Октябрь 2017

Автомобильный транспорт

629.113 П32     Пилипенко, В.И. Высокоэффективная проходимость автомобиля / В.И. Пилипенко. – издание третье, дополненное. – Кременчук: Міська друкарня, 2017. – 248 c.

29.113 Ш23 Шапко, С.В. Виробничі системи на автомобільному транспорті. Практикум з технологічного розрахунку автотранспортних підприємств : навчальний посібник / С.В. Шапко. – видання друге. – Кременчук: ТОВ “Кременчуцька міська друкарня”, 2016. – 146 c.

Автореферат диссертации

338.24 СП Б77 Бойченко, М.В. Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.екон.н. : Спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)(051 – Економіка) / М.В. Бойченко. – К.: ІМП НАНУ, 2017. – 20 c.

620.10 СП З-45 Згалат-Лозинський, О.Б. Структуроутворення та формування властивостей зносостійких композиційних наноматеріалів на основі нітридних фаз із застосуванням технологій електроспікання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 0516.06 – порошкова металургія і композиційні матеріали / О.Б. Згалат-Лозинський. – К: ІПМ НАНУ, 2017. – 20 c.

622.24 СП І-26      Ігнатов, А.О. Обгрунтування параметрів технології  і  технічних засобів підготовки стовбура свердловини до цементування обсадної колони : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.10 – Буріння свердловин / А.О. Ігнатов. – Дніпро: НГУ, 2017. – 20 c.

656.6 СП К72   Костенко, П.А. Безпечне буксирування суден на коротких буксирах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.22.13 – навігація та управління рухом / П.А. Костенко. – Одеса: НУ “Одеська морська академія”, 2017. – 20 c.

621.3 СП К88    Куваєв, М.В. Електромеханічна система сервопреса на базі електричної машини з поперечним полем: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи / М.В. Куваєв. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

620.9 СП М15 Макаров, В.М. Оптимізація розвитку технологічних систем вуглевидобування за показниками енергетичної та економічної ефективності : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси / В.М. Макаров. – К.: ІЗЕ НАНУ, 2017. – 20 c.

54 СП П26     Перлова, Н.О. Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.х.н. : Спец. 02.00.11 – колоїдна хімія / Н.О. Перлова. – К.: ІБКХ, 2017. – 20 c.

628.3 СП  П31  Петрушка, К.І. Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 – Екологічна безпека / К.І. Петрушка. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 20 c.

 

669.168 СП Р82 Рубан, А.В. Удосконалення технології виплавки феросилікомарганцю у рудовідновлювальних електропечах на основі наукового обгрунтування складу шихти для підвищення виходу придатного продукту : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 0516.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / А.В. Рубан. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

622.33 СП Т80  Трушкіна, Н.В. Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.екон.н. : Спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)(051 – Економіка) / Н.В. Трушкіна. – К.: ІМП НАНУ, 2017. – 20 c.

620.10 СП У-45   Українець, М.С. Особливості структуроутворення та експлуатаційні властивості композитів систем NiAl-MeB2 для високотемпературних зносостійких покриттів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.01 – Матеріалознавсто / М.С. Українець. – К: ІПМ НАНУ, 2017. – 20 c.

669.162 СП Ч-92   Чупринов, Є.В. Удосконалення процесу виробництва огрудкованої залізорудної сировини з підвищеним вмістом заліза та залишковим вуглецем для доменної плавки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Є.В. Чупринов. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

Вычислительная техника

681.3 Т33      Теорія систем керування : підручник / В.І. Корнієнко, О.Ю. Гусєв, О.В. Герасіна, В.П. Щокін. – Дніпро: НГУ, 2017. – 497 c.

681.3 Ш35     Швець, С.В. Основи системного аналізу / С.В. Швець, У.С. Швець. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 126 c.

Геология

551 Р83 Рудаков, Д.В. Радіогідрогеологія : навчальний посібник / Д.В. Рудаков. – Дніпро: НГУ, 2016. – 144 c.

Горное дело

622.6 Б81     Бондаренко, А.О. Гірничі машини для відкритих гірничих робіт : навчальний посібник / А.О. Бондаренко. – Дніпро: НГУ, 2017. – 124 c.

