Июнь 2016

Авторефераты диссертации

621.791 СП В42     Видмиш, П.О. Підвищення ефективності процесу електродугового зварювання дією зовнішнього магнітного поля : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології / П.О. Видмиш. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

621.791 СП В58     Власов, А.Ф. Розвиток наукових і технологічних основ підвищення ефективності застосування екзотермічних сумішей при електродуговому зварюванні і електрошлакових процесах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології / А.Ф. Власов. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

550 СП В89       Вунда, Н.Г. Оцінка перспектив алмазності району Муссенде (Ангола) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин / Н.Г. Вунда. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

622.271 СП Г83    Григор’єв, Ю.І. Оптимізація режиму гірничих робіт в системі “кар’єр – техногенні родовища” : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / Ю.І. Григор’єв. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 20 c.

622.324 СП Д79     Дубосарський, В.Р. Закономірності формування перспективних площ вугільних родовищ для видобутку вуглеводневих газів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 04.00.01 – загальна та регіональна геологія / В.Р. Дубосарський. – К: ІГТ НАНУ, 2016. – 20 c.

621.929 СП З-36      Засельський, І.В. Розробка та створення портального багатороторного змішувача для забезпечення умов попередньої підготовки залізовмісних відходів в аглошихті : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.08 – машини для металургійного виробництва / І.В. Засельський. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

662.74 СП  З-12     Зайцев, Г.Л. Обгрунтування раціональних технічних характеристик систем 2грохот-дробарка” для зменшення енергозатрат та підвищення якості підготовки вугілля до коксування : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.08 – машини для металургійного виробництва / Г.Л. Зайцев. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

622.78 СП К82       Крівенко, С.В. Інтенсифікація агломераційного процесу на основі розвитку теорії газодинаміки шару : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / С.В. Крівенко. – Маріуполь: ПДТУ, 2016. – 20 c.

528 СП  К95       Кухтар, Д.В. Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Ю.Р. Пішко. – Львів: НУ “львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

528 СП Л84       Лук’янченко, Ю.О. Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Ю.О. Лук’янченко. – Львів: НУ “львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

620.9 СП М12     Майстренко, Н.Ю. Методи прогнозування енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси / Н.Ю. Майстренко. – К: ІЗЕ НАНУ, 2016. – 20 c.

621.914 СП Н42    Недобой, В.А. Затискні механізми високошвидкісних шпиндельних вузлів на модульному принципі для фрезерних верстатів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти / В.А. Недобой. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 20 c.

621.774 СП П16       Панченко, С.А. Управління процесами структуроутворення та підвищення комплексу корозійних властивостей труб з ферітно-аустенітних сталей : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / С.А. Панченко. – Дн-ськ: ПДАБА, 2016. – 20 c.

331.4 СП П16    Паньків, Х.В. Нормалізація фізичних факторів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці / Х.В. Паньків. – К: ДУ “ННДІПБОП”, 2016. – 20 c.

528 СП  П32       Пішко, Ю.Р. Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Ю.Р. Пішко. – Львів: НУ “львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

622.271 СП П93      Пшеничний, В.Г. Оптимізація параметрів і режимів тимчасового внутрішнього відвалоутворення при відпрацюванні крутоспадних родовищ : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / В.Г. Пшеничний. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 20 c.

621.438 СП Р49   Рижков, Р.С. Створення високоефективного турбоімпактного сепаратора стиснутих газів для газотурбінних установок : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки / Р.С. Рижков. – Одеса: НУ “ОМА”, 2016. – 20 c.

550.3 СП   С24      Свистун, В.К. Використання геофізичних методів при ви рішенні геоекологічних проблем Кривбасу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 04.00.22 – геофізика / В.К. Свистун. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

622.8 СП С32       Сергієнко, Л. В. Обгрунтування параметрів прогнозу зон скупчення метану у пластах-супутниках в умовах тактонічної порушеності : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.09- геотехнічна і гірнича механіка / Л.В. Сергієнко. – Дн-ськ: ІФГП НАНУ, 2016. – 20 c.

