Библиотечное  дело. Библиография

025  Н34  Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського : Вип.1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – К: Четверта хвиля, 2008. – 402 c.

025 Н34  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : Вип. 29. Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової  бібліотеки. – К: НБУ НАНУ, 2011. – 257 c.

016:025  П61    Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005). Ч. 2 : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – К: НПБУ, 2011. – 184 c.

История

9(С2)  І-90    Історія і культура Придніпров”я. Невідомі та маловідомі сторінки : науковий щорічник. Вип. 9. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 215 c.

Математика

519.6  В19     Василик, В.Б. Функціонально-дискретний метод ровз’язування операторних рівнянь та його застосування : В.Б. Василик, Д.В. Драгунов, Д.О. Ситник. – К: Наукова думка, 2011. – 175 c.

510.2  О-75    Основи дискретної математики. Ч.2. Математична логіка. Теорія графів : навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 182 c.

Материаловедение

621.762   А74         Анциферов, В.Н. Порошковое материаловедение. Ч.2 : учебное пособие : ЭБ. – Пермь: ПГТУ, 2011. – 442 с.

620.10  А74       Анциферов, В.Н. Проблемы науки о материалах и развитие высоких технологий в России : учебное пособие : ЭБ. – Пермь: ПГТУ, 2010. – 174 c.

620.10  В24       Введенский, В.Ю. Экспериментальные методы физического материаловедения : монография : ЭБ / В.Ю. Введенский, А.С. Лилеев, А.С. Перминов. – М: Дом МИСиС, 2011. – 310 c.

Машиностроение

621.01   Г12       Гаврюшин, С.С. Численные методы в динамике и прочности машин : ЭБ / С.С. Гаврюшин, О.О. Барышникова, О.Ф. Борискин. – М: МГТУ, 2012. – 492 c.

Металлургия

620.197  З-26       Замалетдинов, И.И. Электрохимическая коррозия и защита металлов : учебное пособие : ЭБ. – Пермь: ПГТУ, 2010. – 152 c.

669.053.4  М42             Медведев, А.С. Теория гидрометаллургических процессов: Теория и практика гидрометаллургических процессов, лежащих в основе производства цветных и редких металлов  : учебное пособие : ЭБ / А.С. Медведев, Е.В. Богатырев. – М: Дом МИСиС, 2009. – 347 c.

621.78 Н48       Некрасова, В.Н. Технология термического производства. Способы наноструктурирования материалов : учебное пособие : ЭБ / В.Н. Некрасов, М.Ю. Симонов, Т.В. Некрасова. – Пермь: ПГТУ, 2011. – 248 c.

669  Н63 Ніколаєв, В.О. Російсько-український словник [металургійний] : ЭБ / В.О. Ніколаєв, Н.О. Добровольська. – Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 210 c.

621.762  Р89          Русско-белорусский терминологический словарь по порошковой металлургии : ЭБ / под ред. П.А. Витязя. – Минск: Беларуская навука, 2012

669.3  Х46      Химическое растворение меди и ее сплавов в растворах различного состава и оптимизация технологических процессов травления металлов : монография : ЭБ. – Харьков: ХНАДУ, 2008. – 230 c.

621.74  Ч-49     Чернышов, Е.А. Технология литейного производства : учебное пособие : ЭБ / Е.А. Чернышов, А.А. Евлампиев. – М: Абрис, 2012. – 383 c.

Организация производства

658.1  У-67    Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць № 2 (42). – Луганськ: ПП Ільков В.Г., 2012. – 176 c.

657.26  Ш37       Шевчук, О.В. Автоматизація бухгалтерського  обліку : навчальний посібник / О.В.  Шевчук. В.О. Фастунов, В.В. Мальцева. – Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 203 c.

Психология

159.9  І-73    Інтегративно-особистісний  підхід у психологічній науці  та практиці : монографія / за ред.  Г.О. Балла. – К: Інститут психології, 2012. – 206 c.