622.33 Б81   Бондаренко, В.И. Угольная шахта : учебник / В.И. Бондаренко, Н.К. Руденко, В.Ю. Медяник. – Днепр: НГУ, 2017. – 270 c.

622.28 Г20      Гаркуша, В.С. Кріплення магістральних виробок з використанням твердіючих сумішей на основі шахтної породи : монографія / В.С. Гаркуша. – Дніпро: НГУ, 2017. – 125 c.

622.272 Г36  Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 127. – Дн-ськ: ШГТМ НАНУ, 2016. – 242 c.

622.272 Г36   Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 128. – Дн-ськ: ШГТМ НАНУ, 2016. – 240 c.

622.272 Г36   Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 130. – Дн-ськ: ШГТМ НАНУ, 2016. – 266 c.

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 51 : наукові праці. – Дн-ськ: НГУ, 2017. – 254 c.

622.6 М74      Моделирование рабочих процессов трения в колодочно-колесном тормозе шахтных локомотивов : монография. – Дніпро: НГУ, 2017. – 258 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 К31     Кашинцева, О.Ю. Інтелектуальна власність та біоетика: аспекти гармонізації / О.Ю. Кашинцева. – К.: Інтерсервіс, 2015. – 150 c.

Машиностроение

621.791 Б48 Бережная, Е.В. Нанесение защитных покрытий порошковыми материалами : монография / Е.В. Бережная, П.А. Гавриш, Э.П. Грибков. – Краматорск: ДГМА, 2016. – 120 c.

621 В12  Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (30 травня – 1 червня, 2017) / за ред. В.Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 106 c.

621.99 Є-60 Ємельяненко, С.С. Нарізування різі: сучасні технології, інструмент : навчальний посібник / С.С. Ємельяненко, В.А. Осіпов. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 210 c.

Металлургия

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сборник научных трудов. № 34. – Мариуполь: ПДТУ, 2017. – 240 c.  – ( Сер. Технічні науки )

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сборник научных трудов. № 33. – Мариуполь: ПДТУ, 2016. – 220 c.  – ( Сер. Технічні науки )

669.162 Г94   Гулина, И.Г. Автоматизация управления тепловым состоянием доменной печи по циклам накопления-выпуска чугуна : монография / И.Г. Гулина. – Днипро: НГУ, 2017. – 100 c.

Нанотехнологии

620.1 Н25   Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.15. Вип.2. – К: РВВ ІМФ, 2017. – 390 c.

Организация производства

658 А22  Автоматизоване проектування і виготовлення виробів із застосуванням CAD/CAM/CAE-систем : монографія / О.Ф. Тарасов та ін. – Краматорськ: ЦТРІ “Друкарський дім”, 2017. – 240 c.

658 Б90 Букреєва, Д.С. Контролінг – механізм ефективного управління підприємством : монографія / Д.С. Букреєва. – Дніпро: НГУ, 2017. – 178 c.

658 Ш24 Шаповал, В.А. Економіка гірничого підприємства : навчальний посібник / В.А. Шаповал, О.В. Горпинич. – Дніпро: НГУ, 2017. – 204 c.

Строительство

624.13 М79       Моргун, А.С. Теорія пластичності течії в механіці грунтів : монографія / А.С. Моргун. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 108 c.

Физика

537 В58 Власюк, В.Х. Електровихрові течії і пошук екстремуму : монографія / В.Х. Власюк. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 400 c.

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : Вып. 4(110). – Харьков: ХФТИ, 2017. – 114 c.  – (  Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 110 )

Философия

1 Г87 Громов, В.Є. Історія філософії в питаннях та відповідях : навчальний посібник / В.Є. Громов, Н.Ю. Тарасова. – Дніпропетровськ: НГУ, 2016. – 16 c.

Экология

574:338 С69   Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу : національна доповідь : CD / за ред. Е.М. Лібанової. – К, 2017

Экономика

336  А38 Акімова, О.В. Фінансовий моніторінг в системі державного фінансового контролю: теорія, методологія, практика : монографія / О.В. Акімова. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 300 c.

334.75 З-99 Зянько, В.В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В.В. Зянько. – Вінниця: ВНТУ, 2015.- 172 c.

338 Т65  Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах : колективна монографія / за ред. А.О. Косич. – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2014. – 237 c.