Декабрь 2014

Автореферат диссертации

622.33 СП Г19        Гапєєв, С.М. Моделювання і прогноз геомеханічних процесів у виробках глибоких шахт : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / С.М. Гапєєв. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.272 СП Г67     Горбатенко, І.А. Удосконалення підготовчо-очисної технології підземного видобутку марганцевих руд : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин / І.А. Горбатенко. – Кривий Ріг: КНУ, 2014. – 20 c.

621.771 СП Г83      Гридін, О.Ю. Розвиток наукових та технологічних основ процесів валкової розливки-прокатки з інтенсивною формозміною металу при виробництві тонких штаб з підвищеним рівнем механічних властивостей : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском / О.Ю. Грідин. – Дн-ськ: НМетАУ, 2014. – 20 c.

622.24 СП Г84      Гриманюк, В.І. Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ Північно-Західного шельфу Чорного моря) : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.10 – Буріння свердловин /       В.І. Гриманюк. – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2014. – 20 c.

622.272 СП І-26     Ігнатенко, Р.М. Обгрунтування технологічних параметрів розробки мідевмісних базальтів Рівненсько-Волинського регіону : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин / Р.М. Ігнатенко. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.271 СП К59   Козола, А.Д. Обгрунтування ефективних технологічних параметрів розробки глибоких горизонтів кар’єрів при освоєнні алмазоносних штокоподібних родовищ республіки Ангола (на прикладі кімберлітової трубки “Котока”) : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н.  : Спец. 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин / А.Д. Козола. –     Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

622.275/.276 СП К64    Кондрат, О.Р. Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ / О.Р. Кондрат. – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2014. – 20 c.

622.33 СП К68       Король, Г.Ю. Закономірності процесу здимання порід підошви в  присічних підготовчих виробках глибоких вугільних шахт : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / Г.Ю. Король. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

574 СП М17       Максимова, Н.М. Вплив відвалів гірничорудної промисловості на екологічну безпеку прилеглих територій : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.01 – екологічна безпека / Н.М. Максимова. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

 

622.271 СП П27   Перегудов, Ю.В. Обгрунтування технології відкритої розробки крутоспадних родовищ, порушених підземними гірничими роботами : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин / Ю.В. Перегудов. – Кривий Ріг: КНУ, 2014. – 20 c.

550 СП П26       Перков, Є.С. Закономірності розповсюдження та умови формування хромітових руд в корах вивітрювання ультрабазитів Середнього Побужжя : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 04.00.11 – Геологія металевих і неметалевих корисних копалин / Є.С. Перков. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

621.762 СП С40   Сисоєв, М.О. Зносостійкі металокерамічні покриття отримані методом припікання з електронно-променевим нагрівом : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали / М.О. Сисоєв. – К: КПІ, 2014.-20 c

621.762 СП Т75    Троснікова, І.Ю. Спрямовано армовані композиційні матеріали систем Mo-Si-B, WC-W2C поліфункціонального призначення : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали / І.Ю. Троснікова. – К: КПІ, 2014. – 20 c.

622.272 СП Ш48    Шепель, О.Л. Удосконалення технології відробки запасів руди, контактуючих з лежачим боком крутоспадних покладів : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин / О.Л. Шепель. – Кривий Ріг: НГУ, 2014. – 20 c.

622.24 СП Я62       Янкін, О.Є. Вдосконалення параметрів буропідривної технології проведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і кріплення : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво / О.Є. Янкін. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 20 c.

Библиотечное дело

025 Н34  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : Вип. 33 : ЭБ. – К, 2012. – 568 c.

025 Н34  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : Вип. 34 : ЭБ. – К, 2012. – 536 c.

Горное дело

622.6  Д74     Дриженко, А.Ю. Карьерные технологические горнотранспортные системы : монография / А.Ю. Дриженко. – Дн-ск: ВНЗ “НГУ”, 2011. – 542 c.

622.323 К30         Кауфман, Л.Л. Подземная добыча сланцевой нефти (обзор зарубежного опыта) / Л.Л. Кауфман, Н.И. Кулдыркаев, Б.А. Лысиков; под общ. ред. Л.Л. Кауфмана. – Донбасс: Донецк, 2014. – 219 c.

622.33 Л72       Лозинський, І.Є. Концептуальні основи формування інвестиційної стратегії підтримки потенціалу вугільної галузі : монографія / І.Є. Лозинський. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 470 c.

622 Н16 Нагорний, В.П. Гірнича справа. Дорога завздовжки у тисячоліття / В.П. Нагорний,             В.М. Глоба. – Київ: Академперіодика, 2014. – 322 c.

