Декабрь 2019

Автореферат диссертации

574 СП Б43 Бєлобородова, М.В. Організаційно-економічне забезпечення екологічної відповідальності промислових підприємств : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / М.В. Бєлобородова. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 20 c.

622.272 СП М18   Малашкевич, Д.С. Обгрунтування параметрів конструктивно-технологічної схеми селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі (на прикладі шахт Західного Донбасу) : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / Д.С. Малашкевич. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 20 c.

622.8 СП М38       Машурка, С.В. Геомеханічне обгрунтування параметрів комбінованого кріплення і способу охорони виробок, що використовують повторно в складних гірничо-геологічних умовах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / С.В. Машурка. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 20 c.

622.25 СП П80  Прокудін, О.З. Параметри технології зведення та конструкції комбінованого кріплення капітальних виробок шахт при активізації геотехнічних факторів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 – Шахтне і підземне будівництво / О.З. Прокудін. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 20 c.

Горное дело

622  В85  Вскрытие выбросоопасных угольных пдастов проходческими комбайнами : монография / С.П. Минеев и др.. – Днепр-Киев: ИГТМ НАНУ, 2018. – 134 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 72(113). – Дн-ськ: Дніпровська політехніка, 2019. – 153 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП В48      Винаходи та інновації : винахідники України – еліта держави. Т.V / ред. М.А. Серб. – К: Логос Україна, 2018. – 156 c.

Материаловедение и нанотехнологии

620.10 К33       Кєуш, Л. Нанотехнології в нафтогазовій промисловості : монографія / Л. Кєуш, А. Коверя. – Дніпро: Ліра, 2019. – 140 c.

620.10 Н25        Наноматериалы и нанотехнологии : учебник. – Запорожье: АО “Мотор Сич”, 2014. – 208 c.

620.1  Ф94      Фундаментальное и прикладное материаловедение : труды VI Международной школы-конференции : ЭБ. – Барнаул: АтлГТУ, 2019. – 222 c.

620.10 Ю16       Юдин, Ю.В. Организация и математическое планирование эксперимента : учебное пособие : ЭБ / Ю.В. Юдин, М.В. Майсурадзе, Ф.В. Водолазский. – Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2018. – 124 c.

Менеджмент

658.5  Б59     Бившева, Л.О. Менеджмент : практикум / Л.О. Бившева, О.О. Кондратенко, Є.В. Мироненко. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 62 c.

Металлургия

669.14 Б48       Березовская, В.В. Коррозионно-стойкие стали и сплавы : учебное пособие : ЭБ / В.В. Березовская. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2019. – 248 c.

621.74 Л52       Леушина, И.В. Инновации в литейном производстве : учебное пособие на немецком языке : ЭБ / И.В. Леушина, В.Д. Белов. – М: МИСиС, 2014. – 285 c.

669 М54  Металургійна кухня: Метінвест, 2019. – 116 c.

669 М54  Металлургическая кухня: Метинвест, 2019. – 116 c.

669 T44  The Steelmaker’s kitchen: Метінвест, 2019. – 116 c.

669.162 Т33   Теорія та практика процесів модифікації сировини при виробництві доменного коксу поліпшеної якості : монографія / А.Г. Старовойт, Є.І. Малий, М.С. Чемеринський, М.А. Старовойт. – Харків: НМетАУ, 2019. – 184 c.

621.791 С42         Скальський, В.Р. Основи механіки руйнування для зварювальників : навчальний посібник / В.Р. Скальський, В.В. Божидарник, І.Я. Долинська. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – 356 c.

Наука

001 Н34  Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 15. – К: ВД “Академперіодика”, 2018. – 104 c.

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 2(46). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2018. – 242 c.

Нефтепереработка

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип.1(19). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2019. – 188 c.  – ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості )

Организация производства

658 В75 Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. – М: Юрайт, 2019. – 192 c.

Программировние

681.3 Ч-50   Черткова, Е.А. Программная инженерия.  Визуальное моделирование программных систем : учебник для СПО : ЭБ / Е.А. Черткова. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – М: Юрайт, 2019. – 147 c.

Строительство

624.13 К78       Кравець, С.В. Машини для прокладання підземних комунікацій (наукові основи створення) : підручник / С.В. Кравець, А.А. Нечидюк, О.В. Косяк. – Рівне: НУВГП, 2018. – 270 c.

Химия

54 О-75  Основы химической технологии : ЭБ / Ю.В. Попов и др. – Волгоград: ВолгГТУ, 2019. – 208 c.