550 СП С47       Сливна, О.В. Закономірності поширення та речовинного складу письмових пегматитів Єлисіївського поля (Західне Приазов’я, Український щит) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец. 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин / О.В. Сливна. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 20 c.

622.6 СП С50       Смірнов, А.М. Розробка методів і засобів підвищення надійності става втрічкових конвеєрів вугільних шахт з різними типами роликоопор : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / А.М. Смірнов. – Дн-ськ: ІГТМ, 2016. – 20 c.

622.7СП С75         Стадник, О.С. Обгрунтування параметрів пневматичної сепарації високозольного торфу у кри волінійному потоці для виробництва палив : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / Стадник, О.С.. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 20 c.

620.9 СП С76     Станиціна, В.В. Розвиток методу повної енергоємності для визначення показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси / В.В. Станиціна. – К: ІЗЕ НАНУ, 2016. – 20 c.

621.74 СП У-74      Усенко, Р.В. Наукові і технологічні основи виготовлення керамічних оболонкових форм з використанням імпортозамісної та техногенної сировини для литва за витоплюваними моделями : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.04 – ливарне виробництво / Р.В. Усенко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2016. – 20 c.

528 СП Ф63       Фис, М.М. Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / М.М. Фис. – Львів: НУ “львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

556 СП Ш37       Шевченко, О.Л. Радіогідрогеологія осушуваних ландшафтів Українського Полісся (на прикладі Чорнобильської зони вфдчуження) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.геол.н. : Спец. 04.00.06 – гідрогеологія / О.Л. Шевченко. – Київ: ІГН НАНУ, 2016. – 20 c.

656.6 СП Я49     Якушев, О.О. Розробка методу вибору оптимальної форми безпечної області судна і визначення її розмірів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.22.13 – навігіція та управління рухом / О.О. Якушев. – Одеса: НУ “ОМА”, 2016. – 20 c.

Вычислительная техника

681.3  П75      Прикладна комп’ютерна графіка : навчальний посібник / В.В. Проців, К.А. Зібров, К.М. Бас, Г.К. Ванжа. – Дніпропетровськ: НГУ, 2016. – 187 c.

Горное дело

622.33 Д74       Дриженко, А.Ю. Буре вугілля України: умови залягання та перспективи освоєння : навчальний посібник / А.Ю. Дриженко, О.О. Шустов. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 333 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 61(102). – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 166 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 62(103). – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 176 c.

622.698  Я45     Якимів, Й.В. Проектування та експлуатація нафтопроводів : навчальний посібник / Й.В. Якимів, О.М. Бортняк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 172 c.

Коксохимия

662.74  С74        Справочник коксохимика: в 6 томах. Т.2. Производство кокса / под общ. ред. В.И. Рудыки. – Харьков: ИНЖЕК, 2014. – 728 c.

662.74  С74        Справочник коксохимика: в 6 томах. Т.4. Электроснабжение.Обеспечение энергетическими ресурами. Автоматизация управления технологическими процессами. Технологический контроль коксохимического производства / под общ. ред. В.И. Рудыки. – Харьков: ФЛП Либуркина Л.М., 2016. – 480 c.

Машиностроение

621.771 Б25         Барков, Н.А. Оборудование прокатно-прессово-волочильных цехов : конспект лекций : ЭБ / Н.А. Барков, В.П. Катрюк, Д.С. Ворошилов. – Красноярск: СФУ, 2011. – 79 c.

621.54  В62        Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях : тези доповідей та програма сесії. Наукова звітна сесія (9 грудня 2014, Київ). – К: ІПМ НАНУ, 2014. – 64 c.

621.65/.68  М29     Мартинюк, Р.Т. Спорудження насосних та компресорних станцій : навчальний посібник / Р.Т. Мартинюк, О.Т. Чернова, Т.А. Мартинюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 238 c.

