Ноябрь 2017

Автомобильный транспорт

629.113 К89    Кузнецов, О.П. Формування варіанта раціонального розташування АГНКС в містах : монографія / О.П. Кузнецов. – Дніпро: НГУ, 2017. – 152 c.

Автореферат диссертации

37 СП В19     Васильченко, Л.В. Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти: ЭБ : Автореферат дисертації на здоб. наук. Ступ. к. пед.н. : Спец.13.00.04 – теория і методика професійної освіти. / Л.В. Васильченко. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 25 c.

Атомная энергетика

621.311 И71          Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины: 25 лет / А.В. Носовский и др. – Киев: ИПБ АЭС НАНУ, 2017. – 416 c.

621.311 К63         Комаров, Ю.А. Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности и эффективности эксплуатации атомных электростанций : монография / Ю.А. Комаров; под ред. В.И. Скалозубова. – Чернобыль: ИПБ АЭС НАНУ, 2014. – 288 c.

621.311 М54          Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС : монографія / О.Г. Кансицький, Б.А. Кромпляс, А.С. Левицький, Г.М. Федоренко. – Чорнобиль: ПБ АЕС НАНУ, 2016. – 136 c.

621.311 П78          Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля : монография / Б.С. Пристер, А.А. Ключников и др.; под ред. Б.С. Пристера. – Чернобыль: ИПБ АЭС НАНУ, 2016. – 356 c.

621.311 Т34          Теплофизика надежности активных зон : монография / А.А. Ключников и др. – Чернобыль: ИПБАЭ НАНУ, 2015. – 772 c.

Бизнес-культура и предпринимательство

334.75 А73       Ануфрієва, О.Л. Підприємницька діяльність : навчальний посібник / О.Л. Ануфрієва, Т.Г. Пальчевська, Г.М. Лагоцька. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 304 c.

334.75 А87       Архангельский, Г.А. Корпоративнй тайм-менеджмент. Энциклопедия решений : Электронная версия : ЭБ / Г.А. Архангельский. – М: ООО “Альпина Бизнес Букс”, 2008. – 20 c.

334.75 А90       Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности : ЭБ / А.Н. Асаул. – 3-е издание. – СПб: РАН, 2009. – 204 c.  – ( Экономическое возрождение России )

334.75:37 Б86    Ботавина, Р.Н. Этика деловых отношений : ЭБ / Р.Н. Ботавина. – М: Финансы и статистика, 2002. – 208 c.

334.75 В18       Варналій, З.С. Основи підприємництва : навчальний посібник : ЭБ / З.С. Варналій. – К: Знання-Прес, 2002. – 239 c.

334.75 В19       Васильченко, Ю.Л. Самоучитель по тайм-менеджменту : ЭБ / Ю.Л. Васильченко, З.В. Таранченко, М.Н. Черныш. – М: Питер, 2007. – 256 c.

334.75 В49       Виноградська, А.М. Основи підприємництва : навчальний посібник : ЭБ / А.М. Виноградська. – друге видання, перероблене і доповнене. – К: Кондор, 2007. – 544 c.

334.75 В53        Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : збірник наукових праць № 819 : ЭБ. – Львів: Видання Львівської політехніки, 2015. – 476 c.  – ( Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку )

334.75 Г44       Гетьман, О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 488 c.

334.5 Г44     Гетьман, О.О. Економіка підпрємства : навчальний посібник : ЭБ / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – 2-ге видання. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 488 c.

334.75 Г57       Гой, І.В. Підприємництво : навчальний посібник : ЭБ / І.В. Гой. – К: Центр учбової літератури, 2013. – 368 c.

334.75 Г67       Горбачев, А.Г. Тайм-менеджмент в два счета : ЭБ / А.Г. Горбачев. – СПб: Питер-Пресс, 2009. – 33 c.

334.75 Д67       Донець, Л.І. Основи підприємництва : навчальний посібник / Л.І. Донець, Н.Г. Романенко. – К: ДДУЕТ, 2006. – 316 c.

334.75 Э40        Экономика организаций : учебник : ЭБ / под ред. В.Я. Горфинкеля. – М: ЮНИТИ, 2003. – 609 c.

334.75 Г85       Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник : ЭБ / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погрщук. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 304 c.

336 Є-27 Євтух, О.Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : навчальний посібник : ЭБ / О.Т. Євтух, О.О. Євтух. – К: Центр учбової літератури, 2011. – 408 c.

334.75 З-11     Занковский, А. Организационная психология : учебное пособие : ЭБ / А. Занковский. – издание второе. – М: Флинта, 2002. – 574 c.

658 І-19 Іванілов, О.С. Економіка підприємства : підручник : ЭБ / О.С. Іванілов. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 728 c.

334.75 І-18     Іванюта, С.М. Підприємництво і бізнес-культура : навчальний посібник : ЭБ / С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 288 c.

334.75 К23       Карлін, М.І. Правові основи підприємництва : навчальний посібник : ЭБ / М. Карлін. – К: Кондор, 2006. – 366 c.

