Май 2017

Автореферат диссертации

622.272 СП А19      Аверкін, Д.І. Обгрунтування параметрів способу охорони виїмкових штреків бетонною пакетованою смугою: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин / Д.І. Аверкін. – Дніпро: ІГТМ, 2017. – 20 c.

53.08 СП Б90      Бубела, І.В. Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні  їх статистичних властивостей від типових: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / І.В. Бубела. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

669.295 СП Б32      Бачурський, Д.В. Удосконалення технологічних режимів і способу очищення зворотного хлориду магнію для потокової технології отримання магнію в циклі титанового виробництва: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Д.В. Бачурський. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

574 СП Г95   Гурець, Л.Л. Науково-методологічні основи екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря газопиловими викидами промислових підприємств: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец.21.06.01 – екологічна безпека / Л.Л. Гурець. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 20 c.

622.272 СП Г96      Гусєв, О.С. Обгрунтування параметрів системи кріплення виробок сталеполімерними та канатними анкерами: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / О.С. Гусєв. – Дніпро: ІГТМ, 2017. – 20 c.

574 СП З-12     Забишний, Я.О. Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Івано-Франківську): Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / Я.О. Забишний. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 20 c.

004 СП З-12     Забула, Г.В. Адаптація структур даних в оперативній пам’яті на основі конструктивного моделювання: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Г.В. Забула. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

53.08 СП К66      Кордіяка, Ю.М. Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Ю.М. Кордіяка. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

55 СП К83     Крошко, Ю.В. Континентальний літогенез крейда-палеогенових осадових утворень центральної частини Українського щита: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.21 – літологія / Ю.В. Крошко. – К: ІГН, 2017. – 20 c.

574 СП М52       Мердух,І.І. Управління соціальною складовою екологічної безпеки міських агломерацій в умовах електромагнітного випромінювання (на прикладі м. Івано-Франківськ: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.21.06.01 – екологічна безпека / І.І. Мердух. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 20 c.

55 СП О-36   Огієнко, О.С. Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.01 – загальна та регіональна геологія / О.С. Огієнко. – К: КНУ, 2017. – 20 c.

53.08 СП О-53    Олеськів, О.М. Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / О.М. Олеськів. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

55 СП С98     Сюмар, Н.П. Літологічні особливості верхньодевонської (франкської) та нижньопермської соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.21 – літологія / Н.П. Сюмар. – К: ІГН, 2017. – 20 c.

669.184 СП Ч-74       Чмирков, К.Ф. Вдосконалення технології одержання сталі в конвертерах малої ємкості при використанні залізовмісних брикетів, що містять карбід кремнію: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / К.Ф. Чмирков. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

621.73 СП Ч-96     Чухліб, В.Л. Розвиток наукових основ кування з раціональним комбінуванням осаджування та протягування виробів прогнозованої якості зі сталей та титанових сплаві: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец.05.03.02  – процеси та машини обробки тиском / В.Л. Чухліб. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

Геодезия

528 П32 Пилип’юк, Р.Г. Вища геодезія (Сфероїдна геодезія): практикум / Р.Г. Плип’юк, Р.Р. Пилип’юк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 188 c.

Геология

550 А43  Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво: Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.). – К: УкрДГРІ, 2016. – 336 c.

550 З-41  Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 4(2016). – К: УкрДГРІ, 2016. – 148 c.

Горное дело

622 Г36  Геотехнічна механіка: міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 129. – Дн-ск: ИГТМ НАНУ, 2016. – 276 c.

История

94 Р75  Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К: МП Леся, 2016. – 348 c.

 

 

Машиностроение

621.762 А59          Алюмонітридні функціональні матеріали, одержані з нанодисперсних та мікронних порошків гарячим пресуванням та вільним спіканням: монографія / І.П. Фесенко та ін.. – К: ІВЦ АЛКОН, 2015. – 172 c.