621.793 М34          Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий : Восьмая Международная конференция (сентябрь 2014, Киев) : тезисы конференции : ЭБ. – К: ООО “ИНТЕМ”, 2014

621.793  М34          Materials and Coatings for Extreme Performances: Investigations, Applications, Ecologically Safe Technologies for their  Production and Utilization : Eighth International Conference (сентябрь 2014, Киев) : тезисы конференции : ЭБ. – К: ООО “ИНТЕМ”, 2014

621.9  М54      Методи локальної поверхневої обробки та методи відновлення / В.Л. Грешта та ін.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 115 c.

Металлургия

669.18  К49       Климов, О.В. Сталі та сплави з особливими властивостями : навчальний посібник / О.В. Климов, Ю.І. Кононенко, В.Л. Грешта. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 316 c.

669.2/.8  К62     Кольорові метали і сплави : навчальний посібник / В.Л. Грешта, О.В. Климов, О.В. Лисиця, Л.П. Степанова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 336 c.

669 О-75  Основы производства и обработки металлов : конспект лекций : ЭБ / А.И. Булгакова и др.. – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – 199 c.

669 С71  Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня, 2015, м. Київ) : ЭБ / ред. В.С. Богушевський. – К: НТУУ КПІ, 2015. – 1123 c.

Наноматериалы

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали. нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.13. Вип. 4. – К: РВВ ІМФ, 2015. – 577/720 c.

Организация производства

657.26  Г80       Гресь, Н.Л. Учебно-ознакомительная практика соискателей высшего образования в сфере бухгалтерского учета : учебно-методическое пособие / Н.Л. Гресь. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 124 c.

658  М64 Мироненко, М. Менеджмент ощадливого виробництва : навчальний посібник / М. Мироненко. – 3-ге видання, виправлене. – Дн-ськ: Пороги, 2015. – 512 c.

658  С40  Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики. Колективна монографія. У 2-х тт. : Т.1. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – 434 c.

658 С40  Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики. Колективна монографія. У 2-х тт. : Т.2. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – 429 c.

Физика

53  В74  Вопросы атомной науки и техники : № 2(102). – Харьков: ХФТИ, 2016. – 118 c.  – ( Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 107 )

Патенты

621.771 Патент № 2580773. Россия. МКИ В21В 37/06. Способ прокатки труб с термомеханической обработкой. / Публичное акционерное общество “Синарский трубный завод” ; Грехов Александр Игоревич, Жукова Светлана Юльевна, Жуков Анатолий Иванович и др.. – № 2014133254/02. – Заявл. 2014.08.12 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74  Патент № 2579863. Россия. МКИ В22D 15/00. Устройство для отливки поршня для двигателя внутреннего сгорания. / ФЕДЕРАЛ-МОГУЛ НЮРНБЕРГ ГМБХ ; НИТШЕ,Франк, ЕГЕР,Ахим. – № 2013134357/02. – Заявл. 2011.11.18 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2579841. Россия. МКИ В22D 27/04. Способ изготовления точных отливок, предпочтительно в керамических формах. / ИНСТИТУТ ОДЛЕВНИЦТВА ; ЧЕКАЙ, Эдвард, КАРВИНСКИ, Александр. – № 2014104995/02. – Заявл. 2012.08.10 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2579853. Россия. МКИ В22D 27/04. Способ изготовления точных отливок, предпочтительно в керамических формах. / Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов” ; ЧЕКАЙ, Эдвард, КАРВИНСКИ, Александр. – № 2014143656/02. – Заявл. 2014.10.29 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2580584. Россия. МКИ В22D 27/18. Способ легирования поверхности отливок из железоуглеродистых сплавов методом литья по газифицируемым моделям. / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук ; Овчаренко Павел Георгиевич, Лещев Андрей Юрьевич, Дементьев Вячеслав Борисович. – № 2014143656/02. – Заявл. 2014.10.29 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74

