Июль 2017

Автореферат диссертации

622.24 Л82       Лубан, С.В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.10 – Буріння свердловин / С.В. Лубан. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 20 c.

574 М25 Маренков, О.М. Особливості відтворення основних промислових коропових риб Запорізького (Дніпровського) водосховища в сучасних екологічних умовах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.біол.н. : Спец. 03.00.10 – іхтіологія / О.М. Маренков. – К: ІГБ НАНУ, 2016. – 20 c.

004 С12 Савельєв, М.В. Моделі та інструментальні засоби інформаційної технології підтримки університетських бізнес-інкубаторів IT-компаній : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.13.06 – інформаційні технології / М.В. Савельєв. – К: ІПММС НАНУ, 2017. – 20 c.

Горное дело

622.83 Г36   Геомеханика нагружения крепи очистных и подготовительных выработок в слоистом массиве слабых пород : монография / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович, В.Г. Черватюк. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2012. – 232 c.

622.33 Г46        Гидродинамические способы воздействия на напряженные газонасыщенные угольные пласты / К.К. Софийский, В.И. Гаврилов и др.. – Донецк: Східний видавничий дім, 2015. – 364 c.

622.33 П80       Прокопенко, В.І. Економіка експлуатації гірничих виробок на вугільних шахтах / В.І. Прокопенко, А.В. Кириченко. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2012. – 236 c.

622.33 Ш32       Шашенко, А.Н. Управление устойчивостью протяженных выработок глубоких шахт : монография / А.Н. Шашенко, А.В. Солодянкин, А.В. Мартовицкий. – Дн-ськ: ЛізуновПрес, 2012. – 382 c.

Нефтедобыча

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1 (14). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2016. – 150 c.

Физика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 2(108). – Харьков: ХФТИ, 2017. – 214 c.  – ( Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 109 )

53 Т29  Тезисы докладов XV конференции по физике высоких технологий, ядерной физике и ускорителям (21-24 марта, 2017 г., Харьков). – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2017. – 120 c.

53 Т44 Тисенко, Ю.О. З Україною в серці (Спогади фізика) / Ю.О. Тисенко. – Дн-ськ: Наша Україна, 2009. – 66 c.

539.2 S53     Shaginyan, L.R. The Mechanisms of formation of thin films and coatings deposited by physical vapor deposition technology = Механізми формування тонких плівок та покриттів, отриманих різними методами фізичного осадження / Л.Р. Шагінян. – К: Академперіодика, 2017. – 174 c.

Стартап

334.75 К12       Кавасаки, Гай. Революционный продукт. Как содать и вывести на рынок : ЭБ / Гай Кавасаки, Мишель Морено. – 18 c.

334.75 К12       Кавасаки, Гай. Стартап : ЭБ / Гай Кавасаки. – 309 c.

334.75 К12       Кавасаки, Гай. Правила Кавасаки : ЭБ / Гай Кавасаки. – 41 c.

Нанотехнологии. Неразрушающий контроль

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.14. Вип. 4. – К: РВВ ІМФ, 2016. – 493/660 c.

620.10 Р15        Радіаційні перетворення наноматеріалів : монографія / Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, О.О. Ключников, М.П. Куліш. – Чорнобиль: ІПБАЕ, 2016. – 304 c

620.179 Ф50    Фізичні основи неруйнівного контроля : навчальний посібник / Р.Т. Боднар та ін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 384 c.

Металлургия

669.14 Г14       Гайдук, С.В. Наукові основи проектування ливарних жароміцних нікелевих сплавів з необхідним комплексом службових властивостей : монографія / С.В. Гайдук, С.Б. Бєліков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 80 c.

669.14 П30    Петрищев, А.С. Развитие ресурсо- и энергосбережения в металлургии тугоплавких элементов и специальных сталей : монография / А.С. Петрищев. – Запорожье: ЗНЬУ, 2016. – 284 c.

621.92 П42      Повышение эффективности шлифования твердых сплавов и конструкционной керамики : монография / Л.П. Калафатова и др.. – Покровск: ГВУЗ “ДонНТУ”, 2017. – 180 c.

Атомная энергетика

621.643 К82    Крижанівський, Є.І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: у трьох томах. Т. 2. Деградація нафтопроводів і резервуарів та її запобігання : науково-технічний посібник / Є.І. Крижанівський, Г.М. Никифорчин. – Івано-Франківчьк: ІФНТУНГ, 2011. – 448 c.

621.311 С42   Скалозубов, В.И. Основы продления эксплуатации АЭС С ВВЭР : монография / В.И. Скалозубов, А.А. Ключников, Е.С. Лещетная. – Чернобыль: ИПБАЭ НАНУ, 2011. – 382 c.

621.311 Т34    Теплофизика повреждений реакторных установок : монография / А.А. Ключников и др. – Чернобыль: ИПБАЭ НАНУ, 2013. – 528 c.  – ( Сер. Теплофизика атомных электростанций )

 

Экология

574 М25 Маренков, О.М. Шляхи оптимізації умов відтворення іхтіофауни з використанням штучних нерестищ : монографія / О.М. Маренков, О.В. Федоненко. – Дн-ськ: Журфонд, 2016. – 92 c.

Строительные конструкции

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип.17 / Під ред. О.В. Шимановського. – К: Сталь, 2016. – 165 c.

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип.18 / Під ред. О.В. Шимановського. – К: Сталь, 2016. – 164 c.

Утилизация отходов

658.567 Р27   Рациональная технология утилизации изношенных автомобильных шин : монография / Д.В. Сталинский, В.Д. Мантула, А.Л. Скоромный, А.М. Синозацкий. – Харьков: ДП “УкпНТЦ”Енергосталь”, 2016. – 296 c.

658 У-67  Управление опасными промышленными отходами. Современные проблемы и решения : монография / А.М. Касимов, Л.Л. Товажнянский, В.И. Тшинский, Д.В. Сталинский. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2009. – 500 с.

 

 

 

 

 

.