621 В38  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. №1(34). – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 264 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов № 3 (36). – Краматорск: ДГМА, 2013. – 254 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов № 4 (37). – Краматорск: ДГМА, 2013. – 256 c.

621.78  Т38        Технология и оборудование термической и химико-термической обработки металлов: реферативный обзор. – Дн-ск: ОАО НИИ “Укрметаллургинформ”, 2002. – 120 c.

Металлургия

669(085.5) СП  М74     Модификаторы для чугуна и стали. Порошковая проволока и оборудование : Каталог 2013-2014 / NPP company. – Челябинск: NPP company, 2014. – 32 c.

669.162 С40          Системы подготовки, подачи и загрузки шихтовых материалов в доменную печь / В.П. Лялек, Д.А. Кассам, П.И. Оторван, И.А. Ляхова. – 2-е издание, дополненное и уточненное. – Кривой Рог: Дионат, 2017. – 671 c.

669.2/.8 С34           Сігарьов, Є.М. Металургія кольорових металів та сплавів: навчальний посібник / Є.М. Сігарьов, М.К. Сігарьов, С.А. Стороженко. – Кам’янське: ДДТУ, 2016. – 204 c.

Нетрадиционные источники энергии

620.9 В62      Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях / за ред. В.В. Скорохода, Ю.М. Солоніна. – К: КІМ, 2015. – 294 c.

Нефтепереработка

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Вип. 2 (41). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2016. – 78 c.

Радиация

621.039 З-48       Зеленский, В.Ф. Реакции ядерного синтеза в вакууме и в веществе и два пути освоения энергии ядерного синтеза: препринт / В.Ф. Зеленский. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2016.-106 c.

621.039 К56         Ковтун, Ю.В. Особенности электромагнитного выделения стабильных изотопов и их мировое производство: аналитический обзор / Ю.В. Ковтун, А.Н. Озеров, Е.И. Скибенко. – Харьков: ХФТИ, 2016. – 36 c.

 

 

Техника в целом

62 П73  Прецизионные средства контроля герметичности / А.И. Волошин, А.Ф. Булаг и др. – Мариуполь: ИСТ НАНУ, 2017. – 236 c.

Физика

539 А43  Актуальные проблемы прочности: материалы 55 Международной конференции (9-13 июня, 2014 г., Харьков). – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2014. – 254 c.

53 В74  Вопросы атомной науки и техники:  1(107). – Харьков: ХФТИ, 2017. – 283 c.  – ( Сер. Физика плазмы. Вып. 23 )

53 Г16 Галущак, М.О. Курс фізики електромагнетизм: підручник / М.О. Галущак, О.Є. Федоров; за ред. М.О. Галущака. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 406 c.

53 К89 Кузнєцов, Є.В. Російсько-українсько-англійський словник із загальної фізики / Є.В. Кузнєцов, В.І. Погорілий. – Дн-ськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2006. – 152 c.

Экология

574 В54 Вітер, А.В. Актуальні питання обміну речовин в екосистемах: +CD / А.В. Віи=тер. – К: Наукова думка, 2016. – 240 c.

574 Е45  Економіка природокористування і охорони довкілля: збірник наукових праць. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 288 c.

574 М18 Мала, Ю.І. Межа  між  лесостепом і степом: еколого-ценотична оцінка (на прикладі Правобережної України) / Ю.І. Мала. – К: Наукова думка, 2016. – 166 c.

574 П78  Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: збірник наукових праць. Вип. XXXV. – Харків: ВД “Райдер”, 2013. – 158 c.

574 П78  Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: збірник наукових праць. Вип. XXXVІ. – Харків: ВД “Райдер”, 2014. – 260 c.

574 П78  Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: збірник наукових праць. Вип. XXXVІІ. – Харків: ВД “Райдер”, 2015. – 184 c.