     Патент № 2579329. Россия. МКИ В22D 27/18. Способ изготовления стальных отливок. / ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “Брянский государственный технический университет” ; Макаренко Константин Васильевич, Кузовов Сергей Сергеевич . – № 2014143374/02. – Заявл. 2014.10.27 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74  Патент № 2580880. Россия. МКИ В22D 27/18. Способ разливки металла, в котором расплавленный металл подают в полость формы из смесительного устройства. / АЛКОА ИНК ; СОТЕЛЛ, Ральф, Р., ЧУ, Мэнь, Гленн. – № 2011152202/02. – Заявл. 2010.05.17 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.74 Патент № 2580256. Россия. МКИ С21D 9/08. Способ нормализации труб из стали 20. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского” ; Помазова Анна Викторовна, Панова Татьяна Викторовна, Геринг Геннадий Иванович и др. – № 2014146849/02. – Заявл. 2014.11.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2580578. Россия. МКИ С21D 8/02. Способ изготовления листа из стали с полностью мартенситной структурой. / АРСЕЛОРМИТТАЛЬ ИНВЕСТИГАСЬОН И ДЕССАРРОЛЛО СЛ ; ЧЖУ,Канйин, БУАЗИЗ,Оливье. – № 2013155181/02. – Заявл. 2012.04.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2580767. Россия. МКИ С21D 9/22. Способ обработки металлорежущего инструмента из быстрорежущей стали. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” ; Иванов Денис Анатольевич, Засухин Отто Николаевич . – № 2013155181/02. – Заявл. 2013.12.24 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.774  Патент № 2580772. Россия. МКИ С21D 9/08. Способ термической обработки холоднодеформированных труб. / Публичное акционерное общество “Синарский трубный завод” ; Грехов Александр Игоревич, Жукова Светлана Юльевна, Овчинников Дмитрий Владимирович и др. – № 2013155181/02. – Заявл. 2014.10.24 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.774  Патент № 2580773. Россия. МКИ С21D 8/10. Способ прокатки труб с термомеханической обработкой. / Публичное акционерное общество “Синарский трубный завод” ; Грехов Александр Игоревич, Жукова Светлана Юльевна, Жуков Анатолий Иванович и др. – № 2014133254/02. – Заявл. 2014.08.12 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

621.774 Патент № 2580775. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали с покрытием. / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; ОКУБО, Томоюки, КИДЗИМА, Гоу, ВАТАНАБЕ, Макото. – № 2014131107/02. – Заявл. 2012.11.12 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2579320. Россия. МКИ С21D 1/20. Холоднокатаный стальной лист с покрытием из цинка или цинкового сплава. / АРСЕЛОРМИТТАЛЬ ИНВЕСТИГАСЬОН И ДЕСАРРОЛЛО СЛ ; МБАКЕ, Папа Амаду Мактар, МУЛЭН, Антуан . – № 2013157350/02. – Заявл. 2012.05.17 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2580776. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали. / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; ТАКЕНАКА, Масанори, ТАКАМИЯ, Тосито, МАЦУДА, Хироси и др. – № 2014143459/02. – Заявл. 2013.03.29 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2579854. Россия. МКИ С21D 8/00. Упрочняемая сталь, предназначенная для соединительных элементов, используемых в подъемных, крепежных, зажимных и/или связывающих средствах. / РУД КЕТТЕН РИГЕР УНД ДИТЦ ГМБХ ; ЗИНЦ, Рольф . – № 2014143459/02. – Заявл. 2012.10.24 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2579706. Россия. МКИ С22В 1/243. Применение брикета экструзионного, полученного методом жесткой вакуумной экструзии. / ОРБИТ ТЕКНОЛОДЖИС ИНК ; Бижанов Айтбер Махачевич, Уакиль Эмед Халид, Курунов Иван Филиппович и др. – № 2014145940/02. – Заявл. 2014.11.17 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2579403. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015115735/02. – Заявл. 2015.04.27 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2579405. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015118907/02. – Заявл. 2015.05.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2579407. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015118909/02. – Заявл. 2015.05.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2579710. Россия. МКИ С22С 38/60. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015118908/02. – Заявл. 2015.05.20 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.2/.8  Патент № 2579861. Россия. МКИ С22С 21/00. Способ получения деформированных полуфабрикатов из алюминиевого сплава. / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” ; Алабин Александр Николаевич, Белов Николай Александрович, Короткова Наталья Олеговна и др. – № 2014149566/02. – Заявл. 2014.12.09 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2580764. Россия. МКИ С22С 38/46. Сталь для производства железнодорожных бандажей. / Акционерное общество “Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта” ; Брюнчуков Григорий Иванович, Сухов Алексей Владимирович, Разумов Андрей Сергеевич и др. – № 2014154134/02. – Заявл. 2014.12.30 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2580765. Россия. МКИ С22С 38/46. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015118373/02. – Заявл. 2015.15.18 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18  Патент № 2580776. Россия. МКИ С22С 38/02. Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали. / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; ТАКЕНАКА, Масанори, ТАКАМИЯ, Тосито, МАЦУДА, Хироси. – № 2014143459/02. – Заявл. 2013.03.29 ; Опубл. 2016.04.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 10

