БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ДО ТЕМАТИЧНОЇ ДОБІРКИ НА ТЕМУ:  
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

338

Е45     Басова С.Е. Стратегічний маркетинг як основа формування стратегії розвитку компанії / С.Е. Басова //Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-27 березня, 2015 р. , Дн-ськ – Жешув). – Дн-ськ: НГУ. , 2015. – C. 16-21

     В статті розглянуто стратегічний маркетинг як основа формування стратегії розвитку компанії.

 

574

С76   Бондаренко А.Ф. Сучасне впровадження екологічного маркетингу / А.Ф. Бондаренко, А.В. Гусак // Сталий соціально-економічний та екологічний розвиток: від теорії до практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 листопада, 2014 р., м. Дніпропетровськ) / ред. кол. В.Я. Швець та ін.. – Дніпропетровськ: НГУ. , 2014. – C. 127-129

     В статті розглянуто сучасне впровадження екологічного маркетингу.

 

669.1

     Бурцев  В.В.  Теоретические основы    маркетингового контроля //Технология машиностроения. – 2006. – №2. – C. 85- 89

     Приведены   теоретические основы    маркетингового контроля.

 

338.48

     Виноградова Е.В. Методы кризис-менеджмента по восстановлению имиджа промышленной территории / Е.В. Виноградова, М.А. Смыкова //Економічний вісник національного гірничого університету. – 2015. – №2. – C. 119-125

     В статье рассмотрен промышленный туризм как катализатор туристической активности для Украины и его роль в восстановлении туристического имиджа промышленных территорий.

 

621.74

П27    Дорошенко В.С Маркетинговые коммуникации в литейном производстве / Дорошенко В.С., Смолянская В.Ф. //Перспективні технології, матеріали і обладнання у ливарному виробництві: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (25-28 вересня, 2017). – Краматорськ. , 2017. – C. 46-47.- Библиогр.: 4 назв.

 

339.138

Е70         Еремин, В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации: учебник: ЭБ / В.Н. Еремин. – М: КНОРУС, 2006. – 656 c.

 

659

К35     Кендюхов О.В. Бренд- орієнтований маркетинг / Кендюхов О.В., Ягельська К.Ю., Файвішенко Д.С. //В кн: Кендюхов О.В. Бренд- менеджмент. – Донецьк. , 2013. – C. 168-194

 

659

К35    Кендюхов О.В. Маркетингові дослідження в брендингу / Кендюхов О.В., Ягельська К.Ю., Файвішенко Д.С. //В кн: Кендюхов О.В. Бренд – менеджмент. – Донецьк. , 2013. – C. 213- 240

 

339.138

К73    Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер: Электронная библиотека / Пер. с англ.. – М: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2006. – 224 c.

338

Е45   Крупнік А.Є. Маркетинг на підприємстві / А.Є. Крупнік //Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-27 березня, 2015 р. , Дн-ськ – Жешув). – Дн-ськ: НГУ. , 2015. – C. 91-93

     В статті розглянуто маркетинг на підприємстві.

 

669.2/.8

К84           Кручер Г.Н. Маркетинг в цветной металлургии: Курс лекций. – М: Учеба, 2007. – 60 c.

 

33

     Лазаренко В.І. Сутність екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки / В.І. Лазаренко //Збалансоване природокористування. – 2016. – №2. – C. 59-65. – Бібліогр.: 12 назв

     Обгрунтовано сутність визначення екологічного маркетингу та його значення для аграрного сектора економіки в контексті сталого розвитку.

 

669

В38     Левицька Т.О. Використання контекстної реклами в інтернет-маркетингу / Левицька Т.О., Шамін Є.Ю. //Вестник Приазовского государственного технического университета: сборник научных трудов. – Мариуполь: ПДТУ. , 2017. – №34. – C. 163-169. – Библиогр.: 8 назв.

     Стаття присвячена обгрунтуванню використання контекстної раклами в інтернет-маркетингу як одного з найбільш універсальних і доцільних інструментів сучасної реклами.

 

658

Н34     Маркетингові стратегії //Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: монографія / за ред. В.Я. Швеця, В.М. Соловйова. – Черкаси. , 2013. – C. 302-314

     Розглянуто формування маркетингової стратегії управління ціновою політикою підприємств сфери послуг.

 

339

М16 Макогон Ю.В., Корж М.В. Маркетингова політика в системі управління конкурентоспроможністю промислової продукції: Монографія. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – 244 c.

 

339

М26   Маркетинг: Підручник. – К: НМЦ «Консорціум із удоск. менеджмент – освіти України», 2005. – 422 c.