159.9  П78      Проблеми  політичної психології та її  роль у становленні громадянина  Української держави : збірник  наукових праць. Вип. 12 / за ред.  М.М. Слюсаревського. – К: ІСПП НАПНУ, 2011. – 288 c.

Радиоэлектроника

621.37/.39 Р15    Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: материалы 15-го юбилейного Международного молодежного форума (18 – 20 апреля, 2011, Харьков) : Т.3. Современные проблемы радиотехники. – Харьков: ХНУРЭ, 2011. – 286 c.

621.37/.39  Р15   Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: материалы 15-го юбилейного Международного молодежного форума (18 – 20 апреля, 2011, Харьков) : Т.4. Перспективы развития телекоммуникационных и информационно-измерительных технологий. – Харьков: ХНУРЭ, 2011. – 263 c.

621.37/.39  Р15   Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: материалы 15-го юбилейного Международного молодежного форума (18 – 20 апреля, 2011, Харьков) : Т.5. Компьютерная инженерия. – Харьков: ХНУРЭ, 2011. – 242 c.

 

 

Физика

53  В47  Вимірювання фізичних величин : навчальний посібник / Г.О. Оборський, П.Т. Слободяник, В.Л. Костенко, С.Г. Антощук. – Одеса: Астропринт, 2012. – 392 c.

530.1  Г67     Горбань, И.И.  Теория гиперслучайных явлений:  физические и математические  основы / И.И. Горбань. – К: Наукова  думка, 2011. – 317 c.

Экология

574  Л93  Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2. – Харків: ХНУ, 2011. – 148 c.

574  М13 Маєр-Абіх К.М. Повстання  на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / К.М. Маєр-Абіх, пер. з нім. – К: Лібра, 2004. – 196 c.

Экономика

330  Б68 Блауг, М. Економічна теорія в ретроспективі / М. Блауг, пер. з англійської. – К: Основи, 2001. – 670 c.

339.9  Г47     Гіл, Ч. В.Л.  Міжнародний бізнес. Конкуренція  на глобальному ринку / Ч.В.Л.  Гіл; пер. з англ. – К: Основи, 2001. – 856 c.

338  Л99 Ляшенко, В.И. Финансово-регуляторные режимы стимулирования экономического развития: Введение в экономическую режимологию : монография / В.И. Ляшенко. – Донецк: ИЭП НАНУ, 2012. – 369 c.

338  М34  Математичні методи, моделі  та інформаційні технології в  економіці : II Міжнародна науково-методична конференція (4 – 6 травня, 2011, Чернівці). – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 333 c.

330  М74  Модели и методы синтеза  офисов по управлению программами  и проектами : монография / Л.И.  Нефедов и др. – Харьков: ХНАДУ, 2010. – 344 c.

338  М74  Моделі  управління в ринковій економіці : збірник наукових праць. Вип. 15 / редактор Ю.Г. Лисенко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 374 c.

330  С67 Сотник, І. Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти : монографія. – Суми: СумДУ, 2010. – 498 c.

334.75 Т63       Тоцька, О.Л.  Інформаційні системи в інноваційній  діяльності : збірник тестів. – Луцьк:  ВНУ, 2010. – 60 c.

338  У-45  Україна: політичні стратегії модернізації : збірник науково-аналітичних доповідей. – К: НІСД, 2011. – 322 c.

Языкознание

4У В53  Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 709. Проблеми української термінології / від. редактор Полюга. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2011. – 140 c.

4И(англ.) Д46              Ділова англійська мова : навчальний посібник / І.І. Короткова, І.В. Іщенко, Г.Г. Декусар, Н.В. Зінукова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – Дн-ськ: Дн-ський університет ім. А. Нобеля, 2012. – 312 c.

4И(фр) С38       Сінченко, Є.І. Граматичний практикум із французької мови / Є.І. Сінченко. – Луцьк: ВНУ, 2009. – 204 c.

4И(англ.)  Т88     Туркіна,  Л.В. Навчання англійського писемного  мовлення = Teaching English Writing : навчальний  посібник. – Глухів: РВВ ГНПУ, 2011. – 76 c.