Экономика

330 Є-69 Єрфорт, І.Ю. Оцінювання ефективності проектних рішень: навчальний посібник / І.Ю. Єрфорт, Ю.В. Дегтярьова, О.Ю. Єрфорт. – Краматорск: ДДМА, 2017. – 212 c.

331.4 П78      Проблеми охорони праці в Україні: Вип. 32. – К: ННДІПБОП, 2016. – 172 c.

Патенты

621.771  Патент № 2607855. Россия. МКИ В21В 1/46. Способ получения металлической полосы в литейно-прокатном агрегате бесслитковой прокатки / Злобин Анатолий Аркадьевич. – № 2015149034. – Заявл. 2015.11.16; Опубл. 2017.01.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

621.771  Патент № 2607882. Россия. МКИ В21В 45/02. Устройство для термической обработки рельса / Хлыст Сергей Васильевич, Кузьмиченко Владимир Михайлович, Сергеев Сергей Михайлович и др. – № 2014106308. – Заявл. 2013.04.17; Опубл. 2017.01.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

621.771  Патент № 2607887. Россия. МКИ В21В 38/00. Способ контроля положения оси прокатки непрерывного трубопрокатного стана / Акционерное общество “Волжский трубный завод”; Хлыст Сергей Васильевич, Кузьмиченко Владимир Михайлович, Сергеев Сергей Михайлович и др. – № 2015128681. – Заявл. 2015.07.14; Опубл. 2017.01.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

621.771  Патент № 2609115. Россия. МКИ В21В 27/03. Валок для горячей прокатки. / САНДВИК ИНТЕЛЛЕКЧУАЛ ПРОПЕРТИ АБ; КАИХАН, Мендерес, КАРЛССОН, Ян-Эрик, ХЬЮИТТ, Стивен. – № 2014115715. – Заявл. 2012.09.19; Опубл. 2017.01.30 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 3

621.771  Патент № 2609768. Россия. МКИ В21В 1/49. Способ шаговой прокатки плоских длинномерных заготовок / ЗАО “Владимирский завод прецизионных сплавов”; Долгин Борис Александрович, Афанасьев Сергей Иванович, Качеван Александр Валентинович и др. – № 2015139398. – Заявл. 2015.09.16; Опубл. 2017.02.02 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 6

621.771  Патент № 2610184. Россия. МКИ В21В 1/42. Стан шаговой прокатки плоских длинномерных заготовок / ЗАО “Владимирский завод прецизионных сплавов”; Долгин Борис Александрович, Афанасьев Сергей Иванович, Качеван Александр Валентинович и др. – № 2015139398. – Заявл. 2015.09.16; Опубл. 2017.02.08 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 6

621.771  Патент № 2608445. Россия. МКИ В21D 5/00. Способ термической обработки и изгиба листового проката при производстве сварных труб / ФГБОУ ВО “Керченский государственный морской технологический университет”; Максимов Александр Борисович, Гуляев Михаил Владимирович, Шевченко Игорь Петрович. – № 2015123422. – Заявл. 2015.06.15; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

621.771  Патент № 2608153. Россия. МКИ В21D 15/02. Способ изготовления полых заготовок с внутренними выступами / Бровман Татьяна Васильевна, Кутузов Андрей Алексеевич. – № 2014130096. – Заявл. 2015.03.23 ; Опубл. 2017.01.16 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 3

669.18  Патент № 2608250. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ производства текстурированного листа из электротехнической стали / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН; СИНГАКИ, Юкихиро, ХАЯКАВА, Ясуюки, ЯМАГУТИ, Хирой и др. – № 2015131086. – Заявл. 2013.12.25; Опубл. 2017.01.17 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

669.18  Патент № 2608254. Россия. МКИ С21D 8/04. Рельс из низколегированной стали / ФОЕСТАЛЬПИНЕ ШИНЕН ГМБХ ; ПОИНТНЕР, Петер, ФРАНК, Норберт . – № 2015113360. – Заявл. 2013.06.27 ; Опубл. 2017.01.17 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 3

