Июль 2016

Автореферат диссертации

621.94 СП  Б19    Бакутін, А.В. Підвищення динамічної  точності електропривода головного руху  токарного верстата : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / А.В. Бакутін. – Дн-ськ: ІФГП НАНУ, 2016. – 20 c.

656.6 СП Б91   Бурмака, О.І. Розробка методу вибору стратегії  розходження в ситуації надзвичайного зближення суден : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.22.13 – навігація  та управління рухом / О.І. Бурмака. – Одеса: НУ ОМА, 2016. – 20 c.

574 СП В82       Вронська, Н.Ю. Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / Н.Ю. Вронська. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

621.762 СП Г44      Гетьман, О.І. Керування структурно-фазовими перетвореннями в імпрегнованих металопористих катодах та керамічних матеріалах під  дією високих температур на НВЧ поля : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали / О.І. Гетьман. – К: ІПМ, 2016. – 20 c.

622.6 СП Г60    Голишев, А.О. Удосконалення відкритих  місцевих  відсмоктувачів для скорочення шкідливих виділень на підприємствах гірничого машинобудування : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / А.О. Голишев. – Кривий Ріг: КНУ, 2016.- 20 c.

621.9 СП Г94    Гупка, А.Б. Технологічне забезпечення виготовлення гвинтових стрічкових заготовок з вигнутим профілем : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.08 – технологія машинобудування / А.Б. Гупка. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 20 c.

656.6 СП Г96      Гусєв, В.М. Зниження рівнів вібраційного і акустичного навантаження в робочій зоні на морському судні : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / В.М. Гусєв. – К: ННДІПБОП, 2016. – 20 c.

519.6 СП Д48     Дісковський, О.А. Гомогенні математичні моделі процесів деформування і оптимізація параметрів функціонально-градієнтних структур : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / О.А. Дісковський. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

004 СП З-12     Зайцев, С.В. Методи та моделі забезпечення сталої достовірності інформації у безпроводових системах передачі даних : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.13.06 – інформаційні технології / С.В. Зайцев. – К: ІПММС, 2016. – 20 c.

622.272 СП  І-65     Інкін, О.В. Теоретичні та геотехнологічні основи розробки природно-техногенних ресурсів вугільних родовищ : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / О.В. Інкін. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

 

 

620.10 СП К27    Картузов, Є.В. Моделювання поведінки шаруватих композитів за умов динамічних навантажень на підставі дискретних та континуальних теорій пористих та пошкоджених матеріалів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Є.В. Картузов. – К: ІПМ, 2016. – 20 c.

669.15 СП К60     Колесник, Є.В. Закономірності впливу легуючих елементів на структуроутворення електрокристалізованих сплавів на основі заліза : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Є.В. Колесник. – К: ІПМ, 2016. – 20 c.

621.9 СП К95     Кучвара, І.М. Технологічне забезпечення виготовлення деталей еліпсних гвинтових робочих органів машин : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.08 – технологія машинобудування / І.М. Кучвара. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 20 c.

 622.8 СП  Л69     Логунова, О.О. Геомеханічне обгрунтування доцільності повторного використання підготовчих виробок вугільних шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.09- геотехнічна і гірнича механіка / О.О. Логунова. – Дн-ськ: ІФГП НАНУ, 2016. – 20 c.

628.5 СП Л86           Лутс, І.О. Зниження запиленості повітря при виробничих процесах в гірничих виробках марганцевих шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / І.О. Лутс. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

621.762 СП М17    Максименко, А.Л. Наукові засади прогнозування консолідації порошкових матеріалів на основі анализу багаторівневої взаємодії елементів їх структури : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали / А.Л. Максименко. – К: ІПМ, 2016. – 20 c.

550 СП М61       Міненко, Р.В. Оптимізаційні методи стійких розв’язків обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.ф.-м.н. : Спец. 04.00.05 – геологічна інформатика / Р.В. Міненко. – К: КНУ, 2016. – 20 c.

622.323 СП М57    Міщук, Б.М. Удосконалення технології видобування нафти при фонтанній експлуатації свердловин за зміни газового фактора : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ / Б.М. Міщук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 20 c.

