Май 2013

Авторефераты  диссертаций

622.271 СП Б24    Баранов, І.В. Визначення параметрів комбінованого відвалоутворення на залізорудних кар”єрах : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Кривий Ріг: КНУ, 2013. – 20 c.

622.276 СП Г97    Гутак, О.І. Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 20 c.

622.6 СП К65   Коптовець, О.М. Розвиток наукових  основ розробки гальмівних систем рухомого складу шахтного рейкового транспорту високого технічного рівня : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / О.М. Коптовець. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

621.762 СП  С60  Солнцев, В.П. Фізико-хімічні основи формування дисипативних структур при реакційному спіканні та в умовах сухого тертя матеріалів, , які містять селеніди перехідних металів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.06 – порошкова металургія та композіційні матеріали / В.П. Солнцев. – К.: ІПМ НАНУ, 2013. – 20 c.

622.276 СП Я45   Якимечко, Я.Я. Удосконалення технології  видобування високов”язких нафт струминними  насосами з використанням енергії  пульсуючих потоків : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ / Я.Я. Якимечко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 20 c.

Вычислительная  техника

681.31 А66  Андрюхин, А.И. Моделирование и диагностирование дискретных устройств на переключательном уровне : монография. – Донецк: ДНТУ, 2012. – 257 c.

681.3 З-14   Загребельный, С.Л. Основы визуального программирования в среде VISUAL STUDIO 2010 : учебное пособие / С.Л. Загрелельный, А.А. Костиков,. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 160 c.

681.3 Т48     Ткачов, В.В. Комп”ютерні технології та програмування : навчальний посібник. Т.1.Теоретичні відомості / В.В. Ткачов, П.Ю. Огєєнко, Р.В. Макітренко. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 176 c.

681.3 Т48     Ткачов, В.В. Комп”ютерні технології та програмування : навчальний посібник. Т.2. Додаткові відомості та практичні завдання / В.В. Ткачов, П.Ю. Огєєнко, Р.В. Макітренко. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 184 c.

Горное дело

622.272 Г36   Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 86. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2012. – 266 c.

622.272 Г36   Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 98. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2012. – 371 c.

622.272 Г36   Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 99. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2012. – 280 c.

622.272 Г36    Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 101. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2012. – 314 c.

622.272 Г36    Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 102. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2012. – 239 c.

622.272 Г36    Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 104. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2012. – 270 c.

622.272 Г36      Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 106. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2012. – 212 c.

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 38  – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 243 c.

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 39 : наукові праці. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 290 c.

622 Н34  Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Гірничо-електромеханічна. Вип. 2(24) : наукові праці. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 298 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник : Вип. 1(9)/2012. – Кременчук: КНУ, 2010. – 140 c.

Композиционные  материалы

620.10 С42   Скачков, В.А. Формирование структуры и функциональных свойств композиционных материалов на основе углерода : монография / В.А. Скачков. – Запорожье: ЗГИА, 2013. – 300 c.

Машиностроение

621 В38  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(26). – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 324 c.

621 В38  Вісник  Донбаської державної машинобудівної  академії : Збірник наукових праць. №2(27). – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 338 c.

621.8 К56     Ковалевський, С.В. Спеціальні методи оброблення робочих поверхонь деталей машин : монографія / С.В. Ковалевський, В.І. Тулупов. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 100 c.

621.22 К64 Кононенко, А.П. Об”ємні гідравлічні машини гідропріводів : навчальний посібник. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2011. – 291 c.

621 М38  Машиностроение : энциклопедия в 40 томах. Разд.II.  Т. II-I. Физико-механические свойства. Испытание металлических материалов : ЭБ / Л.В. Агамиров и др.. – М: Машиностроение, 2010. – 852 c.

621 М38 Машиностроение : энциклопедия в 40 томах. Разд.IV.  Т. IV-21. Авиационные двигатели. Кн. 3 : ЭБ / В.А. Скибин и др.. – М: Машиностроение, 2010. – 720 c.