669.18  Патент № 2608257. Россия. МКИ С21D 9/60. Устройство для производства отожженного стального штрипса / ТАТА СТИЛ ЭЙМЕЙДЕН БВ; БЕРКХАУТ, Башан, ХЭНЛОН, Дэвид, Нил, СЕЛОТТО, Стивен и др. – № 2014105584. – Заявл. 2013.07.15 ; Опубл. 2017.01.17 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 3

669.18  Патент № 2608258. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ производства текстурированного листа из электротехнической стали / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН; ХАЯКАВА, Ясуюки, СИНГАКИ, Юкихиро, ЯМАГУТИ, Хирой и др. – № 2015131084. – Заявл. 2013.12.25; Опубл. 2017.01.17 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

669.18  Патент № 2608914. Россия. МКИ С21D 8/12. Лист текстурированной электротехнической стали / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН; ИМАМУРА, Такэси, СИНГАКИ, Юкихиро, СУЭХИРО, Рюйти и др. – № 2015131084. – Заявл. 2013.12.11; Опубл. 2017.01.26 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 3

669.18  Патент № 2608916. Россия. МКИ С21D 8/02. Способ получения аустенитной нержавеющей нанодвойникованной TWIP стали / САНДВИК ИНТЕЛЛЕКЧУАЛ ПРОПЕРТИ АБ; МАГНУССОН, Ульрика, ЧАЙ, Гоцай. – № 2014117156. – Заявл. 2012.09.25; Опубл. 2017.01.26 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 3

669.18  Патент № 2609605. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ получения текстурированной кремнистой стали / БАОШАН АЙРОН ЭНД СТИЛ КО; ШЕНЬ, Каньи, ЛИ, Гобао, ЧУ, Шуанцзе . – № 2014117156. – Заявл. 2012.12.11; Опубл. 2017.02.02 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 6

669.18  Патент № 2610096. Россия. МКИ С21D 8/00. Способ поверхностной упрочняющей обработки изделия из аустенитной и аустенито-ферритной стали / Общество с ограниченной ответственностью “Аквамодуль” ; Гурьев Владимир Анатольевич, Фомин Владимир Фёдорович, Лешек Савицки и др. – № 2015131036. – Заявл. 2015.07.27 ; Опубл. 2017.02.07 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 6

669.18  Патент № 2610196. Россия. МКИ С21D 8/00. Способ обработки аустенитных метастабильных сталей / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”; Добаткин Сергей Владимирович, Рыбальченко Ольга Владиславовна, Токарь Алексей Андреевич и др. – № 2015147728. – Заявл. 2015.11.06; Опубл. 2017.02.08 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 6

669.18  Патент № 2610204. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН; УЭСАКА, Масанори, ТАКАСИМА, Минору, ИМАМУРА, Такэси. – № 2015147728. – Заявл. 2013.02.27; Опубл. 2017.02.08 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 6

621.74  Патент № 2608861. Россия. МКИ В21В 1/02. Вспененная песчаная смесь, пригодная для изготовления песчаного литейного стержня или песчаной литейной формы / СИНТОКОГИО, ЛТД ; АОКИ, Томохиро, КАТО, Юсуке, МАЦУМОТО, Такехико. – № 2015122429. – Заявл. 2013.11.08 ; Опубл. 2017.01.25 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 3

621.74  Патент № 2607073. Россия. МКИ В21В 1/02. Способ изготовления элементов литейных форм и стержней для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”; Колтыгин Андрей Вадимович, Фадеев Алексей Владимирович, Белов Владимир Дмитриевич и др. – № 2015122429. – Заявл. 2015.06.04; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

669.18  Патент № 2608116. Россия. МКИ С21D 1/02. Способ обработки изделий из среднеуглеродистых легированных конструкционных сталей / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики”; Иголкин Алексей Федорович, Иванов Денис Анатольевич, Засухин Отто Николаевич и др. – № 2015124866. – Заявл. 2015.06.24; Опубл. 2017.01.13 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