628.9 СП Н22   Наконечний, М.С. Моделювання та розрахунок процесів у планарних індуктивних елементах для електронної пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла / М.С. Наконечний. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 20 c.

628.9 СП П64    Поталіцин, С.Ю. Розробка науково-технічних основ впровадження компактних люминесцентних ламп в системи зовнішнього освітлення : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла / С.Ю. Поталіцин. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 20 c.

624.13 СП  П77    Причина, К.С. Удосконалення методу розрахунку грунтових схилів в умовах міської забудови при змінному рівні підземних вод : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / К.С. Причина. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

628.5 СП П89       Пустовой, Д.С. Підвищення ефективності очищення повітря від пилу в аспіраційних системах збагачувальних фабрик : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / Д.С. Пустовой. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

620.10 СП Р69    Ромака, В.В. Розвиток фізико-хімічних основ створення нових термоелектричних матеріалів з покращеними функціональними властивостями : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / В.В. Ромака. – К: ІПМ, 2016. – 20 c.

550 СП С60       Солодкий, Є.В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів північного борту ДДЗ (на прикладі Островерхівської, Євгенівської, Наріжнянської, Юліївської площ) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.геол.н. : Спец. 04.00.22 – геофізика / Є.В. Солодкий. – К: КНУ, 2016. – 20 c.

621.78 СП С89    Субботіна, М.Г. Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі їх трансформацій при мікропластичній деформації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів / М.Г. Субботіна. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

622.235 СП Ф32   Федін, К.А. Визначення сейсмічно безпечних параметрів масових вибухів у кар’єрах з урахуванням результатів аналізу їх моніторингу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / К.А. Федін. – Кривий Ріг: КНУ, 2016. – 20 c.

624.13 СП  Ш48     Шепель, Н.М. Закономірності деформування геотехнічної системи “споруда – лесовий масив” в зоні динамічних навантажень : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / Н.М. Шепель. – Дн-ськ: ІФГП НАНУ, 2016. – 20 c.

669.01 СП Ш65    Шиян, А.В. Наукові основи формування раціонального комплексу механічних властивостей конструкційних сталей і титанових сплавів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / А.В. Шиян. – Дн-ськ: ПДАБА, 2016. – 20 c.

669.2/.8 СП  Я62     Янко, Т.Б. Розробка технології комплексного легування титану та цирконію в процесі магнієтермічного відновлювання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Т.Б. Янко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

Вычислительная техника

681.3 Н59     Нечволода, Л.В. Інтелектуальні системи прийняття рішень на промислових підприємствах : посібник / Л.В. Нечволода, О.Ю. Івченкова. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 124 c.

Геология

550 З-41  Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 1. – К: УкрДГРІ, 2016. – 154 c.

Горное дело

622.79 Б73       Богданов, А.А. Технология механического обезвоживания : монография. – Дн-ск: НГУ, 2016. – 100 c.

622 Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний збірник : вип. 95 / Національний гірничий університет. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 104 c.

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 46 : наукові праці. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 188 c.

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 47 : наукові праці. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 170 c.

История

94 М54  Методологічні засади адміністративно – територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти / за ред. Б.М. Данилишина. – К: основа, 2011. – 150 c.

Конструкционные материалы

620.1 М55      Механіка руйнування і міцність матеріалів: Т. 15. Структура матеріалів і втомна довговічність елементів конструкцій : довідниковий посібник / О.П. Осташ. – Львів: Сполом, 2015. – 312 c.

Машиностроение

621.791 М34          Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах : Сб. научн. трудов Международной конференции (16-20 сентября 2002 г., пос. Кацивели, Крым, Украина) / Под ред. В. И. Махненко. – К: ИЭС им. Патона НАН Украины, 2002. – 700 c.

621.791 М34          Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах : сборник докладов Второй международной конференции (13-17 сентября, 2004 г., пос. Кацивели) : ЭБ / под ред. В.И. Махненко. – К: ИЭС, 2004. – 257 c.

621.791 М34          Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах : сборник докладов Пятой международной конференции : +ЭБ / под ред. В.И. Махненко. – К: ИЭС, 2010. – 244 c.

621 М38  Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / Н.В. Тарасова, І.С. Калініченко, В.А. Романенко та ін.; за ред. Б.М. Данилишина. – Ніжин: Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – 308 c.