621.57 Н72    Новітні принципи теплонасосних та когнераційних технологій використання викидного тепла : монографія. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 246 c.

621.014 Р44   Ресурсосберегающая подготовка заготовок для упрочненных болтов : учебное пособие : ЭБ / А.А. Филиппов. – Нижний Новгород: НГТУ, 2013. – 155 c.

621.791 С24   Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития : материалы III Международной научно-технической конференции : Посвящается 60-летию ДГМА / под общ. ред. Н.А. Макаренко. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 132 c.

Металлургия

669.79  З-91     Зубрицкий, В.С. Обращение со ртутьсодержащими отходами. Ситуация в республике Беларусь. Зарубежный опыт. Требования экологической безопасности : ЭБ / В.С. Зубрицкий, Н.А. Кульбеда; под ред. В.В. Ходина. – Минск: БелНИЦ “Экология”, 2010. – 56 c.

669 М54  Металлургия : Сборник научных трудов Запорожской государственной инженерной академии : Вып. 3 (28). – Запорожье: ЗГИА, 2012. – 168 c.

669 С83  Стратегічне управління підприємствами реального сектору економіки: механізми, методи, моделі : монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 155 c.

621.771 Ч-67        Численное математическое моделирование процессов плакирования, прокатки и формовки композиционных листовых материалов : монография. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 227 c.

Организация производства

658 Е45  Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 листопада, 2012, Дніпропетровськ). – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 219 c.

Психология

159.9 К56     Ковалевський, С.В. Формування корпоративної культури студентів. Нейросітьовий підхід / С.В. Ковалевський, Г.П. Шевченко, Л.В. Лошева. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 168 c.

Химия

66 С89 Сугак, Е.В. Очистка газовых выбросов в аппаратах с интенсивными гидродинамическими режимами : ЭБ / Е.В. Сугак, Н.А. Войнов, Н.А. Николаев. – 2-е изд.. – Казань: Отечество, 2009. – 224 c.

Экология

574 Д70  Досвід і поблеми вдосконалення екологічного законодавства : матеріали Міжнародного круглого столу (14 грудня, 2012, м. Дніпропетровськ). – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 164 c.

574 Е45  Екологічне управління в аграрному секторі України : навчальний посібник / М.Д. Білокур та ін.. – Дн-ськ: Біла К.О., 2013. – 210 c.

628.511 Л33         Лебедева, Е.А. Охрана воздушного бассейна от вредных технологических и вентиляционных выбросов : учебник : ЭБ / Е.А. Лебедева. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2009.- 196c.

574 П81  Промышленная экология : учебное пособие : ЭБ / Е.А. Алябышева, Е.В. Сарбаева, Т.И. Копылова, О.Л. Воскресенская. – Йошкар-Ола: МарГУ, 2010. – 110 c.

574 П81  Промышленная экология : учебное пособие : ЭБ / под ред. В.В. Денисова. – Ростов на Дону; М.: Феникс; МарТ, 2009. – 4720 c.

574 С30 Семенова, И.В. Промышленная экология : учебное пособие : ЭБ / И.В. Семенова. – М: Академия, 2009. – 528 c.

Экономика

331.4 Е83     Єсипенко, А.С. Аналіз виробничого травматизму в регіонах України та обгрунтування  заходів щодо його запобігання / А.С. Єсипенко, Т.М. Таірова, М.О. Радіонов. – К: ННДІПБОП, 2012. – 107 c.

338 П22 Пашкевич, М.С. Наукові засади регулювання регіональної економіки : монографія / М.С. Пашкевич. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 790 c.

336 С47 Славова, Н. Господарсько-правовий статус кредитних спілок : монографія / Н. Славова. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 190 c.

338 С76  Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн : матеріали Міжнародної наукової конференції (5 – 7 листопада, 2012, Дніпропетровськ). Т.1. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 252 c.

338 С76  Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн : матеріали Міжнародної наукової конференції (5 – 7 листопада, 2012, Дніпропетровськ). Т.2. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 240 c.