Сентябрь 2012

Автореферат диссертаций

622 СП Б32       Бачурін Л.Л. Розробка способу визначення ефективної поверхневої енергії гірських порід для прогнозування стану гірничого масиву :  Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка. – Донецьк: Інститут фізики гірничих процесів, 2012. – 20 c.

622.272 СП К59    Козлов О.А. Обгрунтування параметрів технології переходу техногенних зон очисними комплексами :  Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – 20 c.

622.882 СП Л71    Ложніков О.В. Обгрунтування та розробка технології формування відвалів з об’єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при розробці горизонтальних родовищ :  Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – 20 c.

669.01 СП П34    Піскун Н.В. Вплив умов електронно-променевої зонної плавки на властивості монокристалів кремнію :  Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство. – Київ: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, 2012. – 20 c.

Вычислительная  техника

681.3 А47     Алексеев, Е.Р. Самоучитель по программированию на Free Pascfl и Lazarus / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер. – Донецк: УНИТЕХ, 2011. – 502 c.

681.5 М69     Михальов О.І. Проектування автоматизованих інформаційних систем : навчальний посібник / О.І. Михальов, В.В. Крамаренко. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. – 262 c.

Горное дело

622.78 Б48    Бережний, М.М. Збагачення та окускування сировини / М.М. Бережний, В.П. Мовчан; під ред. М.М. Бережного. – Кривий Ріг: ЦГЗК, 2000. – 368 c.

622.8 Б77  Бойко В.В. Проблеми сейсмічної безпеки вибухової справи у кар’єрах України / В.В. Бойко. – К: Інститут гідромеханіки, 2012. – 184 c.

622 З-41  Збірник наукових праць державного підприємства “Науково-дослідний гірничорудний інститут”. – Кривий Ріг: НДГІ, 2011. – 230 c.

622 К44 Кісєль, О.О. Практикум з гірничої геометрії. Ч.1 : навчальний посібник / О.О. Кісєль, С.І. Башинський, В.С. Редчиць. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 268 c.

622.8 К78     Кравець, В.Г. Руйнування гірських порід вибухом : навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 328 c.

622 М54  Методы и средства аналитического измерения концентрации газовых компонент и пыли в рудничной атмосфере угольных шахт : К 90-летию ДНТУ. – Донецк: ДонНТУ, 2012. – 260 c.

622.7 М57      Мій комбінат – моє трудове життя. Північному ГЗК 50 років. – Дн-ськ: АРТ-ПРЕС, 2012. – 208 c.

622.8 П22     Пашковский, П.С. Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля / П.С. Пашковский, С.П. Греков, И.Н. Зинченко. – Донецк: ЧП “Арпи”, 2012. – 656 c.

550 С54 Соболев, В.В. Физика горных пород / В.В. Соболев, А.П. Стариков. – Донецк; Дн-ск: Донбасс, 2012. – 456 c.

622.7 Ф81      Фотоальбом “ЦГОК 50 лет”. – Дн-ск: МЕТІНВЕСТ, 2011. – 188 c.

Коксохимия

662.74 М15  Макеевский коксохимический завод (1932-2007). – Макеевка, 2007. – 150 c.

Математика

519 А47 Алексеев, Е.Р. GNU Octave для студентов и преподавателей. – Донецк: УНИТЕХ, 2011. – 332 c.

510 В58 Власенко К.В. Вища математика  : навчальний посібник / К.В. Власенко, О.О. Чумак, І.С. Дмитренко. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 52 c.

519 Ш37 Шевченко В. Оптимізаційне моделювання в стратегічному плануванні. – К: ЦВСД НУОУ, 2011. – 283 c.

Машиностроение

621 В12  Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 116 c.

621 М75  “Молодая наука  ХХ1 века”  : сборник научных работ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции с международным участием / ред. С.В. Ковалевский. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 212 c.

621.78 П94       Пыц Я.Е. Технология нагрева и нагревательное оборудование : учебное пособие / Я.Е. Пыц. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 256 c.

621.74 Р74   Російсько – українсько – англо – німецький термінологічний словник з ливарного виробництва. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 598 c.

621.9 С36     Сілкін, В.П. Різальний інструмент. Курсове проектування : навчальний посібник / В.П. Сілкін, В.Ю. Солод. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012. – 329 c.

621.81 Т38 Технология и оборудование ротационной обработки давлением : Монография. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 144 c.

621.73  У-31  Удосконалення конструкцій і систем приводу ковальсько-пресових машин : навчальний посібник / Л.Л. Роганов, А.І. Панкратов, А.А. Кібірєв, М.Л. Роганов. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 116 c.

Металлургия

669.1 В62 Воденніков, С.А. Конструкції агрегатів чорної металургії : навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – 192 c.

669.01 Г12  Гаврилюк В.П. Структурно-фазові перетворення в залізохромових сплавах : монография / В.П. Гаврилюк, П.М. Василюк. – Тернопіль: НТУ, 2011. – 168 c.

669.2/.8 Г67   Горбатенко В.П. Кольорові метали та сплави : навчальний посібник / В.П. Горбатенко, В.В. Горбатенко. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2012. – 300 c.

669 О-63  Орієнтири відродження гірничо-металургійного виробництва України : монографія / О.С. Поважний, Ф.Ю. Поклонський, М.О. Ільяшов, В.М. Ращупкіна. – Донецьк: Донбас, 2012. –

458 c.

669.2/.8 Т33    Теоретичні основи процесів кольорової металургії : підручник. – Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – 200 c.

Организация производства

658 С32 Сердюк, О.О. Проектування систем автоматизації SIMATIC : навчальний посібник / О.О. Сердюк, О.В. Разживін. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 208 c.

658 С50 Смирнова И.И. Мотивационная система управления на промышленном предприятии в современных условиях хозяйствования : монография / И.И. Смирнова, В.С. Рыжиков, К.И. Симаков. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 140 c.

658 С75  Средства защиты сварщиков : каталог / О.Г. Левченко, В.Д. Воробьев и др.. – К: Екотехнологія, 2012. – 136 c.

658  Т52 Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях : монография / А.А. Толок. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2011. – 276 c.

Физика

531 Б61 Білих, В.Г. Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка : навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 152 c.

531 Т33  Теоретична механіка. Динаміка : навчальний посібник / Ю.О. Єрфорт, С.В. Подлєсний, О.М. Стадник, О.В. Періг. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – Т33 c.

Философия

1 Л83 Лузан А.А. Философия  : учебное пособие / А.А. Лузан, А.В. Бородай. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 88 c.

Экология

574 В68 Волосецький Б. Геодезія у природокористуванні : навчальний посібник. – 2-е вид., випр. і доповнене. – Львів: Вид. Львівської політехники, 2012. – 292 c.

574 П77  Природоохоронні технології в урановидобувній та переробній промисловості / Б.Ю. Корнілович, О.Г. Сорокін, В.М. Павленко, Ю.Й. Кошик. – К, 2011. – 156 c.

574 Ф27 Фатеев, С.Г. От экономики самоуничтожения к экономике жизнеобеспечения. – Дн-ск, 2011. – 177 c.

Экономика

336 К48 Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник / Л.Є Клець. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 156 c.

Языкознание

4И(англ) Л17    Лазуткіна Ю.А. Англійська мова  : навчальний посібник / Ю.А. Лазуткіна. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 112 c.

811.111 М25         Марасанов, В.П. Англо-русский словарь по гражданской авиации : ЭБ. – М: Скорпион-Россия, 1996. – 560 c.