669.18  Патент № 2606361. Россия. МКИ C21D 8/02. Холоднокатаный и отожженный стальной лист с механической прочностью / АРСЕЛОРМИТТАЛЬ ИНВЕСТИГАСЬОН И ДЕСАРРОЛЛО СЛ; АЛЛЕН, Себастьен, МАЙО, Жан, КРУВИЗЬЕ, Микаэль Дени. – № 2013154555. – Заявл. 2012.05.03; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

669.18  Патент № 2606665. Россия. МКИ C21D 3/12. Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом / Общество с ограниченной ответственностью “Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр”; Рагозин Леонид Викторович, Курьянов Евгений Юрьевич, Пинаев Евгений Александрович и др. – № 2015136865. – Заявл. 2015.08.28; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

669.18  Патент № 2607503. Россия. МКИ C21D 8/10. Бесшовная стальная труба для нефтяной скважины / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН; ЕГУТИ, Кенитиро, ИСИГУРО, Ясухид, МИЯТА, Юкио . – № 2014130096. – Заявл. 2012.12.18; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

669.18  Патент № 2606351. Россия. МКИ С21С 5/44. Способ формирования защитного гарнисажа на поверхности футеровки конвертера / Общество с ограниченной ответственностью “МеталлКомплектИнжиниринг”; Зарочинцев Андрей Валерьевич, Смирнов Алексей Николаевич . – № 2015111864. – Заявл. 2015.04.01; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

669.18  Патент № 2606375. Россия. МКИ С21С 5/36. Способ получения ожелезненной извести / Публичное акционерное общество “Северсталь”; Никонов Сергей Викторович, Ключников Александр Евгеньевич, Черепанов Александр Владимирович и др. – № 2015157506. – Заявл. 2015.12.31 ; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

669.18  Патент № 2607869. Россия. МКИ С21С 5/54. Способ охлаждения проб металла в обдувочном аппарате / Публичное акционерное общество “Северский трубный завод”; Мелинг Вячеслав Владимирович, Путилов Сергей Леонидович, Лисиенко Владимир Георгиевич и др. – № 2015136537. – Заявл. 2015.08.27; Опубл. 2017.01.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

669.18  Патент № 2607877. Россия. МКИ С21С 7/06. Способ внепечной обработки стали / Открытое акционерное общество “Волжский трубный завод” ; Трутнев Николай Владимирович, Божесков Алексей Николаевич, Неклюдов Илья Васильевич и др. – №  2015122359. – Заявл. 2015.06.10 ; Опубл. 2017.01.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

669.18  Патент № 2608008. Россия. МКИ С21С 5/28. Способ выплавки стали в кислородном конвертере / Открытое акционерное общество “Волжский трубный завод”; Сергеев Дмитрий Станиславович, Бигеев Вахит Абдрашитович, Колесников Юрий Алексеевич и др. – № 2015122359. – Заявл. 2015.12.31; Опубл. 2017.01.11 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

669.18  Патент № 2608010. Россия. МКИ С21С 5/52. Способ производства стали / Публичное акционерное общество “Северсталь”; Краснов Алексей Владимирович, Никонов Сергей Викторович, Мезин Филипп Иосифович и др. – № 2015138510. – Заявл. 2015.09.09 ; Опубл. 2017.01.11 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

669.18  Патент № 2608865. Россия. МКИ С21С 7/00. Способ получения стали / НЬЮКОР КОРПОРЕЙШН; ПАНДА, Дирен, РОСС, Нил, МАККВИЛЛИС. – № 2013137852. – Заявл. 2012.01.12 ; Опубл. 2017.01.25 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 3