 

338

Р45   Наденко І.С. Роль маркетингу у підвищенні внутрішньої адаптації економіки регіонів до умов світогосподарського середовища / І.С. Наденко // Реформування економіки України: ефективне виробництво, конкурентні регіони, макроекономічна рівновага: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 жовтня, 2014, м. Київ). – Дніпропетровськ: НГУ. , 2014. – C. 54-56

     У статті розглянуто роль маркетингу у підвищенні внутрішньої адаптації економіки регіонів до умов світогосподарського середовища.

 

621.791

      Основные технологические и маркетинговые тенденции развития сварочного производства / Р.С. Голов, А.Е. Сорокин, А.В. Мыльник, И.В.  Рожков //Сварочное производство. – 2016. – №11. – C. 46-51. – Библиогр.: 11 назв.

     Статья посвящена исследованию ключевых технологических и маркетинговых тенденций, актуальных для сферы развития сварочного оборудования. В первой части исследования авторы проводят последовательный анализ наиболее перспективных и производительных технологий сварки, среди которых сварка T.I.M.E, тандемная сварка в защитных газах, гибридная лазерно-дуговая сварка, CMT сварка, а также тенденция автоматизации сварочных работ, наиболее актуальным из направлений которой являются сварочные роботы. Анализ технологических тенденций сопровождается проведенным изучением основных маркетинговых трендов развития сварочного производства.

 

658

Е45   Пащенко О.М. Система маркетингового потенціалу, як чинник впливу на конкурентні переваги підприємства / О.М. Пащенко, О.О. Залозна //Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня, 2014, м. Луганськ). – Дн-ськ: НГУ. , 2014. – C. 442-43

     В статті розглянуто систему маркетингового потенціалу, як чинник впливу на конкурентні переваги підприємства.

 

339.138

     Педько І.А. Концептуальні засади формування маркетингових інформаційних систем підприємств / І.А. Педько //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – №3. – C. 110-117. – Бібліогр.: 8 назв

     У статті розглянуті концептуальні засади формування маркетингових інформаційних систем промислових підприємств.

 

338

П78  Попова Н.А. Прямой маркетинг как эффективный инструмент маркетинговых коммуникаций / Попова Н.А. //Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали Міжнар. науково-практичної конф., 28-30 трав., 2009 р., м. Дн-ськ. – Т.1. – Дніпропетровськ. , 2009. – C. 241-243

 

338

Е90    Потупало Н.В. Роль ключових факторів успіху в маркетинговому стратегічному управлінні підприємством / Потупало Н.В. //Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2015 р., м. Миколаїв). – Дніпропетровськ: НГУ. , 2015. – C. 55-57. – Бібліогр. : 4 назви

 

658

Е45     Прищепа Н.П. Маркетингові комунікації та вибір стратегії залучення покупця / Н.П. Прищепа, Г.І, Маліков //Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня, 2014, м. Луганськ). – Дн-ськ:НГУ. , 2014. – C. 44-45

     В статті розглянуто маркетингові комунікації та вибір стратегії залучення покупця.

 

658

Е45     Пучкова С.І. Дистрибуція як складова маркетингової стратегії підприємства / С.І. Пучкова, Єрошкіна Ю.М. //Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня, 2014, м. Луганськ). – Дн-ськ:НГУ. , 2014. – C. 46-48

     В статті розглянута дистрибуція як складова маркетингової стратегії підприємства.

 

338

П78        Решетілова Т.Е. Маркетинговий підхід до процесу дифузії інновацій / Решетілова Т.Е. // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали Міжнар. науково-практичної конф., 28-30 трав., 2009 р., м. Дн-ськ. – Т.1. – Дніпропетровськ. , 2009. – C. 220-221

 

658.8

     Романенко О.О. Концептуальні підходи щодо визначення маркетингових комунікаційних стратегій підприємства / О.О. Романенко //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – №1. – C. 140-145. – Бібліогр. : 7 назв

     У статті розглянуто погляди провідних вітчизняних та зарубіжних науковців щодо сутності маркетингових комунікаційних стратегій, запропоноване авторське розуміння цілей, мети та процесу їх розробки і реалізації.

 

574

С76     Романенко О.О. Цифровий маркетинг: адресність та ефективність комунікацій / О.О. Романенко // Сталий соціально-економічний та екологічний розвиток : від теорії до практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 листопада, 2014 р., м. Дніпропетровськ) / ред. кол. В.Я. Швець та ін.. – Дніпропетровськ: НГУ. , 2014. – C. 144-146

     В статті розглянуто цифровий маркетинг: адресність та ефективність комунікацій.

