Март 2019


Авиация и космонавтика

629.7 Э65      Энергия, рожденная для полета / под ред. В.А. Богуслаева. – К: Златограф, 2017. -396 c

Архитектура

72 О-75  Особливості моніторингу пам’яток архітектури. – К: Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2017. – 88 c.

Горное дело

622.272 Г36          Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 134. – Дніпро: ИГТМ  НАН Украины, 2017. – 242 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП П68            Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України : монографія. – К: Інтерсервіс, 2017. – 274 c.

62.08 СП П68            Правове регулювання відносин в інтернеті: аспекти інтелектуальної власності. – К: Інтерсервіс, 2017. – 96 c.

62.08 СП Р99         Рязанова, Н.І. Правове регулювання відносин в інтернеті: аспекти інтелектуальної власності / Н.І.. – К: Інтерсервіс, 2017. – 96 c.

62.08 СП Ц57   Цивільно-правова охорона та захист авторського права в сучасних умовах технічного розвитку. – К: Інтерсервіс, 2017. – 296 c.

Искусственный интеллект

681.5 Г46     Гітіс, В.Б. Методи штучного інтелекту : навчальний посібник / В.Б. Гітіс, К.Ю. Гудкова. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 136 c.

Машиностроение

621.9 Б73     Богданов, Л.М. Моделювання технологічних систем механічної  обробки деталей : монографія / Л.М. Богданов, В.Л. Аносов. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 176 c.

Металлургия

621.791 К32         Квасницкий, В.В. Механика соединений при диффузной сварке, пайке и напылении разнородных материалов в условиях упругости / В.В. Квасницкий, Г.В. Ермолаев, М.В. Матвиенко. – Николаев: НУК, 2017. – 176 c.

669 М54  Металлургия : Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып. 19. – Запорожье: ЗГИА, 2018. – 144 c.

 

621.791 С71          Спеціальні способи зварювання : підручник / І.В. Крівцун, В.В. Квасницький, С.Ю. Максимов, Г.В. Єрмолаєв; за ред. Б.Є. Патона. – Миколаїв: НУК, 2017. – 346 c.

621.774 Х19         Ханін, М.І. Розрахунок параметрів процесів трубного виробництва і заходи по покращенню якості труб при валковій прошивці, розкатці на оправці та калібруванні : навчальний посібник : ЭБ / М.І. Ханін, П.В. Дрожжа, Д.В. Кооводов. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 58 c.

Нанотехнологии

620.10 Ф94        Фундаментальные основы производства микро- и наноматериалов : учебное пособие / И.С. Алиев, Я.Г. Жбанков. – Краматорськ: ДГМА, 2017. – 648 c.

Наука

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 2(38). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2017. – 336 c.

Огнеупоры

666.76 З-41      Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного” : № 117. – Харків: Каравела, 2017. – 282 c.

Организация производства

658 К15 Каїра, З.С. Дослідження в проектах : посібник / З.С. Каїра, Є.В. Мироненко, Н.Ю. Рекова. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 212 c.

Образование

37 С13 Савченко, В.Г. Управління проектами у спортивно-педагогічній діяльності : навчальний посібник / В.Г. Савченко, В.В. Приходько, О.С. Кащеєв. – Дніпро: Журфонд, 2017. – 328 c.

Филология

4И(англ) В24            Введение в теорию и практику перевода : учебное пособие / под ред. Т.Ю. Введенской. – Днипро: НГУ, 2017. – 189 c.

Экология

574 П78  Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць. Вип. 39. – Харків: УКРНДІЕП, 2017. – 264 c.

Экономика

334.75 М64       Мироненко, Є.В. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю : практикум / Є.В. Мироненко, О.О. Волошина, О.В. Шубна. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 72 c.

330 Ш37 Шевченко, О.О. Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / О.О. Шевченко. – К: Центр учбової літератури, 2017. – 302 c.

Энциклопедии

03 Е64  Енциклопедія Сучасної України : ЕСУ : Т.18. Лт – Малицький. – К: АН України, 2017. – 712 c.

Ядерная энергетика

621.039 П27          Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України. – К: Наукова думка, 2017. – 269 c.