669.18 Патент № 2581697. Россия. МКИ В21D 1/06. Способ правки толстолистового проката из низколегированной штрипсовой стали. / Публичное акционерное общество “Северсталь” ; Корчагин Андрей Михайлович, Покровский Дмитрий Александрович, Михеев Вячеслав Викторович и др. – № 2015102285/02. – Заявл. 2015.01.26 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

621.771  Патент № 2581687. Россия. МКИ В21D 5/06. Способ изготовления замкнутого металлического профиля из двух С-образных профилей. / Общество с ограниченной ответственностью “СтиллПРО” ; Дмитриев Андрей Николаевич, Катюшин Виктор Васильевич, Цемент Петр Евгеньевич. – №  2014107190/02. – Заявл. 2014.02.25 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

621.771 Патент № 2581935. Россия. МКИ В22D 31/00. Снаряжение для обрубки и клепки. / Бондарев Владимир Никифорович . – № 2014146339/02. – Заявл. 2014.11.18 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581313. Россия. МКИ С21D 6/00. Способ обработки углеродсодержащего инварного сплава. / Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии “Мотовилихинские заводы” ; Голубчик Эдуард Михайлович, Родионов Юрий Львович, Кормс Ирина Антоновна. – № 2014149469/02. – Заявл. 2014.12.08 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581330. Россия. МКИ С21D 38/06. Горячештампованная сталь. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН ; НОНАКА, Тосики, КАТО, Сатоси, КАВАСАКИ, Каору . – № 2014129486/02. – Заявл. 2013.01.11 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581333. Россия. МКИ С21D 38/06. Горячештампованная сталь. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН ; НОНАКА, Тосики, КАТО, Сатоси, КАВАСАКИ, Каору и др. – № 2014129326/02. – Заявл. 2013.01.11 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581334. Россия. МКИ С21D 38/06. Холоднокатаный стальной лист. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН ; НОНАКА, Тосики, КАТО, Сатоси, КАВАСАКИ, Каору и др. – № 2014129328/02. – Заявл. 2013.01.11 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18 Патент № 2581535. Россия. МКИ С21D 9/673. Камерная печь для отжига рулонов листовой стали. / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН ; НАРА, Сейко, ИСИИ, Тосио, КОСЭКИ, Синдзи и др. – № 2014126082/02. – Заявл. 2012.12.27 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18 Патент № 2581969. Россия. МКИ С21D 8/02. . Способ производства коррозионностойких горячекатаных листов толщиной 12-21 мм из низколегированной стали. / Публичное акционерное общество “Северсталь” ; НАРА, Сейко, ИСИИ, Тосио, КОСЭКИ, Синдзи и др. – № 2015101372/02. – Заявл. 2015.01.19 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581940. Россия. МКИ С21D 9/46. Высокопрочная многофазная сталь для холодно- или горячекатаной стальной полосы. / ЗАЛЬЦГИТТЕР ФЛАХШТАЛЬ ГМБХ ; ВЕДЕМАЙЕР, Андреас, ШУЛЬЦ, Томас, ПОЛЬ, Михаель и др. – № 2013139431/02. – Заявл. 2011.11.30 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.2/.8 Патент № 2581936. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015119450/02. – Заявл. 2015.05.25 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581940. Россия. МКИ С22С 9/46. Высокопрочная многофазная сталь для холодно- или горячекатаной стальной полосы с повышенными формовочными свойствами. / ЗАЛЬЦГИТТЕР ФЛАХШТАЛЬ ГМБХ ; ВЕДЕМАЙЕР, Андреас, ШУЛЬЦ, Томас, ПОЛЬ, Михаель . – № 2013139431/02. – Заявл. 