621.97 Р59       Роганов, Л.Л. Совершенствование клиношарнирных механизмов процессов для разделительных процессов обработки давлением : монография / Л.Л. Роганов, Н.В. Чоста. – Краматорск: ДГМА, 2016. – 136 c.

621.9 Х73     Холоша, В.І. Технологічна оснастка : навчальний посібник / В.І. Холоша, В.В. Проців, О.О. Богданов. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 132 c.

Металлургия

621.74 В36       Верховлюк, А.М. Взаимодействие жидких и твердых фаз в металлургических процессах / А.М. Верховлюк. – К: Наукова думка, 2014. – 168 c.

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 30. – Мариуполь: ПДТУ, 2015. – 224 c.  – ( Сер. Технічні науки. Т.1 )

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 30. – Мариуполь: ПДТУ, 2015. – 236 c.  – ( Сер. Технічні науки. Т.2 )

669.184 С51         Смоктий, В.В. Конвертерный цех № 1 (книга памяти). – издание 2, дополненное. – Кривой Рог; Дн-ск: ЧМП “Экономика”, 2016. – 182 c.

Техника в целом

62 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць : вип. 41 + ЭБ. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2016. – 224 c.

62 Н34  Науковий вісник Донецького національного технічного університету : Всеукраїнський науковий збірник. Вип 1 (1). – Красноармійськ: ДВНЗ, 2016. – 148 c.  – ( 95 річчю ДонНТУ присвячується )

Химия

666.76 З-41      Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного” : № 115. – Харків: ПАТ “УкрНДІ вогнетривів”, 2015. – 224 c.

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1 (13). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2016. – 116 c.  – ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості )

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1 (40). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2016. – 106 c. – (Сер. Технічні науки)

666.76 Т38        Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности (11-12 мая, 2016 г.) : Международная научно-техническая конференция : тезисы докладов. – Харьков: Оригинал, 2016. – 70 c.

Экология

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 1. Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку. – К: ВЕЛ, 2016. – 37 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 2. Екоогічні проблеми аграрної галузі та шляхи їх розв’язування. – К: ВЕЛ, 2016. – 29 c.

574 Г35  Геоинформационные системы и компьютерные технологии эколого-экономического мониторинга “ГИСКТЭЭМ – 2016” (13 – 15 апреля 2016 г., Днепропетровск) : Международная научно-техническая конференция : CD / под ред. Л.В. Сарычевой. – Дн-ск: НГУ, 2016

574 Е45  Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2015. – 236 c.

574 Е45  Економічна оцінка природного богатства України / за ред. С.І. Пирожкова, М.А. Хвесика. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2015

574 І-13 Ібатуллін, Ш.І. Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України / Ш.І. Ібатуллін, М.А. Хвесик, Й.М. Дорош. – К: Наукова думка, 2014.-198c.

574 К20  Капіталізація природних ресурсів / За ред. М.А. Хвесика. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. – 268 c.

574 К63  Комплексна економічна оцінка природних ресурсів / за ред. М.А. Хвесика. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2013. – 264 c.

574 П77  Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку і трансформацій / за ред. Б.М. Данилишина. – К: ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 704 c.

574 С40  Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України. – К: ДУ”ІЕПСР НАНУ”, 2013. – 86 c.

574 Ф79  Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання / за ред. М.А. Хвесика. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2013. – 304 c.

574 Ф79  Формування та реалізація національної екологічної політики України : монографія / за наук. редакцією С.О. Лизуна. – Суми: Університетська книга, 2012. – 336 c.

Экономика

338 Д18 Данилишин, Б. Економіка України: криза розвитку та перспективи модернізації / Б. Данилишин. – К: ЗАТ “Нічлава”, 2010. – 414 c.

338 К38  Київ – 2015 Стратегія розвитку : Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку на період до 2015 року. – К: ЗАТ “Нічлава”, 2004. – 280 c.

