Вычислительная техника

681.3 А69     Аноприенко, А.Я.  Вычислительная техника и информатика  в ДонНТУ: люди, события, факты  : Первые 50 лет / А.Я. Аноприенко, В.А.  Святный. – Донецк: УНИТЕХ, 2011. – 264 c.

Горное дело

662.75 Б77       Бойченко, С.В. Вступ до хіммотології палив та олив : навчальний посібник. Ч. 2 / С.В. Бойченко, Й.А. Любінін, В.Г. Спіркін; за ред. І.Г. Фукса. – Одес а: Астропринт, 2010. – 276 c.

622 В51  Випускники  гірничого факультету / Донецький  національний технічний університет; укл. С.В. Подкопаєв та ін.; під ред. С.В. Подкопаєва, С.Г. Негрій. – Донецьк: Ноулідж, 2011. – 489 c.

622 В53  Вісник  Національного технічного університету  України “Київський політехнічний  інститут” : збірник наукових праць  : Вип. 20. – К: НТУУ “КПІ”, 2011. – 274 c.

622.272 В80          Вплив підземних гірничих робіт  на стан довкілля : монографія / О.О.  Вовк, В.М. Ісаєнко, В.Г. Кравець,  О.О. Вовк. – К: НПУ ім. Драгоманова, 2011. – 542 c.

622.32 Г36        Геолого-структурно-термоатмогеохімічне  обгрунтування нафтогазоносності Азово-Чорноморської акваторії / П.Ф. Гожик, І.Д. Багрій та ін. – К: Логос, 2010. – 419 c.

622.272 Г36          Геомеханічні основи підвищення  стійкості підготовчих виробок  : навчальний посібник / В.І. Бондаренко, В.І. Бузило, М.М. Табаченко, В.Ю. Медяник. – Дн-ськ: НГУ, 2010. – 406 c.

622.272  Г36          Геотехническая механика  :  межведомственный  сборник научных трудов :  Вып. 95. – Дн-ск: ИГТМ  НАН Украины, 2011. – 192 c.

622.24 Д81       Дудля, М.А.  Промивальні рідини в бурінні : підручник / М.А. Дудля. – вид. 3-тє, доп. – Дн-ськ: НГУ, 2011. – 542 c.

622.33 З-24     Залознова, Ю.С. Формування та  розвиток системи управління  персоналом вугільних шахт : Монографія / Ю.С. Залознова. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2010. – 444 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 39(80). – Дн-ськ: НГУ, 2009. – 139 c.

622.24 К58       Кожевников, А.А. Гравийные фильтры  буровых скважин : монография / А.А.  Ко-жевников, А.К. Судаков. – Дн-ск: НГУ, 2011. – 186 c.

622.24 Л64       Литвин, О.М. Математичне моделювання розподілу корисних копалин методами інтерлінації та інтерфлетації функцій / О.М. Литвин, Н.І. Штепа, О.О.Литвин; За ред. І.В. Сергієнка. – К: Наукова думка, 2011. – 228 c.

622 М54  Метаногенерация  в угольных пластах / А.Ф. Булат, С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук,        В.А. Анциферов. – Дн-ск: Лира ЛТД, 2010. – 328 c.

622.235 Н16   Нагорный, В.П. Спектры и их приложения к задачам взрывного дела / В.П. Нагорный, И.И. Денисюк; под ред. В.П. Нагорного. – К: Ин-т геофизики НАНУ, 2010. – 184 c.

622.271  Н34      Научные  основы рационального природопользования  при открытой разработке месторождений  : монография / Г.Г. Пивняк, И.Л. Гуменик,  К. Дребенштедт, А.И. Панасенко. – Дн-ск: НГУ, 2011. – 566 c.

622.271 П79   Проектування кар’єрів  : методичні вказівки. – К: НТУУ “КПІ”, 2010. – 44 c.

622.273 Т38        Технология отработки угольных целиков камерами в условиях шахт Западного Донбасса : монография / В.И. Бузило, В.Н. Яворский и др. – Дн-ск: НГУ, 2011. – 96 с.