2011.11.30 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.2/.8  Патент № 2581953. Россия. МКИ С22С 21/16. Высокопрочный деформируемый сплав. / Открытое акционерное общество “Всероссийский институт легких сплавов” ; Захаров Валерий Владимирович, Телешов Виктор Владимирович, Бочвар Сергей Георгиевич и др. – № 2013139431/02. – Заявл. 2014.11.11 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.2/.8   Патент № 2582166. Россия. МКИ С22С 1/04. Способ изготовления спеченных заготовок из тяжелых сплавов на основе вольфрама. / Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом” ; Белов Владимир Юрьевич, Баранов Глеб Викторович . – № 2015101272/02. – Заявл. 2011.01.16 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581317. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015119443/02. – Заявл. 2015.05.25 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18 Патент № 2581321. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015120670/02. – Заявл. 2015.06.01 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581322. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015120670/02. – Заявл. 2015.05.25 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18 Патент № 2581323. Россия. МКИ С22С 30/00. Жаропрочный сплав. / Байдуганов Александр Меркурьевич . – № 2015120672/02. – Заявл. 2015.06.01 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.2/.8 Патент № 2581331. Россия. МКИ С22С 14/00. Способ термомеханической обработки заготовки, выполненной из титана или сплава титана. / ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ, ИНК ; ФОРБЗ ДЖОУНС, Робин М., МАНТИОН, Джон В., ДЕ СОУЗА, Урбан Дж. – № 2013116806/02. – Заявл. 2011.08.22 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.2/.8  Патент № 2581332. Россия. МКИ С22С 14/00. Способ термомеханической обработки заготовки, выполненной из титана или сплава титана. / ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ, ИНК ; ФОРБЗ ДЖОУНС, Робин М., МАНТИОН, Джон В., ДЕ СОУЗА, Урбан Дж. – № 2013116806/02. – Заявл. 2011.08.22 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.2/.8  Патент № 2581332. Россия. МКИ С22С 14/00. Крепежное изделие, выполненное из альфа/бета титанового сплава. / ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ, ИНК ; БРАЙАН,Дэвид Дж. – № 2013118570/02. – Заявл. 2011.09.07 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581337. Россия. МКИ С22С 14/00. Жаропрочный сплав. / Акционерное общество “Научно-производственное объединение “Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения” ; Авдюхин Сергей Павлович, Берестевич Артур Иванович, Гасуль Михаил Рафаилович. – № 2015122265/02. – Заявл. 2015.06.10 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.18  Патент № 2581339. Россия. МКИ С22С 19/05. Лопатка газотурбинной установки из жаропрочного сплава на основе никеля. / Акционерное общество “Научно-производственное объединение “Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения” ; Авдюхин Сергей Павлович, Берестевич Артур Иванович, Гасуль Михаил Рафаилович. – № 2014151521/02. – Заявл. 2014.12.19 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.2/.8  Патент № 2581543. Россия. МКИ С22С 21/14. Способ получения изделий из деформируемого алюминиевого сплава 2ххх. / АЛКОА ИНК ; КАМАТ, Раджив, Г., НЬЮМАН, Джон, М., СОТЕЛЛ, Ральф и др. – № 2013115426/02. – Заявл. 2011.10.05 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

