Июнь 2015

Автореферат диссертации

550 СП А65       Андрієць, Т.В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця (складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.г.н. : Спец.04.00.01 – загальна та / Т.В. Андрієць. – К: КНУ, 2015. – 20 c.

622.6 СП Б81    Бондаренко, А.О. Наукове обгрунтування параметрів комплексів нового технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих корисних копалин : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню д.т.н. : Спец.05.05.06 – гірничі машини / А.О. Бондаренко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

54 СП К58         Кожемяк, М.А. Вилучення екстрагентів з їх емульсій і водних розчинів методами флотації та адсорбції : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.х.н. : Спец.02.00.11 / М.А. Кожемяк. – К: ІБКХ, 2015. – 20 c.

669.162 СП К82    Крівенко, С.В. Розвиток теорії газодинаміки шару агломераційної шихти та інтенсифікація теплових процесів при спіканні : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню д.т.н. : Спец.05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / С.В. Крівенко. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – 20 c.

669.162 СП М23     Маначин, І.О. Розробка наукових положень і технології процесу ковшової десульфурації чавуну магнієм з високою інтенсивністю введення реагенту : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец. 05.16.02 – мателургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / І.О. Маначин. – Дн-ськ: ІЧМ, 2015. – 20 c.

54 СП О-54        Олійник, В.О. Модифікування колоїдно-хімічних властивостей залізооксидносилікатних систем мікро- і наночастинками : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.х.н. : Спец.02.00.11 – колоїдна хімія / В.О. Олійник. – К: ІБКХ, 2015. – 20 c.

621.771 СП П77    Присяжний, А.Г. Забезпечення викатуваності та площинності тонких холоднокатаних штаб на безперервних чотириклітьових станах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец.05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / А.Г. Присяжний. – Дн-ськ: ІЧМ, 2015. – 20 c.

66.04 СП  Т67   Тригуб, И.Г.. Совершенствование процесса обжига известняка на основе управления режимом загрузки шахтной противоточной печи : Автореферат диссертации на соиск. ученой степени к.т.н. : Спец.05.16.02 – металлургия черных и цветных металлов и специальных сплавов / И.Г. Тригуб. – Дн-ск: НМетАУ, 2011. – 20 c.

550 СП Т90       Тустановська, Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров’я на основі структурно-морфометричного аналізу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.г.н. : Спец.04.00.01 – загальна та  регіональна геологія/ Л.В. Тустановська. – К: КНУ, 2015. – 20 c.

550 СП У-75     Усмінська, О.В. Літолого-стратиграфічне розчленування міоценових відкладів центральної частини Волино-Поділля : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.г.н. : Спец.04.00.21 – літологія / О.В. Усмінська. – К: ІГН, 2015. – 20 c.

621.791 СП  Я75     Ярмонов, С.В. Підвищення ефективності  процесу електродугового зварювання в поперечному магнітному полі : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеню к.т.н. : Спец.05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології / С.В. Ярмонов. – Маріуполь: ПДТУ, 2015. – 20 c.

Авторское право

34 СП А22      Авторське право та суміжні права : Офіційний бюлетень № 32. – К: Держ.департ. інтел. власності, 2014. – 764 c.

34 СП А22      Авторське право та суміжні права : Офіційний бюлетень № 33. – К: Держ.департ. інтел. власності, 2014. – 674 c.

34 СП А22      Авторське право та суміжні права : Офіційний бюлетень № 34. – К: Держ.департ. інтел. власності, 2014. – 704 c.

Горное дело

622   З-41  Збірник наукових праць Національного гірничого університету : № 44. – Дн-ск: НДУ, 2014. – 192 с.

622  З-41  Збірник наукових праць Національного гірничого університету : № 45. – Дн-ск: НДУ, 2014. – 228 c.

622.7 О-21    Обогащение угля с применением пневматических сепараторов : монография / А.Д. Полулях и др. – Дн-ск: НГУ, 2014. – 568 c.

622 П42  Повесть о вечной заботе : 50-летию Днепропетровской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины посвящается. – Дн-ск: LizunoffPress, 2014. – 554 c.

622.33 Т38        Технологии повышения экологической безопасности при отработке тонких и весьма тонких угольных пластов в сложных горно-геологических условиях / В.И. Бузило и др.. – Дн-ск: Литограф, 2014. – 240 c.

Машиностроение

621.315 Б43         Белевцов, Л.В. Магнитные и транспортные свойства гранулярных сверхпроводников второго рода : монография / Л.В. Белевцов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 208 c.

621.3 Е90      Ефективне використання електроенергії та палива : навчальний посібник. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 223 c.

Металлургия

669.2/.8 М43     Международная конференция Тi-2013 в СНГ (26-29 мая, 2013, Донецк) : сборник трудов. – К: ИМФ, 2013. – 384 c.

621.74 Н34       Наумик, В.В. Получение качественных отливок из медных и никелевых сплавов в условиях управляемой кристаллизации : монография / В.В. Наумик. – Запорожье: ЗНТУ, 2014. –    246 c.

669 С48  Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-францізський) : у 2-х томах. Т.1. – К: Фенікс, 2014. – 896 c.

669 С48  Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-францізський) : у 2-х томах. Т.2. – К: Фенікс, 2014. – 720 c.

669.1  Ф94      Фундаментальные и прикладные проблемы чёрной металлургии.  : сборник научных трудов : Вып. 29 + ЭБ. – Дн-ск: ИЧМ НАНУ, 2014. – 352 c.

Нанотехнологии

620.1  Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.12. Вип.2. – К: РВВ ІМФ, 2014. – 199-416 c.

Огнеупоры

666.76 Т38        Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности (28-29 апреля, 2015 г.) : Международная научно-техническая конференция : тезисы докладов. – Харьков: Оригинал, 2015. – 88 c.

Социология

316  В58 Власов, С.Ф. Международная академическая мобильность молодых ученых Украины и России как проявление глобализационных процессов в современном мире (на примере Днепропетровщины и г. Кирова Российской Федерации) / С.Ф. Власов, Л.А. Колесник, Е.Н. Михайленко. – Дн-ск: ТОВ “ЛізуновПрес”, 2015. – 100 c.

Транспорт

629.113 Л77         Лопатін, О.М. Автомобілі. Виробництво, технічне обслуговування і ремонт. Т.3 : монографія / О.М. Лопатін, І.О. Осока, С.О. Лопатін. – Дн-ськ: ДДТУ, 2014. – 698 c.

Труд

331.4 Г60     Голінько, В.І. Охорона праці при геологорозвідувальних роботах : навчальний посібник / В.І. Голінько, О.В. Безщасний. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 219 c.

621.8 М29     Мартинов, А.П. Геометрична взаємозамінність гладких з’єднань у виробах машинобудування. Нормування та основи забезпечення у виробництві : Монографія / А.П. Мартинов. – Краматорськ: ДДМА, 2014. – 436 c.

331 М77  Моніторінг умов праці : підручник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, М.В. Шибка, О.О. Яворська. – 2-е видання. – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 232 c.