669.18  Патент № 2608940. Россия. МКИ С21С 5/38. Способ регулирования выделения газов при загрузке сырья / ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ АУСТРИА ГМБХ ; ХАМПЕЛЬ, Альфред . – № 2013137852. – Заявл. 2012.08.30; Опубл. 2017.01.26 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 3

669.18  Патент № 2609588. Россия. МКИ С21С 5/40. Газоотводящий тракт сталеплавильного агрегата / ГП “УкрНТЦ “Энергосталь”; Сталинский Дмитрий Витальевич, Куклич Владимир Иванович, Пирогов Александр Юрьевич . – № 2016102227. – Заявл. 2016.01.25 ; Опубл. 2017.02.02 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 4

621.74  Патент № 2606817. Россия. МКИ B22D 27/04. Способ получения отливок лопаток газовых турбин с направленной и монокристаллической структурой / Секо/Варвик Еуроп Сп ; ВЕХЧИНСКИЙ, Артур, ЛИСЕВИЧ, Марцин, КВАСНИЦКАЯ, Юлия и др. – № 2015108363. – Заявл. 2015.03.11 ; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

621.74  Патент № 2606824. Россия. МКИ B22D 13/02. Способ центробежной отливки тонкостенных труб / “ЦНИИ КМ “Прометей”; Орыщенко Алексей Сергеевич, Уткин Юрий Алексеевич, Пименов Александр Васильевич и др. – № 2015101782. – Заявл. 2015.01.21; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

662.74  Патент № 2608486. Россия. МКИ С10В 39/02. Способ повышения качества металлургического кокса / Акционерное общество “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат”; Гилязетдинов Рашит Равильевич . – № 2015112735. – Заявл. 2015.04.08; Опубл. 2017.01.18 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

662.74  Патент № 2608524. Россия. МКИ С10В 57/04. Способ формирования шихты для получения металлургического кокса / Публичное акционерное общество “Северсталь”; Виноградов Евгений Николаевич, Карунова Елена Владимировна, Калько Андрей Александрович и др. – № 2015150495. – Заявл. 2015.11.24; Опубл. 2017.01.19 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 2

622.78  Патент № 2606135. Россия. МКИ С21В 13/14. Способ восстановления содержащего оксиды железа материала / ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ АУСТРИА ГМБХ ; ХЕКМАНН, Хадо, МИЛЛЬНЕР, Роберт, РОЗЕНФЕЛЛЬНЕР, Геральд и др. – № 2014117375. – Заявл. 2012.09.10; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 1

669.18  Патент № 2606666. Россия. МКИ С21В 7/14. Способ подавления образования железосодержащих паров / Л’ЭР ЛИКИД СОСЬЕТЕ АНОНИМ ПУР Л’ЭТЮД Э Л’ЭКСПЛУАТАСЬОН ДЕ ПРОСЕДЕ ЖОРЖ КЛОД; ВИК, Дитмар, ВИНДХЕФЕЛЬ, Кристиан. – № 2013138381. – Заявл. 2012.01.18 ; Опубл. 2017.01.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 1

669.18  Патент № 2608004. Россия. МКИ С21В 5/00. Способ ведения доменной плавки / Публичное акционерное общество “Северсталь”; Виноградов Евгений Николаевич, Гуркин Михаил Андреевич, Каримов Михаил Муртазакулович и др. – № 2015132412. – Заявл. 2015.08.03; Опубл. 2017.01.11 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 2

669.18  Патент № 2610204. Россия. МКИ С21D 8/12. Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали / ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН; УЭСАКА, Масанори, ТАКАСИМА, Минору, ИМАМУРА, Такэси. – № 2015147728. – Заявл. 2013.02.27; Опубл. 2017.02.08 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 6

669.2/.8  Патент № 2607857. Россия. МКИ С22C 1/04. Способ получения электродов из сплава на основе алюминида никеля / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”; Левашов Евгений Александрович, Погожев Юрий Сергеевич, Сентюрина Жанна Александровна и др. – № 2015130329. – Заявл. 2015.07.23; Опубл. 2017.01.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 2