622 Ф80  Форум гірників – 2011 : матеріали міжнародної конференції (12 – 15 жовтня, 2011 р.). – Дн-ськ: ДВНЗ “НГУ”, 2011. – 262 c.  

622.24 Ш24       Шаповал  А.А. Научное обоснование использования  технических средств контроля  для автоматизации и оптимизации бурения разведочных скважин : Монография / А.А. Шаповал. – Ивано-Франковск: Галицкая академия, 2011. – 304 c.

Машиностроение

621.4 Є27     Євченко, В.М.  Термінологічний словник теплоенергетика : навчальний посібник / В.М. Євченко – Моріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2011. – 399 c.

621.74 К84        Крупный  слиток / А.Н. Смирнов, С.Л. Макуров,  В.М. Сафонов, А.Ю. Цупрун. – Донецк: Вебер, 2009. – 280 c.

621 Н34  Наукові нотатки. Вип. 32 (червень 2011) : міжвузівський збірник  (за галузями знань “Машинобудування  та металообробка”, “Інженерна механіка”, “Металургія та матеріалознавство”). – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – 536 c.

Металлургия

669.1 А64      Аналіз господарської  діяльності : теорія, методика, розбір  конкретних ситуацій, ділова гра  на прикладі металургійного підприємства : навчальний посібник / За ред. К.Ф. Ковальчука. – Дн-ськ: Пороги, 2010. – 394 c.  

669.187 Б87         Брем, В.В. Властивості фторидно-оксидних флюсів / В.В. Брем. – Одеса: Екологія, 2010. – 328 c.

669.18 Г62       Голубцов, В.А. Модифицирование стали для отливок и слитков / В.А. голубцов. – Челябинск-Запорожье: ЗНТУ, 2009. – 356 c.

669.187 М29         Марущак, Я.Ю. Динаміка двомасових  систем стабілізації режиму в  електродугових печах : монографія / Я.Ю. Марущак, А.О. Лозинський, А.П. Кушнір. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 224 c.

669.1 Н83      Нормування праці на підприємствах  чорної металургії : навчальний посібник / Д.Є.Козенков, Л.М. Богачова, О.В.  Цимбалюк, Л.О. Аніщенко. – Дн-ськ:  Нова ідеологія, 2011. – 183 c.

669.04 Т34        Теплотехника и энергетика в металлургии : ХVI Международная конференция (НМетАУ, г. Днепропетровск, Украина, 4-6 октября 2011 г.). – Днепропетровск: Новая идеология, 2011. – 252 c.

669.2/.8 Т45            Титан – 2012 : виробництво і застосування : збірка тез III науково-технічної конференції (Запоріжжя, 4-5 жовтня, 2012 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 124 c.

Организация производства

658 С91  Сучасний менеджмент: проблеми  теорії та практики.   . 5 : метаріали V Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів (Кривий Ріг, 20 травня, 2011 р.). – Кривий Ріг: Вид. ФО-П Чернявський Д.О., 2011. – 242 c.

658 Т65  Транспортно-складська  логістика гірничих підприємств : навчальний посібник / В.О. Бу-дішевський та ін.; за ред. В.О. Будішевського, Л.Н. Ширіна. – Дн-ськ: НГУ, 2010. – 431 c.

Химия

665.5 М37     Мачинський О.  Гідрокрекінг : монографія / О. Мачинський, П. Топільницький. – Львів: Львівська  політехніка, 2011. – 346 c.

541 С29  Селективная  сорбция и катализ на активных углях и неорганических ионитах / Под ред. В.В. Стрелко. – К: Наукова думка, 2008. – 303 c.

Экология

574 К65 Копач, П.И. Техногенез и  кислотные дожди / П.И. Копач,  А.Г. Шапарь, В.М. Шварцман;   под ред. А.Г. Шапаря. – К: Наукова думка, 2006. – 174 c.

Экономика

334.75 З-41      Збірник наукових  праць Донецького державного  університету управління. Т.XI. : Сер. “Технічні науки: управління проектами та програмами” : Вип. 176. Проектно-орієнтована діяльність соціально-економічних систем: сучасний погляд. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – 196 c.