Патенты

621.771 Патент № 2584371. Россия. МКИ В21В 1/088. Устройство для направления потока охлаждающей среды в устройстве для охлаждения валка  и металлической полосы. / СМС ЗИМАГ АГ ; КИППИНГ, Маттиас, АЛЬКЕН Йоханнес, ЗАЙДЕЛЬ, Ральф. – № 2013150022/02. – Заявл. 2013.01.31 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

621.771 Патент № 2584099. Россия. МКИ В21В 1/088. Устройство для изгиба и балансировки валков прокатного стана / ДАНИЕЛИ И Ко ОФФИЧИНЕ МЕККАНИКЕ ; ДОРИГО, Андреа, ПРОБУЛЬСКИЙ, Мачей Зигмунт, САНДРИН, Лука. – № 2014145420/02,. – Заявл. 2013.04.12 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

621.771 Патент № 2584095. Россия. МКИ В21В 1/088. Устройство для калибровки металлического профиля. / МАННШТЕТ ГМБХ ; ЭНГЕЛЬ, Петер, БЕКЕР, Александер, ФОСС, Томас . – № 2013150022/02. – Заявл. 2011.05.13 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

621.771 Патент № 2585594. Россия. МКИ В21В 27/02. Способ профилирования опорных валов стана кварто. / Публичное акционерное общество “Северсталь” ; Запевалов Владимир Петрович, Корчагин Андрей Михайлович, Покровский Дмитрий Александрович и др. – №  2015110267/02. – Заявл. 2015.03.23 ; Опубл. 2016.05.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

621.771 Патент № 2585592. Россия. МКИ В21С 47/22. Устройство для отделения образцов катаных и смотанных в рулон  полос металла. / СМС ЛОГИСТИКЗЮСТЕМЕ ГМБХ ; ХОФМАНН, Карл, Роберт. – № 2013147169/02. – Заявл. 2012.03.23 ; Опубл. 2016.05.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

621.774 Патент № 2584197. Россия. МКИ В22D 39/00. Устройство для дозированной подачи расплавленного материала в литейную машину. / МЕЛЬТЕК ИНДУСТРИОФЕНБАУ ГМБХ ; РАПП, Йозеф РАПП, Роджер. – № 2013104052/02. – Заявл. 2011.06.22 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

621.774 Патент № 2584839. Россия. МКИ В22D 17/22. Литейная форма для изготовления модели лопатки турбомашины путем инжектирования воска в полость формы. / СНЕКМА ; КАШ, Даниэль, ЛУЭСДОН, Ивон, Мари-Жозеф, ПУРФИЛЕ, Патрик и др. – № 2013113637/02. – Заявл. 2011.10.05 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

621.774 Патент № 2584842. Россия. МКИ В22D 27/04. Способ литья деталей со сквозным отверстием. / ФРИЦ ВИНТЕР АЙЗЕНГИССЕРАЙ ГМБХ УНД КО ; АРНОЛЬД, Клаус . – № 2014148594/02. – Заявл. 2013.04.23 ; Опубл. 2014.01.09 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

621.774 Патент № 2585581. Россия. МКИ В22D 18/06. Способ электронно-лучевого переплава металла. / Волков Анатолий Евгеньевич . – № 2014100657/02. – Заявл. 2014.01.09 ; Опубл. 2016.05.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

669.18 Патент № 2585583. Россия. МКИ В22D 41/40. . Универсальный шиберный затвор для сталеразливочного ковша. / ФРИЦ ВИНТЕР АЙЗЕНГИССЕРАЙ ГМБХ УНД КО ; Строилов Андрей Анатольевич. – № 2014148594/02. – Заявл. 2013.10.07 ; Опубл. 2016.05.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

621.774 Патент № 2585604. Россия. МКИ В22D 41/40. Литейная форма для центробежного литья крупногабаритных отливок сложной формы. / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС ; Фадеев Алексей Владимирович, Белов Владимир Дмитриевич, Колтыгин Андрей Вадимович и др. – № 2014149565/02. – Заявл. 2014.12.09 ; Опубл. 2016.05.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

669.18 Патент № 2584098. Россия. МКИ C21D 41/40. Способ нагрева слитков в печи типа нагревательного колодца. / ЛИНДЕ АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ ; АЙХЛЕР, Рудигер . – № 2012151847/02. – Заявл. 2011.05.03 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

621.74 Патент № 2584100. Россия. МКИ C21D 8/10. Способ изготовления высокопрочной бесшовной трубы из нержавеющей стали. / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; МИЯТА, Юкио, ИСИГУРО, Ясухиде, ИСИКАВА, Кадзутоси и др. – № 2014153558/02. – Заявл. 2013.05.30 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