622 Н34  Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Гірничо-електромеханічна. Вип. 1(27). – Донецьк: ДонНТУ, 2014. – 274 c.

622.32 П77        Природний газ: іноваційні рішення для сталого розвитку : монографія / П.М. Райтер та ін. – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2014. – 398 c.

622 П78  Проблемы горного дела и экологии горного производства : материалы IX Международной научно-практической конференции (24-25 апреля, 2014г., Антрацит). – Донецк: Донбасс, 2014. – 298 c.

622 С23  Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета : Вып.2(43). – Алчевск: ДонГТУ, 2014. – 148 c.

622.24 С80        Стійкість і коливання бурильної колони / В.М. Мойсишин, Б.Д. Борисевич,             Ю.Л. Гаврилів, С.А. Зінченко. – Івано-Франківськ: Ллілея-НВ, 2013. – 590 c.

622.25 Т38        Технологии ликвидации наклонных горных выработок закрываемых угольных шахт с применением твердеющих высокодисперсных смесей : монография / В.И. Бузило, В.Д. Рябичев, С.С. Гребёнкин, А.В. Павличенко. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 144 c.

622.34 Т38    Технология повышения экологической безопасности при добыче железных руд подземным способом : монография / А.И. Горовая, И.Г. Миронова, М.Н. Кононенко,                       А.В. Павличенко. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 136 c.

Законы

34С2 У-45 Україна. Закони. Закон  про вибори народних депутатів України. – К: ЦВК, 2014. – 144 c.

Металлургия

669 К47  Кластерные решения проблем в металлургии, энергетике и образовании : коллективная монография / под общ. ред. А.П. Огурцова. – Дн-ск: ЛИРА, 2014. – 242 c.

669 М54  Металлургия : Сборник научных трудов Запорожской государственной инженерной академии : Вып. 2 (32). – Запорожье: ЗГИА, 2014. – 184 c.

621.78 Т35        Термическая обработка металлов. Экспериментальные работы : учебное пособие / В.И. Алимов, А.П. Штыхно, М.В. Георгиаду, О.В. Пушкина. – Донецк: Донбасс, 2014. – 106 c.

669.1 Ф94      Фундаментальные и прикладные проблемы чёрной металлургии.  : Сб. научн. трудов : Вып. 25. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2012. – 296 c.

669.1 Ф94      Фундаментальные и прикладные проблемы чёрной металлургии.  : Сб. научн. трудов : Вып. 26. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2012. – 316 c.

669.2/.8 Ц27            Цветная металлургия Украины. Т.1. Ч.1. : монография / И.Ф. Червоный и др. – Запорожье: ЗГИА, 2014. – 382 c.

 

 

Наука

62 В53  Вісник Національного технічного університету “ХПІ”: збірник наукових праць : Сер. Нові рішення в сучасних технологіях. Вип. 50 (956) : ЭБ. – Харків: ХПІ, 2012. – 172 c.

Организация производства

658  Н19 Назюта, Л.Ю. Затраты в производственно-сбытовых логистических системах: механизм управления / Л.Ю. Назюта, О.Е. Лактионова, А.С. Рыбко. – Донецк: ИЭП НАНУ, 2004. – 296 c.

Строительство

624.1 С20     Сасько, Н.Ф. Строительная классификация грунтов от “Днепровской ассоциации – К” как периодическая система грунтов / Н.Ф. Сасько, В.О. Федосенко, Ф.А. Сасько. – Киев: Информавтодор, 2014. – 280 c.

Философия

1 Ф56  Філософські пошуки : Вип. 2: Людина та її буття у світі філософської рефлексії: актуальні теми і питання. – Львіів: Ліга-Прес, 2014. – 229 c.

Экология

574 К26 Карпаш, О.М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку : навчальний посібник / О.М. Карпаш, В.С. Шейнбаум, М.О. Карпаш. – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2014. – 285 c.

574  Р83 Рудько, Г.І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів (наукові і методологічні основи) : монографія /     Г.І. Рудько, Л.Є. Шкіца. – К: НІЧЛАВА, 2001. – 528 c.

Экономика

339.9 К59     Козелецький, П.С. Міжнародна економіка : навчально-методичний посібник : ЭБ. –   Дн-ськ: ДДФА, 2010. – 48 c.

Энергетика

621.311  П27    Перспективи впровадження чистих вугільних технологій  в  енергетику України /    І.А. Вольчин та ін. – К: ГНОЗІС, 2013. – 308 c.