334.75 К68        Корпоративные стратегические коммуникации. Вып. 2 : сборник научных статей: материалы I Международной научно-практической конференции (25-26 февраля, 2016, Минск) : ЭБ. – Минск: ИЦ БГУ, 2016. – 200 c.

658.51.014 К78    Кравченко, В.О. Основи менеджменту : навчальний посібник : ЭБ / В.О. Кравченко. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 212 c.

334.75 С28        Секрет фирмы. Вып. 338. № 1-2 (февраль) : журнал : ЭБ. – М: ИД “Коммерсантъ”, 2014. – 116 c.

658 H86  HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле : ЭБ / О. Свергун, Ю. Пасс, Д. Дьякова, А. Новикова. – СПб: Питер, 2005. – 320 c.

Геология

550 А43  Актуальні пробеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво : IV Міжнародний геологічний форум, присвячений 60-річчю УкрДГРІ (19-24 червня, 2017 р., Одеса). – К: УкрДГРІ, 2017. – 366 c.  – ( Геофорус 2017 )

Гидропривод

621.22 К56       Ковальов, І.О. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи : навчальний посібник / І.О. Ковальов, О.В. Ратушний. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 250 c.

Композиционные материалы

620.10 Б81       Бондаренко, Н.А. Основы содержания алмазосодеожащих композиционных материалов для породоразрушающих инструментов / Н.А. Бондаренко, А.Н. Жуковский, В.А. Мечник. – К: Ин-т сверхтвердых материалов НАНУ, 2008. – 456 c.

Металлургия

669.162 Г46         Гічов, Ю.О. Вторинні енергоресурси промислових підприємств. Ч.1 : конспект лекцій / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 57с.

669.162 Г51         Гичёв, Ю.А. Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий. Ч.1 : конспект лекций / Ю.А. Гичёв. – Дн-ск: НМетАУ, 2012. – 57 c.

669.162 Г51         Гичёв, Ю.А. Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий. Ч.2 : конспект лекций / Ю.А. Гичёв. – Дн-ск: НМетАУ, 2012. – 57 c.

669.01 Г46       Гічов, Ю.О. Очищення газів. Ч.1 : конспект лекцій / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 52 c.

669.01 Г46       Гічов, Ю.О. Очищення газів. Ч.2 : конспект лекцій / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 52 c.

669.01 К89       Кукуста, Д.О. Міжелектронні кореляції, релятивістські й ангармонічні ефекти у сплавах перехідних металів / Д.О. Кукуста, .М. Мельник, В.С. Харченко. – К: Наукова думка, 2015. – 304 c.

621.78 П84        Профессор В.И. Большаков – неравнодушный человек / Автор-составитель Т.А. Шпаковская. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – 236 c.

Право. Насилие

34  З-36  Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності : науково-практичний посібник : ЭБ. – К: К.І.С., 2011. – 320 c.

 

 

Психология

159.9 Р49     Рибалка, В.В. Теорії особистості у вітчиизняній психології та педагогіці : навчальний посібник / В.В. Рибалка. – Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 575 c.

Тепловая энергетика и нетрадиционные источники энергии

621.311 Г46         Гічов, Ю.О. Джерела теплопостачання промислових підприємств. Ч.1 : конспект лекцій / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 48 c.

621.311 Г46         Гічов, Ю.О. Джерела теплопостачання промислових підприємств. Ч.2 : конспект лекцій / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 48 c.

621.311 Г51         Гичёв, Ю.А. Источники теплоснабжения промышленных предприятий. Ч.1 : конспект лекций / Б.А. Гичёв. – Дн-ск: НМетАУ, 2011. – 52 c.

621.311 Г51         Гичёв, Ю.А. Источники теплоснабжения промышленных предприятий. Ч.2 : конспект лекций / Б.А. Гичёв. – Дн-ск: НМетАУ, 2011. – 50 c.

620.9 Г46     Гічов, Ю.О. Проблеми теорії і технології перетворення і використання енергії : конспект лекцій / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 54 c.

620.9 Г51     Гичёв, Ю.А. Проблемы теории и технологии преобразования и использования энергии : конспект лекций / Ю.А. Гичёв. – Дн-ск: НМетАУ, 2011. – 54 c.

621.311 Г46         Гічов, Ю.О. Теплові електростанції : конспект лекцій : Ч.1 / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2011. – 43 c.

621.311 Г51         Гичёв, Ю.А. Тепловые электростанции : конспект лекций : Ч.2 / Ю.А. Гичёв. – Дн-ск: НМетАУ, 2011. – 60 c.

621.311 Г46         Гічов, Ю.О. Теплові електростанції та проблеми перетворення енергії : конспект лекцій : Ч.1 / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2017. – 60 c.

621.311 Г46         Гічов, Ю.О. Теплові електростанції та проблеми перетворення енергії : конспект лекцій : Ч.2 / Ю.О. Гічов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2017. – 61 c.

Физика

539.3 М69     Михалевич, В.М. Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні : монографія / В.М. Михалевич, Ю.В. Добранюк. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 180 c.

539.1 Н45      Нейтронографія магнітних рідинних систем : монографія / Л.А. Булавін та ін. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2015. –  244 c.