669.18 Патент № 2584315. Россия. МКИ C21D 8/10. Конструкционная криогенная аустенитная высокопрочная коррозионно-стойкая, в том числе в биоактивных средах, свариваемая сталь. / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет ; МИЯТА, Юкио, ИСИГУРО, Ясухиде, ИСИКАВА, Кадзутоси и др. – № 2015121315/02. – Заявл. 2015.06.04 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

 

622.78 Патент № 2584364. Россия. МКИ C21В 9/00. Способ нагрева воздухонагревателя доменной печи. / ЛИНДЕ АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ ; КАМЕРОН, Эндрю, М., РИЧАРДСОН, Эндрю. – № 2013143022/02. – Заявл. 2012.01.24 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

669.18 Патент № 2584374. Россия. МКИ C22В 7/00. Способ плавки металлолома в печи. / Л’ЭР ЛИКИД СОСЬЕТЕ АНОНИМ ПУР Л’ЭТЮД Э Л’ЭКСПЛУАТАСЬОН ДЕ ПРОСЕДЕ ЖОРЖ КЛОД ; ЖАРРИ, Люк, ТСИАВА, Реми. – № 2013109238/02. – Заявл. 2011.07.28 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

669.18 Патент № 2584623. Россия. МКИ C22В 7/04. Способ получения из вторичного алюминиевого сырья глиноземсодержащих гранул для рафинирования и формирования шлакообразующего материала при выплавке стали. / Общество с ограниченной ответственностью “Всеволожский завод алюминиевых сплавов” ; Устимов Дмитрий Викторович, Смирнов Игорь Анатольевич, Савченко Сергей Вячеславович и др. – № 2013109238/02. – Заявл. 2015.01.19 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

669.18 Патент № 2584836. Россия. МКИ C22В 7/04. Способ получения экструзионного брикета для выплавки чугуна или стали методом жесткой вакуумной экструзии. / Шаруда Александр Николаевич, Кольцов Владислав Викторович. – № 2015131465/02. – Заявл. 2015.07.29 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

669.18 Патент № 2584060. Россия. МКИ C22С 38/08. Горячегальванизированный погружением стальной лист. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН ; Волков Анатолий Евгеньевич . – № 2014117496/02. – Заявл. 2012.09.28 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

669.2/.8 Патент № 2584357. Россия. МКИ C22С 21/02. Припой для пайки алюминия и его сплавов. / Открытое акционерное общество “Композит” ; Степанов Владимир Валерьевич, Васенев Валерий Валерьевич, Мироненко Виктор Николаевич . – № 2014147383/02. – Заявл. 2014.11.26 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

669.2/.8 Патент № 2584837. Россия. МКИ C22С 43/00. Порошок сплава на основе урана, содержащего молибден. / КОММИССАРИАТ А Л’ЭНЕРЖИ АТОМИК ; АЛЛЕНУ, Жером, ШАРОЛЛЕ, Франсуа, БРОТЬЕР, Мерил. – № 2013135239/02. – Заявл. 2011.12.23 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

669.2/.8 Патент № 2584832. Россия. МКИ C22С 33/02. Спеченный коррозионностойкий материал на основе железа. / Киселёв Павел Аркадьевич, Корепанов Андрей Геннадьевич . – № 2013135239/02. – Заявл. 2014.09.11 ; Опубл. 2016.05.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 14

669.18 Патент № 2585148. Россия. МКИ C22С 19/05. Жаропрочный сплав на основе никеля для литья интегральных колес и рабочих лопаток турбокомпрессора турбонаддува дизелей с равноосной структурой. / Акционерное общество “Научно-производственное объединение “Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения” АО “НПО “ЦНИИТМАШ” ; Авдюхин Сергей Павлович, Гнездилов Сергей Михайлович, Ковалев Геннадий Дмитриевич и др. – № 2013135239/02. – Заявл. 2015.02.11 ; Опубл. 2016.05.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

669.18 Патент № 2585588. Россия. МКИ C22С 13/00. Композиционный материал на основе сплава Sn-Sb-Cu. / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук ; Калашников Игорь Евгеньевич, Болотова Людмила Константиновна, Кобелева Любовь Ивановна и др . – № 2014149920/02. – Заявл. 2014.12.11 ; Опубл. 2016.05.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