621.774  Патент № 2608253. Россия. МКИ В22D 11/108. Способ непрерывного литья стального полуфабриката / АРСЕЛОРМИТТАЛЬ ИНВЕСТИГАСЬОН И ДЕСАРРОЛЛО СЛ; БРАНДТ, Матьё, ФИШБАХ, Жан-Поль, НАВО, Поль. – № 2014143201. – Заявл. 2012.03.28; Опубл. 2017.01.17 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 2

669.2/.8  Патент № 2608936. Россия. МКИ С22С 33/04. Шихта для алюминотермического получения ферротитана / Открытое акционерное общество “Ключевский завод ферросплавов”; Гильварг Сергей Игоревич, Кузьмин Николай Владимирович, Мальцев Юрий Борисович. – № 2015127577. – Заявл. 2015.07.08; Опубл. 2017.01.26 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 3

669.2/.8  Патент № 2609109. Россия. МКИ С22С 1/06.  Шунгит как модификатора  алюминиево-кремниевых сплавов / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева”; Изотов Владимир Анатольевич, Чибирнова Юлия Валентиновна, Серов Роман Андреевич и др. – № 2015134805. – Заявл. 2015.08.18; Опубл. 2017.01.30 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4

669.18  Патент № 2609155. Россия. МКИ С22С 38/16. Сталь / Щепочкина Юлия Алексеевна. – № 2015152395. – Заявл. 2015.12.07; Опубл. 2017.01.30 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4

622.78  Патент № 2609157. Россия. МКИ С22С 30/10. Чугун / Щепочкина Юлия Алексеевна. – № 2015152363. – Заявл. 2015.12.07; Опубл. 2017.01.30 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4

621.774  Патент № 2609158. Россия. МКИ С22С 30/10. Сплав на основе железа / Щепочкина Юлия Алексеевна. – №  2015156281. – Заявл. 2015.12.25; Опубл. 2017.01.30 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4

669.2/.8  Патент № 2609762. Россия. МКИ С22С 14/00. Способ получения мелкодисперсного порошка титана / Бешкарев Валерий Томасович, Гасанов Ахмедали Амиралы оглы, Данилина Елена Андреевна и др. – № 2015151697. – Заявл. 2015.12.02; Опубл. 2017.02.02 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4

622.78  Патент № 2610097. Россия. МКИ С22С 37/00. Чугун / Бешкарев Валерий Томасович, Гасанов Ахмедали Амиралы оглы, Данилина Елена Андреевна и др. – № 2015151697. – Заявл. 2015.10.19 ; Опубл. 2017.02.07 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4

622.78  Патент № 2610101. Россия. МКИ С22С 37/06. Чугун / Бешкарев Валерий Томасович, Гасанов Ахмедали Амиралы оглы, Данилина Елена Андреевна и др. – № 2015144826. – Заявл. 2015.10.19 ; Опубл. 2017.02.07 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4

669.2/.8  Патент № 2610102. Россия. МКИ С22С 19/03. Сплав на основе никеля / Щепочкина Юлия Алексеевна . – № 2015144829. – Заявл. 2015.10.19; Опубл. 2017.02.07 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4

669.2/.8  Патент № 2610182. Россия. МКИ С22С 21/00. Способ получения лигатурного сплава алюминий-бор / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук; Зайков Юрий Павлович, Ткачева Ольга Юрьевна, Катаев Александр Александрович. – № 2015129292. – Заявл. 2015.07.16; Опубл. 2017.02.08 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4

669.2/.8  Патент № 2610190. Россия. МКИ С22С 21/10. Сплав на основе алюминия / Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов”; Каблов Евгений Николаевич, Антипов Владислав Валерьевич, Вахромов Роман Олегович и др. – № 2015147517. – Заявл. 2015.11.05; Опубл. 2017.02.08 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2017 – № 4