Бібліографічний анотований список до тематичної добірки

«Аглодоменне виробництво» №9, 2019 р.

1.      AГЛОМЕРАЦІЯ. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ          УДК 622.78

Багатенко Д. Р. Покращення газодинамічних параметрів шару аглошихти / Д. Р. Багатенко, О. В. Бабаєвська // Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф. – Кривий Ріг: КНУ, 2019. – C. 126-127.

Розглянуто особливості спікання агломераційної шихти, яка представлена гранулами з залізорудного концентрату з добавкою палива і флюсу. Запропоновано використовувати підігрів вихідної шихти вище точки роси і підвищення міцності і термостійкості гранул для покращення газодинамічної проникності шару в процесі спікання.

УДК 622.78

Демко А. В. Активування реакційної здатності твердого палива з метою поліпшення техніко-економічних показників аглопроцесу / А. В. Демко, О. В. Бабаєвська // Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф. – Кривий Ріг: КНУ, 2019. – C. 127-128.

Розглядається проблема дефіциту палива агломераційного процесу та способи її вирішення. Особливу увагу приділено введенню в аглошихту активованого твердого палива, що приводить до збільшення виходу придатного агломерату, його механічної міцності й швидкості спікання. Встановлено, що при базових показниках якості і виходу агломерату витрати коксового дріб’язку можна скоротити приблизно на 10%.

УДК 622.78

Деркач М. С. Дослідження основних параметрів і режимів брикетування дрібнофракційних шихт у валковому пресі / М. С. Деркач, В. В. Плотніков // Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф. – Кривий Ріг: КНУ, 2019. – C. 128-130.

Представлені результати досліджень брикетування дрібнофракційних відходів металургійної, машинобудівної і вугільної промисловостей. Випробування, проведені на експериментальному валковому пресі, дозволили встановлені оптимальні параметри і режими брикетування шихт: тиск пресування, частота обертання валків. Визначено вплив величини кута подачі шихти на значення щільності брикетів, а також вплив фізико-механічних властивостей досліджуваних шихт на показники ущільнення і зусилля пресування.

УДК 669.162

Костакова Л. В. Металургійні властивості підготовлених котунів із титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища / Л. В. Костакова, Д. Ю. Бабошко // Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф. – Кривий Ріг: КНУ, 2019. – C. 125-126.

     В даному матеріалі акцентується увага стосовно проблеми підготовки окускованних шихтових матеріалів для подальшого відновлення в високотемпературному агрегаті.

УДК 669.054

            Кравченко В. П. Переработка отвальных металлургических шлаков / Кравченко В. П., Таранина Е. В., Лазаревская Ю. А. // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. – Вип. 37. – Маріуполь: ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”, 2018. – C. 15-21. – Бібліогр.: 6 назв.

            Разработаны технологические схемы переработки отвальных доменных и смеси металлургических шлаков.

УДК 622.78

          Лобова К. В. Моделювання системи автоматичного регулювання температурою у форкамері конвеєрної випалювальної машини / Лобова К. В. // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. – Вип. 37. – Маріуполь: ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”, 2018. – C. 184-191. – Бібліогр.: 11 назв.

    Розроблена модель системи автоматичного регулювання температурою відхідних газів у форкамері випалювальної машини з урахуванням тепло- та масообміних реакцій, що відбуваються під час термічної обробки залізорудних котунів.

УДК 622.78

        Пазиніч О. О. Вибір раціонального сполучного при брикетуванні залізовмісних матеріалів / О. О. Пазиніч, В. В. Плотніков // Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф. – Кривий Ріг: КНУ, 2019. – C. 130-132. – Бібліогр.: 6 назв.

           Метою роботи є пошук раціональних сполучних при брикетуванні залізовмісних матеріалів. Узагальнено практичний досвід отримання брикетів з метою визначення кращого сполучного, яке б якнайповніше відповідало вимогам, що висуває процес брикетування.

 УДК 662.8

        Плотников В. В. Анализ способов получения железосодержащих брикетов из природного и техногенного сырья / В. В. Плотников, О. В. Бабаевская // Гірничий вісник: науково-технічний збірник. – Вип. 105. – Кривий Ріг, 2019. – C. 39-42. – Бібліогр.: 12 назв

            Целью выполняемой работы является изучение и анализ известных способов брикетирования накопленных техногенных отходов и железорудных концентратов, определение глубины исследованности теоретических аспектов процесса брикетирования и поиск резервов усовершенствования существующих технологий получения брикетов.

УДК 622.78

    Савельев С. Г. Анализ характера движения частиц агломерата при определении его прочности во вращающемся барабане / С. Г. Савельев, М. Н. Кондратенко // Гірничий вісник: науково-технічний збірник. – Вип. 105. – Кривий Ріг, 2019. – C. 107-112. – Бібліогр.: 11 назв

      Показано большое значение механической прочности агломерата для улучшения технико-экономических показателей доменной плавки. Наиболее распространенными показателями механической прочности является результаты барабанного испытания агломерата, которые в значительной степени обусловлены характером движения материала в ходе испытания.

УДК 622.78

      Уманський П. І. Використання твердого палива при виробництві залізорудних окатишів / П. І. Уманський, О. В. Бабаєвська // Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф. – Кривий Ріг: КНУ, 2019. – C. 132-133.

        В даному матеріалі виділяють проблему прогріву окатишів в нижніх горизонтах шару. Рішення полягає в тому, щоб обпалювати окатиші з додаванням твердого палива. Встановлено оптимальну витрату твердого палива та швидкість руху стрічки під час випалу.                                                                                                        

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ

 УДК 681.2:669.162

     Первинні перетворювачі для вимірювання температури в металургії / Фединець В. О., Юсик Я. П., Васильківський І. С., Гук Н. О. // Вимірювальна техніка та метрологія. – Т. 80, вип. 2. – 2019. – C. 41-48. – Бібліогр.: 7 назв.

      У статті наведено огляд термометричних та конструкційних матеріалів для створення первинних вимірювальних перетворювачів із заданими метрологічними характеристиками, перетворювачів для вимірювання температури в доменному виробництві, газових потоків у технологічних процесах металургії, розплавлених металів, а також для інтелектуальних вимірювальних перетворювачів.

 УДК 669.162

       Ревенко О. В. Деякі особливості існуючих поглядів про поводження сірки в доменній печі / Ревенко О. В., Іващенко В. П., Ревенко О. О. // Теория и практика металлургии. – 2018. – №3-5. – C. 47-51. – Библиогр.: 7 назв.

        Презентовано аналітичне дослідження оригінального визначення стану термодинамічної рівноваги сірки між чавуном та шлаком у горні доменної печі, даного академіком М. О. Павловим, яке варто визнати максимально строгим, гранично точним і ємним в повній відповідності з теорією термодинамічної рівноваги Д.В. Гіббса.

 УДК 669.162

    Сагалакова М. М. Влияние наводороживания расплава доменного чугуна на его коэффициент линейного расширения / М. М. Сагалакова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». – 2019. – №2. – C. 5-13. – Библиогр.: 16 назв.

     Статья посвящена изучению влияния обработки расплава доменного чугуна водородом на его коэффициент линейного расширения.

 УДК 669.162   С30

        Семенов Ю. С. Аналіз сучасного стану діагностики та управління доменною плавкою / Ю. С. Семенов, Є. І. Шумельчик, В. В. Горупаха // Семенов Ю. С. Діагностика та управління доменною плавкою в змінних паливно-сировинних умовах. – Дніпро: Домінанта Прінт, 2018. – C. 9-32.

        Виконано аналіз досвіду діагностики і управління доменною плавкою.