622.78  Патент № 2581542. Россия. МКИ С22С 37/00. Высокопрочный антифрикционный чугун. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Ярославский государственный технический университет” ; Алов Виктор Анатольевич, Карпенко Михаил Иванович, Епархин Олег Модестович и др. – № 2014148856/02. – Заявл. 2014.12.03 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

669.2/.8  Патент № 2581544. Россия. МКИ С22С 21/10. Способ получения продуктов из деформируемого алюминиевого сплава 7ххх. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Ярославский государственный технический университет” ; Алов Виктор Анатольевич, Карпенко Михаил Иванович, Епархин Олег Модестович и др. – № 2014148856/02. – Заявл. 2011.09.08 ; Опубл. 2016.04.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 11

621.771  Патент № 2582512. Россия. МКИ В21В 28/04. Устройство для измерения расстояния съемника устройства для очистки валка от рабочего валка прокатного стана. / СИМЕНС ПиЭлСи ; РАУНД, Филип, КЛАРК, Майкл Тревор. – № 2013145691/02. – Заявл. 2012.04.11 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

621.771  Патент № 2582839. Россия. МКИ В21С 1/00. Способ формирования сортового профиля в закрытых калибрах. / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова” ; Поксеваткин Михаил Иванович, Басова Елена Михайловна, Герман Светлана Викторовна. – № 2014147978/02. – Заявл. 2014.11.27 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

621.774 Патент № 2582842. Россия. МКИ В21С 1/00. Способ изготовления труб с внутренним винтообразным оребрением. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Южно-Уральский государственный университет” ; Космацкий Ярослав Игоревич, Выдрин Александр Владимирович, Перевозчиков Данил Викторович и др. – № 2014150145/02. – Заявл. 2014.12.10 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

621.771  Патент № 2582830. Россия. МКИ С22С 9/02. Холоднокатаный профиль из сплава на основе меди для коллекторов электрических машин. / Михайлов Дмитрий Андреевич, Метельский Андрей Александрович, Златогорский Владимир Михайлович и др. – № 2014150954/02. – Заявл. 2014.12.16 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

622.7  Патент № 2582831. Россия. МКИ С22С 37/10. Чугун. / Щепочкина Юлия Алексеевна . – № 2015107121/02. – Заявл. 2015.03.02 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

669.2/.8  Патент № 2582404. Россия. МКИ С21D 7/02. Способ очистки скандия от циркония, тория и железа. / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук ; Цивадзе Аслан Юсупович, Костикова Галина Валерьевна, Кутепова Ольга Андреевна и др. – № 2015103945/02. – Заявл. 2015.02.06 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

669.18  Патент № 2582406. Россия. МКИ С22В 9/18. Флюс для электрошлаковой выплавки сплошных и полых слитков из борсодержащих сталей. / Открытое акционерное общество “Инжиниринговая компания “АЭМ-технологии” ; Орлов Сергей Витальевич, Шурыгин Дмитрий Александрович, Левков Леонид Яковлевич и др. – № 2014153636/02. – Заявл. 2014.12.29 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

669.2/.8  Патент № 2582414. Россия. МКИ С22В 9/18. Способ получения порошков тантала. / Акционерное общество “Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности “Гиредмет” ; Патрикеев Юрий Борисович, Филянд Юлия Михайловна, Котляров Владимир Иванович и др. – № 2014141905/02. – Заявл. 2014.10.17 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

669.18 Патент № 2582423. Россия. МКИ С22В 7/02. Способ переработки пылевидных отходов металлургического производства. / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова” ; Рубанов Юрий Константинович, Токач Юлия Егоровна . – № 2014150036/02. – Заявл. 2014.12.10 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

