Декабрь – 2012

Авторефераты  диссертаций

621.74  СП А69     Анофрієв, П.Г. Обгрунтування раціональних параметрів вертикальної відцентрової машини для відливання валків прокатних станів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.08 – Машини для металургійного виробництва. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 20 c.

622.26 СП К78     Кравченко, К.В. Обгрунтування параметрів систем кріплення демонтажних камер стругових лав : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 20 c.

621.791 СП Л13   Лаврова, О.В. Вдосконалення устаткування і технології для наплавлення під флюсом стрічковим електродом з примусовим перенесенням електродного металу :  Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології. – Мариуполь: ПДТУ, 2012. – 20 c.

669.01 СП Л68  Лобачова, Г.Г. Поверхневе зміцнення сплавів заліза електроіскровим легуванням цирконієм, титаном, хромом та хіміко-термічною обробкою : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. – К: КПІ, 2012. – 20 c.

622.33 СП М29  Мартовицький, А.В. Геомеханічні процеси при відробці вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка. – Дн-ськ: КПІ, 2012. – 20 c.

622 СП М75  Молодецький, А.В. Вплив нерівнокомпонентності об’ємного навантаження і глибини залягання на фізико-механічні властивості вугілля : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна и гірнича механіка. – Дн-ськ: ІФГП, 2012. – 20 c.

622.33 СП Р24   Раскидкин, В.В. Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості сполучень підготовчих виробок глибоких вугільних шахт : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 – шахтне та підземне будівництво. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 20 c.

621.771 СП Р69   Романюк, Р.Я. Підвищення поздовжньої сталості процесу тонколистової прокатки  на основі розвитку теоретичних положень щодо контактної взаємодії полоси з валками : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 20 c.

621.9 СП С12   Савлук, С.В. Обгрунтування параметрів забезпечення синхронізації двухвальних інерційних віброзбуджувачів :  Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.09 – динаміка та міцність машин. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 20 c.

622.6 СП Т19  Таран, І.О. Наукове обгрунтування нових технічних рішень з удосконалення  трансмісії  шахтного дизелевоза : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 20 c.

622.28 СП Х17   Халимендик, О.В. Обгрунтування способу підвищення стійкості капітальних виробок в умовах великих зміщень породного контуру : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 20 c.

621.774 СП Ч-81    Чуєв, О.А. Розвиток методів розрахунку параметрів та вдосконалення технології виробництва труб зі зменшенням поверхневих дефектів на агрегатах з двоклітьовим станом поздовжньої прокатки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 20 c.

Библиотечное  дело

025 П27  Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня, 2012 р.). – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 208 c.

Вычислительная  техника

681.3 Б24     Барабаш, М.С. Информационные технологии интеграции на основе программного комплекса САПФИР / М.С. Барабаш, В.В. Бойченко, О.И. Палиенко. – К: Сталь, 2012. – 485 c.

Геодезия

528 С91  Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць західного геодезичного товариства УТГК. Вип. 2 (24) : До 20-ї річниці від дня утворення Західного геодезичного товариства УТГК / гол. ред. Тревого І.С. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2012. – 206 c.

Горное  дело

622.6 М25     Маренич, К.М. Зворотні енергетичні потоки асинхронних двигунів як фактор небезпеки в електромережі шахти : монографія / К.М. Маренич, С.В. Василець. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2012. – 206 c.

622 Н34  Наукові праці Донецького національного технічного університету : Серія: Гірничо-електромеханічна. Вип. 22 (195). – Донецьк: ДНТУ, 2011. – 258 c.

622.42  П22       Пашковский, П.С. Проветривание шахт при подземных пожарах / П.С. Пашковский, В.И. Лебедев. – Донецк: ЧП “Арпи”, 2012. – 446 c.

Интеллектуальная  собственность

34 СП А22      Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень № 25. – К: Держ.департ. інтел. власності, 2011. – 676 c.

Машиностроение

621.791 Г22     Гасило, Ю.А. Охорона праці в галузі : навчальний посібник / Ю.А. Гасило, О.А. Крюковська, А.О. Толок. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012. – 270 c.

621 Д54  Днепропетровский агрегатный. 85 лет. – Дн-ск: АРТ – ПРЕСС, 2012. – 207 c.

Металлургия

669.2/.8 В87            Вторичные тугоплавкие редкие металлы (цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал) : монография / А.В. Елютин, Г.А. Колобов, С.И. Давыдов, К.А. Перечица. – Запорожье: Просвіта, 2012. – 119 c.

669.2/.8 К61           Колобов, Г.А. Рафинирование цветных металлов. Физико-химические и технологические основы : монография / Г.А. Колобов, С.И. Давыдов, К.А. Печерица. – Запорожье: Просвіта, 2012. – 160 c.

669 М54  Металлургия : Сборник научных трудов Запорожской государственной инженерной академии : Вып. 2 (27). – Запорожье: ЗГИА, 2012. – 183 c.

669.01 М54        Методические указания к проведению лабораторных работ по теме “Микроструктурный метод исследования дисциплины “Металловедение”. – Дн-ск: ДМетИ, 1991. – 55 c.

669.01 Н50        Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез XIII Міжнародної науково-технічної конференції (Запоріжжя, 9-12 жовтня 2012 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 118 c.

669.18 О-39     Огурцов, А.П. Производство стали от старта до финиша : монография в 10 томах : Т. 6. Математика “чистая” и в приложении к металлургии. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2011. – 329 c.

669.162 Т33          Теория и практика подготовки металлургического кокса к доменной плавке / В.Г. Гусак  и др. – К: Наукова думка, 2011. – 216 c.

669.162 Т33          Теория и практика производства и применения доменного кокса улучшенного качества / Ю.В. Филатов и др. – К: Наукова думка, 2011. – 125 c.

Строительство

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип. 9 / Під ред. О.В. Шимановського. – К: Сталь, 2012.- 275 c.

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип. 10 / Під ред. О.В. Шимановського. – К: Сталь, 2012. 284c.

624 Ш61 Шимановский, А.В. Оптимизация комбинированных пространственных систем / А.В. Шимановский, В.К. Цыхановский, С.М. Талах. – К: Сталь, 2012. – 462 c.

Химия

549 М74  Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита і суміжних територій : збірник тез Міжнародної наукової конференції (11 – 13 вересня, 2012 р., м. Київ) / відповідальний ред. В.М. Квасниця. – К: Надра України, 2012. – 247 c.

Экономика

339 К66 Корж, М.В. Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації : монографія / М.В. Корж, С.А. Жуков. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 252 c.