Авторефераты диссертаций

621.74  СП А72    Антикуз  О.В. Обгрунтування параметрів  руху кристалізатора машини безперервного  лиття заготовок і вдосконалення  його конструкції : Автореферат   дис.  на здобуття наук. ступеня  к.т.н. : Спец. 05.05.08 – машини для металургійного виробництва / О.В. Антикуз. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – 20 c.

669.01 СП А99    Аюпова Т.А. Особливості структури, фазовий склад доевтектичних силумінів з  підвищеними механічними властивостями при комплексному впливі стронцію, скандію та фізичних способів оброблення розплаву : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / Т.А. Аюпова. – Дн-ськ: НМетАУ, 2009. -20c

622.74  СП  Б36      Бевзенко Б.Ф.  Циклонно-ситова класифікація вугільних шламів флотаційної крупності : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.08 – збагачення корисних копалин / Б.Ф. Бевзенко. – Дн-вськ: НГУ, 2009. – 18 c.

669.02/.09  СП  Б61  Білодіденко С.В. Розвиток  наукових основ оцінки ресурсних показників надійності металургійного устаткування й підвищення безпеки його силових систем : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.05.08 – машини для металургійного виробництва / С.В. Білодіденко. – Дн-вськ: НМетАУ, 2009. – 33 c.

622.8 СП Б61   Білоножко О.В. Контроль вибухонебезпечності  газових сумішей при аварійних  загазуваннях гірничих виробок  шахт : Автореферат дисертації  на  здоб. уч. ступеню к.т.н. : Спеціальність  05.26.01 – Охорона праці / О.В. Білоножко. – Дн-вськ: НГУ, 2009. – 20 c.

622.83 СП В68        Волошина Н.І. Обгрунтування параметрів  способу запобігання раптовим  викидам вугілля і газу при  щитовій виїмці : Автореферат   дис.  на здобуття наук. ступеня  к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна гірнича  механіка / Н.І. Волошина. – Донецьк: Ін-т фізики гірнич.процесів, 2009. – 20 c.

21.774 СП Г52  Гладков А.С. Особливості електронно-променевоі  гарнісажної плавки сплаву Zr-1 і  розробка технології виготовлення  трубних заготовок : Автореферат  дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спеціальність: 05.16.04 – Ливарне виробництво / А.С. Гладков. – К: ФТІМС НАНУ, 2009. – 20 c.

622.324 СП  К38      Киба Л.М. Управління виробничими запасами підприємств сфери видобування та транспортування природного газу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість) / Л.М. Киба. – Івано-Франківськ: Івано-Франк. НТУ нафти і газу, 2009. – 20 c.

669  СП  К56  Коваленко Г.М. Управління  системою економічної оцінки екологічного ризику в металургійній промисловості : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 08.00.06 — економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Г.В. Коваленко. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – 20 c.

669.02/.09  СП  Л38     Левченко О.О. Підвищення ефективності дроблення агломерату шляхом удосконалення конструктивних параметрів одновалкової зубчастої дробарки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.08 – машини для металургійного виробництва / О.О. Левченко. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 20 c.

621.91 СП Л72   Лоза О.А. Удосконалення теорії  проектування дисків пил гарячого  різання прокату та обладнання  для їх різання : Автореферат   дис.  на здобуття наук. ступеня  к.т.н. : Спец. 05.05.08 – машини для металургійного виробництва / О.А. Лоза. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 21 c.

622.8 СП М18    Маланчук Є.З. Обгрунтування параметрів  зон концентрації важких металів  в техногенних розсипах при  гідровидобутку : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / Є.З. Маланчук. – Дн-ськ: ІГТМ НАНУ, 2009. – 20 c.

622.8 СП М56  Мещанінов С.К. Наукові основи  забезпечення надійності функціонування  очисного вибою як керуємого  геомеханічного об’єкту : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня д. т. н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / С.К. Мещанінов. – Дн-вськ: НГУ, 2009. – 31 c.

622 СП М56  Мещеряков Л.І. Удосконалення  інформаційного забезпечення автоматизації  процесів керування гірничими технологічними комплексами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.13.07 – Автоматизація процесів керування / Л.І. Мещеряков. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 20 c.

669.01 СП  П22     Пашинський В.В. Розвиток наукових  основ процесу формування структури багатофазних сплавів, що працюють при циклічному термомеханічному навантаженні : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / В.В.Пашинський. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 34 c.

 622.271 СП С30     Семененко Є.В. Розвиток наукових основ гідромеханізації для відкритої розробки розсипних родовищ : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / Є.В. Семененко. – Дн-ськ: ІГТМ НАНУ, 2009. – 20 c.

621.74  СП Т67    Триньова  Т.Л. Технологічні процеси   виготовлення ливарного оснащення з використанням методів швидкого прототипування : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спеціальність: 05.16.04 – Ливарне виробництво / Т.Л. Триньова. – К: ФТІМС НАНУ, 2009.- 18 c.

Горное  дело

622.42 А33      Аерологія шахтних вентиляційних мереж : монографія : ЭБ / В.О. Трофимов, Ю.Ф. Булгаков, О.Л. Кавєра, М.В. Харьковий. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 88 c.

622.272  А61         Аман, И.П. Процессы очистных работ  : учебное пособие : ЭБ / И.П. Аман. – Пермь: ПНИПУ, 2012. – 172 c.

622 А65 Андрейко, С.С. Современные  проблемы науки и производства  в области горного дела : учебное  пособие : ЭБ. – Пермь: ПГТУ, 2010. – 338 c.

622.24  Б86       Боярко, Ю.Л. Учебная буровая практика : учебное пособие : ЭБ / Ю.Л. Боярко, М.А. Самохвалов. – Томск: ТПУ, 2012. – 216 c.

