горным давлением путем изменения давления в гидроцилиндрах механизированных крепей очистного забоя.

622.23

     Шевченко В.Г. К разработке плана предупреждения аварий на урановых шахтах / В.Г. Шевченко, Ю.И. Кияшко, П.Е. Мухин //Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць. – Вип. 101. – Дніпропетровськ. , 2012. – C. 215-222

     Представлены предусловия и основные положения по разработке планов предупреждения аварий на урановых шахтах.

622.272

Г36   Щодо використання живильників з віброударним приводом для підвищення продуктивності та безпеки випуску уранових руд / Шевченко В.Г., Шевченко Г.О., Лебедь Г.Б., Сущенко О.І. //Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 135. – Дніпро: ІГТМ  НАН України. , 2017. – C. 32-45. – Библиогр.: 7 назв.

     Здійснено аналіз факторів, що впливають на продуктивність та безпеку випуску з дучок уранових руд вібраційними живильниками.

621.34

Э40        Экономико – математические зависимости при подземной разработке маломощных урановых месторождений / В.П. Шмулика, А.А. Громыко, А.И. Махалов и др.. – М: Энергоиздат, 1982. – 141 c.