 

 

 

669.18 Патент № 2585591. Россия. МКИ c04b 38/54. Композиционный материал на основе сплава Sn-Sb-Cu. / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Белгородский государственный национальный исследовательский университет” ; Калашников Игорь Евгеньевич, Болотова Людмила Константиновна, Кобелева Любовь Ивановна и др. – № 2014148036/02. – Заявл. 2014.11.28 ; Опубл. 2016.05.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 15

621.771 Патент № 2585922. Россия. МКИ В21В 19/05. Валок стана холодной прокатки полос. / Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Норильский индустриальный институт” ; Пилипенко Сергей Степанович, Потапенков Александр Петрович, Серебренников Юрий Георгиевич и др. – № 2014146386/02. – Заявл. 2014.11.18 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

621.774 Патент № 2586177. Россия. МКИ В21В 19/04. Агрегат для изготовления бесшовных труб. / Открытое акционерное общество “Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности” ; Баричко Борис Владимирович, Выдрин Александр Владимирович, Клачков Александр Анатольевич и др. – № 2014151518/02. – Заявл. 2014.12.18 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

621.774 Патент № 2586954. Россия. МКИ В21В 13/10. Клеть прокатного стана для прокатки металлических труб/ / Даниели И Ко Оффичине Мекканике ; ЧЕРНУСКИ, Этторе, ПЬЯЧЕНТИНИ, Симоне. – № 2014150614/. – Заявл. 2013.05.14 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

621.74 Патент № 2585881. Россия. МКИ В21D 13/00. Способ вакуумирования литейной формы для центробежного литья/ / Романец Валерий Никитович . – № 2014150614/. – Заявл. 2014.07.09 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

621.74 Патент № 2587116. Россия. МКИ В21D 27/04. Устройство для получения сектора отливок сопловых лопаток турбин с монокристаллической структурой. / Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов” ; Романец Валерий Никитович . – № 2014153688/02. – Заявл. 2014.12.29 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

669.18 Патент № 2585924. Россия. МКИ С25С 3/12. Способ электролитического производства алюминия на электролизерах с угольными анодами. / Общество с ограниченной ответственностью “Легкие металлы” ; Романец Валерий Никитович . – № 2014153688/02. – Заявл. 2014.09.16 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

621.74 Патент № 2585912. Россия. МКИ С21С 1/10. Способ получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева” ; Коровин Валерий Александрович, Леушин Игорь Олегович, Седунов Валерий Константинович и др. – № 2014146580/02. – Заявл. 2014.11.19 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

 

622.78 Патент № 2586730. Россия. МКИ С21С 1/00. Способ получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. / Зенкин Руслан Николаевич, Зенкин Николай Николаевич . – № 2015110457/02. – Заявл. 2015.03.23 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

669.18  Патент № 2586963. Россия. МКИ С21С 5/52. Способ производства стали, включающий выплавку металла в сталеплавильном агрегате. / Публичное акционерное общество “Северсталь” ; Никонов Сергей Викторович, Никонов Сергей Викторович и др. – № 2015110457/02. – Заявл. 2015.01.12 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

669.18 Патент № 2586169. Россия. МКИ С21D 38/06. Нетекстурированная электротехническая листовая сталь. / БАОШАН АЙРОН ЭНД СТИЛ КО ; МА Айхуа, ВАН Бо, ЛЮ Сяньдун . – № 2014132736/02. – Заявл. 2012.03.27 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

669.18 Патент № 2585889. Россия. МКИ С21D 8/02. Высокопрочный горячеоцинкованный стальной лист. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН ; КАВАТА, Хироюки, МАРУЯМА, Наоки, МУРАСАТО, Акинобу. – № 2014117668/02. – Заявл. 2012.09.28 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16

669.18  Патент № 2586196. Россия. МКИ С21D 38/06. Упаковочная сталь. / ТиссенКрупп Рассельштайн ГмбХ ; ЗАУЭР, Райнер, КАУП, Буркхард, МАТУШ, Дирк и др . – № 2014132736/02. – Заявл. 2012.10.02 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 16