622.24  Б91        Бурение нефтяных и газовых  скважин. Ч.1. : учебное пособие : ЭБ / В.П. Болотов, А.А. Кукьян, В.М. Плотников, А.М. Нацепинская. – Пермь: ПГТУ, 2008. – 106 c.

622.271 В35         Верстов, В.В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ : учебное пособие : ЭБ / В.В. Верстов, А.Н. Гайдо, Я.В. Иванов. – 2-е изд., стер.. – СПб: Лань, 2012. – 288 c.

622 В61 Войтов, М.Д. Строительство  выработок большого сечения : учебное пособие : ЭБ / М.Д. Войтов. – Кемерово: КузГТУ, 2012

622.24  Г81       Гречин, Е.Г. Проектирование технических  средств для бурения искривленных  скважин : учебное пособие : ЭБ / Е.Г. Гречин, В.П. Овчинников. – Тюмень: Экспресс, 2010. – 210 c.

622.24 Г81       Гречин, Е.Г. Теория и практика работы неориентируемых компоновок низа бурильной колонны : ЭБ / Е.Г. Гречин, В.П. Овчинников, А.В. Будько. – Тюмень, 2008. – 176 c.

622.271 Д30         Демин,  А.М. Оползни в карьерах : анализ  и прогноз : ЭБ / А.М. Демин. – М:  ГЕОС, 2009. – 79 c.

622.24  Д53       Дмитриев, А.Ю. Основы технологии бурения  скважин : учебное пособие : ЭБ / А.Ю. Дмитриев. – Томск: ТПУ, 2008. – 216 c.

622.279 К17         Калинин,  А.Г. Бурение нефтяных и газовых  скважин : учебник : ЭБ / А.Г. Калинин. – М: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 848 c.

622.276  М79         Мордвинов, А.А. Освоение эксплуатационных  скважин : учебное пособие : ЭБ / А.А. Мордвинов. – изд. 2-е, перераб.  и доп.. – Ухта: УГТУ, 2008. – 139 c.

622.7 М80     Морозов, Ю.П.  Проектирование обогатительных  фабрик. Ч.1. Состав проекта и порядок проектирования : учебник : ЭБ / Ю.П. Морозов. – Екатеринбург: Таилс КО, 2009. – 304 c.

622.323  Н76          Новые принципы и технологии  разработки месторождений нефти  и газа. Ч.2 : ЭБ / С.Н. Закиров и  др.. – М.; Ижевск: ИКИ; НИЦ РХД, 2009. – 484 c.

622.24  О-35     Овчинников, В.П.  Буровые промывочные жидкости : учебное  пособие : ЭБ / В.П. Овчинников, Н.А.  Аксенова. – Тюмень: Нефтегазовый университет, 2008. – 309 c.

622.323  П12         Павловская, А.В. Оценка эффективности  научно-технических мероприятий в строительстве нефтяных и газовых скважин : учебное пособие : ЭБ / А.В. Павловская. – Ухта: УГТУ, 2009. – 112 c.

622.24  П30       Петров, Н.А. Повышение качества заканчивания скважин с полимиктовыми коллекторами нефти : учебное пособие : ЭБ. – Уфа: УГНТУ, 2010. – 68 c.

622.24  П32        Підземний  ремонт свердловин : підручник у  4 частинах. Ч.2 : ЭБ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 589 c.

 622. 272  П84    Процессы очистных работ на пологих пластах угольных шахт : учебное пособие : ЭБ / В.В. Харченко и др.. – Донецьк: НГУ, 2011. – 157 c.

622.24  Р83       Руднева,  Л.Н. Организация и управление  деятельностью бурового предприятия  в условиях сервисного обслуживания : учебное пособие : ЭБ / Л.Н. Руднев. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 166 c.

622.24 Р98       Рябоконь, С.А. Технологические жидкости  для закачивания и ремонта  скважин : ЭБ. – 2-е изд. – Краснодар, 2009. – 337 c.

622.6 С24     Світлий, Ю.Г. Гідравлічний транспорт : ЭБ / Ю.Г. Світлий, В.С. Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2009. – 436 c.

622.7 С65     Сорокин, М.М.  Флотационные методы обогащения. Химические основы флотации : учебное  пособие : ЭБ. – М: МИСиС, 2010. – 409 c.

622.24 Т33        Теория  и практика ремонтно-изоляционных  работ в нефтяных и газовых  скважинах : учебное пособие : ЭБ / И.И. Клещенко, Г.П. Зозуля, А.К. Ягафаров, В.П. Овчинников. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 386 c.

622.275 У-36       Уиллхайт, Г.П. Заводнение пластов : ЭБ. – М.; Ижевск: ИКИ; НИ Ц РХД, 2009. – 788 c.

622  У-63 Уолш, М. Первичные методы разработки месторождений углеводородов : ЭБ / М. Уолш, Л. Лейкл. – М.-Ижевск: ИКИ; НИЦ РХД, 2008. – 762 c.

622.24  Ф78        Фонтаноопасность  при бурении, эксплуатации и  ремонте скважин : ЭБ / О.Н. и др. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2009. – 267 c.

622.271 Я47         Яковлев, А.В. Методика изучения прибортовых массивов для прогнозирования устойчивости бортов карьеров : ЭБ / А.В. Яковлев, Н.И. Ермаков. – Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 2008. – 78 c.

Металлургия

669.21 Б86       Бочаров, В.А. Технология переработки золотосодержащего сырья : учебное пособие : ЭБ / В.А. Бочаров, В.А. Игнаткина, Д.В. Абрютин. – М: МИСиС, 2011. – 327 c.