669.2/.8  Патент № 2582425. Россия. МКИ С22В 59/00. Способ извлечения скандия из скандийсодержащего материала. / Общество с ограниченной ответственностью “Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр” ; Нечаев Андрей Валерьевич, Козырев Александр Борисович, Сибилев Александр Сергеевич . – № 2014149594/02. – Заявл. 2014.12.10 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

621.74  Патент № 2582410. Россия. МКИ В22D 11/06. Устройство для позиционирования литейных роликов в непрерывном процессе литья металлической полосы. / СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ ; ГРЮСС, Ансгар . – № 2013119625/02. – Заявл. 2011.09.28 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

621.74  Патент № 2582509. Россия. МКИ В22D 11/06. Поршень для машин для литья по давлением с холодной камерой прессования. / СПР СЮИС ; СКИВАЛОККИ, Кьяра . – № 2014146563/02. – Заявл. 2012.04.20 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

621.74  Патент № 2582844. Россия. МКИ В22D 15/00. Литейная форма. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова” ; Колокольцев Валерий Михайлович, Синицкий Евгений Валерьевич, Савинов Александр Сергеевич . – № 2015101007/02. – Заявл. 2015.01.12 ; Опубл. 2016.04.27 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 12

621.771 Патент № 2583550. Россия. МКИ В21В 37/28. Способ управления прокатным станом для прокатки полосы. / ПРАЙМЕТАЛЗТЕКНОЛОДЖИЗ ДЖЕРМАНИ ГМБХ ; ДАГНЕР, Йоханнес, ГРЮСС, Ансгар. – № 2013157109/02. – Заявл. 2012.05.04 ; Опубл. 2016.05.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 13

621.771  Патент № 2583554. Россия. МКИ В21В 1/18. Способ производства упрочненного арматурного проката периодического профиля. / Акционерное общество “Научно-исследовательский центр “Строительство” ; Харитонов Виктор Александрович, Снимщиков Сергей Валентинович, Суриков Игорь Николаевич и др. – № 2013157109/02. – Заявл. 2015.01.22 ; Опубл. 2016.05.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 13

621.774  Патент № 2583566. Россия. МКИ В21В 21/00. Способ изготовления холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава. / Открытое акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” ; Ледер Михаил Оттович, Волков Анатолий Владимирович, Крохин Борис Глебович и др. – № 2014152749/02. – Заявл. 2014.12.24 ; Опубл. 2016.05.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 13

621.774  Патент № 2583973. Россия. МКИ В21В 1/32. Способ производства толстолистовой трубной стали. / Открытое Акционерное Общество “Магнитогорский металлургический комбинат” ; Салганик Виктор Матвеевич, Чикишев Денис Николаевич, Пустовойтов Денис Олегович и др. – № 2015104422/02. – Заявл. 2015.02.10 ; Опубл. 2016.05.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 13

669.18  Патент № 2583216. Россия. МКИ С21С 5/28. Способ выплавки стали в конвертере. / Публичное акционерное общество “Северсталь” ; Никонов Сергей Викторович, Ключников Александр Евгеньевич, Беляев Алексей Николаевич и др. – № 2014146057/02. – Заявл. 2014.11.17 ; Опубл. 2016.05.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 13

669.18  Патент № 2583220. Россия. МКИ С21С 5/28. Способ производства нестабилизированной аустенитной коррозионно-стойкой стали. / Федеральное Государственное Унитарное Предприятие “Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина” ; Шлямнев Анатолий Петрович, Филиппов Георгий Анатольевич, Андросова Светлана Ивановна и др. – № 2014144424/02. – Заявл. 2014.11.06 ; Опубл. 2016.05.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 13

669.18  Патент № 2583553. Россия. МКИ С21С 5/28. Способ управления подачей шихтового материала, транспортируемого конвейером непрерывной подачи в металлургическую печь. / Тенова С ; АССАНТЕ,Франческо Альберто Мария,ДЖИРЕЛЛИ, Ренато, РЕАЛИ,Сильвио Мария и др. – № 2013108918/02. – Заявл. 2011.08.15 ; Опубл. 2016.05.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 13

 

 1