 

338

К64    Сагайдак М.П. Основні положення концепції внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг / М.П. Сагайдак //Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 травня, 2015 р., м. Запоріжжя). – Дн-ськ: НГУ. , 2015. – C. 54-57

     В статті розкрите таке питання: чим більш невідчутною є послуга, тим більшу роль повинен відігравати внутрішній маркетинг у діяльності підприємства, що її надає.

 

338

Е90       Сагайдак М.П. Побудова графічної моделі потенціалу внутрішнього маркетингу підприємства сфери послуг / Сагайдак М.П. //Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2015 р., м. Миколаїв). – Дніпропетровськ: НГУ. , 2015. – C. 16-20. – Бібліогр. : 3 назви

 

622

В53    Турило А.А. Менеджмент інноваційного розвитку підприємства / Турило А.А. //Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. пр. – Вип. 35. – Кривий Ріг. , 2013. – C. 278-280

     Формування інноваційного портфелю опираючись на системний фінансовий аналіз становища підприємства, інвестиційної привабливості проектів та його маркетингового дослідження ринку.

 

338

Е45    Швець М.Д. Особливості розробки маркетингової стратегії підприємства / М.Д. Швець //Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-27 березня, 2015 р. , Дн-ськ – Жешув). – Дн-ськ: НГУ. , 2015. – C. 227-232

     В статті розглянуті особливості розробки маркетингової стратегії підприємства.

 

33

     Шершун М.Х. Маркетинг збалансованого розвитку як інструмент раціонального використання природних ресурсів України / М.Х. Шершун, Т.М. Микитин //Збалансоване природокористування. – 2017. – №1. – C. 10-13. – Бібліогр. : 16 назв

     Розглянуто питання становлення маркетингу збалансованого розвитку, його зв’язку з раціональним природокористуванням.

 

621

В38    Шубная Е.В. Маркетинговые исследования потребительских предпочтений на рынке компьютерной техники Украины / Шубная Е.В., Савина Т.А. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА. , 2015. – №1. – C. 215-219. – Библиогр. : 12 назв.

     Проанализированы результаты экспертных маркетинговых исследований потребительских предпочтений на рынке компьютерной техники Украины.

 

669

В38      Щолокова Е.М Исследования гринвошинга в маркетинге / Е.М Щолокова, В.В. Дивак //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки:Зб. наук. праць. Вип.26. – Маріуполь: ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”. , 2013. – C. 126-130

     В статье проанализированы на примере гринвошинга маркетинговая политика предприятий, ориентированная на продвижение и сбыт “экологически чистых” продуктов; разработаны маркетинговые мероприятия, направленные на защиту потребителей.

 

669

В38     Щолокова Е.М. Особенности маркетинга на предприятиях электроэнергетики / Е.М. Щолокова, Е.И. Павленко //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. Вип.24. – Маріуполь: ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”. , 2012. – C. 117-123

     В статье рассмотрены особенности маркетинговой деятельности на предприятиях топливо-энергетического комплекса.

 

669.1:658

     Ушаков  А. А, Стратегия и тактика маркетинговой деятельности крупной металлургической  компании //Сталь. – 2005. – №7. – C. 120 – 123

     Представлена стратегия и тактика маркетинговой деятельности крупной металлургической  компании в ОАО ММК.

 

338

П78       Фоломкіна І.С. Специфіка стратегічного маркетингового потенціалу підприємства та особливості його оцінки / Фоломкіна І.С. //Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали Міжнар. науково-практичної конф., 28-30 трав., 2009 р., м. Дн-ськ. – Т.1. – Дніпропетровськ. , 2009. – C. 224-225

 

339.138

     Хасан Алі Аль-Абабхен Визначення ефективності сучасної реклами / Хасан Алі Аль-Абабхен //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – №1. – C. 132-137. – Бібліогр. : 10 назв.

     В даній роботі дано узагальнене визначення понять “ефект від реклами” та “ефективність сучасної реклами”. Визначено набір оптимальних критеріїв та методів оцінки ефективності рекламних заходів.

 

62

В53     Єгорова І.Г. Оцінювання ефективності міжнародних маркетингових заходів гірничо-збагачувальних підприємств-експортерів / І.Г. Єгорова //Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. – Вип. 39. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ. , 2015. – C. 133-138. – Библиогр. : 16 назв.

     Уточнено трактування поняття економічної ефективності міжнародних маркетингових заходів, здійснено порівняння існуючих якісних та кількісних методів її оцінювання з точки зору прийнятності  використання на гірничо-збагачувальних підприємствах.